STORT JUL NUM M ER

32  Download (0)

Full text

(1)

E X TR A

JULHÄLSNINGAR

fr&n Sveriges Mynthandlare

TREKAMPEN

Deltogare med poäng efter ondro delfrågan.

MYNTTORGET

Mossor ov privata småannonser.

MÅNADSAUKTION

Komplett set 1968 {Tån Norge

STORT JUL NUM M ER

1974 års värderingspriser

KASTMYNT

Intressant artikel om svensko kostmynt.

FRÅGESPALTEN Frågor- svor.

Brev från sekretsen.

Stor intressant artikel om

Äldre tiders sparbössor ov Ernst Nothorst-Böös

NORGE-KONTAKTEN

Nyheter från vårt grannland.

Rapport från utlandet

Utiondsnyheter.

Nyutkomna prislistor Ny litteratur Myntbörser, Auktioner

m.m., m.m.

(2)

JULKLAPPSFÖRSLAG

för den fordrande och prismedvete myntsamlaren SVERIGE

OSCAR II 2 kr 1897 J u b.

2 kr 1906 2 kr 1907 Jub.

GUSTAF V 2 kr 1921 Jub.

2 kr 1932 J u b.

l kr 1.949 10 öre 1919 10 öre 1940 nickel

spegel

5 2 och l öre 1950 brons Spegel GUSTAF Vl ADOLF

Arsset 1969 (l öre- 2 kr) Arsset 1970 (l öre-2 kr) Årsset 1971 (l örc-2 kr) Arsset 1971 (l öre-2 kr)

5 kr 1954 5 kr 1955 5 kr 1966 J u b.

5 kr 1971

2 kr 1953-71 (Samt. 16 årt.) 2 kr 1968

2 kr 1969 2 kr 1970 2 kr 1971 l kr 1968 50 öre 1968 50 öre 1972

NUl\USJHATlCA

01

o

01

01.

01

o o o o

o o o o

01 01

o o

1+-0

o o o o o o o

nådmansgatan 10 B, 199 00 ENKöPING Sänd nedanstående mot postförskott till:

'Gät'Uäd.ress·:·· ·· ·· ··· ·· ·· ··· ···· ·· ···

Beskrivning: Pris

2

55:- 780:- 55:-

45:- 55:- 18:- 59:- 39:- 59:-

11:- 10:-

8:- 24:- 13:-

9:- 15:- 17:- 69:- 5:- 5:- 5:- 4:- 3:- 3:- 2:-

25 öre 1959 o

10 öre 1962 o

5 öre 1964 (50 i kronan) 1+/01 5 öre 1969 (Västerås 5:a) o

5 ike 1970 (Klump i VI) o

5 öre 1970 (»Dike» i 5:a) 0110 2 öre 1961 1\:Im U nära o

2 öre 191)1 l\llm 'IS nära o

l öre 1954 o

l öt·e 1955 o

FINLAND

500 Mk 1952 (Ol;y111pia) 01 10 Mk 1967 (1917-1967) o

lO Mk 1970 (Paasikivi) o

lO Mk 1971 (EM X) o

5 Mk 1972 (Isbrytare) o

5 Mk 1973 (Isbrytare) o

Arsset 1969 (l p- 1 l.VIk) o

Arsset 1970 (l p-1 !VIk) o

Arsset 19il (l p- 1 Mk) o

Årsset 1972 (l p- l Mk) o

At·sset 1972 (l p-5 Mk) o

NORGE

25 kr 1970 Jub. o

10 kr 1964 Jub. 01/0

5 kr 1970 o

DIVERSE OBJEKT

»Världens vackraste mynt»

Niaria Theresia taler spegel O Maria Theresia taler O Polett.er: Sju olika ft·ån Karlstad

Spritförsäljningsbolag lJTRUSTNTNG

4:- 5:- 39:- 29:- 11:-

4:- 29:- 4:- 7:- 5:-

115:- 29:- 29:- 24:- 32:- 10:- 25:- 12:-

9:- 8:- 38:-

35:- 35:- 8:-

33:- 23:- 24:-

LEMBIT JUNIOR. 1\IIyntskåp. Fyra lådor med filt-inlägg och fackindelning (resp. 6<1, 64, 36

och 16 fack) 44:-

LEMBIT 400. Myntskåp med 8 fackindelade myntlåd01· (3 med 64, 3 med 49 och 2 med 25

fack vardera) 89:-

LEMBIT 400 med filtinlägg 109:- rviYNTKALENDERN 1974: Örtendahl 5:50 KATALOG öVER SVERIGES SEDLAR 1858-

1971: Flodberg 6:-

FöRSÄL.JNINGSVILLKOR: Objekten garan- teras äkta. Priser i svenska kronor. Moms till- konmler inte på anghma priser. Mynten sän- des mot postförskott med tillägg för porto. Re- turrätt inom åtta dagar.

(3)

~lYNTKONTAKT

Torggatan 20, Box l.

199 01 Enköping.

Tel. 0171/379 50

Redaktionen öppen: Vard. 1~17 Lörd. ~12

Postgiro: 87 42 67 -8 Bankgiro: 183-8952 Bank: Sveriges Kreditbank.

REDAKTIONSLEDNING:

Chejn!d. och ansvarig -utgivare:

Raouhl Örtendahl Stf, ansv. -utgivare:

Gösta Örtendahl Redaktör för Norge:

Firma Nordiska Mynt Landsvägen 56, 172 36 Sundbyberg

08/28 67 56 Red. för övriga -utlandet:

Norrtälje Mynthandel 761 00 Norrtälje, 0176/168 26

Distrib-utör och reklam:

R. Örtendahl Mynthandel AB Box l, 199 01 Enköping

0171/379 50

Eftertryck av text och bilder utan medgivelse förbjudes.

Tidningen utkommer den 15:e l varje månad utom månad 6 o. 7.

Adressändringar bör meddelas oss snarast, helst skriftligen ge- nom postens adressändringsblan- kett.

ANNONSPRlSER:

4 sidor (mittuppslag)

2 !'~-'.>r (mittuppslag)

1/1 Slda (2:a o. sista sid.) 1/1 sida ..... . 2/3 sida ........ . 1/2 sida (2:a o. sista sid.) 1/2 sida ....... . 1/3 sida ... . 1/4 sida ....... ..

1/6 sida ....... ..

1/12 sida ........... .

s. Kr.

1.175:- 650:- 400:- 295:- 225:- 225:- 165:- 120:- 90:- 65:- 35:- Moms 17,65 % tillkommer ovanstående annonspriser.

1\fYN'ITORGET

(endast för myntsamlare) Ett införande: 10 kr. Två infö- rande med samma text i två varandra följande nummer: 16:-.

Annonsen får högst innehålla 20 ord + namn och adress eller telefonnummer. Annonskostna- den skall medsändas på samma gång som manus.

SISTA ANNONSDAG 3 veckor före utgivningsdag

Till vara läsare

o

Vi ber att få hälsa läsekretsen en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT SAMLARAR

A!·et som varit har ju ur samlarögon sett varit både händelserikt och intressant med bl. a. den stora internationella Myntmässan i Helsingborg i maj som starkt bidrog till det ökade intresset för numismatiken.

Vi på Myntkontakt har en hel del planer för 1974 som vi hoppas skall kunna förverkligas under våren.

Vi har fått en hel del nya intressanta namn bland våra med- arbetare som kommer att hjälpa oss nästa ar med nyheter, artiklar

m. m., och troligen kommer vi att utöka sidantalet i tidningen fr. o. m. våren.

Tävlingen TREKAMPEN är nu avgjord och vi kommer att sända priseTna till vinnarna i god tid till julen. Namnen på vim1.arna pre- senteras i vårt januarinummer.

På återseende n ~isla år. RAOUHL ÖRTENDAHL

GJiicks ficktabell över Beruadottska Ättens svenska mynt

En chockerande läsning

Kan man komma längre ifrån verkligheten än vad författarna till ovanstående bok har lyckats med? Det kan man fråga sig.

Ghicks värderingsböcker har all- tid .Cöntt vm·it ett rättesnöre för myntsamlare. men det kan man inte säga om den senaste upp- lagan eller skall vi säga de se- naste två upplagorna.

Priserna i boken måste ge lä- saren en smärre chock. Ingen hänsyn har tagits till det rådan- dc pl·isläget i Sverige. Priserna överlag, kanske speciellt de hög1·e kvalitcerna, har överd.ri- vits något enormt. Prishöjning- al· upp till 3-400 % över nor- mala värderingspriser är inte ovanliga i denna bok. Vi får in- nedigt hoppas att inte Mynt- handlarna i landet rättar sig ef- ter dessa ofta frul{tansvärda pri- ser på framförallt och·kulerade mynt, det skulle nedbrylande intresse hos Er samla1·e.

Men vi tror inte att dessa siff- ror har någon effekt på prislä- get, dessa inte på långa vä- gar överensstämmer med verk- ligheten.

Som jämförelse har vi gjort följande stick.

G=Gli.ick

M=Myntboken 1974 K=Myntkalender 1974 2 kr 1876 B. A. ST. EB kv O G=25.000 M=18.000 K=l5.000

50 öre 1877 kv. O

G=3.000 M=2.000 K=1.950 50 öre 1878 kv. O

G=l.250 M=850 K=775 5 öre 1877 kv. O

G=1.500 M=900 K=900 5 öre 1882/81 kv. O G=2.000 M=800 K=750 2 öre 1900 R. N. kv. O G=l.500 M=900 K=950 5 öre 1909 ST. K. kv. O G=600 M=325 K=325 2 öre 1932 kv O

G=100 1VI=50 K=40

Detta var en liten jämförelse mellan tre nyutkomna värde- ringsböcker och vid jämförelser även med andra böcker håller de sig också samma nivå som Myntboken och Myntkalendem.

Uppseendeväckande är att vis- sa svåmre årtal har helt omvän- da siffror, där ligger värdering- arna mycket lägre än normalt.

Priserna i detma bok är inte normgivande föl' prisläget marknaden, så några chockhöj- ningar är inte att vänta.

(4)

S

u e r i g e d m lj n t

h

a n

J f

a r e

h

ä !o a r

d e

h

r e f d e n

J. Pedersen Silverkronans J une Frimärken Tobaksboden

skolgalan 24 Mynthandel

östra Storgatan 120 Flatensgatan 6 Vallgatan l

502 31 Borås

Göteborg 552 41 Jönköping 581 02 Linköping

-

Björnssons Mynthandel Hallgrens Antik- O Bertilssons

& l\'l~,lthandel Mynthandel Tonkin AB

österlång.~atan 15 Box: 171 3:e nggatan 41 Trädgårdsgatan 8 Box 276 Plaiensgatan 7

502 32 Borås 413 03 Göteborg Jönköping 582 20 Linköping

Numismatica BeTtilssons Mynthandel Antikboden F:a Mynt o. Frimärken Rådman..<;gatan 10 B Cad Kuy~lenstjärnas v. 69 Trädgardsgatan 21. Repslagargatan 2

199 00 Enköping 302 52 Halmstad 552 55 Jönköping Linköping

Örtendahl

Halmstads Mynthandel Ragne1inds Backes Antik Mynthandel AB

Falkenbergsgatan 10 Kungsväge-n 19 o. Hemsl(;jd AB Torggatan 20 Box l

199 01 Enl<öping 302 33 Halmstad 691 00 Karlskoga Ljungs bo

Fahlcns .ån tik Samlaren AB Karlstad

Lunds

AB Antikvariat Mynthandel

S:a lVIariagatan 11 Fredsgatan 11 Ö:a Torggatan 1 Box 509 Stora Gråbrödersgatan 15

79100 Falun 302 46 Halmstad 652 25 Karlstad 22222 Lund

Sunes Mynt o. Annat Lembit Förlag AB IVIynthiirnan Antikboden

Geta kärrsv. Box 2092 Tegnergatan 6 Katt0sund 2

510 20 Fritsla 14102 Huddinge 2 ()41 00 Katrinehol.m 222 23 Lund

Gävle Nya Mynthandel F:a Fyndet Mynt- o. Frimärks- G. V. Willingsson affären l\'lynthandel S. Kungsgatan 19 Storgaf,an 4()

Storg:atan 2 Regementsgatan 6 802 30 Gävle 824 00 Rueliksvall

731 00 Köping 211 41 Malmö

F':a Hugo Albertsson Mynt City Allards Mynthandel Antikaffär Everest H j. Erantingsgatan 7 Karl· Krooksgatan 8-10 östgötagatan 18 Ex0rcisgatan 13

Göteborg 252 25 Helsingborg 582 32 Linköping 21149 Malmö

A-Antikviteter Persson Mynt o. Antik Antikhuset Antikboden Lanterman

Ejdergatan 10 P ålsgatan 36 Nygatan 25 Norregatan 3

GötC'bol'g 252 21 Helsingborg 582 02 Linköping 21127 Malmö

Baronen l\'Iynthandel AB Antikkedjan Håwe:s Numismatiska l\'lalmö Mynthandel

S:a Hamngatan 29 Smedjegatan 40 Box 8 Kalende gatan 9

41114 Göteborg 55102 Jönköping 581 02 Linköping 21135 Malmö

4

(5)

Nya Antikaffären Linlex östermalms Virserums ~Iynthandel

Bergsgatan 9 Klockargatan l Mynthandel

Storgatan 46 Sibyllegalan 9

211 54 Malmö 283 00 Os by

114 42 Stockholm 570 80 Virserum

Baltic R. Björkdahls

Nordiska Mynt City Tobak

Antikaffär

Ränneholmsvägen 36 Redig J chans gata 26 Landsvägen 70 V allers plats 4 200 71 Malmö 541 00 Skövde l i2 36 Sundbyberg 62100 Visby

Samlaren O. Gidegårds

~fynthandel Georg Svensson Maj Britt Antik

För--eningsgalan 39 Upplandsgatan 24 Hamngatan 17

21152 Malmö 113 60 Stockholm 2.<JQ 70 Svängsta Vänersborg

Antikt o. Kuriosa F:a GamJa Mynt F:a Mynt Aros Stamps Sveavägen 24 Rörstrandsgatan 15 Tallväge111 13 B Smedjegat.an 6 Box 115

591 00 Motala 113 40 Stockhohn 826 00 Söderhamn 722 13 Västerås

Ahlsb·öm AB Menzinsky Mynthandel Gripens Bokhandel

Åkes Myntshop Pm1kt Mangmarkood

M. Samuelsg. 11 Box 7292 Hägerstensgatan 84 SLora gatan 15--17

684 00 Munkfors 11144 Stcckhohn 423 00 T orslanda 72212 Västeräs

Myntet M. C. Hil·sch AB Antik & Presentfyndet Viktor Olsson Bräddgatan 33 Malmskillnadsgatan 29 Österlånggatan 58 Köpmangatan 8

602 20 N arrköping 11157 Slockhohn Trollhättan Västerås

Norrtälje Mynthandel lVIyntaffären F:a Cupido Antikboden Varia Tullportsgatan 7 Luntmakar·gatan 75 Södergatan 25 Linnegatan 29 761 00 Norrtälje 113 51 Slockholm 451 00 Uddevalla 352 :~a Västerils

Nässjö Mynt

P. E. O. l\fynthandel Antik & Presentfyndet Mynt- & Frimärks-

o. Frin1ärken affären

Stor·gatan 31 Drottninggatan 11 Västerlånggatan 5 Storgatan 66 571 00 Nässjö 111 51 Stockholm 451 00 Uddevalla Ängelhoh11

Antik & Gulfyndet Strandbergs

Antilcia Yngve Altner

Mynthandel Mynthandel

Prästgatan 14 Tullportgatan 153 V:a Kyrkogatan l

Storgatc.n 49 Box 2068

382 00 Nybro 117 34 Stockholm S0246 Umeå 703 63 Örebro

Vetlanda Mynthandel U. Nordlinlis

Myntsamlaren SOJ AB Frimärkstjänst Mynthandel

stationsgatan 2 Nybrogatan 36 Box 5132 Batterivägen 4 Rudbccksgat.an 14 Box 353

574 00 Vetlanda Slackholm 186 00 Vallentuna 701 05 Örebro

(6)

6

1974 ÅRS VÄRDERINGSPRISER

OSCAR D

ART AL UPPLAGA O 01 l+

10 KRONOR GULD

!2\ 18 mm - vikt 4,48 gr 1873 R.U.H. S.O.N.

1874 R.U.H. S.O.N.

1874 1873 1876 R.U.H. S.O.N.

1876 R.HJ. S.OCH.N.

1877 RHJ. S.OCH.N.

1880 R.HJ. S.OCH.N.

1883 R.HJ. S.OCH.N.

1883 Utan pWlkter 1894 R.HJ. S.OCH.N.

1895 R.HJ. S.OCH.N.

1901 R.HJ. S.OCH.N.

461.048 625 261.000 450 575 170.000 550 1.100 55.023 1.300 26.553 1.250 148.917 425 500 36.020 625 65.352 540 213.286 325

475 300 450 400 825 950 875 325 400 425 335 275

300 225 300 250 575 650 600 225 300 325 265 200

5 KRONOR GULD

![) 16 mm - vikt 2,24 gr

1881 U.P.

1882 U.P.

1883 U.P.

1886 U.P.

1886 på 1883 1894 U.P.

1899 U.P.

1901 A.P.

4.000 myntsamlare läser

MYNTKONTAKT

Sveriges i särklass mest lästa numismatiska tidskrift

65.000 30.000 28.001 41.740

51.273 104.101 109.196

600 950 775 625 725 475 425 350

425 600 575 450 525 365 300 300

275 375 375 325 350 260 225 225

"D lVIP -syste1net"

Ett nytt sätt att samla mynt

Lembit AB i Huddinge har utkommit med ett nytt system för myntsamlare. Det rör sig här om ett myntskåp som har flexi- bel inredning och möjligheter att ändra fackens storlek, ta bort

vissa fack o. s. v. DMP-skåpet som är i samma storlek som Ju- nior-l är avsedd föt· myntpåsar 5 x 5, pappramar 5 x 5, ordnar, kasettcr, diabilder och mycket mer. Skåpen är stapelbara sins- emellan. DMP-1-skåpet med en låda med flexibel inredning kos- tar endast ca 25:- + MOMS.

Samma skåp kan även levere- ras med l st. låda med 3 st.

DMP-boxar och kostar då 33:-

+ moms.

slutligen: DMP-boxen som bå- de kan användas separat och i skåpet DMP-4. levereras kom- plett med lock och register och kostar endast 2:- + moms.

Lembit AB upplyser också om att m<m ller med expe- riment med pappramar 5 x 5 cm. för mynt. Dessa skall bli självhäftande »automatic-typ»

och bli bättre och lätthanterliga- re än dagens typer. Priset be- räknas bli 10 öre per st. exkl.

moms.

DMP-box

__ _....

DJ:VIP-1-skåpet

(7)

Fred Sweeney lnc

P. O. Box 10144-M

Kansas City, Missouri 84111 USA:

Ovanstående Amerikanska Mynthandlare har utkommit med prislista nr 68 gällande mynt från hela världen med illustra- tioner. Listan sändes utan kost- nad till alla intresserade.

Tioöringen blir

t

yngre

???

. . .

Tioöringens ringa vikt gör den svårpräglad, kanthöjden blir oproportionerligt hög jämfört med mynttjockleken i övl'igt på- pekar myntverket.

Myntverket vill att regeringen skall fastställa vikten på tio- öringen till 1,44 gram i stället för nu 1.35 gram! Vikten 1:44 gram skulle avsevärt underlätta präglingen utan att medföra några förändringar av myntets yttre dimensioner.

Olympiamynt från Canada

Canada har beslutat att ge ut en myntserie sammanlagt 28 mynt med valörerna 10 och fem dollar. De 28 myntens samman- lagda nominella värde är 210 dollar.

Alla mynten präglas i 925/

1000 silver.

10 Dollarn får en storlek av 45 mm och 5 dollarn 35 mm.

Mynten kommer att släppas ut i 4 olika omgångar, den första omgången om 7 mynt beräknas utkomma i slutet av 1974.

NY MYNTHANDEL Ny mynthandel har öppnat i Borås, Rune Larsson Mynthan- del, österlånggatan 18, Borås.

N~ NORDISKA MYNT

Landsvägen 56 172 36 Sundbyberg

08/28 67 56 v ord. 16.30-19.00

lörd. 9.00-14.00

KöPER - BYTER - SÄLJER allt i Nordiska mynt.

Vi hjälper Er görno med vär- deringar och rådgivning.

Vår prislista som utkommer 4 gånger om året sändes

GRATIS.

Ny medalj

NORDISKA l\!USEET 100 AR Nordiska Museets vänner ger i samband med Svenska medalj- gillet ut en medalj till museets 100 årsjubileum.

]duseet öppnades år 1873 av Arthur Hazelius - även känd som Skansens grundare. Initia- tivet till jubileumsmedaljen har tagits av stödföreningens styrel- se under ordförandeskap av HKH Prins Bertil. Medaljen är utförd av stockholmskonstnären Bo Thorim. Hans förslag segrade i en medaljtävling, arrangerad av Nordiska Museets vänner bland skulptörer vid Kungl.

Konsthögskolan och konstfack- skolan i Stockholm.

Konstnärens motto för medal- jen är: Söka efter levande ting.

Åtsidan visar en sittande skugga och text: Nordiska museet 100 år 1973. Det uråldriga, s-forma-

dc jämviktstecknet delar medal- jens åtsida i en mjuk form som balanserar mot den stiliserade djurkroppen.

Ekorren symboliserar samlan- det och återfinns redan på Nor- diska museets portal.

Medaljen som är hela 70 mm i diameter imponerar genom sin höga konstnärliga kvalitet och sill fyndiga anknytning till mot- tot. Det är sällsynt att se en stor, präglad medalj med sådan relief och tjocklek.

Medaljen kan beställas genom Svenska Medaljgillet, Eskils-

tuna.

lO öre 1947 nic· kel

En Enköpingsbo har visat oss ett intressant mynt, en sned- präglad lO-öring i nickel från år 1947. Ena sidan är nära 1/4 varv förskjuten, vilket är myc- ket sällsynt på ett nickelmynt från 40-talet.

Råd från samlare

Är femöringen från 1888 med

)lång texb Oscar II:s mest säll-

synta mynt? Enligt Tonkins myntbox är den känd i endast 4 exemplar. Upptäckten är ca 2 år gammal och troligen inte känd bland alla samlare. Ett gott råd till Er som läser detta: vänd Edra femöringar från 1888 och kolla texten. Ni kanske är ägare till en raritet.

Ä ven tvåöringen från 1898 meö

>litet korS> är ganska okänd bland samlare. Av upplagaJ1 1.527.100 exemplar torde ca var 7:e ha litet kors. E. T.

B. BJöRNSSON MYNTHANDEL har flyttat mynthandeln till Kul- lagatan 56 i Helsingborg.

7

(8)

DALER-KRONA-ÖRE 2 öre 1953 1arn

Utställning av Kungl. Myntkabinettet 16/11-20/1 7 4 Ett mycket uinkt mynt har en Eskilstunasamlare hittat, nämli- gen en tvåöring fl:ån ar 1953 präglad i järn. Dett.a exemplar sorn ~ir det enda kända exemplet i Sverige är undersökt av både Myntkabinettet och privata yt- behandli.ngsfirmor och har be- hamits äkta enligt skriftliga in- tyg.

För 25 år sedan grundades Samfundet Kungl. Myntkabinettets vänner, en stödorganisation som inte minst genom de senaste årens kraftiga medlemstillväxt verksamt kunnat öka Myntkabi- nettets möjligheter till komplettering av samlingarna. Till Sam- fundets 25-åriga jubileum har utgivits en medalj öve·r den svenska riksdalern. Temat för Samfundets jubileumsutställning

ger sig självt: DALER, KRONA, ÖRE. Däremot ställde sig Klmgliga myntverket mycket tvekande om iiktheten av myntet och klar- gjorde i en skrivelse att myn- tet torde vara präglad i koppar övedraget med järn.

Myntboken 197 4

A v A. Tonkin.

Tonkin har utkommit med Myntboken 1.974. Hela 208 sidor tjock och med en hel del nyhe- ter. Bl. a. har författaren tagit med Norska, Danska, Finska och en del Engelska mynt till värde- ring, vilket kan anses vara till stor fördel myntsamlaren som ofta även samlar andra län- ders mynt. I Myntboken 1974 finns även en intressant artikel om Myntverket inför flyttningen till Eskilstuna med illustrationer om präglingsförfarandet

Boken i sin helhet ger ett po- sitivt intryck och är mer tin värd sitt pris av 19:75 som boken kos- tar i handeln.

En fen1cö1-ing f1·ån Gustav VI:s regering nied stam]>skadc~

vaLörsiffmn fem. 8

Vi ÄR ALLTID TACKSAMMA FÖR TIPS OM NUMISMATIS- KA HÄNDELSER ELLER Bl- DRAG l FORM AV ARTIKLAR ELLER DYL.

Vid undersökningar av exper- ter pa området har myntet. för- klarats äkta och präglad i järn med ett tunt ytskikt av nickel.

Myntet har förut varit publi- cerat i tidningen MYNT -NYTT innan denna upphörde.

Agaren är eventuellt villig att sulja myntet, varför bud kan ges INFÖRDA BIDRAG HONORE-~ till oss f. v. b.

1 RAS. Det böt observeras att. många

\. J samlare i Sverige har bjudit an-

-~:--~~~~~~~~~~~~ ______ s_e_n_l_ig-·a __ s_u_n_lrn __ o_r __ fo_·l_·_rn __ y_n_te_t_. __ __

l 1;,1". 1944 >>punkt efte·t fy·ran». Ett intressa.nt fynd, hco· vi. fått

från Finlcmd av en samla?·e som scnnla1· svenslat mynt. Som Ni ser 7JI1 bitelen ovan finns en liten >>punkt» efte1· första fymn i 1l:r·talet, Kan det finnas fle?· sådcma exemplm·???

(9)

I(ASTMYNT

En intressant företeelse bland svenska mynt ä1· kastmynten eller man kanske snarare borde säga kastpenningar, eftersom de i många fall inte anslöt sig till gällande myntsystem. Benämningen lllte·r underlig men den ursprungliga an- vändningen motivera1· väl denna beteckning.

Iden att med minnesmynt popu- larisera och huj:,nfäsLa minnet av nägon tilldragelse i anslutning till härskaren hat· dc svenska regen- terna häroLat från CentraleUl·opa.

Att i samband med kröningar och begravningat· kasta ut minnesmynt till folket hade förmodligen som främst.a uppgift att göra regenten uppskatLad och hågkommen, men ocksa att skapa en stor och folklig ram omkring evenemanget.. I Sve- rige torde kastpenningar ha använts enbart i samband med kröningar och kungliga begravningar samt vid prins Gustaf Adolfs födelse 1778.

Enligt uppgift kaslades mynt till folket redan vid Gustav Vasas krö- ning, som ett tecken •Konung- ens rikedom och givmildhet•. Man känner dock inte till någon spe- ciell kastpenning n·lm detta eve- nemang utan troligen kastade man ut reguljära mynt.

Dc första speciellt prägLade svens- ka kröningsmynt som. finns beva- rade, är från Kal'l IX:s kröning 1607 och förekommer- i vnlö1·erna 1/2 och en 1/8 riksd.aler. B&da mynttyperna ät· slagna med sam- ma stampar, men har vikt och sil- vc1·im1ehåll som normala 1/2 och 1i8 riksdaler.

Vid kröningen av Gust.av II Adolf 1617 präglades på liknande sätt krö- ningsmynt med en typ av stampar och denna gång i åtminstone valö- rerna l, 1/2, 1/4 och 1/8 riksdaler.

Samma var förhållandet vid krö- ningen av drottning Maria Elco- nora 1620. Hur dc olika valörema har använts är väl inte helt klart.

Troligt har de lägsta valörerna an-

vänts till c.tl kc.sla ut till folket

n~edan de högre valörerna delades ut som minnespenningar till per- soner av ranJ och värdigheL Vid drottning K1 istin<.s kröning använ- des inte, som "id föregaende till- fällen, delar av riksdaler. Kastpen- ningarna anslöt sig denna g!mg över huvud taget inte till myntsystemet, eL v. s. de bör i stället betraktas som medaljer.

Hut· detta utkastande från början gåt.t till vet man inte säkert. Från dratining Kristinas kröning känner man dock tiJ.l att ett fast ceremo- niel hade utbildats där utkastandet av minnespenningar ingick. Det in- gick även andra moment som. kunde komma åskadarna till deL Vid krö- ningar skoddes ti~~ exempel regen- tens hi\s~ med silverskor, som var

J;ist broddade att de lossnade

under ritten och tillföll den lyck- lige upphittaren. Helt naturligt mot- sv;Hade en Saclan silversko en mindre förmögenhet för gemene man och även minnespenningarna representerade för folk i allmänhet ett icke fö1·aktligt värde. Det kun- de knappast undvikas att bråk och oordning uppstod när människorna försökte konuna i besittning av de utkastade mynten. Speciellt vid be- gravningar var detta naturligtvis störande. Redan under 1700-talet

NYH ET!!

reagerade m<:~n kraftigt mot bruket, men ända fram till begravningen 1844 kastades mynten ut längs kor- tegevägen av räntmästaren och först vid Oskar I begravning hade man övergått till att dela ut kost- penningarna.

Utomlands ha1· kastmynt använts i:iven vid andra tillfällen i:in vad som förekom i Svel'ige. Exempel kan vani en härskares besök i en viss provins eller ett bi~and. De har inte heller alltid varit utformade fö1· del specifika tillfället. Ett exem- pel på sädana kastmynt är de myc- ket sällsynta finska 50- och 25- perutiämynten från 1876, som ut- k;;sladcs i samband med tsaren Alexander Il:s besök i storhertig- dömet Fin land.

Beträffande de svenska kastmyn- ten kan vi konsLatera att i de flesta fall har de präglats i mycket små upplagor. De minsta c:a 1.500 exemplar, många kring c:a 2.000, en del mellan 5- 10.000 men tro- ligen ingen över 20.000 exemplar.

Tt·ots detta måste man konstatera att dessa kastpenningar i dag be- tingar fö1·vånansvärt låga priser. I många fall är de till och med bil- ligm-e än molsvarande reguljära mynt mångdubbelt större uppla- gors.

Walter E. Andersson

NORSKA MYNTHANDBOKEN NMH

med värderingspriser över norska mynt 1808- 1971 har utkommit.

Boken är i praktiskt A 5-format och redovisar även upp- logesiffror över somtliga mynt.

Oumbärlig för olla Norge-samlare.

Figure

Updating...

References

Related subjects :