• No results found

Kursanalys (kursutvärdering) Kurskod 3DC001

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kursanalys (kursutvärdering) Kurskod 3DC001"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid: 1 / 3

Postadress Besöksadress Telefon E-Post

Karolinska Institutet Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 Campus Flemingsberg

08-524 836 32 Lars.Frelin@ki.se

Webb ki.se Org. nummer 202100 2973

Kursanalys (kursutvärdering)

Kurskod 3DC001

Kurstitel

Gynekologisk cytologi

Högskolepoäng 5 hp

Termin (vt/ht-år) HT 2020

Tidsperiod

20200921-20201013

Kursansvarig

Katarina Omholt

Examinator

Katarina Omholt

Momentansvariga lärare Övriga medverkande lärare

Torgeir Dahlen

Antal registrerade studenter vid treveckorskontrollen 15

Antal godkända vid sista kursdatum 8

Svarsfrekvens kursvärderingsenkät 11 av 15 (73%)

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)

Terminsråd i januari 2021 där kursen diskuterades med studenter och kursledning Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna

Kursanalysen laddas upp på kursens canvas-sida efter färdigställandet

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas kursvärdering) delges utbildningsnämnd vid kursgivande institution samt för programkurser även programansvarig nämnd.

Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum: Klicka här för att ange text.

Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum: Klicka här för att ange text.

1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle baserat på tidigare studenters synpunkter

Ingen utvärdering fanns att tillgå från föregående kurstillfälle då färre än fem studenter hade besvarat den. Årets kurs hade en ny kursansvarig då tidigare kursansvarig gått i pension. Den nya kursansvarige tog också över ansvaret som lärare för de praktiska momenten på kursen. Inför kursstart intervjuades tidigare års lärare och ett par tidigare studenter. Kursansvarig tog också del av protokollet från terminsrådet den 14 januari 2020 där föregående kurstillfälle diskuterades. Upplägget av de praktiska momenten vid årets kurstillfälle följde till stora delar tidigare års upplägg. En förändring som dock genomfördes var att antalet fall på preparatförhören minskade från 10 till 8. Det gjordes också flera anpassningar till den pågående covid-19-pandemin. En sådan anpassning var att minska antalet studenter på gemensamma

demonstrationer vid det flerhövdade mikroskopet från 9 till 2. Tidigare års studenter har upplevt att förhållandevis mycket tid på kurserna i cytologi ägnats åt teoriarbeten, och att mikroskoperingen till viss del blivit lidande. Baserat på detta minskades därför omfattningen av teoriuppgiften i moment 2 något vid

(2)

Sid: 2 / 3

Postadress Besöksadress Telefon E-Post

Karolinska Institutet Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 Campus Flemingsberg

08-524 836 32 Lars.Frelin@ki.se

Webb ki.se Org. nummer 202100 2973

årets kurstillfälle. Studenterna behövde t. ex. inte längre opponera på varandras arbeten. Inför årets kurs togs nytt provmaterial fram från Klinisk patologi/cytologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, då materialet från föregående kurstillfälle var några år gammalt och färgen på preparaten hade bleknat.

2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)

Av de 11 studenter som besvarade kursutvärderingen ansåg alla att de delvis eller mer utvecklat

värdefulla kunskaper. Tio av dem ansåg att de i hög eller mycket hög grad utvecklat värdefulla kunskaper.

Alla 11 studenter i utvärderingen ansåg att de i hög eller mycket hög grad uppnått kursens lärandemål.

Alla 11 studenter uppfattade också att det i hög eller mycket hög grad fanns en röd tråd genom kursen och att kursen i hög eller mycket hög grad bidragit till att de blir väl förberedda för yrket. Alla 11 ansåg att kursen delvis eller mer stimulerat till vetenskapligt förhållningssätt. Alla 11 ansåg att lärarna i hög eller mycket hög grad varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

I kursutvärderingen ingick fyra frågor med fritextsvar. I svaren till dessa frågor framkom bland annat att föreläsningarna uppfattades som informativa, tydliga och relevanta. Det ansågs positivt att ha tillgång till ett eget mikroskop. Flera studenter uttryckte en önskan om att få möjlighet att mikroskopera inte bara dagtid, utan även kvällstid och under helger. En student framförde att det hade varit bra om det funnits fler salar där mikroskoperingen hade kunnat ske. På frågan om vilka kursens styrkor var nämndes kombinationen mellan teori och praktik, tillgången till preparat och mängdträningen vid mikroskopet. En svaghet som nämndes var att det var bökigt med mikroskoperingen ibland. Som förslag på förbättring nämndes att ha inspelade föreläsningar på canvas.

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor:

Till kursens styrkor räknas att studenterna ges möjlighet att screena ett stort och varierat kliniskt material från Klinisk cytologi/patologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. En styrka är också att studenterna har tillgång till ett personligt mikroskop under hela kursen.

Kursens svagheter:

En svaghet med årets kurs var att covid-19-pandemin begränsade möjligheterna till gemensamma demonstrationer vid flerhövdat mikroskop. En annan svaghet var att kursen inte innehöll en föreläsning från gynekolog om infektioner (tidigare års föreläsare meddelade kort före kursstart att hon inte längre hade möjlighet att delta i kursen).

4. Övriga synpunkter

Vid ompreparatförhör ett par veckor efter kursslut godkändes ytterligare 6 studenter på kursen.

5. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och en

tidsplan.)

(3)

Sid: 3 / 3

Postadress Besöksadress Telefon E-Post

Karolinska Institutet Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 Campus Flemingsberg

08-524 836 32 Lars.Frelin@ki.se

Webb ki.se Org. nummer 202100 2973

På grund av Covid-19-pandemin delades studenterna in i två grupper och mikroskoperingen schemalades till ett förmiddags- och ett eftermiddags pass. Detta upplägg fungerade i det stora hela bra, men inför preparatförhör när många var angelägna om att mikroskopera, överskreds vid några tillfällen antalet tillåtna personer i labbet. Detta kunde lösas genom att flytta mikroskop till angränsande rum. En lärdom inför nästa läsår är att inför prepartförhör redan på förhand undersöka tillgången på extraplatser i angränsande rum. Detta görs tillsammans med personal på ANA Futura plan 8.

Ett kursråd ingick inte i årets kurs, men ska ingå vid nästa kurstillfälle.

Tillsammans med studierektor Karin Sundström har en förändring i kursplanen genomförts inför nästa läsår. Förändringen innebär att moment 2 i kursen skall examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i stället för genom en muntlig presentation.

Bilagor:

6. Ange medelvärde och svarsfrekvens för KI´s fem generella frågor

Fråga 1: Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Medelvärde: 4.4 Svarsfrekvens (%): 73

Fråga 2: Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Medelvärde: 4.4 Svarsfrekvens (%): 73

Fråga 3: Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen– från lärandemål till examination.

Medelvärde: 4.6 Svarsfrekvens (%): 73

Fråga 4: Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (t ex analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information)

Medelvärde: 4.0 Svarsfrekvens (%): 73

Fråga 5: Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

Medelvärde: 4.6 Svarsfrekvens (%): 73

References

Related documents

§ 62% ansåg att lärarna i hög eller mycket hög grad varit tillmötesgående för idéer och synpunkter under kursens gång, medan 15% ansåg sig delvis ha uppnått dem (medel 3,8)..

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Undervisningen utgick från och an-

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

84% ansåg att lärarna i hög eller mycket hög grad varit tillmötesgående för idéer och synpunkter under kursens gång, medan 16% ansåg sig delvis ha uppnått dem (medel 4,4)..

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

• 90% ansåg att lärarna i hög eller mycket hög grad varit tillmötesgående för idéer och synpunkter under kursens gång (medel 4,6).. • 83% ansåg att undervisningen i

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att lärarna varit