• No results found

Remissvar om kontroller vid högskoleprovet – lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37) – Högskolan Kristianstads yttrande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar om kontroller vid högskoleprovet – lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37) – Högskolan Kristianstads yttrande"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Sida 1 av 2 2019-10-28

Dnr 2019-161-419 Ert dnr U2019/02411/UH

Utbildningsdepartementet

Remissvar om kontroller vid högskoleprovet –

lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37)

– Högskolan Kristianstads yttrande

1 Bakgrund

Högskolan i Kristianstad har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss avseende Utbildningsdepartementets delbetänkande av utredningen om fusk vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37). 2 Sammanfattning

Högskolan Kristianstad välkomnar regeringens ambition att stävja fusket. Högskolan tycker att utredningen är väl bearbetad avseende förutsättningarna att för och emot skärpa reglerna ytterligare. Där personer som köper sig till en utbildningsplats inte ska beredas någon väg att på oärliga grunder ta en plats från någon som konkurrerar utifrån sina egna kunskaper och villkor.

Vi behöver dock lyfta blicken något och fundera på vart gränsen går utifrån perspektiven: ekonomi, regler och kontroll. Det finns absolut en nolltolerans mot fusk, men är en nollvision en utopi? Högskolan är av uppfattningen att vi redan är på god väg avseende att minska fusket utifrån de åtgärder som är vidtagna, så som sigill och öppnandet av provpåsar inför provdeltagare eller telefonhänvisning till huvudprovledare om provdeltagaren misstänker fusk mm. Vi tror även att rättsprocesserna utifrån att tidigare provdeltagare blir dömda och avskilda från sina utbildningsplatser har en avskräckande effekt. 3 Högskolan Kristianstads synpunkter och kommentarer

• Vi förstår att en höjning av anmälningsavgiften är nödvändig för att täcka de ökade kostnaderna. Det är dock bara drygt 4 år sedan anmälningsavgiften höjdes med 100 kr. Med hänsyn till rådande omständigheter anser vi att en höjning med 50 kr ändå är acceptabel. • Vi är av uppfattningen att det inte är lämpligt att göra kontroller med radiovågsdetektorer under provpassen med tanke på vad konsekvenserna kan bli. En sådan kontroll skapar störning och orosmoment bland alla provdeltagarna i salen, tiden flyter i väg och krav kan komma avseende att provpasset borde förlängts pga. av störningen. Vid en eventuell konfrontation störs provpasset kanske i sådan grad att det måste avbrytas och samtliga provdeltagare måste ges möjlighet att skriva om provpasset vid ett senare tillfälle.

(2)

Sida 2 av 2 2019-10-28

Högskolan Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se • Vi anser att slumpmässig in- och utpasseringskontroll som utförs med metalldetektor kan vara ett alternativ om det rör sig om ett fåtal ställen per provanordnare. Vi tycker det är bra att en ordningsvakt sköter den manuella kroppsvisitationen i så fall. Det är viktigt att både en kvinnlig och en manlig ordningsvakt är på plats och utför den manuella kroppsvisitationen. Om en provdeltagare vägrar genomgå en in- eller utpasseringskontroll och ska nekas tillträde till provlokalen under resterande provpass anser vi inte att det ska bestämmas av endast provledare utan av provledaren i samråd med huvudprovledare som fattar det slutgiltiga beslutet.

• Sekretesskydd är en stor och viktig fråga. Om sekretessen endast ska gälla med rak kvalificerat skaderekvisit blir följden sannolikt att de flesta fortsättningsvis kommer att känna en oro över att tipsa. Det kan bli svårt för lärosäten att fastställa om uppgiftslämnaren kommer att råka illa ut eller inte. Trots att frågan om sekretess är komplicerad utifrån offentlighetsprincipen så förordar vi ändå att kvalificerat skaderekvisit är bättre än ingen möjlighet alls.

• Om det ska införas nya åtgärder under provdagen är det viktigt med tydlig information och tydliga rutiner både till samtliga personer som arbetar med högskoleprovet och till provdeltagare.

4 Föredragande och Beslut

Högskolan Kristianstad stödjer förslaget i sin helhet men med hänvisning till ovan lämnade kommentarer. Yttrandet har utarbetats vid Avdelningen för fakultetsstöd genom Åsa Vännman.

I detta ärende har Håkan Pihl beslutat och Åsa Vännman har varit föredragande. För Högskolan Kristianstad Håkan Pihl Rektor Expediering Fakulteter Avdelningen för studentcenter Studentkåren

References

Related documents

Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Justitiekanslern Kammarrätten i Jönköping Karlstads universitet

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Sofie Hellström. I den slutliga handläggningen har

För att säkerställa att en person som misstänks för försök till fusk verkligen kan avhysas så måste lärosätet ta ställning till om väktare ska finnas på plats för att

Skulle förslagen gå igenom finns risk att den organiserade fuskverksamheten siktar in sig på antingen de mindre orterna, där det finns en risk att alla nyheter inte klarat att

Enligt utredningens förslag ska UHR:s beslut att inte meddela resultat på provet för provdeltagare som vägrar genomgå in- eller utpasseringskontroll vara överklagbart, medan

KI instämmer inte i utredningens förslag att Universitets- och högskolerådets beslut att stänga av provdeltagare ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol. KI anser istället

högskoleprovet både vad gäller handläggning av provet samt vad gäller personer som lämnar uppgifter kring fusk.. KTH ställer sig tveksam till den föreslagna hanteringen av

Det stora flertalet av de som skriver provet väljer att göra detta utan försök till fusk och det är därför viktigt att försöken att stävja fusket inte tar sådana proportioner

Luleå tekniska universitet ansvarar för samordning av högskoleprovet i Norrbotten, en region som täcker 25% av Sveriges yta och provet ges vid 11-13 orter, där avstånden mellan

Den enskilt viktigaste åtgärden för att hindra förekomsten av fusk vid högskoleprovet torde dock vara att digitalisera provet.. Nedan följer kommentarer

Att kroppsvisitera för att förhindra fusk vid högskoleprovet är en känslig fråga och skulle ha ett annat ändamål än kroppsvisitation har i andra rättsliga sammanhang så som

Högskolan tillstyrker förslaget om att avgiften för att delta på högskoleprovet höjs från 450 kr till 500, men anser det vidare önskvärt att utgifterna för genomförandet

Polismyndigheten A354.538/2019 000 U2019/02411/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress

6 § regeringsformen (RF) eller förarbetena till bestämmelsen ger stöd för slutsatsen att enbart en undersökning med metalldetektor skulle vara en kroppsvisitation i grundlagens

Stockholms konstnärliga högskola har givits tillfälle att lämna synpunkter på remissen Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37).

störningsfaktorer i indikationen av signaler (ss. 101f) samt att kontrollanten saknar möjlighet att säkerställa undersökningsresultatet genom en kroppsvisitation eller liknande

I budgetpropositionen för 2020 som presenterades under hösten fick UHR utökade medel för att förhindra fusk vid högskoleprovet, vilket förhoppningsvis är tillräckligt för

SUHF anser istället att Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) bör vara den instans där överprövning av studieadministrativa beslut inom högre utbildning sker. Detta

Södertörns högskola stöder syftet i förslaget i remissen Kontroller vid högskoleprovet — ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37). Högskolan menar att högskoleprovets

I samband med högskoleprovet hösten 2019 drogs möjligheten att skriva högskoleprovet in från ett antal kommuner, exempelvis Jokkmokk.. Det rör sig i stor utsträckning om

Umeå universitet ställer sig även positiv till utredningens framställan om att de universitet och högskolor som genomför högskoleprovet ska besluta om och ansvara

Det bör därför tydliggöras att de föreskrifter som bör meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen utser ska innehålla en tydlig och rättssäker reglering kring

Örebro universitet ser positivt på att information om eventuella kontroller föreslås vara skyddade av sekretess och tystnadsplikt då det i annat fall finns risker att