• No results found

Detaljplan Del av Puoltsa 1:5 BOSTÄDER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Detaljplan Del av Puoltsa 1:5 BOSTÄDER"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Detaljplan

Del av Puoltsa 1:5

BOSTÄDER

Miljö- och byggnämnd Kiruna kommun

Upprättad i december 2009, reviderad september 2010

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING

HANDLINGAR Planens fullständiga handlingar består av:

• Plankarta med bestämmelser. Denna handling blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft.

• Planbeskrivning

• Genomförandebeskrivning

• Samrådsredogörelse

• Utlåtande

• Grundkarta

• Fastighetsförteckning

(• Handlingar som hör till detta skede i planprocessen) Följande planhandlingar antages: Plankarta med

bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och utlåtande

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan Detaljplanen upprättas med normalt förfarande. Det innebär att planen kommer att ställas ut för granskning efter samrådet.

Samråd har skett under tiden 28 april- 21 maj 2010.

Utställning planeras ske under oktober/november. Planen beräknas kunna prövas för antagande under december 2010.

Genomförande tid Planens genomförandetid är tio år från den dag den vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen.

Ansvaret för iordningställande, skötsel/drift i övrigt av väg, naturmark, båtplats ligger därefter på ägarna till

fritidsfastigheterna inom området.

Huvudmannaskap Kiruna kommun är inte huvudman för de allmänna platserna.

Den allmänna platsen inom planområdet, väg- och naturmark,

(2)

2

är avsedd att inrättas som gemensamhetsanläggning för fastigheterna inom planområdet. För förvaltning av anläggningarna kan en samfällighetsförening bildas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA

FRÅGOR Planen omfattar ett område av Puoltsa 1:5. Planen möjliggör avstyckning av 6 nya fritidsfastigheter.

Den nya vägen, naturmarken och båtplatsen avses inrättas som gemensamhetsanläggningar för fastigheterna inom planområdet.

Det innebär att fastigheterna har ett gemensamt ansvar för utförande och drift av anläggningarna. Varje fastighet tilldelas ett andelstal som reglerar hur stor andel av kostnader för utförande och drift fastigheten ska betala.

Förordnande enl 113§ BL För området som lagts ut till båtplats och för kvartersmarken i nordöst gäller förordnande enligt 113§ byggnadslagen. Det innebär att marken skulle ha upplåtits till fastighetsägarna inom den gällande planen som naturområde utan ersättning.

Planen har aldrig genomförts i den här delen. Området som föreslås till båtplats utgör en mycket liten del av förordnandet..

Den etablerade stig som finns i området har lämnats utanför.

En båtplats privatiseras inte heller på samma sätt som bostadsfastigheter.

Området i nordöst ligger intill Nikkaluoktavägen och är inte så attraktivt som naturområde. I den nya planen har ett betydligt större område lagts ut till naturområde än det som tas i anspråk

Sammantaget bedöms den föreslagna inskränkningen i naturmarken inte påverka fastigheterna och närmiljön nämnvärt.

Kommunen kommer att ansöka om att förordnandet upphävs för det område som lagts ut till båtplats resp kvartersmark.

Strandskydd 7 kap MB I planen har ett område för båthus/båtplats lagts ut vid

stranden. Bostadskvarteret berör strandskyddsområdet till en liten del. Den västligaste föreslagna tomtplatsen är relativt brant. Genom att låta kvarteret gå in en liten del i

strandskyddsområdet underlättas byggnationen på

fastigheten. Avståndet till stranden är som minst ca 90 meter . Strandskyddet upphävs genom en planbestämmelse.

EKONOMISKA FRÅGOR Genomförandet av detaljplanen bekostas av fastighetsägaren.

MEDVERKANDE

TJÄNSTEMÄN Planen har upprättats i samråd med kommunens miljö- och byggnadskontor.

Kiruna december 2009, reviderad september 2010

Eva Ekelund, Lantmätare

References

Related documents

När det kommer till höjderna på husen anser vi att de är för höga och därför får en för stor skuggpåverkan på ett hus liksom att vårt driftskontor läggs i skugga under

Planområdet ligger inom riksintresset för järnväg, dock påverkas området inte direkt av detta.. Planområdet ligger också inom riksintresset för totalförsvaret med

Planen kan också medföra positiva effekter då en kommande exploatering sker nära kollektivtrafik samtidigt som det också möjliggör för en utveckling av kommunens

Genom att planen, utöver villor, medger för flerfamiljs- bostäder och mindre rad/parhus kan området få en högre täthet än övriga delar av Månsarp.. Således uppnås en

Byggnationen skulle kunna medföra ett ökat reseunderlag, vilket i framtiden kan bli positivt för kollektivtrafiken till och från området.. Farligt

Vi vill också påpeka att säkerheten för barn som ska gå till lekplatsen som är planerad i området minskar drastiskt, då det enligt kommunens förslag till byggnation måste ta

Den nya planen ämnar tillåta bostäder med en nockhöjd på + 108 meter över nollplanet, vilket innebär att tillkommande bebyggelse inte tillåts vara högre än bebyggelse n på

Övriga frågor/frågor till nästa möte Avslut och datum för justering. Protokollet justeras i samband med förhandlingen