7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun

Full text

(1)

7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun

Syftet är att tydliggöra ansvar och ange rutiner för att säkerställa en långsiktig, effektiv och säker användning av MTP och därmed öka kvaliteten och få kontroll över

kostnaderna och produkterna.

Rutinerna skall användas som ett stöd till att ge god vård och tillgodose patienternas behov av trygghet i vården och behandlingen.

7.2 Omfattning

Exempel på medicintekniska produkter (MTP):

Medicintekniska produkter omfattar en mängd olika produkter, från enkla

förbrukningsartiklar som katetrar och sterila förbrukningsartiklar till komplicerade högteknologiska utrustningar. De omfattar också hjälpmedel ( hjälpmedel vid

personlig vård, förflyttning mm) och medicinska behandlingshjälpmedel (till exempel inhalatorer, ventilatorer och oxygenkoncentratorer).

CE-märkning

Alla MTP som inte är specialanpassade, egentillverkade eller avsedda för klinisk prövning ska vara CE-märkta.

CE-märkning innebär att tillverkaren har produktansvaret och utlovar att produkten har en specificerad funktion då den används som tillverkaren föreskrivit.

Läkemedel och medicintekniska produkter

Vissa läkemedel har blivit omklassade till medicintekniska produkter bland annat:

natriumklorid, dialyskoncentrat mm (fullständig lista upprättas av Apoteks AB) och omfattas inte längre av läkemedelsförmånen.

(2)

7.3 Definition

Lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930584.htm

§ 2 Med medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak

• påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom

• påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder

• undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process eller

• kontrollera befruktning

§3 Bestämmelserna i lagen gäller även sådana tillbehör som enligt tillverkarens uppgift skall användas tillsammans med en medicinteknisk produkt för att denna skall kunna användas i enlighet med sitt syfte

• förebygga framtida förluster av funktion och förmåga

• förbättra eller vidmakthålla funktion eller förmåga

• kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet

7.4 Länk till lagar, föreskrifter och dokument av speciell betydelse för hanteringen av MTP

http://www.socialstyrelsen.se/Sidor/SimpleSearchPage.aspx?q=medicintekniska

%20produkter&dfqe=hidden:-meta:siteseeker.archived:archived

(3)

7.5 Kvalitetsmål

Följande kvalitetsmål skall uppfyllas vid användande av medicintekniska produkter och övriga produkter:

• Anskaffning av MTP görs enligt rutin

• Tillverkarens bruksanvisningar finns lätt tillgängliga till alla MTP

• All personal som använder medicinteknisk utrustning har kunskap och ska följa bruksanvisningen om hur produkten skall användas

• All personal vet vilka åtgärder som skall vidtas vid en avvikelse/ett tillbud eller en olycka

• Individuellt förskrivna MTP används endast av den person de förskrivits för

• Förebyggande och avhjälpande underhåll samt besiktning utförs av LD hjälpmedel eller annan behörig personal

• Påpekanden vid besiktning åtgärdas

• MTP som inte används återlämnas till KommunRehab, gäller inte bassortimentet

• Individuellt förskrivna MTP dokumenteras av förskrivaren i patientjournalen MTP som är individuellt förskrivna, utprovade och fungerar väl ger en ökad

livskvalitet och bättre hälsa och minskat lidande.

7.6 Riskanalys

Bälte/sänggrind/larm

• Varför reser sig den enskilde?

• Är sitt/liggställningen optimal och bekväm?

• Har den enskilde smärta som kan påverka och ge upphov till oro?

• Hungrig? Törstig?

• Behov av att gå på toaletten?

• Oro, ängslan, otrygghet?

• Psykisk problematik?

• Är den enskilde understimulerad?

• Har miljön en negativ påverkan?

• Kan läkemedel ge upphov till påverkad balans, muskelstyrka, kognition, vakenhetsgrad, påverkat blodtryck, trängningar eller rastlöshet?

• Är medicinska/kroppsliga orsaker till oro utredda?

Sänggrind

• Varför kan sänggrind behövas?

• Frekvent återkommande fall från säng?

• Psykisk status, påtaglig motorisk oro?

(4)

7.7 Ansvar

Länk till :

H:\KRAV-pärmen, HSL\0. Ledningssystem HSL\0. Ansvarsfördelning, ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och

sjukvården.pdf

Sjuksköterska

På respektive enhet ansvarar omvårdnads ansvarig sjuksköterska för den MTU (medicinteknisk utrustning) som finns på enheten.

Innan anskaffning av MTU kontaktas alltid MAS.

Arbetsterapeut/sjukgymnast ansvarar för att:

• identifiera problem och uppmärksamma behov av MTP

• informera berörd personal om behov, åtgärder, träning och resultat

• söka lösningar och alternativa möjligheter

• förskriva hjälpmedel inom respektive yrkesområde

• utvärdera åtgärder, resultat och måluppfyllelse

• ge rådgivning, information och handledning till patient och personal om användning av MTP

• dokumentera planerade och genomförda åtgärder enligt patientdatalagen

• tillsammans med hjälpmedelsombud se över enhetens förråd/basförråd med hjälpmedel, inför den årliga besiktningen

• initiera träffar med hjälpmedelsombuden två gånger per år

Enhetschef ansvarar för att:

• det finns förutsättningar för att utföra arbetet där MTP ingår

• behovet av arbetsteknisk utrustning för att förebygga och förhindra ohälsa

(5)

Hjälpmedelsombudet ansvarar för att:

• tillsammans med arbetsterapeut/sjukgymnast se över enhetens förråd med hjälpmedel, inför den årliga besiktningen.

• se över basförrådet två gånger per år.

• delta vid träffar för hjälpmedelsombuden en gång per år

• en gång per år tillsammans med arbetsterapeut/sjukgymnast gå igenom hjälpmedel, förråd och transportstolar.

• ansvara för småhjälpmedel och hålla sig uppdaterad med nyheter

• sprida erhållen kunskap till kollegor

Personal/kontaktperson som hanterar MTP ansvarar för att:

• följa gällande Rutiner för MTP i Säters kommun

• se till att han/hon har utbildning, information och instruktion om de MTP som skall användas

• alltid följa bruksanvisningen

• vid osäkerhet, alltid ta kontakt med rehabenheten, enhetschef eller sjuksköterska

• patienternas MTP skrivs in i SOL-pärmen

• patienternas MTP underhålls och rengörs enligt rutin och att detta signeras.

• efter samtycke från patienten, märka individuella hjälpmedel med patientens namn t.ex. rollator, rullstol

• kontrollera att utrustningen endast används med sådana tillbehör/förbrukningsartiklar som är godkända av tillverkaren

• förskrivaren (arbetsterapeut/sjukgymnast) skall kontaktas om behovet hos patienten förändras

• avvikelser/tillbud där MTP är inblandade rapporteras enligt gällande rutiner

• om fel uppstår på MTP kontaktas rehabenheten. Är felet av sådan art att tekniker måste tillkallas ringer personalen på enheten själva till LD- Hjälpmedel tel. 0243 - 49 78 50

• meddela arbetsterapeut/sjukgymnast när MTP skall återlämnas

(6)

7.8 Förskrivning av MTP

MTP skall utprovas efter patientens behov och får förskrivas av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare.

En individuellt utprovad MTP får inte bytas ut eller lånas ut, utan att en bedömning gjorts av förskrivaren.

Den som förskriver MTP som skall användas av en patient, ensam eller med hjälp av en närstående eller någon annan person, skall se till att produkten är lämplig samt att patienten har tillräcklig kunskap för att kunna hantera produkten.

I förskrivningsprocessen ingår följande faser:

• Bedöma behov av insatser utifrån patientens: medicinska status, sociala situation, och boendemiljö.

• Prova ut, anpassa och välja specifik produkt

• Specialanpassa - initiera och utfärda anvisning vid behov

• Följa upp och utvärdera funktion och nytta

7.9 Specialanpassning, när produkten inte täcker behovet

Specialanpassning kan ske genom att man:

• Kombinerar tillgängliga produkter på ett sätt som inte tillverkaren/leverantören avsett

• Gör konstruktionsmässiga ingrepp (tillägg) på en färdig produkt

• Konstruerar och tillverkar ny produkt

• Använder produkten på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde Anvisning om specialanpassning utfärdas av arbetsterapeut/sjukgymnast om en patients speciella behov inte kan tillgodoses med en produkt inom tillgängligt sortiment.

Specialanpassning utförs av LD-Hjälpmedel.

(7)

7.10 Anskaffning av MTP

Då förskrivaren ska beställa MTP ska denne ta kontakt med ekonomiskt ansvarig på förvaltningen då summa överstiger 10.000 kr.

Patientens kostnader:

• Förslitningsdelar/-reparationer som är normal konsumtion betalas av patienten själv

• Försäkringspremie betalas av patienten själv i de fall sådan rekommenderas för lån av hjälpmedel.

Leveranskontroll och inventarieregistrering

Vid leverans skall alla MTP kontrolleras med avseende att:

• Leveransen stämmer med beställningen

• Bruksanvisning finns med

• Produkten fungerar som angetts

Produkter som inköpts av LDH/MTF leveranskontrolleras och inventarieregistreras av LDH/MTF

7.11 Registrering

De medicintekniska produkter som finns inom enheten registreras. Registreringen ska omfatta benämning, fabrikstyp, tillverkningsnummer, placering och eventuell

anmärkning. Denna registrering utförs genom avtal av LD Hjälpmedel i Borlänge och MTF i Falun.

”Enklare” MTP t ex griptång, toaförhöjningar och liknande behöver ej registreras.

Dessa dokumenteras i patientjournalen.

(8)

7.12 Användning av MTP

Användningen kräver att :

• utrustningen fungerar på avsett sätt

• personalen utbildas och hanterar den rätt

• svensk bruksanvisning och skriftliga rutiner finns

Aktuella bruksanvisningar/skötselföreskrifter finns i respektive patients SoL pärm eller på produkten.

7.13 Underhåll av MTP

Den som använder MTP ska se till att produkten fungerar. Om fel upptäcks kontakta rehabenheten, sjuksköterska eller enhetschef.

Säters kommun har avtal med LD Hjälpmedel (samverkansavtal, hyresavtal, retursortimentsavtal och serviceavtal) och MTF (förebyggande årligt underhåll, kvalitetssäkring och avhjälpande underhåll).

Vid den årliga besiktningen som utförs av LD - Hjälpmedel enligt avtal, får tekniker reparera/utrangera de MTP som de bedömer behöver åtgärdas, se bilaga 8.

Skötsel av hjälpmedel

Se hjälpmedelsombudens ansvar och manual för respektive MTP

Omdisponering av MTP Återlämning av MTP

• När MTP återlämnas ska de vara rengjorda och alla tillbehör ska finnas med

• MTP ska lämnas tillbaka till kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast som sedan skickar dessa till LD Hjälpmedel i Borlänge

Det är viktigt att MTP som inte används lämnas tillbaka snarast.

(9)

7.14 Avvikelser/ tillbud/ olyckor

Omfattning

Med avvikelse menas en händelse som inte stämmer med våra krav på gott omhändertagande, bra rutiner och säkra MTP.

”Något händer som inte borde ha hänt”.

All personal är skyldig att rapportera tillbud, avvikelser och olyckor.

Rapportering

Den som upptäcker och rapporterar gör en första bedömning av hur allvarlig avvikelsen är och om den föranleder någon akut åtgärd. Blankett för avvikelse fylls i och lämnas till enhetschef/sjuksköterska.

Enhetschef/sjuksköterska bedömer om nödvändiga åtgärder ska vidtagas /har vidtagits och lämnar rapporten vidare till MAS.

MAS analyserar och beslutar om hur avvikelsen ska hanteras samt initierar åtgärder för att undvika upprepning. Om patienten skadats eller löpt risk för att skadas gör MAS anmälan enligt ”Lex-Maria” till Socialstyrelsen.

LD Hjälpmedel ska informeras om händelsen.

Återföring

MAS informerar enhetschefen om analys och vidtagna åtgärder. Enhetschefen återför till personalen.

Utveckling

MAS sammanställer föregående års avvikelserapporter. Sammanställningen redovisas för socialnämnden, ledningsgruppen och HSL-gruppen samt bildar underlag för uppföljning och eventuella åtgärder i hanteringen av MTP.

7.15 Försäkring

Det är särskilt angeläget att eldrivna rullstolar försäkras. Låntagaren rekommenderas att teckna en särskild försäkring för dessa hjälpmedel. Försäkringarna har olika namn hos olika bolag.

(10)

7.16 Fullmakt för reparation och utrangering av MTP

Vid den årliga besiktningen som utförs av LD - Hjälpmedel enligt avtal, får tekniker reparera/ utrangera de MTP som de bedömer behöver åtgärdas.

Den totala kostnaden får inte överstiga 5000 kronor per MTP.

Om en MTP bör repareras och summan beräknas överstiga 5000 kronor samt vid utrangering av MTP ska kommunens arbetsterapeut kontaktas.

Gertzie Nilsson Verksamhetschef

(11)

7.17 Kvalitetsplan för MTP

Månad Aktivitet Ansvarig

Januari

Februari Revidering av MTP rutinerna påbörjas

Uppföljning av PPP (praktisk professionell planering) för skötsel av hjälpmedel

MAS tillsammans med arbetsterapeut/sjukgymnast Arbetsterapeut/sjukgymnast Mars Träff med hjälpmedelsombuden

Förmedla reviderade rutiner till hjälpmedelsombud och enhetschefer.

Översyn av förråd/basförråd med hjälpmedel på enheterna

Arbetsterapeut/sjukgymnast/

MAS

Arbetsterapeut, sjukgymnast och hjälpmedelsombud April Uppföljning av individuella larm Arbetsterapeut/sjukgymnast Maj Uppföljning av MTP dokumentationen i SoL/LSS

pärmarna Arbetsterapeut/sjukgymnast

Juni Juli Augusti

September Träff med hjälpmedelsombuden

Uppföljning av PPP (praktisk professionell planering) för skötsel av hjälpmedel

Översyn av förråd/basförråd med hjälpmedel på enheterna

Byte av batterier i kommunägda sängvakter

Arbetsterapeut/sjukgymnast/

MAS Arbetsterapeut/sjukgymnast

Hjälpmedelsombud Arbetsterapeut och hjälpmedelsombud Oktober Uppföljning av individuella larm

Årlig verksamhetsuppföljning Arbetsterapeut/sjukgymnast Arbetsterapeut/sjukgymnast/

MAS

November MAS tillsammans med

arbetsterapeut/sjukgymnast December

Årligen efter överenskommelse sker registrering och besiktning av ägda/hyrda MTP genom LD

(12)

7.18 BASFÖRRÅD för akuta behov

Rutin

Basförråd för akuta behov, med nedanstående innehåll, ska finnas på:

Enbackagården Skedvigården Fågelsången

Akuta behov som uppstår då ingen på Kommunrehab finns i tjänst kan lösas, genom lån av hjälpmedel ur basförrådet.

Gör så här:

• Registrera på listan ”Registrering vid lån ur basförråd”

• Skriv patientens namn, hjälpmedlet som lånas datum samt signatur

• Förrådet ska alltid vara intakt så det som lånas måste lämnas tillbaka

• Skriv när hjälpmedlet återlämnas, datum och signatur

• Återlämnade hjälpmedel ska vara rengjorda och hela

• Trasiga hjälpmedel lämnas till kommunrehab omgående

• Kom ihåg att meddela arbetsterapeut/ sjukgymnast om behovet är permanent, så att hjälpmedlet förskrivs individuellt

Innehåll

Förflyttningshjälpmedel:

1 lyftsele, hög rygg, stl M 1 minislide

1 flexibelt 1 vridplatta

1 hygienstol mobil/mobilette 1 rollator

transportrullstolar i husets entré Madrasser:

(13)

7.19 Duschvagn

Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning

• duschvagn utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast

• grindarna går att låsa

• hjul och bromsar fungerar

• madrassen är hel

• lyftpelaren inte glappar

• höjning och sänkning av vagnen fungerar

• liggplattan kan låsas i horisontellt läge

• lås hjulen vid överflyttning och vid själva duschandet

• planera överflyttningen så att den sker tryggt och säkert

• två personen skall vara med vid användningen

• ställ in vagnen i en höjd som ger bekväm arbetsställning Skötsel

• skölj av duschvagnen efter varje användning

• om duschvagnen används av olika patienter ska den ytdesinficeras efter varje användning

• tvätta av med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel och avlägsna damm, hår och smuts från hjulnaven, en gång per månad och vid behov

• dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig

• personal på enheten Underhåll/reparation

• LD Hjälpmedel Om fel uppstår

• kontakta LD Hjälpmedel Om behoven förändras

• kontakta kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast

(14)

7.20 Personlyft

Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning

• alla lyftar och selar utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast

Kontrollera före användning att

• lyft och sele är utprovad till patienten

• personalen har kunskap om hantering och användning

• batteriet är laddat och att nödsänkningen fungerar

• lyften är hel och ren

• manöverdosan fungerar

• sladdar och manöverdon ej kommer i kläm vid höjning och sänkning av lyften

• planera förflyttningen noga innan ni lyfter

• förflytta patienten så kort sträcka som möjligt

• två personal ska vara närvarande vid lyft. En vid lyften och en vid patienten Skötsel

• 1 gång/månad eller efter behov

• lyftblocket torkas av med fuktig trasa

• hjulnaven rengörs, klipp bort hår och damm

• nödsänkningen kontrolleras

• lyften skall ställas på underhållsladdning när den inte används

• dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig

• personal på enheten Underhåll/reparation

(15)

7.21 Lyftsele

Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning

• alla lyftselar utprovas individuellt av arbetsterapeut eller sjukgymnast Kontrollera före användning att

• selen är ren

• selen inte är sliten. Kontrollera särskilt vid band, spännen, sömmar och i upphängningsöglor

• använd rätt sele – till rätt patient – till rätt lyft!

Skötsel

• 1 gång/månad eller efter behov

• tvättas i maskin, följ tvättråd på selen

• dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig

• personal på enheten Underhåll/reparation

• kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast Om fel uppstår

• kontakta kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast Om behovet förändras

• kontakta kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast Tänk på att

• om patientens allmäntillstånd eller vikt förändras kan lyftselens passform påverkas

• använd aldrig en trasig lyftsele. En lyftsele får inte lagas på något sätt, om du märker att det är något fel på lyftselen kontakta omgående arbetsterapeut eller sjukgymnast

(16)

7.22 Rullstol

Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning

• rullstol och dyna utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast

Kontrollera före användning att

• sittdynan är rättvänd

• körhandtag/bygel sitter fast

• bromsarna fungerar

• däcken är pumpade

• tippskydden är i rätt läge Skötsel

• 1 gång/vecka och efter behov

• ramen torkas av med fuktig trasa

• dammsug sits och rygg

• hjulnaven rengörs, klipp bort hår och damm

• däcken pumpas 1 gång/månad eller efter behov

• dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig

• personal på enheten Underhåll/reparation

• kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast eller LD Hjälpmedel Om fel uppstår

• kontakta kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast

• punktering åtgärdas av vaktmästare eller cykelhandlare

(17)

7.23 Sittdyna

Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning

• förhöjningsdynor och rullstolsdynor utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast

Kontrollera före användning att

• dynan är hel och ren

• dynan är rättvänd

• dynan är fylld med rätt mängd luft

• dynans tillbehör användes på rätt sätt Skötsel

• 1 gång/månad och efter behov

• dyna/överdrag rengörs enligt skötsel/bruksanvisning

• dynan är fylld med rätt mängd luft, enligt bruksanvisning

• bärigheten på Roho kontrolleras 1 gång/vecka

• bärigheten på Varilite Evolution kontrolleras dagligen

• dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig

• personal på enheten Om fel uppstår

• kontakta kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast Om behovet förändras

• kontakta kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast Tänk på att

• det är obekvämt, samt innebär ökad risk för trycksår och fallskada att sitta på en felaktig eller nedsutten dyna

(18)

7.24 Säng (kommunägd)

Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning

• säng ingår i vissa fall i grundutrustningen och finns i lägenheten på enheten

• om särskilda behov uppstår förskrivs säng/tillbehör individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast

Kontrollera före användning att

• det inte är några synliga fel

• sängen är hel och ren

• kontrollera att ev grindar och stödhandtag sitter fast

• manöverdon fungerar

• sladdar till manöverdon inte kommer i kläm vid höjning och sänkning av sängen

• Du har rätt höjd på sängen vid omvårdnad Skötsel

• Av säng minst 1 gång/månad och efter behov

• torka av sängens alla delar med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel och avlägsna damm, hår och smuts från hjulnaven

• madrass torkas av med fuktig trasa och desinfektionsmedel

• i förekommande fall kan även överdraget tvättas

• dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig

• personal på enheten Underhåll/reparation

• LD Hjälpmedel

(19)

7.25 Madrass till säng

Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning

• madrass till säng ingår i vissa fall i grundutrustningen och finns i lägenheten på enheten

• madrassen ska vara av god kvalitet. Den ska kontrolleras och bytas ut kontinuerligt ca vart åttonde år

• markera datum och årtal på madrassen när den börjar användas

• madrassens livslängd ökar om den vänds regelbundet så att belastningen och slitagepunkterna varieras

• om särskilda behov av tryckavlastning finns/uppstår förskrivs särskild antidecubitusmadrass. Innan förskrivningen gör sjuksköterskan en ny

bedömning enligt Norton. Madrass förskrivs av arbetsterapeut/ sjukgymnast i samråd med sjuksköterskan

Skötsel

• torka av madrassen en gång per månad och vid behov

• använd vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel eller desinficeras med alkoholbaserat rengöringsmedel

• vid behov tvättas madrassöverdraget i max 95◦C och torktumlas

• dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig

• personal på enheten Tänk på att

• det är obekvämt, samt innebär ökad risk för trycksår att ligga på en nerlegad och dålig/trasig madrass

(20)

7.26 Rollator

Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning

• rollator utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast

Kontrollera före användning att

• hjulen rullar jämt och lätt, att framhjulen rullar så att man kan svänga

• bromsarna fungerar, färd och parkeringsbroms

• skruvar är åtdragna

• ihopfällningsmekanismen är OK, att uppfällningsspärren har hakat i

• körhandtagen sitter fast Skötsel

• rollatorer rengöres 1 gång/månad och efter behov

• tvätta av med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel och avlägsna damm, hår och smuts från hjulnaven

• rengör även bordet och korgen om det finns

• dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig

• personal på enheten Underhåll/reparation

• LD Hjälpmedel Om fel uppstår

• kontakta kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast Om behovet förändras

(21)

7.27 Gåbord

Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning

• gåbord utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast

Kontrollera före användning att

• att hjulen rullar jämt och lätt

• bromsarna fungerar

• skruvar är åtdragna

• höjdinställningen fungerar (skruv/hydraulik/el)

• batteriet är laddat (gäller för elgåbord) Skötsel

• gåbordet rengöres 1 gång/månad och efter behov

• tvätta av med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel och avlägsna damm, hår och smuts från hjulnaven

• dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig

• personal på enheten Underhåll/reparation

• LD Hjälpmedel Om fel uppstår

• kontakta kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast Om behovet förändras

• kontakta kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast Tänk på att

• de allra flesta behöver hjälp av någon som håller i gåbordet vid uppresning eller då de ska sätta sig

(22)

7.28 Hygienstol på hjul

Läs bruksanvisningen som förvaras på hjälpmedlet eller i SoL pärmen/flik 4 Användning

• hygienstol på hjul utprovas individuellt till varje patient av arbetsterapeut eller sjukgymnast

Kontrollera före användning att

• det är rätt stol och rätt tillbehör till patienten

• bromsarna och hjulen fungerar

• fotstöden är på plats

• tippbara stolar går att låsa i önskat läge Vid användning kontrollera att

• patienten sitter rätt och att inga mjukdelar kommit i kläm

• lås hjulen vid överflyttning och vid duschning/toalettbesök Skötsel

• en gång per vecka och vid behov

• använd vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel

• använd diskborste och duscha av stolen överallt, glöm inte under sitsen

• klipp bort hår och damm under hjulnaven

• duschstol som används av olika patienter ska ytdesinficeras efter varje användning, även under sitsen

• dokumentera på PPP vid skötsel av hjälpmedel Ansvarig

• personal på enheten Underhåll/reparation

• LD-Hjälpmedel

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :