Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Download (0)

Full text

(1)

Delårsrapport

Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Januari – mars 2008

>> Omsättningsökning med 122 % jämfört med samma period föregående år

>> Omsättningen uppgick till 1 574 (710) kkr

>> Rörelseresultatet uppgick till -1 865 (-1 507) kkr

>> Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) kr

Om FOrtnOx AB

Fortnox utvecklar och marknadsför program för bland annat bokföring, fakturering, order, CRM-säljstöd, arkivering, tid- redovisning och webbshop som är avsedda för användning via internet. Fördelarna för kunderna är bland andra att man kan komma åt sina program från vilken PC eller Mac-dator som helst om man har tillgång till internet. Flera använ- dare kan också samtidigt arbeta på olika platser. Samtliga program arbetar i samma databas, vilket betyder att data är tillgängliga för samtliga program. Exempelvis behöver ändringar av adressuppgifter för en kund endast göras på ett ställe. Integrationen i samma databas för också med sig att bokföringen av försäljning i webbshoppen sker med ett par knapptryckningar.

Kunderna abonnerar på Fortnox program och betalar en avgift per månad. Abonnemangsförfarandet innebär att Fortnox varje nytt år kommer att börja med en orderstock som är minst lika stor som föregående års fakturering.

Fortnox strategi är att snabbt öka kundstocken för att bygga upp det underlag som underhand kommer att generera vinster.

Koncernen består av Fortnox AB (moderbolag), Fortnox Sp. z o.o. (100 %), Four Divided by Six AB (51 %) och Scandinavian PC Systems Ltd (100 %).

Omsättning Och resultAt

Försäljningen under årets tre första månader uppgick till 1 574 (710) kkr. Resultat efter skatt blev -1 865 (-1 507) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,04 (-0,04) kr

Rullande tolvmånadersdiagrammet visar för varje månad medelvärdet för denna månad och de elva föregående måna- dernas fakturering.

Rullande 12-månader delat med 12 för januari 2006 – mars 2008

250 200 300 kkr

100 150

50 350 400

(2)

mArknAden

Marknaden för internetbaserade program är kraftigt växande då tekniken nu är väl etablerad och accepterad.

Medvetenheten om fördelarna med tekniken hos kunderna ökar hela tiden. Fortnox målgrupp är företag med upp till 20 anställda, en grupp som omfattar cirka 600 000 företag i Sverige. Många av dessa företag sköter sin redovisning själva men en stor del får hjälp av konsulter på redovis- nings- och revisionsbyråer. Därför är dessa byråer viktiga samarbetspartners. Idag arbetar sammanlagt 800 konsulter med Fortnox program för sina klienters räkning och de

”säljer” även in Fortnox och våra program till sina klienter.

Även här är potentialen stor då det enbart i Sverige finns mer än 5 000 konsultföretag som sköter bokföringen åt långt över 100 000 företag. För revisions- och redovisnings- byråerna innebär internetbaserade program också nya och mer lönsamma affärsmodeller.

Vår uppskattning är att den svenska marknaden för inter- netbaserade program år 2010 är värd mer än 500 miljoner kronor.

ViktigA händelser under FörstA kVArtAlet

» Styrelsen beslutade den 22 februari 2008, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 februari 2007, om en nyemission om ca 9 miljoner kronor. Emissionen pågick under perioden 7 mars – 2 april 2008

» Avtal har tecknats med Horwath Sverige, som ingår i en av världens största revisionsorganisationer, om att använda Fortnox internetbaserade program för kunders administration

» Ytterligare en order från en stor kund i Finland erhölls i februari. Kulturhuset AB i Helsingfors har valt att

ViktigA händelser eFter FörstA kVArtAlet

Under april månad slutfördes den emission som påbör- jades i mars. Trots det kärva ekonomiska klimatet blev emissionen fulltecknad vilket visar på ett stort förtroende för företaget.

FrAmtidsutsikter

Fortnox har en stark tillväxt. Den är dessutom ökande.

Potentialen är mycket stor och marknaden för internetbase- rade program kommer att växa kraftigt under flera år, både i Sverige och i andra länder. Fortnox har en fortsatt aggres- siv strategi för att öka antalet abonnenter på bekostnad av lönsamheten i ett kortare perspektiv.

Styrelsen bedömer att företaget har stora möjligheter att kunna etablera sig i flera andra länder utöver den etable- ring som påbörjades i Polen under 2007. Grundstrukturen i programmen medger att lokala anpassningar med rimliga insatser kan genomföras i de program där det krävs.

kOmmAnde rAppOrttillFällen 2008

Delårsrapport för andra kvartalet presenteras den 27 augusti 2008.

Växjö den 29 april 2008 På styrelsens uppdrag:

Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Delårsrapport Januari – mars 2008 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

(3)

Denna delårsrapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering och RR 1:00 Koncernredovisning.

Samma redovisningsprinciper tillämpas som i Årsredovisningen 2007.

Delårsrapport Januari – mars 2008 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Koncernens resultaträkning i sammandrag Redovisningsprinciper

belopp i kronor 0801-0803 0701-0703 0701-0712

Nettoomsättning 1 574 441 710 370 3 666 355

Aktiverat arbete för egen räkning 1 304 115 296 211 2 213 152

Rörelsens kostnader -4 743 518 -2 513 764 -15 419 894

Rörelseresultat -1 864 962 -1 507 183 -9 540 387

Resultat från finansiella poster -7 830 -35 648 50 002

Resultat efter finansiella poster -1 872 792 -1 542 831 -9 490 385

Skatt 439 125 431 992 2 614 659

Minoritetsintresse -42 960 0 44 412

Periodens resultat -1 476 627 -1 110 839 -6 831 314

Resultat per aktie, kr -0,04 -0,04 -0,20

Antalet aktier vid periodens utgång, st 34 083 600 28 083 600 34 083 600

Genomsnittligt antal aktier, st 34 083 600 27 083 600 30 083 600

.

(4)

Delårsrapport Januari – mars 2008 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Koncernens balansräkning i sammandrag

belopp i kronor 08-03-31 07-03-31 07-12-31

tillgångAr

Immateriella anläggningstillgångar 3 461 042 490 591 2 256 542

Materiella anläggningstillgångar 414 502 178 458 452 896

Finansiella anläggningstillgångar 8 548 701 5 033 236 7 732 231

Omsättningstillgångar 1 695 735 3 995 150 4 147 524

Summa tillgångar 14 119 980 9 697 435 14 589 193

eget kApitAl Och skulder

Eget kapital 9 751 301 5 598 280 11 966 207

Minoritetsintresse 87 372 0 44 412

Kortfristiga skulder 4 281 307 4 099 155 2 578 574

Summa eget kapital och skulder 14 119 980 9 697 435 14 589 193

Förändring i eget kApitAl

Ingående eget kapital 11 966 207 5 256 339 5 256 339

Nyemission -733 049 1 452 780 13 552 780

Omräkningsdifferens -5 230 0 -11 598

Periodens resultat -1 476 627 -1 110 839 -6 831 314

Utgående eget kapital 9 751 301 5 598 280 11 966 207

Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten.

(5)

Delårsrapport Januari – mars 2008 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Koncernens kassaflödesanalys

belopp i kronor 0801-0803 0701-0703 0701-0712

den löpAnde VerksAmheten

Resultat efter finansiella poster -1 872 792 -1 542 831 -9 471 897

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1 133 355 -250 429 -1 023 551

Betald skatt 33 284 -1 038 -30 911

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 972 863 -1 794 298 -10 526 359 före förändringar av rörelsekapital

kAssAFlöde Från FörändringAr i rörelsekApitAl

Förändring av kortfristiga fordringar -163 170 -653 804 -500 474

Förändring av kortfristiga skulder 1 702 733 1 456 917 -42 390

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 433 300 -991 185 -11 069 223

inVesteringsVerksAmheten

Förvärv av dotterbolag 0 0 44 377

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -32 784 0 -860 780

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -3 900 -400 651

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 -516 328

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 784 -3 900 -1 733 382

FinAnsieringsVerksAmheten

Nyemission -1 110 394 656 639 12 756 639

Valutakursförändring -5 230 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 115 624 656 639 12 756 639

PeRiodenS KaSSaflöde -2 581 708 -338 446 -45 966

likVidA medel Vid periOdens BörjAn

Likvida medel vid periodens början 2 737 390 2 781 556 2 781 556

Kursdifferens i likvida medel 33 0 1 800

liKvida medel vid PeRiodenS Slut 155 715 2 443 110 2 737 390

(6)

Delårsrapport Januari – mars 2008 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

belopp i kronor 0801-0803 0701-0703 0701-0712

Nettoomsättning 1 476 940 710 370 3 550 795

Rörelsens kostnader -3 655 425 -2 513 764 -14 054 638

Rörelseresultat -2 178 485 -1 803 394 -10 503 843

Resultat från finansiella poster -6 421 -35 648 49 277

Resultat efter finansiella poster -2 184 906 -1 839 042 -10 454 566

Skatt 611 774 514 931 2 920 470

Periodens resultat -1 573 132 -1 324 111 -7 534 096

(7)

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

belopp i kronor 08-03-31 07-03-31 07-12-31

tillgångAr

Immateriella anläggningstillgångar 1 613 834 194 380 904 170

Materiella anläggningstillgångar 395 008 178 458 432 277

Finansiella anläggningstillgångar 9 224 236 5 128 285 8 235 117

Omsättningstillgångar 1 770 654 3 995 150 3 997 636

Summa tillgångar 13 003 732 9 496 273 13 569 200

eget kApitAl Och skulder

Eget kapital 8 980 952 5 397 118 11 287 133

Kortfristiga skulder 4 022 780 4 099 155 2 282 067

Summa eget kapital och skulder 13 003 732 9 496 273 13 569 200

Förändring i eget kApitAl

IIngående eget kapital 11 287 133 5 268 449 5 268 449

Nyemission -733 049 1 452 780 13 552 780

Periodens resultat -1 573 132 -1 324 111 -7 534 096

Utgående eget kapital 8 980 952 5 397 118 11 287 133

Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten.

Delårsrapport Januari – mars 2008 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

(8)

Delårsrapport Januari – mars 2008 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Moderbolagets kassaflödesanalys

belopp i kronor 0801-0803 0701-0703 0701-0712

den löpAnde VerksAmheten

Resultat efter finansiella poster -2 184 906 -1 839 042 -10 454 565

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 92 340 45 782 241 875

Betald skatt 28 195 -1 038 -44 348

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 064 371 -1 794 298 -10 257 038 före förändringar av rörelsekapital

kAssAFlöde Från FörändringAr i rörelsekApitAl

Förändring av kortfristiga fordringar -279 011 -653 804 -453 111

Förändring av kortfristiga skulder 1 740 713 1 456 917 -360 172

Kassaflöde från den löpande verksamheten -602 669 -991 185 -11 070 321

inVesteringsVerksAmheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -764 495 0 -788 810

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -3 900 -374 792

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 -701 293

Kassaflöde från investeringsverksamheten -764 495 -3 900 -1 864 895

FinAnsieringsVerksAmheten

Nyemission -1 110 711 656 639 12 756 639

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 110 711 656 639 12 756 639

PeRiodenS KaSSaflöde -2 477 875 -338 446 -178 577

likVidA medel Vid periOdens BörjAn

Likvida medel vid periodens början 2 602 978 2 781 555 2 781 555

liKvida medel vid PeRiodenS Slut 125 103 2 443 109 2 602 978

Figure

Updating...

References

Related subjects :