KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Full text

(1)

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 15 december 2016 kl. 09.00 i Nya Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception.

Susanne Karlsson Jessica Brogren

Ordförande Sekreterare

Ledamöter Ersättare

John Omoomian (S), vice ordf Daniel Andersson (S)

Sven-Erik Larsson (M) Victoria Isufi (S) Virosa Viberg (SD) Bo Stenberg (S) Per Carlström (-)

Susanne Karlsson (C), ordförande Christina Pettersson (C)

-

Birgitta Lind Axelsson (V)

Joacim Hermansson (S) -

Lillemor Bodman (M) Christer Pihlblad (S) Pamela Hopkins (SD) Lennart Olsson (S) Hlödur Bjarnasson (KD) Tuula Marjeta (C) Mathz Eriksson (C) Dan Lindberg (SD) Annamaria Ericsson (S)

Föredragningslista

Nr. Ärende Anm. Sid

Val av justerare

Förslag: John Omoomian

Ersättare: Birgitta Lind Axelsson Tid och plats för justeringen

Förslag: Onsdagen 21 december år 2016, kommunkansliet

1. Information från boendestöd Tilläggshandl 3

2. Sammanträdestider år 2017 Beredande 3

3. Biblioteksplan för Lindesbergs kommun Beredande 5

4. Alternativt boende enligt Socialtjänstlagen -

5. Utökning av korttidsverksamhet på hemmaplan Beredande 15

6. Kvalitetsdeklaration Arbetsmatrl

Beredande 19

7. Hushållsnära tjänster, återrapport Beredande 33

Tilläggshandlingar

1

(2)

8. Förebyggande/behandlande arbete inom verksamheten individ och familj i projektform under år 2017

Tilläggshand.

(ers bered)

31 (41) 9. Ny riksnorm för försörjningsstöd år 2017 Beredande

Tilläggshandl 47 37

10. Domar januari-juni år 2016 Beredande 49

11. Nytt ersättningssystem för ensamkommande barn Arbetsmatrl Beredande

59 12. Information om verksamheten - Funktionsstöd

13. Information om verksamheten – Individ och familj

- Tilläggshandl 39

14. Information om verksamheten Vård och omsorg -

15. Budgetuppföljning Handl på -

16. Delegationsbeslut 17. Meddelanden 18. Anmälningsärenden

bordet

Tilläggshandl 43 Tilläggshandl 45 Tilläggshandl 45

19. Kurser och konferenser -

20. Övriga frågor -

*** SEKRETESSÄRENDEN (Särskild föredragningslista/bilaga)

(3)

Boendestöd i ordinärt boende

Information 2016-11-17

1

3

(4)

Avdelningen för Individ och Familj

Verksamhetschef Support/statistik Handläggare

Familjerätten Familjerättssekreterare Vuxen- och

försörjningsstödsenheten Enhetschef

Familjeenheten Enhetschef

Alkohol- och narkotikagruppen (ANG)

Socialsekreterare Öppenvårdsassistenter

Försörjningsstödsgruppen Samordnare

Socialsekreterare Budget- och skuldrådgivare

Assistent

Barn- och ungdomsgruppen Socialsekreterare (mottagning)

Socialsekreterare (utredning) Socialsekreterare Asyl

Samordnare

Familjehemsgruppen Familjehemssekreterare

Familjeteamet Familjeterapeut Familjepedagog

Socionom Fritidsledare

Familjecentral

Familjebehandlare/samordnare HVB ensamkommande barn

Enhetschef

Samverkansteamet Handläggare

Boendestöd Enhetschef Boendestödjare Kontaktperson SoL

Dödsbo Utredningssekreterare

Barn- och ungdomsgruppen Vakant samordnare

Socialsekreterare Utredare

Familjehemssekreteterare Assistent

Utsluss Boendepersonal Boendeassistent

HVB hem Biträdande föreståndare

Boendepersonal

2016-09-27

(5)

Boendestöd enligt SoL

• Boendestöd enligt 4 kap § 1 SoL

• Stödet är riktat med 1-5 gånger i veckan, 2 gånger är snitt

• 1-2 timmar åt gången, 1 timme är snitt

5

(6)

Boendestöd utifrån en individ

• Idag så har vi många vi träffar och flera brukar dela med sig av sina erfarenheter på sociala medier.

• En tjej skriver en blogg där hon beskriver sitt boendestöd, jag har fått kopiera delar av hennes text där hon beskriver

Boendestödet.

(7)

Mitt liv med ospecificerad autism http://angelicafernstrom.blogg.se/

Nu har jag haft boendestöd i några veckor.

Jag tycker faktiskt att det funkar ganska bra.

Det hinner inte bli lika stökigt här hemma och tvätthögen blir inte lika stor.

På tisdagar har vi sagt att jag ska tvätta.

Eftersom jag är själv så hinner det inte bli så mycket tvätt på en vecka. Det blir att bädda rent i sängen varje vecka så att jag iallafall har en maskin att tvätta på tisdagar.

Jag har ju både tvättmaskin och torktumlare i min lägenhet så jag kan ju tvätta när jag vill.

7

(8)

Onsdagar ska jag laga mat när boendestöd kommer. Jag har bjudit mamma på mat två onsdagar och idag bjöd jag mormor och

hennes man. Idag fick jag även mat över som jag kunde frysa in. Det är asbra för då är det bara att ta fram det någon gång när man inte orkar laga mat.

Jag tycker att det är roligt att laga mat när jag

får bjuda andra på det. Det är inte alls lika kul

att laga mat till sig själv bara.

(9)

Det boendestödjaren hjälper till med är till exempel att skala potatis, göra en sallad eller något sådant. Sen pratar man lite undertiden.

Jag brukar även ha musik på när jag lagar mat och det har jag när boendestödjaren är här också. Jag är en sådan person som alltid måste lyssna på musik hemma.

Fredag = städdag. Musik på och sen sätta igång att plocka undan, dammsuga och eventuellt torka golv. Boendestödjaren får damma om det behövs, annars dammsuga och jag plockar

undan.

Det är tur att jag bor så pass litet för på en timme så är nästan hela lägenheten helt städad.

9

(10)

Det är skönt att ha rutiner i veckorna igen. Jag har nog inte haft det på säkert 5-6 år. Nu går jag och lägger mig vid kl 23 ungefär och vaknar vid kl 9. Det är en stor skillnad jämfört mot hur mina sovrutiner såg ut innan. Då var jag vaken till 2-3 på natten och gick upp vid 12-13 på dagen.

Jag tror att det är bra att komma in i lite bättre

rutiner nu innan jag börjar plugga. Då kan jag

lättare göra ett schema där jag kan gå upp på

morgonen och plugga på förmiddagen. För jag

tror att det är bra om man hinner göra lite på

förmiddagen så att man inte sparar allt till

eftermiddagen/kvällen.

(11)

Flödesschema

Insats Beslut

Ansökan

11

(12)

Antal beslut 2007

• 17 beslut

• 7 kvinnor

• 10 män

• Cirka 20-25 besök i veckan

(13)

Antal Beslut 2014

• 58 beslut

• 27 kvinnor

• 31 män

• Antal besök ?

13

(14)

Antal beslut 2015

• 68 beslut

• 37 kvinnor

• 31 män

• 146 besök i veckan

(15)

Antal beslut 2016

• 82 beslut (17/11 2016)

• 45 kvinnor

• 37 män

• 168 besök i veckan

Stråssa, Löa, Ramsberg, Guldsmedshyttan, Storå, Lindesberg, Frövi, Fellingsbro,

Rällså,Grönbo.

15

(16)

Beslut

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Totalt antal

beslut Män Kvinnor Besök i

veckan

2007

2014

2015

2016

(17)

Personal

• 3 PUMa (pedagogik, utveckling och metodansvar)

• 6 skötare

• 1 vårdare

• 1 Socionom

• (5 st KBT steg 1)

• Totalt 9,1 heltid

17

(18)

4 grupper

• Centrala (tätorten Lindesberg, Grönbo mm)

• Norr (Kloten, Löa, Stråssa, Ramsberg, Storå mm)

• Söder ( Fellingsbro, Frövi, Rockhammar mm)

• Familj (Hela kommunen)

(19)

Familjegruppen

• Mer inriktad mot familjer som har kontakt med socialtjänsten

• Närmre samarbete med ex Familjeteamet

• Stödet riktas mot den vuxna för att få till struktur och rutiner

• Konkret stöd i det dagliga livet

19

(20)

Tack för er uppmärksamhet

• Maria Arnesson

• 0581-81124

• Maria.arnesson@lindesberg.se

(21)

2012-11-29

Socialförvaltningen

Avdelning för Individ och Familj

Boendestöd-Riktlinje

Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1§

Riktlinje

21

(22)

Fastställt av: Socialnämnden Datum:

För revidering ansvarar: Enhetschef Boendestöd

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Enhetschef Boendestöd Dokumentet gäller för: Avdelning för funktionsstöd, Avdelning för individ och familj Dokumentet gäller till och med: 20151231

(23)

Innehållsförteckning

Sida

Bakgrund 4

Lagstiftning 4

Målsättning 4

Syfte 4

Målgrupp 5

Begränsning av målgruppen 5

Boendestödets inriktning 6

Arbetsuppgifter med utgångspunkt från Boendestödets inriktning 6

Stöd i hemmet 6

Social tillvaro 7

Kontakt med andra myndigheter 7

Avgränsningar i Boendestödet 7

Tillgänglighet 7

Utredning, bedömning och beslut 7

Handläggningstid 8

Beslut om bistånd 8

Avgifter för utförda insatser 8

Krav på Boendestödets personal 8

Krav på samverkan myndighetsutövning (handläggare) 9 och utförare

23

(24)

Bakgrund

1995 inträdde den så kallade psykiatrireformen som syftade till att förbättra livssituationen för personer med psykiska funktionsnedsättningar och öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället. Utifrån psykiatrireformen så fick kommunerna ett större ansvar för dessa personer och möjligheten att ansöka om boendestöd inom socialtjänsten tillkom.

Boendestöd innebär ett pedagogiskt psykosocialt stöd i hemmet och närmiljön, oftast i kombination med praktiskt stöd.

För insatsen Boendestöd behövs riktlinjer för att tydliggöra målgrupp, handläggningsrutiner och hur insatsen skall utföras.

Lagstiftning

Enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1§ ska:

”den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt ha rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den enskilde ska genom bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”.

Målsättning

Målsättningen med boendestödet är att den enskilde ska få möjlighet till

 En förbättrad och/eller bibehållen psykisk hälsa

 Skälig livskvalitét

 Att bo kvar i sin lägenhet eller hus med sin funktionsnedsättning

 En socialt fungerande livssituation

 Stöd att bryta sin isolering

Syfte

Boendestödet syftar till att:

 Genom ett personligt utformat stöd i form av en genomförandeplan, ge den enskilde möjlighet att få struktur i vardagen och stärka individens förmåga att klara sig på egen hand.

 Ge den enskilde möjlighet att i sin vardag kunna uppnå skälig levnadsnivå utifrån sin funktionsnedsättning.

 Med ett helhetsperspektiv ge den enskilde mål utifrån genomförandeplan för att förbättra sin livssituation i förhållande till det omgivande samhället.

(25)

Målgrupp

Boendestödet vänder sig till vuxna personer från 18 år med:

 Psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och samsjuklighet

 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

 Kognitiva funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning

Funktionsnedsättningen medför, att den enskilde har väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och där dessa begränsningar funnits eller kommer att bestå under en längre tid.

Begränsning av målgrupp

Boendestödet ges till personer som själva är beredd att vara delaktig i stödet som ges.

Stödet avslutas när personen inte aktivt deltar i stödet eller när personen inte kommer utföra det biståndet avser. I dessa fall får personen ansöka om annan insats.

Övre åldersgränsen är 65 år, men undantag kan förekomma.

Behovet av fortsatt stöd efter 65 år avgörs av handläggare utifrån den enskildes behov.

Förutsättningen är att boendestödet är pågående då personen fyller 65 år.

Om personen på grund av sin åldersprocess bäst kan få sina behov tillgodosedda till exempel genom en hemtjänstinsats bör en överflyttning av ärendet göras. Likaså om personen är yngre är 65 år, men har fysiska funktionsnedsättningar som överstiger de psykiska funktionsnedsättningarna.

25

(26)

Boendestödets inriktning

Boendestödet består av tre delar som tillsammans bildar en helhet, som den enskilde utifrån sin funktionsnedsättning, kan behöva för att kunna få struktur i vardagen och ett fungerande liv motsvarande en skälig levnadsnivå.

Boendestödet kännetecknas av pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter där individen är delaktig i stödets alla delar. Utifrån handläggares beslut upprättas tillsammans med individen en genomförandeplan som skall styra insatsen.

Uppföljning av genomförandeplanen görs vid behov, men minst två gånger om året.

De tre delarna består av:

1. Stöd i hemmet

2. Stöd/vägledning för att kunna få en fungerande social tillvaro

3. Stöd/vägledning för att bygga upp och få en fungerande kontakt med myndigheter och vårdinrättningar

Boendestödets delar är lika viktiga för individen och kräver ett pedagogiskt förhållningssätt från boendestödjarens sida. Boendestöd använder KBT som grund för att uppnå bästa möjliga stöd till individen.

Delarnas omfattning och individens behov kan variera över tid. Detta innebär att personen i perioder kan ha behov av enbart stöd i hemmet alternativt enbart vägledning/stöd till perioder med både behov av stöd i hemmet och stöd/vägledning parallellt med varandra.

Arbetsuppgifter med utgångspunkt från boendestödets inriktning

Stöd i hemmet

Stöd i hemmet innebär:

 Att hjälpa individen att träna och utveckla och/eller bibehålla grundläggande vardagsaktiviteter

 Att genom ett pedagogiskt förhållningssätt hitta strategier och stödja personen att på egen hand klara sina vardagsaktiviteter.

Att träna eller utveckla grundläggande vardagsaktiviteter innebär att stödja individen med egenvård, hushållsgöromål, matlagning, tvätt, handla, sköta sin ekonomi med mera.

Handling görs i närområdet, vi ombesörjer inga resor till andra orter för exempelvis

storhandling eller åka till flera affärer. Syftet är att man själv i förlängningen skall ta sig till affären för att göra sina inköp.

Arbetet i hemmet betyder att tillsammans med den enskilde praktiskt utföra olika vardagssysslor.

(27)

Vägledning/stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande social tillvaro

Vägledning och stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande social tillvaro utifrån sina egna förutsättningar innebär att:

 Stödja individen vad det gäller sociala kontakter och kunna bygga upp och få ett nätverk utanför familjen.

 Stödja individen att komma iväg till en daglig sysselsättning utanför hemmet som exempelvis daglig verksamhet, praktik, anställning eller studier.

 Stödja individen, att utifrån dennes intresse, våga prova och delta i fritidsaktiviteter.

 Motivera och ”peppa” den enskilde.

Vägledning/stöd för att bygga upp och få en fungerande kontakt med myndigheter/vårdinrättningar

 Tillsammans med individen hitta strategier så att den enskilde på egen hand kan sköta kontakter med myndigheter och vårdinrättningar.

Avgränsningar i boendestödet

I boendestödets arbetsuppgifter ingår inte att arbeta med någon form av terapeutisk samtalsbehandling.

Boendestöd utför heller inte flyttstädning eller sanering.

Boendestöd hanterar inte medicin, nycklar eller pengar.

Boendestöd utför inte sin insats om individen är påverkad av alkohol eller otillåtna droger.

Kommer Boendestöd och detta har inträffat kommer personalen att lämna lägenheten för att återkomma nästa planerade besök.

Tillgänglighet

Boendestöd finns tillgänglig alla vardagar mellan 08.00-16.30, ej röda dagar eller helger.

Utredning, bedömning och beslut

Stöd i ordinärt boende i form av boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL 4 kap 1§, utreds, bedöms och beslutas av SoL handläggare.

27

(28)

Handläggningstid

En handläggning skall ske skyndsamt efter det att ansökan eller anmälan inkommit. Med utredningstid avses den tid det tar för ansökan/anmälan inkommit till dess Socialnämnden fattat ett beslut som delgivits den sökande.

Beslut om bistånd

Den enskilde erhåller beslut om bistånd enligt SoL 4 kap 1§ i form av boendestöd omfattande de insatser som den enskilde beviljats och den totala omfattningen av boendestödets insatser som helhet. En tydlig beskrivning av vilka insatser som den enskilde vid boendestödets start är i behov av, är viktig information för utföraren. Uppdrag skickas från handläggare till utförare via datorsystemet Viva.

Beslut om boendestöd skall vara tidsbegränsat, tidsbegränsningen är individuellt anpassat.

Omprövning

1. Beslutet omprövas och om det avviker från tidigare beslut kan insatsen förändras.

2. Om tidigare beslut fortfarande är aktuell så förlängs boendestödet efter dialog med individen och boendestödjaren.

3. Om boendestödjaren inte lyckats få kontakt med individen kontaktas handläggaren inom 1månad för omprövning av den beviljade insatsen.

Avgifter för utförda insatser

Enligt beslut av Kommunfullmäktige så är en taxa antagen för Socialförvaltningen och personer som erhåller bistånd i form av stöd i ordinärt boende (hemtjänst) enligt socialtjänstlagen, SoL 4 kap 1§ betala en avgift för den utförda insatsen.

Boendestöd enligt SoL 4 kap 1§ är avgiftsfritt.

Krav på utförare av boendestöd

Boendestöd är kvalificerade stödinsatser, som ska vara målinriktade och som ska verkställas i anslutning till beslutet och inom 3 månader från beslutsdatum.

För dess utförande krävs:

 Personal med god kunskap och kompetens om funktionsnedsättningen och hur nedsättningen försvårar den enskildes tillvaro.

 Personal som ges möjlighet att utveckla sin arbetsmetodik utifrån de olika målgruppernas behov.

 En hög personalkontinuitet

 Flexibel organisation som kan förändras utifrån målgruppernas behov.

(29)

Krav på samverkan myndighetsutövning (handläggare) och utförare Boendestöd kräver en nära samverkan mellan handläggare och utförare. I ett inledande skede handlar det om att tillsammans motivera den enskilde att acceptera boendestöd för att sedan bygga upp ett förtroende hos individen.

En kontinuerlig dialog mellan individen, utföraren och handläggaren är ett måste för att boendestöd ska kunna vara det psykosociala stöd som individen behöver. Kontinuerliga möten mellan bondestödjare och handläggare med en tydlig agenda minst 1 gång i kvartalet.

29

(30)
(31)

8

31

(32)
(33)

33

(34)
(35)

35

(36)
(37)

Bilaga till ärende

9

37

(38)
(39)

13

39

(40)
(41)

41

(42)
(43)

Begäran om utlämnande av sekretessbelagd handling enligt OSL 26 kap 1 §, Socialchef

Begäran om utlämnande av sekretessbelagd handling enligt

2 016 872 SN 2016-10-12

OSL 26 kap 1 §

Överklagan av delegationsbeslut om 2016/209 2016-12-15

begäran om utlämnande av

sekretessbelagd handling, Lex Sarah dnr 2016/206

Delegationsbeslut för överklagat beslut Delegationsbeslut 2 016 883 SN 2016-10-17 av begäran om utlämnande av för överklagat

sekretessbelagd handling med händelse beslut av begäran id p 2016.871, Kammarrätten i Göteborg om utlämnande av

sekretessbelagd handling med händelse id p 2 016 871

Överklagan av delegationsbeslut om 2016/209 2016-12-15 MG3

begäran om utlämnande av

sekretessbelagd handling, Lex Sarah dnr 2016/206

Marie Ekblad utses till tillförordnad Marie Ekblad 2 016 889 SN 2016-10-18 förvaltningsschef 2016-10-18 - 2016-10- utses till

21, Socialförvaltningen tillförordnad

förvaltningsschef 2016-10-18 - 2016-10-21

Delegationsbeslut redovisade för 2016/210 2016-12-15 MG3

beredande nämnd i november

Svar om åtgärder och uppföljning på Svar om åtgärder 2 016 902 SN 2016-10-20 Grönboda korttidsboende , dnr 8.5- och uppföljning

37795/2015-3, Inspektionen för vård på Grönboda

och omsorg korttidsboende ,

dnr 8.5- 37795/2015-3

Tillsyn av korttidsboendet Grönboda, 2016/5 2016-12-15 GAH

IVO dnr 8.5-37795/2

Avtal mellan Dedicare och Lindesbergs Avtal mellan 2 016 924 SN 2016-10-25 kommun om bemanning/hyr av konsult Dedicare och

Johanna Muhr 2016-12-12 till och med Lindesbergs

2017-01-31, Dedicare AB kommun om

bemanning/hyr av konsult Johanna Muhr 2016-012- 12 till och med 2017-01-31

2016-12-15 MG3 Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen av

beslut om personlig assistans, Kammarrättens beslut målnr 5608-16 över Förvaltningsrättens dom i målnr 407-16, Kammarrätten i Göteborg

43

16

(44)

Överklagan till Högsta förvaltningsdomst olen av beslut om personlig assistans, Kammarrättens beslut målnr 5608-

16 över Förvaltningsrättens dom i målnr 407- 16 2016.953 SN 2016-11-07

2016-12-15 JAO

(45)

In

Protokoll samverkansmöte 2016- 08-17, Socialförvaltningen, Kommunal, SSR

Protokoll samverkansmöte 2016- 08-17

Ut

Information om byte till digitalt trygghetslarm, Användare av trygghetslarm

Information om byte av trygghetslarm

In

Förslag från medarbetare om hur arbetsplatsen kan göras

attraktivare, Socialförvaltningen, Barn- och Ungdomsgruppen

In

*Dom om överklagat beslut i socialnämnden 2016-01-07 om ekonomiskt bistånd i form av särskilt boende, målnr 495-16 - avslag för klagande

Förvaltningsrätten i Karlstad

In

*Klagomål på bemötande vid vårdplanering för enskild efter operation - svar från enhetschef Myndighetsenheten 2016-10-27 om gällande rutiner med mera

om gällande rutiner med mera Ut

Lex Sarah om handläggning av ärende inom avdelningen för individ och familj för

ensamkommande flyktingbarn, Socialförvaltningen

Madde Gustavsson

Madde Gustavsson

Madde Gustavsson

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter år 2016

Raija Spjuth

Lex Sarah om handläggning av ärende inom avdelningen för individ och familj för ensamkommande flyktingbarn IVO Dnr 8.1.2- 36863/2016

Marie Ekblad

45

17 18

(46)

ensamkommande flyktingbarn In

Klagomål på Hemtjänsten och Hemsjukvård för en enskild - Svar skickat av enhetschef Christina Pettersson och Medicinskt ansvarig

sjuksköterska Gunilla Hedblad - samtal med berörda, Medborgare

In

*Dom om överklagat beslut i socialnämnden 2016-07-04 om ekonomiskt bistånd, målnr 3742- 16 - avslag för motpart,

Förvaltningsrätten i Karlstad

In

Beröm för vård av enskild vid Ekgården äldreboende - svar med tack från enhetschef Eva Jonsson Häll 2016-10-12,

Socialförvaltningen

Ut

Anmälan - lex Sarah om handläggning av ärende inom avdelningen för individ och familj för ensamkommande

flyktingbarn, Inspektionen för vård och omsorg

In

Beslut om personlig assistans, prövningstillstånd avslås målnr 5608-16, Förvaltningsrättens dom står fast med målnr 407-16, Kammarrätten i Göteborg

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter år 2016

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter år 2016

Raija Spjuth

Lex Sarah om handläggning av ärende inom avdelningen för individ och familj för ensamkommande flyktingbarn IVO Dnr 8.1.2- 36863/2016

Marie Ekblad

(47)

Beslut i Kammarätten 2016-10-21 i målnr 5608-16 om personlig assistans, prövningstillstånd avslås, Förvaltningsrättens dom står fast.

In

Dom i målnr 2050-16 om

överklagat beslut i socialnämnden 2016-03-03 om personlig

assistans enligt lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS) - avslag för motpart, Förvaltningsrätten i Karlstad

In

Meddelande om registrerade uppgifter i skrivelse om socialtjänsten i Lindesberg, dnr

7.3-33662/2016-3, Inspektionen för vård och omsorg

In

Socialjouren redovisning 7 september 2016, Örebro kommun

In

Månadsuppföljning september, KS § 198, Kommunstyrelsen

In

Beslut om tillsyn av

korttidsboende avseende bland annat samverkan och kompetens, dnr 8.5-37795/2015-16 - ärendet avslutas, Inspektionen för vård och omsorg

Marie Ekblad

Madde Gustavsson

Budgetuppföljning år 2016

Tillsyn av korttidsboendet Grönboda, IVO dnr 8.5-37795/2

Gunilla Hedblad

47

(48)

In

Meddelande om inspektion vid Källgårdens äldreboende, avseende både dnr 8.2-

21563/2016 och ett egeninitierat ärende med dnr 8.5-38414/2016 - som är öppnat utifrån

klagomålsärende med dnr 23488/2015, vårt dnr 2015/199, Inspektionen för vård och omsorg

In

Underrättelse och möjlighet att lämna yttrande efter ytterligare uppgifter inkommit till IVO från anmälaren, dnr 8.2-

21563/2016/14, Inspektionen för vård och omsorg

In

Beslut i målnr 5092-5094-16 om överklagat avgörande i

Förvaltningsrätten 2016-09-02 i målnr 2799-16, 3128-16 och 3683-16 om ekonomiskt bistånd - prövningstillstånd meddelas inte, Kammarrätten i Göteborg

In

Förslag om förstärkta resurser till dagverksamheten för personer med demenssjukdom på Bofinken, Källgården

Klagomål på demensboendet Källgården

Raija Spjuth

Klagomål på demensboendet Källgården

Raija Spjuth

Marie Ekblad

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter år 2016

Raija Spjuth

(49)

Bofinken, Källgråden Ut

Lex Sarah anmälan om att väska flyttats av obehörig från boendes rum till allmänt utrymme vid Tallåsens vårdboende 2016-10- 09, Socialförvaltningen

In

Lex Sarah anmälan om att smycken försvunnit för boende vid Tallåsens vårdboende 2016- 10-24, Socialförvaltningen

In

Synpunkt på att maten i matlådor från kommunens matjänst blivit sämre

In

Dom om överklagat beslut i socialnämnden 2016-03-03 om personlig assistans, målnr 1730- 16 - avslag för motpart,

Förvaltningsrätten i Karlstad

Ut

Utredning av Lex Sarah anmälan om flyttad väska och saknade pengar på Tallåsen,

Socialförvaltningen

Ut

Utredning av Lex Sarah anmälan om försvunna smycken på Tallåsen, Socialförvaltningen

Lex Sarah om att väska flyttats av obehörig från boendes rum på Tallåsens vårdboende

Malin Spiik

Lex Sarah om att smycken försvunnit för boende vid Tallåsens vårdboende

Malin Spiik

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter år 2016

Raija Spjuth

Jessica Öhlund

Lex Sarah om att väska flyttats av obehörig från boendes rum på Tallåsens vårdboende

Malin Spiik

Lex Sarah om att smycken försvunnit för boende vid Tallåsens vårdboende Malin Spiik

49

(50)

In

Beslut om inspektion av daglig verksamhet enligt LSS 2016-10- 12, dnr 8.5-27776/2016-7 - ärendet avslutas, Inspektionen för vård och omsorg

In

Dom om överklagat beslut i socialnämnden 2016-03-15 om bistånd, målnr 2398-16 - avslag för motpart, Förvaltningsrätten i Karlstad

In

Protokoll från samverkansmöte 2016-10-19, Socialförvaltningen, Kommunal, SSR

In

Protokoll från samverkansmöte 2016-09-08, Socialförvaltningen, Kommunal, SSR

IVO - inspektion av daglig verksamhet enligt LSS

Jessica Öhlund

Marie Ekblad

Madde Gustavsson

Madde Gustavsson

2 0 In

Beslut om omedelbart

omhändertagande för vård av unga, målnr 4929-16 - fastställande av underordnat beslut av socialnämnden 2016-11- 07, Förvaltningsrätten i Karlstad

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :