Årsredovisning, Aqualiv AB (publ) Organisationsnummer: Räkenskapsåret

Full text

(1)

 

         

       

 

 

     

Årsredovisning, Aqualiv AB (publ)  Organisationsnummer: 556638‐2585 Räkenskapsåret 2010‐01‐01 – 2010‐12‐31 

 

 

 

(2)

Innehållsförteckning 

Kommande finansiella rapporter ... 2 

Nyckeltal ... 2 

Räkenskapsåret i korthet ... 2 

VD har ordet ... 3 

Aqualiv AB (publ) ... 4 

Styrelse och ledande befattningshavare ... 6 

Aktiekapital och ägarförhållanden ... 8 

Förvaltningsberättelse ... 9 

Resultaträkning ... 17 

Balansräkning ... 18 

Balansräkning fortsättning ... 19 

Förändring eget kapital ... 20 

Kassaflödesanalys ... 21 

Tilläggsupplysningar ... 22   

 

Kommande finansiella rapporter  2011‐05‐17 Delårsrapport ett   2011‐08‐25 Delårsrapport två   2011‐11‐17 Delårsrapport tre  

2012‐02‐17 Bokslutskommuniké för 2011 

Nyckeltal  

Nyckeltal i sammandrag   2010‐01‐01 – 2010‐12‐31 2009‐01‐01 – 2009‐12‐31 

Rörelsemarginal  negativ ‐346 %

Soliditet  negativ 29 %

Antal aktier  119 541 745 34 154 785

Resultat per aktie  ‐0,05 SEK ‐0,15 SEK

Räkenskapsåret i korthet 

• Omsättningen uppgick till 903 KSEK (1 417 KSEK) . 

• Rörelseresultatet uppgick till ‐6 118 KSEK (‐4 853 KSEK). 

• Resultat efter skatt uppgick till ‐6 306 KSEK (‐ 5 075 KSEK), det innebar ett resultat per aktie om ‐0,05 SEK/aktie  (‐0,15 SEK/aktie). 

• En emission genomfördes som tillförde bolaget 5 977 KSEK före emissionskostnader.  

• Kassaflödet per 2010 uppgick till ‐1 293 (‐1 075 KSEK). Bolagets likvida medel vid årets utgång var 183 KSEK (‐1  110 KSEK). 

(3)

VD har ordet 

Under första kvartalet genomfördes en lyckad företrädesemission som övertecknades och som gav oss 

förutsättningar att investera i utvecklingen av den nya generationen NavEye. Lanseringen skedde i början av april  månad enligt den plan som fasställdes under hösten 2009. Vi hade framtill dess haft en längre tid med stora  leverans‐ och kvalitetsproblem, så det var med stor lättnad vi åter kunde leverera produkter till väntande kunder. 

Genom nära samarbete med vår tillverkare och underleverantör kunde produkten förfinas och modellprogrammet  utökas. Modellen PLUS introducerades i NavEye familjen i slutet av juni och lanseringen av tjänsten Easy gjordes i  samband med vår stora Atlantica kampanj. Dock var vi sena i säsongen med de första produkterna klara i april och  det kompletta produktsortimentet på plats i slutet av juni. Vi har levererat ett antal produkter till återförsäljare och  kunder och därmed kunnat återbygga förtroendet för våra produkter och vår leveranssäkerhet, vilket är av högsta  vikt för framtiden. 

Vi har god kontroll på tillverkningen och en bra och nära dialog med vår underleverantör och är mycket nöjda med  de produkter vi nu har i NavEye familjen.  

 

För att Aqualiv skall erhålla jämnare intäktsströmmar över året har bolaget breddat sin verksamhet mot andra  marknader där vi identifierat stora möjligheter för NavEye produkterna. Med små justeringar i mjukvaran kan  produkterna anpassas för att lösa branschspecifika problem, vilket medför att utvecklingskostnaden är minimal för  de marknadsanpassningar som görs. Under hösten har marknadsbearbetningen intensifierats mot dessa marknader  och mot professionella användare. Test‐ och pilotinstallationer har gjorts efter förfrågningar om att säkra värdefull  last samt övervakning och kontroll av entreprenadmaskiner och objekt för uthyrning. Utfallen från testerna är  mycket tillfredställande och vi är övertygade om att satsningen kommer att generera god lönsamhet framöver.  

Mattias Malmgren, VD 

 

F

RAMTIDEN

 

Aqualiv har ett antal riktigt intressanta affärsmöjligheter att fortsätta bearbeta under 2011, som är i linje med det  intensiva arbete som påbörjades under hösten, mot stöldskydd, kontroll och övervakning mot industri och 

professionella kunder. De avstämningar som gjorts med kunderna ger goda förhoppningar om bra framtida affärer. 

Våra industrikunder erbjuds en attraktiv tjänst med vår NavEye BlackBox som hårdvara. Med hjälp av 

abonnemangsupplägget erhölls en jämnare och ett mer överskådligt intäktsflöde. Aqualiv har också fått fortsatt  förtroende av viktiga kunder inom båt‐ och marinmarknaden, så som till exempel Interboat som fortsätter med  NavEye BlackBox.  

(4)

Aqualiv AB (publ) 

Verksamhet 

Affärsidé 

Aqualiv AB skall genom nytänkande utveckla och erbjuda marina säkerhetsprodukter skapade för människor, som  hanterar båtar och fartyg i yrket eller på fritiden. Affärsidén innefattar även en utveckling mot andra marknader där  säkerhet och stöldskydd efterfrågas. 

Affärsmodell 

Aqualiv AB kan, bland annat genom samarbeten med försäkringsbolag i Sverige, erbjuda kunden ett mervärde som  är mycket attraktivt på marknaden. Aqualiv AB:s kund får förutom säkerhet till sjöss även ett stöldskydd som  innebär en reducerad försäkringskostnad. Aqualiv AB säljer produkter under varumärkena Mobwatcher och  NavEye. Försäljning sker till slutkund via distributörer och återförsäljare. Bolaget säljer även direkt till OEM‐

marknaden och betydande kunder samt till industrikunder.  

Bolaget har också kompletterat verksamheten med en för bolaget ny affärsmodell, som bygger på 

tjänstepaketering kring produkterna. Genom att knyta attraktiva tjänster som förstärker bolagets produkter anser  styrelsen att Aqualiv kommer att få lojalare kunder, jämnare intäktsströmmar sett över året samt högre lönsamhet.   

Vision 

Aqualiv AB ska vara en helhetsleverantör av trygghet till sjöss och på land. Bolagets varumärken skall vara det  självklara valet för den säkerhetsmedvetna kunden. Aqualiv AB ska vara ett tillväxtföretag som ska expandera  kraftigt och vara marknadsledande för produkter inom sina segment.  

Historik 

Verksamheten bygger på en idé av utvecklingsingenjörerna Dennis Jonsson och Mattias Malmgren. Idén  utvecklades under 2001, inom ramen för Dennis Jonssons och Mattias Malmgrens utbildning på Högskolan i  Halmstad. I januari 2003 bildades aktiebolaget Aqualiv AB av Dennis Jonsson, Mattias Malmgren, Venture Team och  Venture Team Partner. Under säsongen 2004 lanserades Mobwatcher på den svenska och norska båtmarknaden. 

Samarbetsavtal knöts med de större svenska försäkringsbolagen 2005. Varumärket NavEye förvärvades 2006 och  2007 noterades bolaget på AktieTorget.  

(5)

Produkter 

Mobwatcher – ett unikt man överbord‐ och startspärrssystem Mobwatcher är ett trådlöst man överbord‐system,  som ersätter den klassiska livlinan dödmansgrepp. Den nya tidens livräddare hänger du runt halsen, vilket ger  obegränsad rörelsefrihet ombord. Tryggt när du fiskar, lägger till, fendrar av eller måste fixa något ombord. 

Mobwatcher fungerar dessutom som elektroniskt stöldskydd och startspärr när båten ligger i hamn. Båten går helt  enkelt inte att starta utan din personliga förarenhet. 

NavEye BlackBox BASIC – är grundmodellen i nya generationen NavEye. Den är utvecklad och tillverkad i Sverige  efter svensk industristandard. NavEye BlackBox är ett effektivt sök‐ och positioneringslarm som ger dig möjlighet  att övervaka och kontrollera din larmade egendom på distans, tryggt och säkert. NavEye BlackBox har en mycket  känslig och noggrann inbyggd GPS‐mottagare och antenn som anger exakt var din egendom (båt, bil, mc, ATV eller  maskin) befinner sig, även i svåra miljöer. NavEye kommunicerar med omvärlden via mobiloperatörernas GSM –  nät. NavEye kan också kommunicera och överföra data via GPRS, vilket medför att uppdateringar kan göras när  NavEye enheten fortfarande sitter monterad i fordonet.   

NavEye BlackBox PLUS ‐ utöver de funktioner du hittar hos basmodellen, BASIC,NavEye BlackBox PLUS är ett  komplett positions‐ och inbrottslarm som ger dig möjlighet att styra, kontrollera och följa din egendom. Din NavEye  Blackbox PLUS kan byggas ut med externa givare och sensorer, som t ex IR‐detektor, magnetkontakt, 

vattennivåvakt, gas och brandvarnare. BlackBox PLUS kan också styra en startspärr, värmare eller kylskåp via  inbyggda reläutgångar. 

NavEye BlackBox Easy – är en paketering från produkt till tjänst. Kunden får ett bekymmersfritt ägande då tjänsten  inkluderar installation, full garanti, support, uppdateringar, driftskontroll och ”på plats”‐service av produkten så  länge tjänsten är aktiv. Givetvis med vår NavEye som motor i tjänsten.  

NavEye MAP – en ny teknik som ger användaren en tydlig karta direkt i mobilen 

Tekniken NavEye MAP är en mjukvarufunktion som ger användaren möjlighet att övervaka och följa sitt larmade  objekt via en tydlig karta direkt i mobilen. Med hjälp av NavEye MAP som nu introduceras i Aqualivs larm‐ och  positioneringssystem blir det enkelt för alla att övervaka och kontrollera sin larmade ägodel, även om man befinner  sig på resande fot, är ute i naturen eller är på sjön. Precis som tidigare larmas användaren med ett SMS när någon  försöker flytta det larmade objektet. Men till skillnad från tidigare får man inte bara positionen i longitud och  latitud utan även som en grafisk karta direkt i mobilens display. Och detta utan att användaren behöver något fast  abonnemang. 

(6)

Marknad 

Det finns en rad potentiella marknader för bolagets produkter. Dock är det båt‐ och marinmarknaden som är den  primära marknaden för Mobwatcher. Även för NavEye är det båtmarknaden som historiskt bearbetats i första  hand. Båtar, motorer och vattenskotrar är mobila objekt med högt ekonomisktvärde vilket medfört att en tydlig  efterfrågan funnits. Dessutom har många försäkringsbolag arbetat stöldförebyggande med att premiera  försäkringstagare som investerat i stöldförebyggande system som gör det försäkrade objektet svårare att stjäla.  

Båda produktfamiljerna lämpar sig väl på andra mobila objekt som önskas skyddas, både ur stöldhänseende men  också personsäkerhet.  

Mobwatcher används med fördel som ett trådlöst dödmansgrepp eller mobilt nödstopp på fordon, maskiner och  verktyg. Användningsområden förutom båtar är snöskoter, vattenskotrar, ATV (fyrhjulingar), skogsmaskiner och  entreprenadmaskiner.   Mobwatcher stöldförebyggande funktion som elektronisk startspärr gör den intressant på  fordon vars motorer och elsystem önskas låsas elektroniskt för obehöriga.  Det medför att även mopeder, mc och  skotrar är potentiella marknader.    

NavEye är en mycket bred produkt vad gäller användningsområde och varierande marknader. Utifrån storlek och  prestanda kan den placeras på en mängd fordon, verktyg, maskiner och föremål. Den kan också användas som  personskydd för att meddela ett larm och position. De marknader som identifierats och bearbetats förutom  båtmarknaden är mc, moped, skoter, ATV, bilar, entreprenadmaskiner, trailers, släpvagnar, husvagnar etc. Bolaget  anser att marknadsutveckling och penetrationshastighet för respektive marknad handlar till störst del om resurser i  form av kapital och personal och inte produkternas begränsningar.  

 

Styrelse och ledande befattningshavare  

Patrik Byhmer ‐ Styrelseordförande 

Födelseår       1966 

Antal aktier per     101231    091231   

Via Hallandia Ventures AB    12 094 193    3 266 800       

Via Venture Team Partner AB     1 689 393    294 000 

 

Antal aktieoptioner     ‐    ‐ 

 

Patrik Byhmer har stor erfarenhet att leda globala företag med personal, distributionsnät, agenter och produktion  utanför Europa. Är bland annat delägare i Hallandia Ventures AB, ett entreprenörföretag som hjälper projekt i  embryostadiet att utvecklas till färdiga företag och produkter. Är genom Hallandia Ventures nu VD för Redsense  Medical AB. Är utbildad civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Patrik Byhmer har även en  fil.kand i beteendevetenskap (psykologi, sociologi, pedagogik och ekonomi) vid Lunds universitet.  

(7)

Mats Enegren – Styrelseledamot 

Födelseår      1957 

Antal aktier per     101231    091231   

      ‐    ‐ 

Antal aktieoptioner     ‐    ‐ 

 

Mats Enegren är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Är VD i Start Invest AB sedan sju år,  arbetade tidigare på Industrikredit. Mats Enegren har utöver detta varit med och byggt upp ett flertal bolag i  tillväxtfas. 

 

 

Henrik Pålsson ‐ Styrelseledamot 

Födelseår      1959 

Antal aktier per     101231    091231   

Via C.M. Hammar    4 186 700    1 196 200     

 

Antal aktieoptioner     ‐    ‐ 

 

Henrik är civilingenjör från Chalmers maskintekniska linje. Efter studierna arbetade han för Mölnlycke under åtta  år. 1996 till 2003 var han VD för Marks Pelle Vävare. Sedan 2003 är Henrik VD och ägare till C.M. Hammar AB. 

 

 

Ulf Persson ‐ Styrelseledamot 

Födelseår      1954 

Antal aktier per     101231    091231   

Ulf Perssons Affärsutveckling      7 532 700    2 152 200     

 

Antal aktieoptioner     ‐    ‐ 

 

Ulf Persson är utbildad marknadsekonom. Han har arbetade inom ICA 1982‐1990 innan han 1991 blev ICA‐handlare  i Halmstad. Från och med 2003 driver han Kvantum i Falkenberg. 

(8)

Johan Sedelius Hörberg ‐ Suppleant 

Födelseår      1969 

Antal aktier per     101231    091231   

Via Hallandia Ventures AB    12 094 193    3 266 800      

Via Venture Team Partner AB     1 689 393    294 000  

 

Antal aktieoptioner     ‐    ‐ 

 

Johan Sedelius Hörberg har efter utbildning på utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad, verkat  som entreprenör, företagsledare och finansiär i en mängd utvecklingsföretag sedan 1991. Johan blev utsedd till  årets entreprenör i Halmstad 2006. 

 

 

Mattias Malmgren ‐ VD 

Födelseår      1976 

Antal aktier per      101231    091231   

      429 000    429 000 

Antal aktieoptioner     ‐    ‐ 

 

Mattias Malmgren är tillsammans med Dennis Jonsson grundare av Aqualiv AB. Bakgrunden till Bolaget är deras  gemensamma examensarbete på utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Mattias har även läst  ekonomi och management på utbildningen ”Management av tillväxtföretag” vid Handelshögskolan, Göteborgs  Universitet. 

Aktiekapital och ägarförhållanden 

Aktien 

Aqualiv AB (publ) listades den 15 mars 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under 

Finansinspektionens tillsyn och bedriver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den  31 december 2010 var 119 541 745  aktier utgivna med ett kvotvärde om 0,015 kronor. Samtliga aktier har lika rätt  till bolagets vinst och tillgångar. (2008‐12‐31 fanns 23 359 785 aktier). 

Handelspost  2 000 aktier   Tickernamn  AQLV 

(9)

ISIN‐kod  SE0001921040  OrderBook 

Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear AB, Box 7822, 103 97 Stockholm, som registrerar aktierna på den person  som innehar aktierna.  

Ägarförteckning per den 31 december 2010   

Namn  Antal aktier  Andel av röster och kapital 

Hallandia Ventures AB  12 094 193  10,12 % 

Johan Steene  9 062 500  7,58 % 

Ulf Persson Affärsutveckling   7 532 700  6,3 % 

Övriga  90 852 252  76 % 

Totalt  119 541 645  100,00 % 

 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Aqualiv AB (publ), organisationsnummer 556638‐2585, med säte i  Göteborg, avger härmed årsredovisningen för räkenskapsperioden 2010‐01‐01 till 2010‐12‐31, vilken ska fastställas  på årsstämma. 

Allmänt om verksamheten 

Aqualiv AB utvecklar och tillverkar sjösäkerhetsprodukter under varumärkena Mobwatcher och NavEye. 

Försäljningen sker via etablerade distributörer och återförsäljare runt om i Europa. Aqualiv AB (publ) är listat på  AktieTorget sedan den 15 mars 2007. 

Produkter  

Aqualiv AB (publ) har två i sin produktportfölj, Mobwatcher och NavEye. NavEye‐produkterna baseras på  GPRS/GSM/GPS‐teknik och har som främsta användningsområden mobil positionering, övervakning och kontroll. 

Mobwatcher (Man Over Board Watcher) är som enda system på marknaden en kombination av man‐

överbordsäkerhet och godkänd startspärr. Den patenterade tekniken i systemet gör att båten stannar automatiskt  om föraren faller överbord. Startspärren skyddar båten mot stöld och är godkänd av de stora försäkringsbolagen i  Sverige. 

Marknad 

Aqualiv bedriver verksamhet på den europeiska marknaden, dock till störst del i Sverige. På längre sikt är Bolagets  målsättning att även ta klivet in på den amerikanska marknaden. 

(10)

Framtid 

Aqualiv AB ska vara en helhetsleverantör av trygghet till sjöss och på land. Bolagets varumärken skall vara det  självklara valet för den säkerhetsmedvetna kunden. Aqualiv AB ska vara ett tillväxtföretag som ska expandera  kraftigt och vara marknadsledande för produkter inom sina segment. 

 

Detta skall ske genom en marknadsexpansion till nya marknader i Europa och genom en ökad marknadspenetrering  på befintliga marknader. Däri ligger en ökad försäljning av NavEye produkterna på kringliggande marknader såsom  bil, mc, snöskoter, entreprenadmaskiner, transport och andra stöldbegärliga objekt.  

 

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden 

 

Kontrollbalansräkning och överflytt till AktieTorgets observationslista 

Styrelsen i Aqualiv AB (publ) har per 2010‐10‐31 låtit upprätta en kontrollbalansräkning. 

Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 

Med anledning av detta kommer styrelsen i Aqualiv AB (publ) kalla till extra bolagsstämma. På den extra 

bolagsstämman (första kontrollstämma) kommer kontrollbalansräkningen att läggas fram. Styrelsen i Aqualiv har  tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att bolagets aktiekapital skall återställas. 

 

Kontrollbalansräkning visade att aktiekapitalet var intakt 

Styrelsen har låtit upprätta en kontrollbalansräkning per den 30 juni 2010. Kontrollbalansräkningen visade att  bolagets aktiekapital var helt intakt och bedömningen är följaktligen att ingen kontrollstämma skall hållas eller  ytterligare åtgärder vidtagas. 

Aqualiv erbjuder kunder i Atlantica, ‐ båtjakt från soffan 

Nu är det slut på alla våghalsiga båtjakter. Med Aqualivs positions‐ och inbrottslarm BlackBox Easy har du full koll  på var din båt befinner sig. Oavsett vem som kör den. Stjäl någon båten är det bara att följa färden på en karta  direkt i mobiltelefonen, och sedan meddela polis vart förövaren är på väg. Säkrare båtjakt finns inte. Många som  blivit utsatta för båtstölder beklagar sig över hur sällan tjuven åker dit. Och polisen har knappast resurser för  fullt pådrag så fort något blir stulet. Tack vare Atlanticas och Aqualivs satsning på stöldförebyggande, spelar det  ingen roll längre. Aqualiv har tagit fram positions‐ och inbrottslarmet BlackBox Easy och erbjuder det som en  tjänst för att båtstölderna ska reduceras och fler tjuvar tas på bar gärning. Aqualiv erbjuder till Atlanticas kunder  ett kampanjpris på enheten som dessutom ger sänkt försäkringspremie. Du med hög premie kan i slutändan  faktiskt spara pengar om du köper tjänsten. Pengasparande brottsbekämpning helt enkelt. 

 

(11)

"Vi hoppas på att en stor andel av Atlanticas kunder nu nappar på deras generösa erbjudande med premierabatter,  installationsbidrag samt vår rabatt, för att göra båtägandet ännu tryggare för en liten peng", säger Mattias 

Malmgren, VD Aqualiv. Erbjudandet går ut till över 50.000 försäkringstagare i Atlantica under midsommarveckan. 

 

Försäljningen av nya generationen NavEye har tagit fart 

Aqualivs nya generationens NavEye har enligt plan lanserats och börjat säljas på den svenska marknaden. Bolaget  kan nu lämna bakom sig de produktrelaterade leverans‐ och kvalitetsproblem som funnits under 2009 med den  taiwanesiske tillverkaren, vilket också hämmat Aqualivs försäljning och resultatutveckling. Under april 2010 har  Aqualiv haft en fakturering om ca en halv miljon kronor, detta har inte uppnåtts för enskild månad sen april 2009. 

Aqualiv har under det senaste året utvecklat den nya generationen NavEye med namnet BlackBox. Det är en svensk  produkt från utveckling till tillverkning "Made in Sweden". Genom att lägga utveckling och tillverkning i Sverige fås  med hög sannolikhet god kvalitetskontroll samt säkrade leveranser. 

 

Läkestämma och Årsstämma 17 maj 2010 

På Aqualivs årsstämma 17 maj hölls också den andra kontrollstämman, där presenterades en slutlig justerad  kontrollbalansräkning som uppvisade att bolagets aktiekapital är återställt. Stämman beslutade att godkänna den  framlagda kontrollbalansräkningen samt att bolaget inte skall träda i likvidation. 

Stor order från Interboat 

Interboat lade en order värd ca en halv miljon kronor på Aqualivs nya generation NavEye BlackBox. Interboat har  funnits i mer än 25 år och är idag Sveriges ledande kedja av båthandlare. De femton handlarna är spridda över  Sverige och saluför närmare femtio välkända varumärken. Kända båtmärken från bland annat Nimbus, Bella,  Flipper, Ryds, Uttern, Bayliner och Buster samt motorer från Mercury, Yamaha, Honda, Suzuki, Volvo Penta säljs  genom Interboat.  

Företrädesemissionen blev övertecknad 

Företrädesemissionen i Aqualiv AB (publ) med teckningstid 13 januari till och med 27 januari 2010 blev 

övertecknad. Genom emissionen tillförs Aqualiv knappt 6,0 MSEK, före emissionskostnader. Cirka 78 procent av  emissionsvolymen tecknades med stöd av teckningsrätter. Även allmänhetens intresse för bolaget uppvisades,  detta genom att 19 443 071 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter. I och med att emissionen fulltecknades  kommer 85 386 960 aktier att nyemitteras. Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Aqualiv att  uppgå till 119 541 645 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 793 126,175 SEK.  

 

(12)

Aqualiv förstärker organisationen 

Aqualivs styrelseledamot Magnus Rodell gick in som vice vd i Aqualiv med ansvar för försäljning och 

affärsutveckling. Magnus Rodell har en nära 20‐årig erfarenhet av försäljning, marknad och företagsledning, främst  inom IT‐branschen. 

Marknadsmeddelande ‐ Aqualiv AB åter till Aktielistan 

Handeln med aktierna i Aqualiv AB (AQLV) samt de betalda tecknade aktierna (AQLV BTA) flyttades åter till  AktieTorgets Aktielista den 19 februari 2010. Den 12 maj 2009 flyttades handeln med Aqualiv‐aktien till 

Observationslistan. Med anledning av bokslutskommunikén från bolaget som visar att aktiekapitalet är återställt,  återförs handeln med AQLV samt AQLV BTA till den ordinarie Aktielistan från den 19 februari 2010.  

Viktiga händelser efter periodens utgång  

 

Kommuniké från extra bolagsstämman tillika första kontrollstämman

 

En extra bolagsstämma i Aqualiv AB (publ) hölls igår,  den 4 april 2011. På stämman framlades den 

kontrollbalansräkning som upprättats per 2010‐10‐31. Nedan följer en sammanfattning av besluten som togs.  

‐ Stämman beslutade om fortsatt drift av verksamheten och att kalla till en andra kontrollstämma inom åtta  månader för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning.  

‐ Stämman beslutade att ändra i bolagsordningen varigenom gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier i  bolagsordningen ändras till lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor respektive lägst 110 000 000 stycken  och högst 440 000 000 stycken.  

‐ Stämman beslutade om ändring av § 9 i bolagsordningen så lydelsen blir: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske  genom kungörelse i Post‐ och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska  information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.” 

‐ Stämman beslutade, i syfte att kunna återställa bolagets eget kapital, bemyndiga styrelsen att, under tiden fram  till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om  emission av högst 250 000 000 nya aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 3 750 000 kronor. 

 

Huvudägare röstar för fortsatt drift på första kontrollstämman 

Aqualivs styrelse har efter publiceringen av pressmeddelandet ”Styrelsens för Aqualiv AB (publ) 556638‐2585  redogörelse enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen” den 22 mars 2011 undersökt ett föreslaget bolagsförvärv. 

Förvärvet ger möjlighet till kapitalisering och styrelsen anser att förvärvet är en intressant affär för Aqualivs  aktieägare. 

Ett antal huvudägare i Aqualiv kommer att rösta för fortsatt drift på extra bolagsstämman den 4 april, vilket innebär  att de inte följer styrelsens tidigare förslag om likvidation som publicerades 2011‐03‐22.  

 

(13)

Styrelsens för Aqualiv AB (publ) 556638‐2585 redogörelse enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen 

Styrelsen har den 31 oktober 2010 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen och låtit  denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar  att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning härav har styrelsen  kallat till en bolagsstämma (första kontrollstämma) för att pröva om bolaget ska gå i likvidation. 

 

Styrelsen har fört diskussioner med befintliga aktieägare och externa finansiärer om tillförande av nytt kapital bl.a. 

genom nyemission. Då intresset att tillföra ytterligare kapital till bolaget har varit svagt bedömer styrelsen att det  inte finns förutsättningar för bolaget att fortsätta sin verksamhet eftersom bolagets egna kapital inte kan 

återställas utan ett kapitaltillskott. Vidare gör styrelsen bedömningen att det inte heller finns möjlighet att, inom en  snar framtid, kunna återställa bolagets egna kapital varmed styrelsen anser att en ordnad avveckling av bolagets  verksamhet är det bästa tillvägagångssättet att säkerställa största möjliga värde för aktieägarna. Styrelsen 

förbehåller sig rätten att undersöka alternativa lösningar under tiden framtill extra bolagsstämman. Mot bakgrund  av ovanstående bedömer styrelsen således att det inte finns förutsättningar för bolaget att fortsätta sin 

verksamhet och att bolaget av den orsaken bör likvideras.  

 

Aqualiv väljer att inte gå vidare med förvärv 

Aqualivs styrelse väljer att inte gå vidare med tecknandet av avtal för det bolag som tidigare aviserats (2011‐01‐27  Avsiktsförklaring bolagsförvärv).Resultatet för det bolag som avsiktsförklaringen avsåg var lägre än budget och vad  prognoser visat. Resultatet har varit en av de parametrar som legat till grund för förvärvsvärderingen. Styrelsen  anser sig inte kunna fullfölja förvärvet med nuvarande villkor. Styrelsen kommer att rekommendera aktieägarna en  nyemission på kommande extra bolagsstämma. 

 

Avsiktsförklaring bolagsförvärv 

Aqualiv avser förvärva ett bolag och mångdubbla sin försäljning och avsevärt förbättra resultatet. För att kraftigt  stärka sin verksamhet har Aqualivs styrelse undertecknat en avsiktsförklaring (Letter of intent) gällande ett  bolagsförvärv. Avsikten med förvärvet är att kunna erbjuda marknaden en mycket bred produktportfölj gällande  SATELLIT/GPS/GSM/GPRS kommunikation och positionering. Bolaget som är tänkt att förvärvas omsätter för  närvarande ca 20 miljoner kr och har ett stort antal kända varumärken och kunder, både inom segmentet  positionering och inom andra för Aqualiv närliggande marknader. Genom förvärvet kommer Aqualiv att kunna  stärka sin närvaro både inom fritidsmarknads‐ och industrisegmenten.  

‐ Styrelsen i Aqualiv har arbetat intensivt med att få till stånd affären och det känns bra att ha skapat denna  möjlighet för våra aktieägare, säger Aqualivs styrelseordförande Patrik Byhmer.  

(14)

 

Forskning och utveckling

 

Aqualiv arbetar aktivt med att hålla nere sina utvecklingskostnader. Under 2010 har ett omfattande arbete lags ner  på utvecklingen av nya generationen NavEye BlackBox med tillhörande gränssnitt över web och genom 

mobiltelefon. 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under hela räkenskapsåret haft 8 protokollförda möten. Styrelsen har i samband med möten erhållit  skriftlig och muntlig dokumentation av verkställande direktören och med ledning av denna information fattat  beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor. I styrelsen avgörs bl.a. frågor avseende företagets strategiska  inriktning, dess organisation samt ärenden rörande större investeringar och åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker  en genomgång av det aktuella affärsläget, av konkurrenterna och av företagets resultat och finansiella ställning  samt utsikter för resten av året. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt  ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. 

 

Omsättning och resultat 

Bolagets intäkter för räkenskapsåret uppgick till 1 079 KSEK (1 587 KSEK) och resultatet efter skatt uppgick till  

‐6 306 KSEK (‐5 075 KSEK).  

 

Finansiell ställning 

Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång uppgick till 183 KSEK (‐1 110 KSEK) och kassaflödet från den  löpande verksamheten för perioden uppgick till ‐1 293 KSEK (‐1 075 KSEK).  

Resultatet av bolagets verksamhet och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat‐ och  balansräkningar, förändring eget kapital samt kassaflödesanalys med tillhörande tilläggsupplysningar och noter. 

Flerårsöversikt  

 

  2010  2009 2008 2007  2006

Rörelseresultat (KSEK)  ‐6 118  ‐4 853 ‐5 311 ‐ 4 190  ‐ 1 843

Justerat eget kapital (KSEK)  ‐2 745  1 853 2 443 1 950  1 553

Soliditet (%)  Neg  29 45 34  36

Rörelsemarginal (%)  Neg  ‐346 ‐197 ‐ 532  ‐ 139

 

 

(15)

Förslag till behandling av bolagets vinst/förlust  

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten behandlas enligt följande: 

Förslag till resultatdisposition  (KSEK) 

Balanserat resultat  ‐8 016 

Överkursfond  4 642   

Årets resultat  ‐6 306 

Totalt  ‐9 680 

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust disponeras enligt följande: 

Balanserad förlust avräknas mot överkursfond  Att i ny räkning överföres  ‐9 680 KSEK   

Risker 

Kort verksamhetshistorik  

Bolaget bildades 2003. Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är därför relativt nyetablerade. Av  denna anledning kan relationerna vara svårare att utvärdera och kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget har. 

 

Finansieringsbehov och kapital 

Bolagets snabba expansion och offensiva marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av  marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det kan inte uteslutas att  Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt  ytterligare kapital kan anskaffas. 

 

Intjäningsförmåga och kapitalbehov  

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte  heller uteslutas att Aqualiv AB (publ) i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier  att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig  omfattning kan påverka bolagets marknadsvärde.  

 

Kreditrisk 

Aqualiv AB (publ) har fastställt policys för att säkra att försäljningen sker till kunder med lämplig betalningshistorik,  varför kreditrisken bedöms som balanserad. 

 

(16)

Likviditetsrisk 

Risken för att bolaget får svårigheter med att finansiera åtaganden som är förknippade med finansiella instrument  bedöms som rimligt låg. 

 

Produktrisk 

Bolaget slutförde under 2007 vidareutvecklingen av den nya generationens produkter under varumärket 

Mobwatcher. Tester har genomförts och en lansering av produkterna beräknas ske under 2008. Bolaget har även  förvärvat nya produkter under varumärket NavEye. Antalet sålda produkter kan bli lägre än vad bolaget har  beräknat. Det kan också ta längre tid än beräknat att etablera bolagets nya produktportfölj på marknaden. 

 

Miljöaspekter 

Bolaget bedriver ej någon tillstånds‐ eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 

(17)

 

Resultaträkning 

(KSEK)  Not  2010‐01‐01 2009‐01‐01

    2010‐12‐31 2009‐12‐31

    12 mån 12 mån 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning    903 1 417

Övriga rörelseintäkter   1 176 170

Summa intäkter    1 079 1 587

   

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter    ‐2 274 ‐809

Övriga externa kostnader  2 ‐1 527 ‐2 419

Personalkostnader  3 ‐1 877 ‐1 689

Avskrivningar av imm‐ och materiella anläggningstillgångar  4 ‐1 519 ‐1 523

Summa kostnader    ‐7 197 ‐6 440

   

Rörelseresultat    ‐6 118 ‐4 853

   

Resultat från finansiella poster    

Valutakursförlust    ‐4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    1 0

Räntekostnader och liknande resultatposter     ‐189 ‐222

    ‐188 ‐222

   

Resultat efter finansiella poster    ‐6 306 ‐5 075

   

Årets resultat    ‐6 306 ‐5 075

 

(18)

Balansräkning 

(KSEK)  Not 

TILLGÅNGAR    2010‐12‐31 2009‐12‐31

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för forskning m.m.  5 1 279 1 975

Varumärken  5 272 408

  1 551 2 383

 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer  6 72 53

    72 53

   

Summa anläggningstillgångar    1 623 2 436

   

Omsättningstillgångar   

Varulager  m.m.   

Råvaror och förnödenheter    507 391

Förskott till leverantörer     824 51

    1 331 442

   

Kundfordringar    160 91

Övriga fordringar    48 3 363

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    58 101

    266 3 555

   

Kassa och bank    183 0

   

Summa omsättningstillgångar    1 780 3 997

   

SUMMA TILLGÅNGAR    3 403 6 433

 

(19)

Balansräkning fortsättning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  Not  2010‐12‐31 2009‐12‐31

(KSEK)   

Eget kapital 

Bundet eget kapital      

Aktiekapital     1 793 512

Pågående nyemission    0 778

Reservfond    5 142 5 142

Summa bundet eget kapital    6 935 6 432

   

Ansamlad förlust   

Balanserat resultat    ‐4 571 ‐2 941

Fri fond (överkurs)    1 205 3 437

Periodens resultat    ‐6 306 ‐5 075

Summa ansamlad förlust     ‐9 680 ‐4 579

Summa eget kapital    ‐2 745 1 853

   

Långfristiga skulder   

Checkräkningskredit  8 0 1 110

Skulder till kreditinstitut   7 2 792 2 292

Summa långfristiga skulder    2 792 3 402

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder    1 903 268

Övriga kortfristiga skulder    943 487

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     510 423

Summa kortfristiga skulder    3 356 1 178

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    3 403 6 433

   

POSTER INOM LINJEN   

   

Ställda säkerheter   

Panter och därmed jämförliga säkerheter som  9 har ställts för checkräkningskredit och långfristiga   

skulder till kreditinstitut.   

   

Företagsinteckningar    3 700 3 700

     

Ansvarsförbindelser    Inga Inga

 

(20)

Förändring eget kapital 

(KSEK)  Aktiekapital Bundna 

reserver

Överkurs‐

fond

Övrigt till‐

skjutet  kapital

Ansamlad  förlust inkl. 

årets  resultat 

Totalt eget  kapital

Ingående eget kapital per 09‐01‐01  2 920 5 142 4 045 170 ‐9 834  2 443

Enligt disposition av årsstämma  ‐4 045 4 045  0

Minskning av aktiekapital  ‐2 678 2 678  0

Nyemission   270 810   1 080

Pågående nyemission  778 3 222   4 000

Emissionskostnader  ‐595   ‐595

Årets resultat  ‐5 075  ‐5 075

Utgående eget kapital per 2009‐12‐31  1 290 5 142 3 437 170 ‐8 186  1 853

   

(KSEK)  Aktiekapital Bundna 

reserver

Överkurs‐

fond

Övrigt till‐

skjutet  kapital

Ansamlad  förlust inkl. 

årets  resultat 

Totalt eget  kapital

Ingående eget kapital per 10‐01‐01  1 290 5 142 3 437 170 ‐8 186  1 853

Enligt disposition av årsstämma  ‐3 437 3 437  0

Nyemission   503 1 494   1 997

Emissionskostnader  ‐289   ‐289

Årets resultat  ‐6 306  ‐6 306

Utgående eget kapital per 2010‐12‐31  1 793 5 142 1 205 170 ‐11 055  ‐2 745

   

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 170 kkr (170 kkr). 

Antal aktier per 2007‐12‐31: 6 938 096 st med kvotvärde 0.125 kronor  Antal aktier per 2008‐12‐31: 23 359 785 st med kvotvärde 0.125 kronor  Antal aktier per 2009‐12‐31: 34 154 785 st med kvotvärde 0.015 kronor  Antal aktier per 2010‐12‐31: 119 541 645 st med kvotvärde 0,015 kronor  Överkursfond 

Detta är den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde. Överkursfonder tillskjutna före 051231 har förts över till  reservfond (bundet kapital). Överkursfonder tillskjutna efter 060101 återfinns under rubriken överkursfond och utgör fritt eget kapital. 

(21)

 

Kassaflödesanalys 

(KSEK)  Not  2010‐01‐01 2009‐01‐01

    2010‐12‐31 2009‐12‐31

        

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat    ‐6 118 ‐4 853

Avskrivningar    1 519 1 523

   

Erhållen ränta    1 0

Erlagd ränta    ‐189 ‐222

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   

före förändring i rörelsekapital    ‐4 787 ‐3 552

   

Förändring i rörelsekapital   

Minskning/Ökning av varulager och förskott till lev.    ‐889 ‐76

Minskning/Ökning av kundfordringar    ‐69 662

Minskning/Ökning fordringar    3 358 ‐3 126

Minskning/Ökning av leverantörsskulder    1 635 ‐69

Minskning/Ökning av kortfristiga skulder    543 ‐26

Förändring i rörelsekapital    4 578 ‐2 635

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten    ‐209 ‐6 187

   

Investeringsverksamhet   

Förvärv av balanserade utgifter för forskning mm  ‐654 ‐48

Förvärv av inventarier  ‐52

Kassaflöde från investeringsverksamheten    ‐706 ‐48

   

Finansieringsverksamhet   

Nyemission    1 708 485

Ej registrerad nyemission    4 000

Förändring av långfristiga lån    500 675

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    2 208 5 160

   

Förändring av likvida medel    1 293 ‐1 075

Likvida medel vid årets början    ‐1 110 ‐35

Likvida medel vid årets slut, inkl utnyttjad checkkredit    183 ‐1 110

(22)

Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper

 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd  från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från 

Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalande av FAR SRS. När så är fallet anges detta i  särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Noter 

Not 1 Övriga rörelseintäkter 

  2010‐01‐01 2009‐01‐01

  2010‐12‐31 ‐2009‐12‐31

Försäkringsersättning  0 42

Lönebidrag  176 128

  176 170

 

Not 2 Arvode och kostnadsersättningar 

  2010‐01‐01 2009‐01‐01

Baker Tilly Halmstad KB  2010‐12‐31 ‐2009‐12‐31

Revisionsuppdrag   70 70

Andra uppdrag  0 0

  70 70

 

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande  direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning  eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga  arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. 

   

Not 3 Anställda och personalkostnader  2010‐01‐01 2009‐01‐01

  2010‐12‐31 ‐2009‐12‐31

Medeltalet anställda   

Kvinnor  1 1

Män  3 3

  4 4

   

Löner, ersättningar och sociala kostnader   

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD  921 415

Pensionskostnader till styrelse och VD  60 41

Löner och andra ersättningar till övriga anställda  393 796

Pensionskostnader till övriga anställda  0 0

Övriga sociala kostnader  471 425

  1 845 1 677

 

 

Av årets personalkostnader har 0 KSEK (0 KSEK) aktiverats som balanserade utgifter för forskning mm. Se även Not  5 

(23)

 

Ersättningar till ledande befattningshavare  2010 2009

VD  360 415

Anställd styrelseledamot  496 0

Styrelsearvode  64 0

 

Styrelse inklusive VD uppgår på balansdagen till sex stycken (sex stycken), samtliga män. 

 

Avgångsvederlag 

För anställningsavtalet med VD gäller en ömsesidig uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd. Verkställande  direktören har inget avtalat avgångsvederlag. 

 

Sjukfrånvaro 

Då antalet anställda i bolaget är mindre än 10 personer, lämnas inga uppgifter om sjukfrånvaron. 

 

Not 4 Immateriella och materiella anläggningstillgångar 

Avskrivningarna enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde med hänsyn till väsentligt restvärde och  fördelas över den förväntade utnyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn  tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Beräknade restvärden efter  nyttjandeperioden slut uppgår till försumbara belopp och hänsyn har därför inte tagits till dessa. 

 

Immateriella anläggningstillgångar  Procent

Balanserade utvecklingskostnader  20

Patent och varumärken  20

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier och verktyg  20

   

Not 5 Balanserade utvecklingskostnader,  2010‐12‐31 2009‐12‐31

patent och varumärken   

   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Ingående anskaffningsvärde  7 499 7 451

Inköp  654 48

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    

enligt plan  8 153 7 499

   

Ackumulerade avskrivningar   

Ingående avskrivningar  ‐5 116 ‐3 616

Årets avskrivningar  ‐1 486 ‐1 500

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt   

plan  ‐6 602 ‐5 116

   

Utgående redovisat värde  1 551 2 383

(24)

 

   

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer  2010‐12‐31 2009‐12‐31  

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärde  328 328

Inköp  52

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 

enligt plan  380 328

 

Ackumulerade avskrivningar 

Ingående anskaffningsvärde  ‐275 ‐252

Inköp  ‐33 ‐23

Utgående ackumulerade avskrivningar  ‐308 ‐275

 

Utgående redovisat värde  72 53

 

Not 7 Skulder till kreditinstitut   2009‐12‐31 2009‐12‐31

Amortering inom 1 år  0 0

Amortering inom 2 till 5 år  2 792 2 292

Summa  2 792 2 292

   

Mellan Almi Företagspartner Halland AB (ALMI) och Aqualiv AB (Bolaget) har den 30 december 2009 träffats det låneavtal som redovisas nedan. 

 

1 ”Almi efterger härigenom gentemot BOLAGET villkorligt återbetalningsskyldigheten enligt Låneavtalet såvitt avser ett  kapitalbelopp på 2 292 179 kronor. Kvarstående ej eftergiven del av ALMI’s fordran enligt Låneavtalet, d v s 0 kronor, skall av  BOLAGET amorteras med 0 kronor per de i Låneavtalet angivna amorteringstillfällena. 

 

BOLAGETS återbetalningsskyldighet avseende det villkorligt eftergivna kapitalbeloppet skall, helt eller delvis, inträda först när  BOLAGETS ekonomiska ställning är godtagbar, d v s med belopp som motsvarar skillnaden mellan summan av BOLAGETS  registrerade aktiekapital och upprättandet av sådan särskild balansräkning som avses i 25 kap 13 § Aktiebolagslagen med avdrag  för summan av BOLAGETS skulder exklusive det skuldbelopp som omfattas av den villkorliga eftergiften enligt detta Avtal.  

Fastställelse av huruvida återbetalning av det villkorligt eftergivna beloppet skall göras årligen i samband med att BOLAGET  upprättar sin ordinarie årsredovisning. Betalning av den sålunda till återbetalning förfallna delen av det eftergivna beloppet skall  ske inom tre (3) månader efter bokslutstidpunkten. 

 

2 Den i Låneavtalet angivna räntan skall fortsatt beräknas även på det skuldbelopp som omfattas av den villkorligt eftergivna  återbetalningsskyldigheten och skall av bolaget således fortsatt erläggas i den ordning som anges i Låneavtalet. 

 

3 För den händelse BOLAGET skulle försättas i konkurs eller likvidation, skall återbetalning av den del av Almi’s kapitalfordran som  omfattas av den villkorliga återbetalningsskyldigheten betalas före en eventuell utdelning till BOLAGETS aktieägare men först  sedan samtliga BOLAGETS övriga borgenärer erhållit full betalning.” 

     

Not 8 Checkräkningskredit  2010‐12‐31 2009‐12‐31

Beviljad kredit  0 1 500

   

Not 9 Ställda säkerheter  2010‐12‐31 2009‐12‐31

För skulder till kreditinstitut:     

     

Företagsinteckningar  3 700 3 700

 

 

(25)
(26)
(27)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :