• No results found

Fler lärare – bättre undervisning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fler lärare – bättre undervisning"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

17 Tidskriften Kuba 4/2008

Fler lärare – bättre undervisning

Eva Björklund

Veckan innan höstens skolstart informerade den nya utbildningsministern Ena Elsa Velázquez om åtgärder för att komma över de problem som skolan dragits med under de senaste åren framför allt på grund av lärarbrist.

Ministern kunde meddela att bristen på 8.000 lärare till stor del skulle avhjälpas med de nästan 5.000 pensionerade lärare som hörsammat uppmaningen att ställa upp. Under våren hade skolmyndigheten som en akutåtgärd erbjudit dem att både få full lön och behålla sina pensioner om de hjälpte till att lösa lärarbristen.

”Under skolåret 2008-09 kommer vi att ha 236.000 lärare, varav 32.000 under utbildning, för grundskolan 2.550.000 elever. Velázquez sa också att lärarna nu kommer att få mer tid att förbereda lektionerna, och det kommer att finnas fler assistenter. De kan naturligtvis inte ersätta lärarna men de kan utgöra ett viktigt stöd. Hon utsågs till utbildningsminister i april, då företrädaren Luis Ignacio Gómez fick sparken efter 18 år på posten.

Tidigare åtgärder för att överbrygga bristen på lärare var att låta lärarstuderande börja undervisa innan examen, under handledning av äldre lärare. Och dessutom en ökad central produktion av videolektioner och distansundervisning.

Detta hade lett till sänkt kvalitet i undervisningen, och det var ett ofta återkommande klagomål under det stora rådslag

som hölls i hela landet förra hösten, för att kritisera och ändra ”allt som behöver ändras”. Kritiken mot sjunkande kvalitet i undervisningen utgjorde också ett viktigt inslag på kulturarbetarkongressen under våren. Alfredo Guevara, ålderman bland Kubas ledande intellektuella, under många år Kubas representant i Unesco, sa bland annat att ”unga, oerfarna och omogna lärare med bristfällig skolning kan inte undervisa elever som är nästan lika gamla”.

Nu ska videolektionerna skäras ned både i mängd och längd, till högst 30 minuter för att ge minst 15 minuter till lärarledd uppföljning. ”TV ska vara ett stöd för lärarna, inte ersätta dem,” sa en lärare till IPS Patricia Grogg, och betonade att läraryrket fordrar talang och hängivenhet.

”Massutbildning kan tyvärr inte garantera att alla lever upp till det kravet.” När nu tusentals erfarna pensionerade lärare återvänder till klassrummen blir en av deras viktigaste uppgifter att handleda de unga kollegorna.

Trots dessa problem förblir Kuba bäst i världsdelen när det gäller elevernas kunskaper. Enligt den senaste rapporten från Unescos Latinamerikanska ”Laboratorium för kontroll av utbildningens kvalitet” (Latin American Laboratory for Assessment of the Quality of Education (LLECE) publicerad i juni, låg Kuba bäst till bland de 17 nationer som granskats. Källa: IPS 080829

Foton från lärarresan 2008

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke- kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publicerats i www.globalarkivet.se

References

Related documents

Tolk 1 ser många fördelar med att ha en skola som arbetsplats, som att tolken är insatt i vad som händer på skolan och känner till alla deltagare, men hen upplever också att det

Inledningsvis handlade projektet om att undersö- ka vilka CCU tekniker som kunde vara lämpliga för implementering på biogasanläggningar, men har efter det gått över till att lägga

Dessutom skall på alla högre fasader anbringas ettdriwat- tenbleck under fönstret, som förhindrar att vatten driver in bakom fönsterblecket Tråfönster med utvåndig beklädnad av

comparatively favorable position as far as these relations were concerned, the obvious comparison after B959 being the one with Castro9s Cuba. The Ameri- can government was

På så vis sker en återkoppling mellan den egna kroppen och veganis- men, som förstärks och elaboreras av mervärdet att livsstilen inte bara gör något för själen

Högt motstånd i starten som man minskar efter hand som rotorn börjar rotera. DÅ

Pandemins förlopp har hittills varit mycket svårt att bedöma och läget är fortfarande mycket osäkert varför Visita välkomnar att regeringen beslut att förlänga

Utredningen föreslår dessutom att det inte ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en förälder till ett barn vars uppehållstillstånd

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun ställer sig positiv till de förslag som anges i Regeringskansliets remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och för- skollärare ska

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att när det gäller de statliga företag som har ett särskilt samhällsuppdrag eller

För att ge barn samma juridiska rätt till sina föräldrar bör föräldrabalken uppdateras så att faderskapet kan bekräftas redan under graviditeten samt att barnets far ges gemen-

Utifrån de mentala representationerna vi genom erfarenheter tillskansat oss interagerar och förhandlar vi genom detta inte enbart med texten utan även med författarens egen

Genom att minska antalet elever i varje klass kommer det att bidra till att eleverna får mer tid med klassläraren, för att inte nämna att stressen hos både elever och lärarna

Kände mig allmänt mer avslappnad denna lektion, bland annat genom att jag hade tillräckligt med mtrl för hela lektionen att övningen om naturligt urval kom in när jag kände att

känslor av ensamhet och isolering i någon utsträckning. Utmaningen för utbildningsanordnade är då att stödja olika möjligheter till samarbete och kommunikation för att

Efter många år av bred och intensiv klassrumsforskning skulle man kunna tro att klassrumsforskningen skulle vara klar över vad som fungerar väl och vad som fungerar mindre väl

Användning av kroppsspråk kan även, genom sekventiell organisering, möjliggöra kommunikation i situationer där det verbala språket stör eller är överflödigt

Helt enkelt därför att fl er kvinnliga lärare bidrar till att fl er fl ickor får möj- lighet att gå i skolan. Nazar Mohammad Sahak är nyanställd på SAKs informations-

Läraren bedömer uppgiftens kopplade kunskapskrav genom att markera matrisnivåns hela innehåll/del av kunskapskravet När en lärare skapat en planering kan en eller flera

Hållbar utveckling har för många människor intresserat och engagerat på många olika sätt och kommer förbli så även i framtiden. Både i teorin och respondenternas ord från

Genom detta ämnar vi dock få svar på om de explicit utgår från lärandeteorier i sin undervisning, med detta menar vi att de har kunskap om teorin och medvetet

Anders betonar att läraren ska vara en förebild, medan Vera menar att hon som lärare ska se till att barnen har så mycket som möjligt med sig i ryggsäcken när de går ut i

Viktor har inte själv något klassificerat funktionshinder för det är istället hans föräldrar som har båda en dövhet och använder teckenspråk som har påverkat hans beteende