• No results found

Min uppgift

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Min uppgift"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

par.nyman@statsvet.uu.se

Statskontoret 5 maj 2014

- 1 -

(2)

Min uppgift Experiment

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Min uppgift

Vi ska inte säga hur undersökningarna borde ha utförts.

Har inte tillräcklig kännedom om Statskontorets uppdrag, ämnesområdena eller kunskapsläget.

Inte heller vara stora realister.

Bredda perspektiven och öppna diskussioner som kan appliceras även på andra rapporter.

Tolkar uppdragen brett, tar lätt på budgeten och föreslår andra undersökningsupplägg även när det faktiska upplägget var bra.

(3)

Rapporten

Metodvalet Mitt val

som förväntas av dem snarare än hur myndigheten faktiskt arbetar.

Om analysobjekten vet att de observeras kommer deras agerande att påverkas.

Diskriminering är sällan så uppenbar att den syns i ett enskilt rekryteringsärende. Genom att studera många ärenden kan vi säga något om dem i genomsnitt.

Myndigheter skiljer sig åt i många avseenden vi inte kan kontrollera för. Hur stor andel av medarbetarna skulle ha utländsk bakgrund om det inte förekom diskriminering?

- 3 -

(4)

Min uppgift Experiment

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Experiment

Ställer mig ofta frågan: vad hade IFAU g jort?

Dessa problem kan hanteras genom experiment.

Ofta inte möjligt (inte förenligt med uppdraget, för dyrt, etiska och juridiska betänkligheter) och begränsade frågeställningar. Men ibland?

I detta fall hade man kunnat skicka fingerade jobbansökningar där endast namnet varierade.

Inte möjligt att uttala sig om enskilda myndigheter, bara om genomsnittliga skillnader beroende på exempelvis arbetssätt, ändamål och storlek.

(5)

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Rätt men ändå fel – en granskning av CSNs arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar

- 5 -

(6)

Min uppgift Experiment

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Rapporten

I uppdraget ingick två huvudfrågor

Uppfyller CSN de formella krav som ställs på en myndighets interna styrning och kontroll?

Arbetar CSN med intern styrning och kontroll på ett sådant sätt att risken för felaktiga utbetalningar minskar eller elimineras?

(7)

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Frågorna besvarades på följande vis

En granskning av huruvida CSNs verksamhet följer Förordningen om styrning och kontroll (riskanalyser genomförs och åtgärder vidtas).

En granskning av utbildningsanordnares (gymnasieskolor, komvux och högskolor) inrapportering av skolk och studieavbrott.

- 7 -

(8)

Min uppgift Experiment

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Rapporten

Statskontorets slutsatser

CSN uppfyller till stora delar de formella kraven på myndighetens interna styrning och kontroll.

Väl utfört arbete med att kartlägga och motverka interna risker, men brister i arbetet med externa risker såsom ofullständig eller försenad inrapportering från

utbildningsanordnare.

Rapporttiteln syftar på att det inte är tillräckligt att uppfylla de formella kraven på intern styrning och kontroll för att förhindra felaktiga utbetalningar.

(9)

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Problemen i skolornas rapportering

Sannolikt att omfattningen av skolk, bristande

studieaktivitet och kursavbrott underrapporteras och att variationen är stor mellan skolor.

Rapporteringen går ofta långsammare än önskvärt (en eller två månaders felaktiga utbetalningar).

- 9 -

(10)

Min uppgift Experiment

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Metodvalet

En fråga man alltid bör ställa sig

Hade man kunnat nå andra slutsatser?

(11)

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Hur många felaktiga utbetalningar är lagom?

Krav på styrning och kontroll anses ofta orimligt hårda.

Orimligt att eliminera felaktiga utbetalningar.

Hur många är rimligt?

Vilka felaktiga utbetalningar bör åtgärdas?

Är inte de flesta oproblematiska?

- 11 -

(12)

Min uppgift Experiment

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Metodvalet

(13)

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Ökad kontroll och inrapportering har kostnader Kostnader för administrativt merarbete.

Likriktning och styrning av pedagogiskt innehåll och utbildningsplanering.

Förtroende mellan lärare och elever.

Förordningen: myndighetens arbete ska bedrivas effektivt och myndigheten ska hushålla väl med statens medel.

- 13 -

(14)

Min uppgift Experiment

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Metodvalet

Val av fall och jämförelsepunkter

Inte intressant att generalisera till andra myndigheter.

Rapportförfattarna valde ett ”most likely”-fall för att påvisa problem. Användbart för CSN, men inte generaliserbart till övriga områden.

Jämförelser över tid, mellan myndigheter eller med andra länder.

(15)

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Svårt att göra en kvantitativ studie Processorienterad frågeställning.

Vanligt i Statskontorets uppdrag?

Bara ett analysobjekt och små ambitioner till generalisering.

- 15 -

(16)

Min uppgift Experiment

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Mitt val

Två typer av felaktiga utbetalningar

De som aldrig upptäcks är svårbeforskade.

De som upptäcks och leder till återkrav finns det statistik på.

(17)

Rapporten

Metodvalet Mitt val

Jag skulle utgå från statistiken på återkrav

Hur omfattande är de i förhållande till alla utbetalningar?

Hur stor del av fordringarna kan inte regleras inom ett år?

Hur väl överensstämmer orsakerna till återkraven med den riskanalys CSN har gjort?

Hade det varit möjligt (rimligt) att stoppa utbetalningen?

- 17 -

References

Related documents

Riskanalyser inom ramen för arbetet med intern styrning och kontroll görs på flera olika nivåer men inte på ett sådant sätt att de fångar riskerna för felaktiga utbetalningar

Inom området för småbåtshamnen (V) har ett område på 15 meter närmast Strängbron prickmarkerats för att säkerställa att ingen bebyggelse placeras under eller i direkt närhet av

När det gäller organisation och ansvar avseende den interna kontrollen utgår ansvaret för internkontroll, enligt de intervjuade, från förvaltningschefen som fångar upp frågor

Vidare visar vår granskning att den regionövergripande kontrollplanen och nämndernas kontrollplaner (både 2017 och 2018) följer de anvisningar som framgår av reglementet för intern

 effektivitet - Fullmäktiges beslut ska genomföras på ett effektivt sätt och med god ekonomisk hushållning.  förtroende för det demokratiska systemet - Medborgaren ska

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget till beslut med Ulrika Lindhs tilläggsyrkande samt med tillägget om personer som står långt från

TCO tar dock inte ställning till utredningens förslag att inrätta en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar

• Arbetar löpande med utvärdering av intern styrning och kontroll som sedan resulterar i tidsatta åtgärder. • Fortlöpande dialog med