• No results found

Remiss av promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-07-22 M2020/01180/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Pia-Maria Lindroos 08-405 12 51 072-525 73 63 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 6 E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

Remissinstanser BIL Sweden

Biluthyrarna Sverige

Centrum för transportstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan Domstolsverket

Energigas Sverige

Föreningen Elbil Sverige Föreningen Gröna Bilister Förvaltningsrätten i Linköping Justitiekanslern (JK) Justitieombudsmannen (JO) Kammarrätten i Jönköping Kommerskollegium Konjunkturinstitutet

(2)

2 (4)

Konkurrensverket Konsumentverket

Kronofogdemyndigheten

Landsorganisationen i Sverige (LO) Ledarna Malmö tingsrätt Miljöbilar i Stockholm Motorbranschens Riksförbund Naturskyddsföreningen Naturvårdsverket Regelrådet Riksförbundet M Sverige Skatteverket Statens energimyndighet

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Stockholms tingsrätt

Svensk Kollektivtrafik

Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO)

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) Svenska Taxiförbundet

(3)

3 (4)

Svenskt Näringsliv

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Sveriges Åkeriföretag

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) Trafikanalys

Trafikverket

Transportföretagen Transportstyrelsen Vätgas Sverige

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den

23 november 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat), per e-post till: m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till: pia-maria.lindroos@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer M2020/01180/R och remissinstansens namn i ämnes-raden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Hur problemet med att klimatbonusbilar snabbt försvinner utomlands ska regleras är en komplex fråga inte minst mot bakgrund av intresseavväg-ningar, normgivningsfrågor, tidsaspekt och möjlig nationell reglering utifrån ett EU-rättsligt perspektiv. I remissen ligger därför att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

(4)

4 (4)

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Susanne Gerland Tf. rättschef

References

Related documents

För det andra är motivet till den översyn av bonus-malus som nu pågår att ”förstärka och för- enkla” (s 2) systemet.. Promemorian lyckas dock inte övertyga att

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Kronofogden anser att det behöver övervägas om återkrav ska vara direkt verkställbara och få drivas in som allmänt mål.. Om återkravet handläggs som allmänt mål kommer det

KTH anser att det bör finnas bättre underlag för konsekvensanalyser än bedömningar som görs utan redovisade skäl.. KTH anser att bättre förslag

Det finns heller inte en lika tydlig tidsgräns för när gasbilar inte längre efterfrågas utomlands, vilket gör det svårt att hitta en annan men lika självklar avgränsning som

I handläggningen av detta ärende har rådmännen Håkan Olaussen och Helena Tjörnstrand deltagit.

En ordning där bonusen delas upp och betalas årligen till den som vid tillfället för utbetalning står som registrerad ägare skulle innebära att ingen blir

• Förslaget som presenterats i promemorian är inte proportionellt eller effektivt i förhållande till vad som ska uppnås eftersom det både urholkar en stor del av bonusens