• No results found

Beräkning av hastighet Lös uppgifterna nedan. De handlar alla om att beräkna hastighet.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Beräkning av hastighet Lös uppgifterna nedan. De handlar alla om att beräkna hastighet."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fyll i svt-triangeln: det klassiska hjälpmedlet för att komma ihåg hur du beräknar hastighet.

S i triangeln står för: ____________________

V i triangeln står för: ____________________

T i triangeln står för: ____________________

En bil kör en 50km lång sträcka på 50 minuter. Vilken är bilens medelhastighet?

1.

2. En annan bil fick stå i kö i 20 minuter, men den körde samma sträcka på samma tid. Hur mycket snabbare medelfart har den bilen jämfört med bilen i uppgift 1?

3. Kalles GPS säger att det kommer ta honom 12 minuter att åka till Stora Hökvägen, som ligger 5km från honom. Det är samma maxhastighet hela vägen dit. Utgå från att Kalle kör lika fort hela tiden och kör enligt maxhastigheten (hastighetsbegränsningen). Hur fort får man köra på vägen?

Beräkna hastighet, sträcka eller tid vid följande scenarion

Beräkning av hastighet

Lös uppgifterna nedan. De handlar alla om att beräkna hastighet.

Grundprinciper

·

Bilduppgifter

Erik och Lennart har byggt bilar i trä och håller nu på att testa dessa. De testar bilarnas bromssträcka på grovt underlag efter att de åkt ner för en backe. Den markerade röda linjen på linjalen är där Eriks bil stannar.

Använd det du vet och beräkna bilens hastighet. Ignorera det faktum att hastigheten minskar, beräkna den som lika stor fr.o.m att bilen nuddar linjalen tills att den stannar. Svara i ett värde avrundat tilll två decimaler i enheten cm/s (centimeter per sekund).

Hela linjalen är 15cm lång.

Eriks bil stannade efter 0.56 sekunder.

Gratis läromedel från KlassKlur - KlassKlur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel - 2020-08-11 17:05

References

Related documents

↑ ↓ för att ändra värde CLR raderar total areal räknare. Pro Startar/stoppar räknare om extern

• Ikke bruk apparatet dersom det eller ledningen er skadet.. Lever det til en fagperson

konfidensintervall för väntevärdet µ, och svara med minst två decimaler1. Utgå från att påsvikten kan beskrivas med

Hur går branschen i takt med trafiksäkerheten och attityderna till

b) Hur högt kommer bollen?.. En kula skjuts upp med hastigheten 22 m/s och kastvinkeln 27 o. Hur stor är kulans hastighet i kastbanans högsta punkt? Bortse från luftmotstånd.

Genom att rikta en förstärkt information till fordonsföraren med textmed- delanden eller blinkande skylt endast när fotgängare finns vid övergångsstäl- let har man Velat

Tiden från det att betjänaren blir upptagen tills den blir ledig motsvarar en betjäningstid eftersom det inte finns någon kö.. Tiden från det att betjänaren blir ledig tills den

Vilka delar av kroppens funktioner styr det autonoma

Mätprogrammet under vintern och våren 2009/2010 har levererat mätdata från december 2009 till maj 2010, vilka har använts för analys av samband mellan hastighet och PM 10 -

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

En kombination av stöd från styrning på en högre nivå och lokala aktörers initiativ och idéer kan hjälpa både den ekonomiska och sociala utvecklingen i små kommuner

Ni ska idag på labb undersöka vilket tryck olika föremål utövar på sitt underlag.. Till er hjälp har ni linjal, våg

Resultatet av enkätundersökningen visar också att sfi-lärarna inkluderar en mångfald av olika personer i låg grad utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell

produktion inom Sveriges gränser nåde en topp i slutet på 1960-talet och början av 1970-talet för att sedan minska drastiskt fram till 1990. 36 Trots att Sverige var en

Det sedan länge tillämpade brittiska prefe- renssystemet har inneburit ett kraf- tigt stöd för samväldesländerna, både de mera avancerade och de mindre utvecklade,

ü Genom att lägga ihop atommassan för alla atomer som ingår så kan vi alltså ta reda på molekyl- eller formelmassan.. ü Exempel: Beräkna formelmassan för

Niklas Dahrén.

c= Koncentrationen partiklar, vilket innebär substansmängden partiklar som finns inom en viss volym av en lösning (mäts i mol/dm 3 ).. n=

Det betonas att en EU- agenda för städer bör återspegla EU:s övergripande mål och vara ett komplement till medlemsstaternas nationella åtgärder ”En EU-agenda för städer

Beskriv hur dessa två patogener orsakar diarré (toxin, verkningsmekanism) och hur man behandlar patienter (vilken behandling samt kortfattat mekanismen för varför det

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

- Gällande våldsutsatta vuxnas rätt till skyddat boende så är det av största vikt att detta kan ske utan behovsprövning från socialtjänsten då det finns enskilda som inte

Migrationsverket har beretts möjlighet att yttra sig gällande utredningen Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten