• No results found

Yttrande angående Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbets- myndigheten (ELA) (Ds 2021:4), dnr 1.4.1-2021-1534

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande angående Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbets- myndigheten (ELA) (Ds 2021:4), dnr 1.4.1-2021-1534"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Generaldirektören

Migrationsverket Rättsavdelningen, Rättsenheten

Besöksadress Sturegatan 15, Sundbyberg Postadress Box 1430, 171 27 Solna Telefon 0771-235 235 Telefax 08-274448

E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163

B FD 1 8 1 4 0 1 2 8 2021-02-22 Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande angående Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska

arbets-myndigheten (ELA) (Ds 2021:4), dnr 1.4.1-2021-1534

(Ert ärende A2021-00174)

Migrationsverket har beretts möjlighet att yttra sig gällande utredningen Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA). Migrationsverket ställer sig positiv till

utredningens förslag för att bekämpa odeklarerat arbete. Migrationsverket har i övrigt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad ställföreträdande

generaldirektör efter föredragning av verksjuristen Eva Rimsten. I den slutliga handläggningen har rättsenhetens chef Åsa Nyblom Lööv och tillförordnade rättschefen Carl Bexelius deltagit.

Inga Thoresson Hallgren

References

Related documents

Sollentuna kommun har inbjudits av Justitiedepartementet att svara på remiss gällande kompletterande bestämmelser till ny EU- förordning om sprängämnesprekursorer, Ds

2 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och artikel 622.2 i avtalet, ska åklagaren

3 § De myndigheter som anges i 1–6 får inom de angivna uppdragen vidta de åtgärder som följer av artikel 7.1 om samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna

Enligt en lagrådsremiss den 16 juni 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om

Det skulle därför kunna vara ett etappmål att ge SIS i uppdrag att ta fram ett förslag till system för differentierad prissättning för standarder inom byggområdet för t.ex..

Skolverket tillstyrker förslaget gällande sametingets roll inom minoritetspolitiken men vill lyfta att det inte tydligt framgår i utredningen huruvida ISOF ska ha mot- svarande

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i

Riksdagens ombudsmän (JO) Riksgäldskontoret Sjunde AP-fonden Sjätte AP-fonden Sparbankernas Riksförbund Statskontoret Stockholms Handelskammare Stockholms tingsrätt

Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU- förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter (Fi2021/00428).

Härmed meddelas att förbundet avstår från att lämna synpunkter.. Sveriges Kommuner

Länsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget att ta en strategi för kompletterande åtgärder med olika delmål som möj liggör negativa utsläpp efter 2045.. Myndigheten anser

2 (4) 20 Jägarnas Riksförbund 21 Kammarrätten i Göteborg 22 Kemikalieinspektionen 23 Kiruna kommun 24 Kommerskollegium 25 Konstnärernas Riksorganisation 26

Marie-Jeanette

Sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner får inte tillhandahållas till eller infö- ras, innehas eller användas av enskilda, där ”enskilda” i den nya

Som berörd aktör bör även länsstyrelsen som tillståndsmyndighet enligt miljöbalken och första instans vid överklagan av kommunala tillsynsbeslut erbjudas utbildning..

Den nya EU-förordningen medför ett antal nya uppgifter för medlemsstaterna, och enligt promemorian föreslås att MSB ansvarar för flertalet av dessa (genom tillägg till 7-8 §§

Regelrådet finner därför avsaknad av redovisning av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd godtagbar i detta ärende.. Förslagets

Justitiedepartementet har sänt ”Kompletterande bestämmelser till ny EU- förordning om sprängämnesprekursorer, Ds 2019:17” på remiss till bland annat Sollentuna kommun..

Verksjuristen Elin Waara har varit föredragande..

Trollhättans Stad avstår härmed från att yttra sig..

Magnus Ramebäck Postadress Box 21003, 20021 Malmö Rättscentrum Gatuadress Telefon 010-562 60 43 Telefax 010-562 60 14 E-post Registrator. uc-malmo@aklagare.se

Miljönämnden ser positivt på förslagen och har inga övriga synpunkter.