ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020

Full text

(1)

Org.nr 769633-3488

1

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Solsidan 1 med säte i Örnsköldsvik (org.nr 769633- 3488) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bostadsrättsföreningen BRF Solsidan 1 bildades 2016-11-01 och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen registrerades 2016-11-21 och föreningens stadgar registrerades 2016-11-23 hos

Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag, en äkta bostadsrättsförening.

Föreningen äger fastigheten Örnsköldsvik 7:6 med gatuadressen Folkparksgatan 5 och 7, byggd år 2018 i vilken man upplåter lägenheter. På fastigheten finns två flerbostadshus med en trappuppgång i vardera byggnaden.

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i If. I försäkringen ingår styrelseansvar.

Kollektivt bostadsrättstillägg ingår.

Antal Benämning

84 lägenheter (bostadsrätt)

50 carport

34 bilplatser

4 besöksplatser

2 handicapplatser

(2)

Org.nr 769633-3488

Föreningsfrågor

Ordinarie föreningsstämma hölls 2020-06-24. Angående påverkan av Covid-19 så

senarelades årsstämman som hölls utomhus på vårt område. Stämman genomfördes enligt Folkhälsomyndigheten direktiv där vi anpassade oss enligt de uppsatta direktiven.

På stämman deltog 29 medlemmar. På stämman behandlades stadgeenliga frågor, även förslag till mindre förändringar. Omröstning skedde gällande styrelsens förslag att ta bort samtliga besöksparkeringar till förmån för parkeringsplatser till de boende istället. Resultatet efter handuppräckning blev att femton medlemmar röstade nej och fjorton medlemmar röstade ja vilket gjorde att beslutet blev att besöksplatserna blev kvar oförändrade.

Föreningen hade vid årets slut 84 röstberättigade medlemmar.

Styrelsens sammansättning under året har varit:

Ordinarie ledamöter Uppdrag Mandat t.o.m. nästa ordinarie stämma

Gösta Lindberg Ordförande 2021

Maria Eriksén Sekreterare 2021

Matts Nordin Kassör 2021

Anders Jacobsson Ledamot 2021

Anette Nyman Ledamot 2021

Anita Westman Ledamot 2021

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är samtliga då styrelsen valdes till nästa stämma.

Styrelsen har under året hållit nio sammanträden. Noterbart är att flertalet av dessa skett digitalt via Teams då vi följt direktiven från Folkhälsomyndigheten.

Bostadsrättsföreningen tecknas av styrelsen, två i förening.

Revisor har varit Marcus Sundberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Valberedningens sammansättning under året med mandat t.o.m. nästa ordinarie stämma Ann-Christin Johansson-Dahlberg

Anders Carlsson

Styrelsens kommentarer:

 Tecknad ett nytt elhandelsavtal för att få ett så lågt elpris som möjligt.

 Tecknad ett underhållsavtal gällande undercentral och ventilation.

 Tecknad nytt avtal gällande sandning och snöröjning.

 Tecknat avtal med Öviks Låsteknink för att kunna göra nya nycklar vid behov.

 Monterat brandsläckare i källaren.

 Monterat skyltar med kameraövervakning vid våra parkeringar.

(3)

Org.nr 769633-3488

3

 Bättringsmålat hissfronter.

 Julgran på innergården.

 Genomfört betalning av besöksparkeringar via Parkster.

 Försökt att skapa flera parkeringsplatser under året till de som bor i Brf Solsidan.

 Genomfört två servicebesiktningar med NCC och underentreprenörer.

 Hanterat ett 90 tal garantiärenden.

 Informationsmöte med leverantör av elbilsladdare.

 Löpande kontakter med HSB gällande ekonomi och fastighetsskötsel.

 Upprättat budget för 2021.

 Undersökt kostnader för en underhållsplan.

 Monterat motorvärmare till två nya parkeringsplatser.

 Utfört en SBA (systematiskt brandskyddsarbete).

 Skapat ett utrymme för vår dokumentation i vår undercentral i 5an.

 Återsökt fastighetsskatt till vår fördel på ca 103 tkr.

 Förändrat antal återvinningskärl till förmån för ”kartong”.

 Åtgärdat läcka på fjärrvärmens undercentral i sjuans hus.

 I ordningställt en gemensam grillplats på vårt område.

 Genomfört en gemensam städdag.

 Genomfört en extra avbetalning på ett av våra lån på En miljon kronor.

Styrelsens övriga kommentarer:

KONE genomför regelbundet service av hissar Comhem för bredband,TV och telefoni

Avarn sköter vår låsjour samt störningsärenden

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Ombyggnad och underhåll

Då styrelsen tog över BRF Solsidan 1 från den gamla styrelsen 2019-11-19 så har varken underhåll eller ombyggnationer gjorts på dessa nybyggda fastigheter.

Förväntad framtida utveckling

Avgiften har under året 2020 varit oförändrad.

Styrelsen avser inte att höja månadsavgifterna för 2021. Då fastigheterna är nybyggda samt att övertagandet av den nya styrelsen skedde 2019-11-19 så vill styrelsen se hur budgeten stämmer med de faktiska kostnaderna över en längre period för att kunna göra en bättre analys för framtida utveckling av kostnader.

(4)

Org.nr 769633-3488

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen har under året skötts av HSB Södra Norrland.

Individuell Mätning Debitering (IMD)

Vi har individell mätning av hushållsel och debiterar förbrukning ett kvartal i efterskott, detsamma gäller de parkeringsplatser med elbilsladdning.

Medlemsinformation

Av föreningens 84 medlemslägenheter har under året 4 st överlåtits. Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut var 84 st. Vid årets slut hade vi 11 st lägenheter som är andrahands uthyrda.

Flerårsöversikt

2020 2019

Nettoomsättning i tkr 4 029 816

Rörelseresultat i tkr -849 -311

Resultat efter finansiella poster i tkr -1 351 -368

Soliditet % 74 74

Årsavgift/kvm* i kr 594 594

Driftskostnad/kvm i kr 277 82

Räntekostnad/kvm i kr 91 10

Bankskuld/kvm i kr 9 433 9 737

*Årsavgiften består utav årsavgifterna genom den totala bostadsrättsytan.

Övriga nyckeltal är beräknad genom den totala ytan av fastigheten.

Förändringar i eget kapital

Här redovisas förändring av eget kapital mellan åren 2019 och 2020.

Medlems- Fond yttre Balanserat

insatser underhåll resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 153 882 900 275 520 -288 580 -367 778

Resultatdisposition enligt

stämmobeslut 0 -367 778 367 778

Reservering till fond för yttre underhåll

enligt ekonomisk plan 275 520 -275 520

Ianspråkstagande av fond för yttre

underhåll 0 0

Årets Resultat -1 350 663

Belopp vid årets utgång 153 882 900 551 040 -931 878 -1 350 663

(5)

Org.nr 769633-3488

5

Resultatdisposition

Beslutade dispositioner av fond för yttre underhåll:

Fondbehållning vid årets början: 275 520

Av styrelsen beslutad avsättning till fond: 275 520

Fondbehållning vid årets slut 551 040

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat efter avsättning till yttre fond: -931 878

Årets resultat: -1 350 663

Summa -2 282 541

Balanseras i ny räkning -2 282 541

Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat och balansräkning.

(6)

Org nr 769633-3488

RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning Not 2 4 029 716 816 199

Övriga rörelseintäkter Not 3 238 762 2 326

Summa rörelseintäkter 4 268 478 818 525

Rörelsekostnader

Driftskostnader Not 4 -1 523 594 -450 101

Övriga externa kostnader Not 5 -199 823 -126 990

Personalkostnader och arvoden Not 6 -20 502 0

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Not 7 -3 373 704 -552 044

Summa rörelsekostnader -5 117 622 -1 129 136

Rörelseresultat -849 144 -310 611

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande poster 790 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -501 396 -57 167

Övriga finansiella poster Not 8 -913 0

Summa finansiella poster -501 519 -57 167

Årets resultat -1 350 663 -367 778

(7)

Org nr 769633-3488

Balansräkning 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Not 9 ,13 203 305 952 204 243 743

Summa materiella anläggningstillgångar 203 305 952 204 243 743

Summa anläggningstillgångar 203 305 952 204 243 743

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Hyres- och avgiftsfordringar 0 3 954

Kundfordringar 138 096 0

Avräkningskonto HSB 1 177 445 1 077 812

Övriga kortfristiga fordringar 104 253 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 151 307 190 526

Summa kortfristiga fordringar 1 571 101 1 272 292

Bank Not 11 200 2 704 664

Summa kassa och bank 200 2 704 664

Summa omsättningstillgångar 1 571 301 3 976 957

Summa tillgångar 204 877 253 208 220 700

7

(8)

Org nr 769633-3488

Balansräkning 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Bundet eget kapital

Insatser 153 882 900 153 882 900

Fond för yttre underhåll 551 040 275 520

Summa bundet eget kapital 154 433 940 154 158 420

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -931 878 -288 580

Årets resultat -1 350 663 -367 778

Summa fritt eget kapital -2 282 541 -656 358

Summa eget kapital Not 12 152 151 399 153 502 062

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Not 13 39 297 746 53 648 800

Summa långfristiga skulder 39 297 746 53 648 800

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Not 13 12 680 688 0

Leverantörsskulder 141 584 211 291

Aktuell skatteskuld Not 14 138 096 103 998

Övriga kortfristiga skulder Not 15 2 796 199 588

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 464 944 554 961

Summa kortfristiga skulder 13 428 108 1 069 838

Summa skulder 52 725 854 54 718 638

Summa eget kapital och skulder 204 877 253 208 220 700

Väsentliga händelser efter räkenskapensårets slut.

Eventualförpliktelser

(9)

Org nr 769633-3488

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

9

(10)

Org nr 769633-3488

Noter

Not 2 Nettoomsättning 2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Årsavgifter bostäder 3 275 316 682 358

Hyresintäkt garage och bilplatser 433 564 88 510

Årsavgift el 125 495 0

Årsavgift TV/bredband/iptelefoni 194 336 41 081

Övrigt 1 005 4 250

4 029 716 816 199 Not 3 Övriga rörelseintäkter

Intäkt andrahandsupplåtelse 44 916 0

Överlåtelse- och pantförskrivningsavgifter 55 750 2 326

Övriga primära intäkter och ersättningar från boende och lokalhavare 138 096 0

238 762 2 326

Not 4 Driftskostnader

Reparationer -79 923 -992

El -229 064 -65 480

Uppvärmning -235 264 -103 989

Vatten -275 341 -41 740

Renhållning -121 160 -22 287

Bevakningskostnader -4 081 -715

TV, bredband, iptelefoni (2019 se även i not nedan data) -197 918 0

Serviceavtal -4 900 0

Hissar serviceavtal & besiktning -16 620 0

Fastighetsskötsel och lokalvård -271 221 -83 695

Försäkringar -47 462 -10 800

Fastighetsskatt (beslutad hör till 2019) -34 524 -103 572

Övriga driftskostnader -6 114 -16 831

-1 523 594 -450 101 Not 5 Övriga externa kostnader

Externt revisionsarvode -29 413 -44 969

Förvaltningskostnader -138 338 -32 381

Kostnader överlåtelse och panter -6 385 0

Föreningsverksamhet -2 915 0

Kontorsutrustning och -material -1 449 0

Kontorskostnad tele, data, porto (2020 data i not ovan bredband) 0 -49 640

Konsulter -9 513 0

Förbrukningsinventarier -11 810 0

-199 823 -126 990 Not 6 Personalkostnader och arvoden

Medelantal anställda 0 0

Arvode till styrelsen -15 600 0

Sociala avgifter -4 902 0

-20 502 0

Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Byggnader -3 373 704 -552 044

Summa avskrivningar -3 373 704 -552 044

Not 8 Övriga finansiella poster

Bankavgifter -913 0

-913 0

(11)

Org nr 769633-3488

Not 9 ,13Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde byggnader 204 795 788 118 881 538

Omklassificering 0 85 914 250

Årets investering byggnader, slutlikvid 2 435 913 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 207 231 701 204 795 788

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar byggnader -552 044 0

Årets avskrivningar byggnader -3 373 704 -552 044

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -3 925 749 -552 044

Utgående bokfört värde 203 305 952 204 243 744

Bokförda värden byggnader 203 305 952 204 243 744

Taxeringsvärde Värdeår Byggnad Mark Totalt Föreg år

Bostäder hyreshus 73 000 000 10 200 000 83 200 000 34 524 000

73 000 000 10 200 000 83 200 000 34 524 000 Ställd säkerhet för byggnader och mark redovisas i Not 13

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald försäkring 30 117 32 404

Förutbetald kabel-TV och bredband 50 630 50 295

Förutbetald Hsb 64 920 64 920

Upplupen intäkt internet 0 41 081

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 640 1 826

151 307 190 526 Not 11 Bank

SEB 200 2 704 664

200 2 704 664

11

(12)

Org nr 769633-3488

Not 12 Eget kapital

Medlems- Fond yttre Balanserat

insatser underhåll resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 153 882 900 275 520 -288 580 -367 778

Resultatdisposition enligt

stämmobeslut 0 -367 778 367 778

Reservering till fond för yttre underhåll

enligt ekonomisk plan 275 520 -275 520

Ianspråkstagande av fond för yttre

underhåll 0 0

Årets Resultat -1 350 663

Belopp vid årets utgång 153 882 900 551 040 -931 878 -1 350 663

Not 13 Skulder till kreditinstitut

Nästa års

Låneinstitut Räntesats Konv.datum Belopp amortering

SE-Banken Bolån 0,54% 2021-03-16 12 144 200 0

SE-Banken Bolån 0,77% 2022-10-28 13 412 200 0

SE-Banken Bolån 0,96% 2024-10-28 13 412 200 0

SE-Banken Bolån 1,09% 2026-10-28 13 009 834 536 488

51 978 434 536 488

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 39 297 746

Amorteringar inom 2-5 år beräknas uppgå till 2 145 952

Om fem år beräknas skulder till kreditinstitut uppgå på balansdagen till 49 295 994

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckning 53 648 800 53 648 800

Summa ställda säkerheter 53 648 800 53 648 800

Not 14 Aktuell skatteskuld

Årets beräknade skatteskuld 138 096 103 572

Underskott skattekonto 0 426

138 096 103 998 Not 15 Övriga kortfristiga skulder

Mervärdeskatt 0 187 500

Övriga kortfristiga skulder 2 796 12 088

2 796 199 588 Föreningen har ett lån som förfaller till betalning inom ett år och är att betrakta som kortfristigt,

men föreningen har inte för avsikt att avsluta lånefinansieringen inom ett år.

(13)

Org nr 769633-3488

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen el, vatten, värme, renhållning 86 072 142 626

Upplupna räntekostnader 4 992 0

Upplupen revision 20 000 22 500

Upplupen fastighetsförvaltning 7 140 64 605

Förutbetalda årsavgifter och hyror 346 740 325 230

464 944 554 961

____/____ 2021

Anders Jacobsson Anette Nyman Anita Westman

Gösta Lindberg Maria Eriksén Matts Nordin

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021- -

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor

Marcus Sundberg

13

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :