Remiss av promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (komplettering)

Full text

(1)

Remiss 2020-09-04 M2020/01180/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Pia-Maria Lindroos 08-405 12 51 072-525 73 63 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 6 E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (komplettering)

Remissinstanser Trading Solutions

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den

23 november 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat), per e-post till: m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till: pia-maria.lindroos@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer M2020/01180/R och remissinstansens namn i ämnes-raden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Hur problemet med att klimatbonusbilar snabbt försvinner utomlands ska regleras är en komplex fråga inte minst mot bakgrund av intresseavväg-ningar, normgivningsfrågor, tidsaspekt och möjlig nationell reglering utifrån ett EU-rättsligt perspektiv. I remissen ligger därför att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

(2)

2 (2)

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Susanne Gerland Tf. rättschef

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :