Samrådsredogörelse för samrådshandling för Detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m. fl.

Full text

(1)

Samrådsredogörelse för samrådshandling för

Detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m. fl.

Planuppdrag för förskolan i Skytteskogen gavs av Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22 (§ 85) för att i detaljplanen pröva möjligheten till en ny förskola på den så kallade Cirkusplatsen.

Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. Samrådet pågick mellan 31 mars 2014 – 28 april 2014. Ett samrådsmöte hölls i Stadshuset den 7 april. Sakägare bereddes tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt genom annons i Skånska dagbladet 2014-03-29 och i Lokaltidningen under vecka 14.

Inkomna yttranden är kommenterade i denna samrådsredogörelse. Sammanlagt har 14

yttranden inkommit, åtta med erinran (m.e.) och sex utan erinran (u.e.). Yttranden redovisas i sin helhet om inget annat anges.

YTTRANDEN

Länsstyrelsen i Skåne m.e

Lantmäteriet m.e

Trafikverket u.e

Regionala tillväxtnämnden Region Skåne u.e TeliaSonera Skanova Access AB u.e

Kraftringen Nät AB m.e

Räddningstjänsten Syd m.e VA SYD m.e Merab m.e

Miljö och Samhällsbyggnad - Gata Trafik Park m.e Miljö och Samhällsbyggnad m.e

Barn och Utbildning u.e Vård- och omsorgsnämnden u.e Kultur och Fritidsnämnden u.e

(2)

Länsstyrelsen Redogörelse för ärendet

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en ny förskola på den så kallade Cirkusplatsen i den östra delen av Trollsjöparken i centrala Eslöv. Möjlighet ska finnas att bygga ihop den nya förskolan med den befintliga Skyttebo förskola. Området är tidigare planlagt för folkparks- och idrottsändamål. Översiktsplanen anger att inga större byggnader ska placeras i parken och att områdets karaktär ska bevaras.

Riksintresse kulturmiljövård

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av planen inte påtagligt skadar riksintressets värden. Det är dock viktigt att begränsa den nya bebyggelsens påverkan på upplevelsen av grönstrukturen eftersom denna utgör en central del av riksintresset.

Plankartan bör därför kompletteras med tydligare bestämmelser avseende bebyggelsens placering, utförande och volym. I sammanhanget vill Länsstyrelsen upplysa om att

planbestämmelsen e1 i sin nuvarande form är otydlig eftersom byggnadsarea och BTA innebär olika saker.

Hälsa och säkerhet

Av planhandlingen framgår att geoteknisk markundersökning behövs inför fortsatt arbete avseende radon, markföroreningar och markens bärighet. Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att nödvändiga utredningar utförs i ett så tidigt skede som möjligt. Genom planprocessen ska det säkerställas att marken är lämplig för den föreslagna användningen. Länsstyrelsen kan konstatera att det tidigare funnits en skyttebana i närheten av ny föreslagen bebyggelse och att området är utpekat som potentiellt förorenat. Av planhandlingarna skall framgå vilka åtgårder som krävs för att säkerställa markens lämplighet, samt att dessa åtgärder är tekniskt och ekonomiskt genomförbara. Vid behov ska nödvändiga skyddsåtgärder säkerställas genom planbestämmelser.

Plantekniska synpunkter

Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen bör kompletteras med följande information:

Påträffas fornlämningar i samband med grävning eller annat arbete ska arbetet, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Kommentar:

Placeringen av det föreslagna området för skolverksamhet har utformats med stor hänsyn till den befintliga grönstrukturen. Planområdet är medvetet placerad så att den omges av parken på alla sidor. Parken kommer alltså fortsatt att möta de tre omkringliggande gaturummen, vilket vi anser är av vikt för upplevelsen av parken. Endast på en kort sträcka möter det föreslagna området ett gaturum, Skolgatans. Längs Skolgatan, som gatunamnet anger, ligger ett stort skolområde från början av 1900-talet, varför vi har ansett att den föreslagna förskolans möte med gatan här är lämplig. Det är här byggrätten är placerad, men bakom en

(3)

befintlig trädridå på den så kallade cirkusplatsen som är en grusplan utan växtlighet. Bebyggelsen är

begränsad till 1300 m2 bruttototalarea, BTA, och tillåts i 1-2 våningar. Fällning av träd kräver marklov och inom området som idag är bevuxet av höga träd och undervegetation ska all mark vara infiltrerbar undantaget gångstigar och ytor för uthus, lekredskap och vindskydd. Plankartan har dock kompletterats med en

bestämmelse om att bebyggelsens placering och utförande ska ske med särskild hänsyn till kulturmiljön i den omgivande parken.

Plankartan har också kompletterats med en bestämmelse om att bygglov inte får ges förrän markföroreningar är slutgiltigt avhjälpta. En översiktlig geoteknisk markundersökning pågår.

Planbeskrivningen har kompletterats med information om upplysningsskyldigheten vad gäller fornlämningar.

Lantmäteriet

Det bör redovisas vilka fastighetsbildningsåtgärder som blir aktuella vid genomförandet av detaljplanen. Ska det t.ex. bildas en fastighet av planområdet? Ett område av Eslöv 53:7 lämnas utanför denna plan. Är tanken att detta område ska föras till Skytten 8.

Kommentar:

Aktuella fastighetsbildningsåtgärder kommer att redovisas men är i dagläget inte klara. En del av Eslöv 53:7 har lämnats utanför planen eftersom det finns gällande tomtindelningsbestämmelser för den.

Trafikverket

Trafikverket har fått rubricerat ärende på remiss.

Vi har inga synpunkter.

Regionala tillväxtnämnden Region Skåne

Region Skåne har mottagit rubricerad samrådshandling för synpunkter.

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten till en ny förskola på den så kallade

Cirkusplatsen. Möjlighet ska finnas att bygga ihop den nya förskolan med den befintliga Skyttebo förskola.

Region Skåne har inga synpunkter utifrån ett regionalt perspektiv.

TeliaSonera Skanova Access AB

Skanovas teleanläggningar berörs inte av rubricerat planförslag.

Vi har därför inget att erinra mot gällande detaljplaneförslag.

(4)

Kraftringen Nät AB

Inom planområdet finns befintliga 0,4 kV. Ledningar och kabelskåp som behöver flyttas.

Flytten bekostas av Eslövs kommun.

Fjärrvärme finns tillgängligt. Ta hänsyn till befintliga ledningar.

Kommentar:

I planhandlingarna finns information om att flytt av ledningar och kabelskåp bekostas av exploatören och en bilaga med ledningarna inlagda på plankartan.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och har följande synpunkter.

Rikshänsyn Inget att erinra.

Brandvattenförsörjning

Brandvatten finns i Skolgatan vilket bedöms vara i tillräcklig omfattning.

Insatstid

Planområdet är beläget inom insatstid på 10 minuter.

Räddningstjänstens tillgänglighet

Eftersom anlagda bränder är vanligt förekommande vid förskolor, vilket också beskrivs i samrådshandlingen, rekommenderar Räddningstjänsten Syd att förskolan och marken runt omkring uppförs på ett sådant sätt så att räddningstjänstens fordon kan köra in på gården samt att uppställningsplatser för dessa anordnas längs fasaderna. På så sätt skapas goda förutsättningar för en effektiv släckinsats.

Kommentar:

Planhandlingarna har kompletterats med ovanstående information om brandvattenförsörjning, insatstid och vikten av tillgänglighet till fasaderna.

VA SYD

VA SYD har tagit del av samrådshandlingarna och har följande att erinra mot planförslaget.

I framtida planer önskar vi att plankartan kompletteras med befintliga VA- ledningar för att exempelvis underlätta kontroll av U- områdens placeringar. Befintliga VA- ledningar fås från VA SYD, via Ledningskollen.

(5)

Fyll gärna på texten i planbeskrivningen med följande:

Räddningsvägar:

Befintlig brandpost i Skolgatan uppfyller kraven på avstånd.

Teknisk försörjning:

Planen ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, dag- och spillvatten.

(Förtydligande: definitionen av avlopp är: dagvatten + spillvatten)

Befintliga dag-, spill- och vattenserviser i Skolgatan, för de befintliga förskolorna, kan användas för den nya förskolan och om behov finns utökas.

Kommentar:

För ökad tydlighet kommer det framöver att finnas en bilaga till planbeskrivningen, där ledningar är inlagda på plankartan. Planhandlingarna har i övrigt kompletterats med information enligt ovan.

MERAB

Beskrivning av hur avfallshanteringen skall utföras saknas i planen, (utrymmen,

hämtningsvägar, angöringsplats för hämtningsfordon o.s.v.) Närmare beskrivning ang. detta finns i kommunens renhållningsordning.

Kommentar:

Planhandlingarna har kompletterats med information enligt ovan.

Gata Trafik och Park Miljö- och samhällsbyggnad

Det är positivt med en förskola på ett naturnära och samtidigt centralt läge.

Angöring för att lämna barn med bil bör anordnas i första hand vid Skogsvägen. På

Skogsvägens norra sida bör trottoaren hårdgöras och breddas så att oskyddade trafikanter inte tvingas ut i körbanan p.g.a. parkerade bilar.

Det finns många barn som rör sig längs Skolgatan och Trollsjögatan eftersom det är skolvägar till Ekenässkolan och Västra skolan. En ökad trafikmängd är inte önskvärd på dessa gator.

Det finns goda förutsättningar på platsen för att undvika utsläpp av dagvatten från de

hårdgjorda ytorna till de kommunala ledningarna. Detta bör utnyttjas. Det kan även finnas en pedagogisk vinst med detta på en förskola.

Kommentar följer på nästa sida

(6)

Kommentar:

Vi planerar angöring för föräldrar som lämnar barn med bil till alla tre nämnda gator. Det gör vi för att undvika att en gata får all tillkommande trafik. Förslaget att hårdgöra och bredda trottoaren insats och det finns sannolikt fler insatser vi kan planera och genomföra för att trafikmiljön på omgivande gator ska bli så bra som möjligt. Insatser på Trollsjövägen skulle kunna möjliggöra både säkra skolvägar för barn och lämning med bil till förskolan härifrån. Vi förutsätter också en sänkning av hastigheten på gatorna från 50

km/timme till 30 km/timme.

Inom korsprickad mark på plankartan, ska marken vara infiltrerbar undantaget gångstigar och ytor för uthus, lekredskap och vindskydd. Inom byggrätten måste minst 50 % av marken vara infiltrerbar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö och Samhällsbyggnads olika avdelningar har läst planförslaget och uppskattar att stor hänsyn tas till den befintliga parkmiljön i Skytteskogen som både är en del av riksintresset för kulturmiljö med sin uppväxta vegetation och en viktig plats för rekreation. Planen tar både miljöhänsyn och hänsyn till barnens säkerhet och trivsel. Förvaltningen har några mindre kommentarer som bör tillföras planen.

Det finns blyföroreningar i närheten av planområdet och det är viktigt att säkerställa att förskolan får en giftfri miljö.

Det är lämpligt att lägga till en text om ”LowTox” under avsnittet Ekokommunen Eslöv i samma informationsnivå som resten av stycket. LowTox-förskola innebär en förskola där barn och personal får en hälsosam miljö och där kemikalier minimeras.

Kommentar:

En geoteknisk markundersökning pågår för att klargöra om markföroreningar förekommer inom planområdet. Plankartan har kompletterats med bestämmelse om att bygglov inte får ges förrän

markföroreningar är slutgiltigt avhjälpta. Planhandlingarna har också kompletterats med information om Low-Tox enligt ovan.

Barn och Utbildning

Förslaget till detaljplan har översänts till Barn och Utbildning för yttrande.

Samrådshandlingen ger utmärkta möjligheter att uppföra en förskola enligt de krav och önskemål som finns för verksamheten. Det geografiska läget i staden är mycket bra och lokaliseringen i parkområdet en stor tillgång.

Barn och Utbildning tillstyrker planförslaget.

(7)

Vård- och omsorgsnämnden

Förslaget i ansökan innebär ingen större påverkan på Vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Att utöka antalet förskoleplatser i kommunen anser nämnden vara positivt.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat yttrande som sitt eget samt översända detsamma till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot detaljplanen.

Kommunledningskontoret Tillväxtavdelningen

Torsten Helander Stadsarkitekt

Minna Hatti Planarkitekt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :