Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

102  Download (0)

Full text

(1)

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M) Peter Sjöholm (M)

Micael Åkesson (M) Sven Andersson (M) Harald Lagerstedt (C)

Marianne Nord-Lyngdorf (FP) Lilith Svensson (KD)

Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S) Inger Karlsson (S) Ulla Svenson (S) Jeanette Qvist (S) Stefan Edlund (MP)

Ersättare – ej tjänstgörande

Ulrika Ericsson (M)

Christofer Bergenblock (C) Stefan Stenberg (C)

Turid Ravlo-Svensson (S) Göran Stark (S)

Bahman Mirtorabi (V)

Övriga deltagare Malin Bellman, projektledare, Varberg calling for peace, § 212 Petra Bäckman, Sweco, § 199

Emelie Göransson, projektsamordnare, § 199 Kristina Hylander, utvecklingsledare, § 212 Christina Josefsson, kultur- och fritidschef, § 212 Anna Karlsson, ekonom, §§ 220-231

Jon Liinason, projektledare, Varberg calling for peace, § 212 Hellen Smitterberg, projektledare, Varberg calling for peace, § 212 Annbritt Ulfgren, kommundirektör

Sofie Werdin, kommunsekreterare

Ann-Louice Östlund, budgetstrateg, §§ 220-231

Utses att justera Harald Lagerstedt (C) och Inger Karlsson (S)

Sekreterare Sofie Werdin Paragraf 199-231

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil

Justerande Harald Lagerstedt Inger Karlsson

(2)

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 28 oktober 2014 Datum för anslags

uppsättande 11 november 2014

Datum för anslags

nedtagande 4 december 2014 Förvaringsplats för

protokoll

Kommunkansliet Engelbrektsgatan 15

Underskrift Sofie Werdin

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(3)

Information om rapport för medborgardialog om stads- utvecklingsprojektet

Samhällsutvecklingskontoret och Sweco presenterar rapport om stads- utvecklingsprojektet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(4)

Byggnadsnämndens taxa 2015

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− fastställa plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har den 16 oktober 2014, § 395, lämnat förslag på byggnadsnämndens taxa för 2015.

Byggnadsnämnden föreslår oförändrad tidsersättning och mindre justeringar av befintlig taxekonstruktion samt att justeringsfaktorn ändras från 0,8 till 0,9, att en taxa införs för anmälan av bygglovsbefriade åtgärder samt en prissänkning med 25 % för ny- eller tillbyggnad av större oisolerade lager- byggnader, lagertält och större växthus.

Den höjda justeringsfaktorn från 0,8 till 0,9 innebär att vissa åtgärder blir drygt 10 % dyrare. Andra ändringar i taxan innebär dock lägre avgifter.

Taxekonstruktion för plan- och bygglovstaxor håller på att utarbetas av Sveriges kommuner och landsting. Den nya taxekonstruktionen kommer inte att vara färdig till årsskiftet 2014/15.

Förslaget innehåller bara mindre justeringar av befintlig taxekonstruktion och har oförändrat timpris.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 oktober 2014 föreslagit att fastställa plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 oktober 2014, § 378.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(5)

Nya gatu- och kvarternamn i Träslöv

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

− till nya gatunamn fastställa Arboretumgatan, Silverlindsgatan, Pärl- rönnsgatan, Duvträdsgatan och Mispelgatan

− till nya kvartersnamn fastställa kvarteret Snödroppsträdet, Trumpet- trädet, Konvaljträdet, Tulpanträdet, Mispeln, Korkträdet, Duvträdet, Kejsarträdet, Guldalmen, Kopparlönnen, Ambraträdet och Brakveden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Med anledning av upprättande av ny detaljplan över Träslöv 30:1 med flera fastigheter, Arboretum, krävs fem nya gatu- och tolv nya kvartersnamn.

Yttrande

Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 15 september 2014 före- slagit att

− till nya gatunamn fastställa Arboretumgatan, Silverlindsgatan, Pärl- rönnsgatan, Duvträdsgatan och Mispelgatan

− till nya kvartersnamn fastställa kvarteret Snödroppsträdet, Trumpet- trädet, Konvaljträdet, Tulpanträdet, Mispeln, Korkträdet, Duvträdet, Kejsarträdet, Guldalmen, Kopparlönnen, Ambraträdet och Brakveden.

Stadsbyggnadskontoret har tagit hjälp av Träslövs trädgård för att ta fram namn som finns eller har funnits i Träslövs arboretum.

Eftersom Vallinsvägen kommer att delas av genomfarten till det nya områ- det kommer norra delen av denna väg så småningom att namnändras. Vårt förslag är att Prästakullevägen förlängs och ersätter norra delen av Vallins- vägen.

Samråd har skett med hembygdsföreningen Träslövs hembygdsförening.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 27 augusti 2014,

§ 105, och beslutat tillstyrka namnförslaget.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2014, § 340.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret Kultur- och fritidsnämnden Träslövs hembygdsförening

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(6)

Namn på ny stadsdel i Varberg

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− anta Västerport som namn på ny stadsdel i Varberg.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Som en del av medborgardialogen kring stadsutvecklingsprojektet har en namntävling genomförts för att få fram ett namn på den nya stadsdel som växer fram när industrihamnen flyttar och järnvägsspåren dras ner i tunnel.

Medborgare kunde skicka in namnförslag från den 20 maj till den 31 juli.

Av inkomna förslag valdes fem ut av en beredningsgrupp, som bestod av representanter från stadsbyggnadskontoret, hamn- och gatuförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, Marknad Varberg, Gamla Varberg samt samhällsutvecklingskontoret.

Av de fem förslagen valde arbetsutskottet ut tre som medborgarna mellan den 23 augusti och 30 september har röstat på. Det förslag som fick flest röster var Västerport.

Yttrande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 2 oktober 2014 före- slagit att anta Västerport som namn på ny stadsdel i Varberg.

Blanka strand fick 391 röster, Fare strand 159 röster och Västerport 606 röster.

De tre namn som arbetsutskottet valde ut var Västerport, Blanka strand och Fare strand.

Motiveringen till Västerport är att namnet antyder att platsen är porten mot väster. Det finns också kopplingar till engelskans port, som betyder hamn, port eller öppning.

Motiveringen till Blanka strand är att namnet har en historisk koppling då Drottning Blanka vistades i Varberg på 1300-talet och namnet är etablerat genom Drottnings Blankas plats.

Motiveringen till Fare strand är att Farehamnen är namnet på den nya ham- nen som byggs. Norr om Getterön ligger Farehammarsviken. Det fanns också en farled in till Ny-Varberg som kallades Farehamn. Namnet Fare är etablerat i Varberg.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 oktober 2014, § 363.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(7)

Förstudie - ny- och ombyggnad av Lindvallen i Tofta

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

− ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för ny- och ombyggnation av omklädningsbyggnad samt fotbollsplaner vid Lindvallen i Tofta

− för genomförande av förstudien avsätta 200 tkr som hanteras enligt gäl- lande investeringsprocess.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Lindvallen i Tofta är en fotbollsanläggning ägd av kommunen. Idag före- ligger behov av upprustning och komplettering av utrustning och byggnader på grund av att anläggningen är gammal och sliten.

Föreningen Tofta GIF har sin hemvist vid anläggningen vilket regleras via ett skötselavtal. Tofta GIF är en aktiv förening som får fler med- lemmar. Upptagningsområdet för medlemmar har blivit större och före- ningen har inte möjlighet att växa om inte anläggningen rustas upp.

Kultur- och fritidsnämnden har den 19 mars 2014, § 35, beslutat att hem- ställa hos kommunstyrelsen att ge planeringskontoret i uppdrag att genom- föra en förstudie inklusive specificerad kostnadskalkyl när det gäller ny- och ombyggnad av Lindvallen.

Kultur- och fritidsnämnden har den 27 augusti 2014, § 102, beslutat att god- känna en förstudiekostnad på 200 tkr avseende om- och tillbyggnad av Lindvallen samt att kostnaden belastar kultur- och fritidsnämndens resultat- reserv om projektet inte genomförs.

Yttrande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 15 september 2014 föreslagit att

− ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för ny- och ombyggnation av omklädningsbyggnad samt fotbollsplaner vid Lindvallen i Tofta

− för genomförande av förstudien avsätta 200 tkr som hanteras enligt gäl- lande investeringsprocess.

Åtgärdsval har gjorts tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, Tofta GIF, Varbergs Fastighets AB och samhällsutvecklingskontoret.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(8)

anläggning. Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på dessa insatser då de harmoniserar med uppdraget att utveckla redan befintliga anläggningar.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 oktober 2014, § 347.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret Tofta GIF

Kultur- och fritidsnämnden Varbergs Fastighets AB Ekonomikontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(9)

Markförvärv, del av Hjörne 1:25

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− godkänna förslag till köpeavtal varigenom Varbergs kommun förvärvar cirka 40,2 hektar av fastigheten Hjörne 1:25 för 8 050 000 kronor, mot- svarande cirka 20 kronor/m

2

− kostnaden för förvärvet ska belasta investeringskonto 31220, mark- förvärv.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret har med tjänsteutlåtande den 17 september 2014 lämnat förslag till köpeavtal gällande del av fastigheten Hjörne 1:25.

Förvärvet omfattar två områden om cirka 22,1 hektar respektive cirka 18,1 hektar. Köpeskillingen föreslås uppgå till 8 050 000 kronor, vilket mot- svarar cirka 20 kronor/m

2

. Kostnaden för förvärvet ska belasta investerings- konto 31220, markförvärv.

Det västra området angränsar till en yta som pekats ut i översiktplan för verksamhetsområde. Området utgörs i huvudsak av barrskog. Marken består till större delen av berg, men även av torv och lera. Inom området finns även en vattenyta som omfattas av strandskydd, vilket berör en yta om cirka 4 hektar. Det östra området består uteslutande av berg. Skogen i området avverkades för ett par år sedan.

I bebyggelsestrategi för Varbergs kommun anges som planeringsprinciper att kommunen ska sträva efter att ha ett stort markinnehav för att på så sätt kunna styra att kommunen utvecklas i enlighet med beslutade mål och att kommunen aktivt och strategiskt ska förvärva mark.

Samhällsutvecklingskontoret bedömer att förvärvet är lämpligt för att för- stärka tillgången till mark i strategiska lägen.

Båda områdena ligger utmed väg 850, strategiskt nära trafikplats Värö och sannolikheten att områdena på sikt kan omvandlas och förädlas till, till ex- empel mark för verksamheter bedöms som hög.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 oktober 2014, § 344.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(10)

Markförvärv, fastigheten Träslöv 18:26

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− godkänna upprättat förslag till köpeavtal som innebär att kommunen förvärvar cirka 110 700 m

2

av fastigheten Träslöv 18:26 för 12 177 000 kronor, vilket är en köpeskilling om 110 kronor per m

2

− kostnaden för fastighetsförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220, markförvärv.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Lagerstedt (C) med instämmande av Stefan Edlund (MP) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag.

Jana Nilsson (S) med instämmande av Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommun- styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret har med tjänsteutlåtande den 22 september 2014 lämnat förslag till köpeavtal som innebär att kommunen förvärvar cirka 110 700 m

2

av fastigheten Träslöv 18:26 för en köpeskilling om 110 kronor/m

2

. Kostnaden för fastighetsförvärvet ska belasta investerings- konto 31 220, markförvärv.

Förvärvet består av två delområden belägna söder om Österleden, Breared och väster och öster om nuvarande västkustbanan. Enligt kommunens över- siktsplan är de berörda områdena belägna inom område för föreslagen blan- dad bebyggelse.

Avsikten med förvärvet är att trygga samt möjliggöra fortsatt utveckling av Breared och Jonstaka i enlighet med översiktsplanens riktlinjer.

Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen erfordras för att kunna genomföra det föreslagna markförvärvet.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 oktober 2014, § 345.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(11)

Köpeavtal och nyttjanderättsavtal - fastigheterna Värö- Backa 8:2, 8:45 med flera i Limabacka

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− godkänna upprättat köpeavtal för fastigheterna Värö-Backa 8:45, 8:46, 8:47, 8:48 och del av Värö-Backa 8:2 med AGB Värö Bostads AB

− godkänna upprättat nyttjanderättsavtal mellan AGB Värö Bostads AB och Varbergs kommun för fastigheterna Värö-Backa 8:45-48, 8:50-57 och område av Värö-Backa 8:2.

− förlänga gällande markanvisningsavtal till 30 juni 2017.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret har med tjänsteutlåtande den 2 oktober 2014 lämnat förslag till köpeavtal och nyttjanderättsavtal med AGB Värö Bostads AB för fastigheterna Värö-Backa 8:2, 8:45 med flera i Limabacka.

Bolaget har kontaktat kommunen med önskan om att köpa fastigheterna för byggnation av flerbostadshus.

Kommunfullmäktige har den 17 december 2013, § 156, beslutat godkänna upprättat markanvisningsavtal, samt kommit överens med bolaget om att ändra detaljplanen för området och sälja fastigheterna till det pris som vär- deringen visat.

Förslag till ny detaljplan har varit på samråd och är nu inför antagande i byggnadsnämnden den 16 oktober 2014, § 396.

Försäljningen av området kommer att ske i tre etapper där upprättat köpe- avtal gäller för första delen.

Ett nyttjanderättsavtal har upprättats för att tillåta AGB Värö Bostads AB rätten till området för förberedande åtgärder för byggnationen.

Försäljningen av området och därmed utbyggnaden av hyresbostäder är en positiv utveckling för Limabacka och stämmer väl överens med kommunens riktlinjer om förtätning i serviceorter.

Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på försäljningen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 oktober 2014, § 361.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(12)

Arrendekontrakt, Olsegårdens ridklubb

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− godkänna upprättat förslag till arrendekontrakt, varigenom Varbergs kommun arrenderar ut del av fastigheten Tvååker 12:66 till Olsegårdens ridklubb för en period om 10 år.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret har med tjänsteutlåtande den 25 september 2014 lämnat förslag till nytt arrendekontrakt för Olsegårdens ridklubb av- seende ytor som tidigare utarrenderats för betesändamål. Området har be- tydelse för ridklubbens verksamhet och i skrivelse till kommunen beskriver klubben investeringar och förändringar som måste genomföras för att an- vända marken på ett ändamålsenligt sätt.

Förslaget till arrendekontrakt innehåller villkor om en arrendetid om 10 år med start 1 november 2014 till och med 31 oktober 2024. Uppsägningstiden för båda parter är 6 månader med en automatisk förlängning om 1 år i sän- der. Arrendeavgift utgår med 4 150 kronor år jämte index med basår/bastal, januari 2014.

Arrendet är ett lägenhetsarrende där arrendatorn inte medges uppföra någon byggnad och inte har något besittningsskydd.

Arrendatorn får genom arrendekontraktet även rådighet över den vall som anlagts av kultur och fritidsförvaltningen mellan fotbollsplan och rid- klubbens arrendeområde.

Ridklubben upplever, trots anlagd vall, störningar från fotbollsplanen vilket klubben anser äventyrar säkerheten för medlemmar och besökande tävlings- ekipage. Frågan om ytterligare åtgärder har diskuterats med kultur och fritidsförvaltningen. Förvaltningen har meddelat att det inte finns ekono- miskt utrymme att göra fler åtgärder vid vallen. Ridklubben har därför före- slagit att de själva kan plantera buskar på krönet av vallen och sedan sköta området om de kan få nyttja marken kostnadsfritt.

Samhällsutvecklingskontoret ställer sig positivt till att teckna ett nytt kon- trakt för Olsegårdens ridklubb. Det nuvarande kontraktet har löpt på under många år, varför villkoren behöver uppdateras och ändamålet ändras att överensstämma med den verksamhet som bedrivs inom området.

Samhällsutvecklingskontoret har erfarit att riksidrottsförbundet kräver ett nyttjanderättsavtal som säkrar markåtkomsten under minst tio års tid för att bevilja sökande föreningar bidrag. Med anledning av detta villkor är det

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(13)

Samhällsutvecklingskontoret anser att ridklubbens initiativ att själva be- kosta, plantera och sköta vallen som positivt och lösningsorienterat. Med anledning av de kostnader och arbete som föreningen är villiga att själva ta för att lösa problematiken, föreslår samhällsutvecklingskontoret att det inte bör utgå någon avgift för området där vallen är byggd.

Det finns inga indikationer för ändrad markanvändning i området och inte heller berörs närliggande exploateringar av fortsatt verksamhet på platsen.

Därför anser kontoret att en upplåtelsetid om 10 år är rimlig.

Arrendet är beläget inom det område, som i fördjupad översiktplan för Tvååker och Södra kusten getts ändamålet idrottsområde.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 oktober 2014, § 362.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(14)

Policy för informationssäkerhet i Varbergs kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− anta policy för informationssäkerhet i Varbergs kommun, daterad den 2 oktober 2014

− policyn omfattar även de som arbetar som uppdragstagare och konsulter i Varbergs kommun

− revidera policy för informationssäkerhet för Varbergs kommun vart tredje år.

− ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en strategi för genomförandet av policyn.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Stefan Edlund (MP) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en strategi för genomförandet av policyn.

Beslutsordning

Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Stefan Edlunds (MP) förslag och konstaterar att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

En policy för informationssäkerhet i Varbergs kommun har tagits fram.

Policyn omfattar Varbergs kommun samt de som arbetar som uppdrags- tagare och konsulter i kommunen.

Policyn bestämmer inriktning och synsätt för arbetet med informations- säkerheten inom Varbergs kommun. Den ska användas för inriktning, plane- ring och beslut rörande informationssäkerhet. Policyn är ett verktyg för att långsiktigt styra utvecklingen till att bli en integrerad del av övrig verksam- het och bidra till att uppnå kommunens vision och övergripande mål.

En stor utmaning ligger i samhällets digitalisering, som genom att utnyttja modern teknik förenklar, effektiviserar och ökar den konkreta nyttan för medborgare, företag och anställda. Denna digitalisering ställer högre krav på informationssäkerheten då många av de tjänster och informationstillgångar som vi förlitar oss till är digitala.

Forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(15)

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 oktober 2014 förslagit att

− anta policy för informationssäkerhet i Varbergs kommun, daterad den 2 oktober 2014.

− policyn omfattar även de som arbetar som uppdragstagare och konsulter i Varbergs kommun

− revidera policy för informationssäkerhet i Varbergs kommun vart tredje år.

Policyn ska ge vägledning för förvaltningarna vad gäller att utforma den lokala informationssäkerheten. Konkretiseringen av policyn sker genom framtagande, utveckling och implementering av tillämpningsanvisningar och riktlinjer för olika målgrupper; för användare, systemförvaltning och drift. Den ska även vara vägledande för beslut inom informationssäkerhets- området och utgår ifrån nationella och regionala råd och riktlinjer inom om- rådet.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 oktober 2014, § 357.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(16)

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− under 2015 kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands Nyheter.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen 5 kap. 10 § ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden införas minst en vecka före samman- trädesdagen i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar.

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde i Varbergs kommun sker genom annons i Hallands Nyheter.

Kungörelse införs även i Varbergs Posten men utgivningsdagen av Varbergs Posten medför att annons inte kan införas inom den tid kommunallagen fö- reskriver.

Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 september 2014 fö- reslagit att under 2015 kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands Nyheter.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 oktober 2014, § 364.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(17)

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

− sammanträda följande datum 2015:

27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december

− sammanträdena äger rum i sal A1, Engelbrektsgatan 15, klockan. 13.30

− behandla årsredovisning 31 mars och budget 27 oktober.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Datum, tid och lokal för kommunstyrelsens sammanträden år 2015 ska fast- ställas. Sammanträdena startar 13.30. Vidare behandlas årsredovisningen den 31 mars och budget den 27 oktober.

Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 september 2014 lämnat förslag på datum, tid och plats för kommunstyrelsens samman- trädesdagar 2015.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 oktober 2014, § 365.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kommunledningskontoret Kommunikationsfunktionen Café Stadshuskällaren Växeln

Serviceförvaltningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(18)

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− sammanträda följande dagar 2015:

20 januari, 24 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 15 september, 20 oktober, 17 november och 15 december

− sammanträdena äger rum i kommunfullmäktige sessionssal, Drottning- gatan 11, klockan 18.30, med undantag för 17 november då samman- trädet börjar klockan 09.00

− behandla årsredovisning 21 april och budget 17 november.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Datum, tid och lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 2015 ska fast- ställas. Sammanträdena startar 18.30 med undantag för den 17 november då sammanträdet börjar klockan 09.00. Vidare behandlas årsredovisningen 21 april och budget 17 november.

Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 september 2014 lämnat förslag på datum, tid och plats för kommunfullmäktiges samman- trädesdagar 2015.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 oktober 2014, § 366.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(19)

Information om fredsåret

Samhällsutvecklingskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen informerar om Varberg calling for peace som är en del i att uppmärksamma 100-års jubiléet av Fredskongressen i Rosenfredsskolan 1915.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(20)

Ändring av bolagsordning - Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− styrelsen i Vatten och Miljö i Väst, VIVAB, ska bestå av 10 personer från och med ordinarie bolagsstämma 2015

− ändra § 9, första stycket, i bolagsordning för VIVAB enligt följande:

styrelsen ska bestå av 10 ledamöter.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Det finns behov av ändring i bolagsordningen för Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB. Förslaget är att antalet ledamöter i styrelsen ändras från åtta till tio. Det innebär att första stycket i § 9 i bolagsordningen revideras och ny lydelse blir att styrelsen ska bestå av 10 ledamöter.

I bolagsordningen, § 9, andra stycket, står det även att kommunfullmäktige i Varberg utser hälften av ledamöterna, däribland styrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige i Falkenberg utser hälften av styrelseledamöterna, däribland vice ordförande.

Det betyder att Varbergs kommun utser fem ledamöter i samband med val inför ny mandatperiod mot tidigare fyra ledamöter, samt ordförande. De ledamöter som utses ska vara de som väljs som ledamöter i Varberg Vatten AB vilket är bakgrunden till att antalet ledamöter i styrelsen till VIVAB ändras. Det förenklar och förtydligar bolagens ledning och styrning.

En förutsättning för beslutet är att kommunfullmäktige i Falkenbergs kom- mun också beslutar om ändring i bolagsordningen.

Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 oktober 2014 före- slagit att

− styrelsen i Vatten och Miljö i Väst, VIVAB, ska bestå av 10 personer från och med ordinarie bolagsstämma 2015

− ändra § 9, första stycket, i bolagsordning för VIVAB enligt följande:

styrelsen ska bestå av 10 ledamöter.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 379.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(21)

Begäran att få ta resultatfond i anspråk för internt kvalitets- arbete

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

− miljö- och hälsoskyddsnämnden får ta i anspråk 300 tkr år 2014 och 400 tkr år 2015 av nämndens resultatfond för internt kvalitetsarbete

− innan beslut om val av system fattas, ska förankring ske med kommun- styrelsens arbetsutskott.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behov av ett nytt handläggar- och ärendehanteringssystem. Innan ett nytt system kan införas måste gallring, rensning och justeringsåtgärder utföras i befintliga arkiv och system. Be- dömningen är att det behövs 1,5 års arbete på 75 %. Avsikten är att köpa tjänsten av serviceförvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en positiv resultatfond på 2 mnkr vid ingången av 2014 och önskar använda 300 tkr 2014 och 400 tkr 2015.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 16 september 2014 föreslagit att miljö- och hälsoskyddsnämnden får ta i anspråk 300 tkr år 2014 och 400 tkr år 2015 av nämndens resultatfond för internt kvalitetsarbete.

Enligt gällande regelverk för hantering av nämndernas resultatfonder får nämnden själv besluta om fondanvändning upp till 1 % av nämndens bruttobudget. Miljö- och hälsoskyddsnämndens bruttobudget är cirka 17 mnkr/år, och 1 % motsvarar alltså cirka 170 tkr. Önskar nämnden an- vända mer av resultatfonden ska nämnden ansöka om detta till kommun- styrelsen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 oktober 2014, § 358, och kommit överens om att lägga till följande att-sats

− innan beslut om val av system fattas, ska förankring ske med kommun- styrelsens arbetsutskott.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ekonomikontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(22)

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− anta reviderat attestreglemente för Varbergs kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att

− under förutsättning att fullmäktige antar attestreglemente för Varbergs kommun anta kommungemensamma tillämpningsanvisningar för Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommuns nuvarande attestreglemente antogs av kommun- fullmäktige den 22 januari 2008, § 15, och de kommungemensamma til- lämpningsanvisningarna antogs av kommunstyrelsen den 24 juni 2008,

§ 123.

Ekonomikontoret har reviderat attestreglementet och tillämpningsanvisning- arna för Varbergs kommun i syfte att göra dokumenten tydligare. Det gäller främst roller och ansvar samt att det blir anpassat till kommunens nuvarande arbetssätt och organisation. Revideringen föranleddes av revisorernas granskning av kommunens attestflöden.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2014 föreslagit att

− anta reviderat attestreglemente för Varbergs kommun

− under förutsättning att fullmäktige antar attestreglemente för Varbergs kommun anta kommungemensamma tillämpningsanvisningar för Varbergs kommun.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 oktober 2014, § 359.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Ekonomikontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(23)

Månadsrapport januari-september 2014 - kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

− godkänna kommunstyrelsens månadsuppföljning för perioden januari- september 2014.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Månadsuppföljningen kompletterar tertial-, delårs, och helårsuppföljningen.

I rapporten beskrivs vad som hänt i verksamheten under perioden jämte de avvikelser som finns mot plan. Vidare ingår en redovisning av den ekono- miska ställningen både gällande drift och investeringar samt viss personal- statistik.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 9 oktober 2014 föreslagit att godkänna kommunstyrelsens månadsuppföljning för perioden januari- september 2014.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 382.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Ekonomikontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(24)

Månadsrapport januari-september 2014 – Varbergs kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

− godkänna kommunens månadsrapport för januari-september 2014, Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Nämnderna har rapporterat sina månadsrapporter till kommunlednings- kontoret som sammanställt materialet till en månadsrapport för hela kom- munen. I rapporten finns uppföljning av ekonomi, personal och väsentliga avvikelser från planerad verksamhet.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 9 oktober 2014 föreslagit att godkänna kommunens månadsrapport för januari-september 2014.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 383.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Ekonomikontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(25)

Utdelning av reavinst från Varbergs Bostads AB

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

− att utdela halva reavinsten från försäljningen av fastigheten Prosten 4 från Varbergs Bostads AB till Varbergs Stadshus AB vid bokslutet 2014.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Varbergs Bostads AB lyder under Allvillagen, vilket är en lag som be- gränsar rätten till utdelning från bolaget. Ägaren har normalt endast rätt till skälig avkastning, vilket rör sig om cirka 200 – 300 tkr per år, trots att bola- get gjort högre vinster.

Under 2014 har bolaget sålt fastigheten Prosten 4, vilken har genererat en reavinst om cirka 20,5 mnkr. Halva reavinsten får utdelas till ägaren under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att så ska ske, men beslutet måste tas under innevarande räkenskapsår. Görs inte det är vinsten inlåst i bolaget för alltid. Om man vid ett senare tillfälle skulle göra bedömningen att bolaget är i behov av pengar finns alltid möjligheten att skicka in pengar via ett aktieägartillskott.

Påverkan på Varbergs Bostads AB är liten då bolaget är välkapitaliserat.

Soliditeten minskar, men kommer fortsatt att befinna sig på nivåer som är högre än gällande ägardirektiv. Reavinsten kan dessutom skickas som ett koncernbidrag till moderbolaget och behöver därför inte skattas fram under överskådlig tid.

Ärendet har diskuterats i styrelsen för Varbergs Stadshus AB, och har be- slutat att överlämna frågan till kommunfullmäktige.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 2 oktober 2014 föreslagit att utdela halva reavinsten från försäljningen av fastigheten Prosten 4 från Varbergs Bostads AB till Varbergs Stadshus AB vid bokslutet 2014.

Arbetsutskottet har den 14 oktober 2014, § 360, beslutat återremittera ären- det.

Ekonomikontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 14 oktober 2014 ansett att aktieägartillskott är en styrelsefråga för moderbolaget och vilka behov som kan finnas bör kartläggas tillsammans med koncernens dotterbolag.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 380.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(26)

Taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksam- heten i Varbergs kommun 2015

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− fastställa förslag till taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritids- verksamheten 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har den 24 september 2014, § 118, lämnat för- slag till taxor för verksamheten 2015. Taxeförslaget baseras på PKV, pris- index för kommunal verksamhet, som är ett index som speglar kommunens kostnadsutveckling för personalkostnader och andra kostnader. Prognosen för 2015 är att dessa kostnader ökar med + 2,8 % och detta har arbetats in i taxeförslaget som justering.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 13 oktober 2014 föreslagit att fastställa förslag till taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritids- verksamheten 2015.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 370.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(27)

Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2015

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− fastställa förslag till bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksam- heten 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har den 24 september 2014, § 117, lämnat för- slag till nya bidragsbestämmelser för föreningsverksamheten i Varbergs kommun. Vissa revideringar av bestämmelserna för 2015 är av redaktionell karaktär och vissa av innehållsmässig karaktär.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 oktober 2014 föreslagit att fastställa förslag till bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksam- heten 2015.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 371.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(28)

Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2015 och tills vi- dare

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− fastställa hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2015 tills vidare.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden har den 25 augusti 2014, § 90, lämnat förslag till reviderad hamntaxa för Varbergs hamn. Hamn- och gatunämnden har även beslutat göra en genomgripande översyn av taxan under 2015.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 oktober 2014 föreslagit att fastställa hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2015 tills vidare.

Förslaget innehåller inte indexjusteringar. En översyn av taxan kommer att genomföras under 2015 och då bör man beakta möjligheten till det.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 372.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(29)

Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2015 och tills vidare

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− fastställa hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2015 tills vi- dare.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden har den 25 augusti 2014, § 91, lämnat förslag till reviderad hamntaxa för Träslövsläges hamn. Hamn- och gatunämnden har även beslutat göra en genomgripande översyn av taxan under 2015.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 oktober 2014 föreslagit att fastställa hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2015 tills vidare.

Förslaget innehåller inte indexjusteringar. En översyn av taxan kommer att genomföras under 2015 och då bör man beakta möjligheten till det.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 373.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(30)

Taxa för upplåtelse av offentliga platser 2015 och tills vidare

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− fastställa taxa för upplåtelse av offentliga platser 2015 och tills vidare.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden har den 25 augusti 2014, § 89, lämnat förslag till taxa för upplåtelse av offentliga platser 2015 och tills vidare. Hamn- och gatunämnden har även beslutat att göra en genomgripande översyn av taxan under 2015.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 oktober 2014 föreslagit att fastställa taxa för upplåtelse av offentliga platser 2015 och tills vidare.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 374.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(31)

Taxor för tillsyn inom miljöbalkens område och kontroll inom livsmedels-och foderområdena 2015

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− fastställa att timkostnaden/grundbeloppet för miljö- och hälsoskydds- nämndens taxor inom Varbergs kommun från och med 1 januari 2015 ska vara 915 kronor för tillsyn inom miljöbalkens område och 915 kronor respektive 1098 kronor för kontroll inom livsmedels- och foderområdena.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 8 september 2014, § 73, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timkostnaden/grundbeloppet för miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor inom Varbergs kommun till 915 kronor för tillsyn inom miljöbalkens område och 915 kronor respektive 1 098 kronor för kontroll inom livsmedels- och foderområdcna från och med 1 januari 2015.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beskriver att det finns ett utökat resurs- behov för att genomföra tillsyn enligt upprättad plan. Ambitionen är att det ska vara balans mellan avgiftsfinansiering och skattefinansiering av verk- samheten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar öka intäkterna med 5 % för att finansiera en halv handläggartjänst och föreslår därför en höjning som över- stiger index, som beräknas vara cirka 3 %.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 oktober 2014 föreslagit att

− fastställa att timkostnaden/grundbeloppet för miljö- och hälsoskydds- nämndens taxor inom Varbergs kommun från och med 1 januari 2015 ska vara 915 kronor för tillsyn inom miljöbalkens område och 915 kronor respektive 1098 kronor för kontroll inom livsmedels- och foderområdena.

Den intäktsfinansierade verksamheten för 2013 uppgår till 49 % och det kan därför vara motiverat att ett enstaka år höja mer än index.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 375.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(32)

Renhållningstaxa 2015

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− fastställa renhållningstaxa 2015 för Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, har tagit fram förslag på ren- hållningstaxa för 2015.

Under 2014 infördes en ny taxekonstruktion. Utfallet av den nya taxe- konstruktionen är fortfarande osäkert. Bedömningen är dock att avfallstaxan behöver höjas så att intäkterna ökar med 2 % år 2015. Ökningen föreslås tas ut på grundavgiften som höjs med 7 %. Den rörliga avgiften föreslås vara oförändrad. Taxejusteringen innebär en ökning med cirka 40 kronor per år för ett vanligt villahushåll.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 oktober 2014 föreslagit att fastställa renhållningstaxa 2015 för Varbergs kommun.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 377.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(33)

VA-taxa 2015

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

− fastställa VA-taxa 2015 för Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, har tagit fram förslag på VA-taxa för 2015. Underhålls- och förnyelsebehovet växer då VA-anläggningarna blir äldre. Utbyggnad och annat innebär ökade kostnader.

Taxan för brukningsavgifter föreslås höjas motsvarande en intäktsökning med 2 %. Höjning sker av fasta avgifter och mindre justeringar i texten in- förs.

En översyn av taxekonstruktionen planeras inför 2016.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 oktober 2014 föreslagit att fastställa VA-taxa 2015 för Varbergs kommun.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 376.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(34)

Budget 2015, ram 2016 och plan 2017, Varbergs kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015.

2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan 2017 grundar sig på såsom:

− Sveriges kommuner och landstings, SKLs, prognos från 18 augusti 2014 avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella statsbidrag

− SKLs prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnads- förändringar

− prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i maj 2014

− fastställa internräntan till 2,5 %

− medel för drift- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med nyinvesteringsbeslut och tillförs nämnderna i samband med att ob- jektet tas i drift

− drift- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillföras nämnderna vid driftsättning

− differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avsättning till individuella pensionsavgifter

− nämndernas ramar har justerats med en generell effektivisering om 1 % i ram 2016.

3. Godkänna förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016-2019.

4. Godkänna förslag till exploateringsbudget 2015 och plan 2016-2017.

5. Godkänna förslag till driftsbudget 2015, samt ram 2016 och plan 2017.

6. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel.

7. Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning:

a. Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatter och utjämningsbidrag.

b. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärs- verksamhet bör till 100 % finansieras med egna medel över tid.

8. Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2015 till högst 3 200 mnkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(35)

nens skulder, till beslutad låneram under 2015, inom vilket delegat medges teckna dessa.

b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp be- lopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015, inom vilken delegat medges teckna dessa.

10. Fastställa Räddningstjänsten Västs låneram till högst 20 mnkr för år 2015. Låneräntan ska vara kommunens internränta.

11. Vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska målområden, prioriterade mål och strategiska inriktningar ska nämndernas bidrag till måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för be- dömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

12. Ge i uppdrag att:

a. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenser av att till- fälligt frångå fullmäktiges mål att egenfinansiera kommunens in- vesteringar, samt att under 2015 utarbeta en plan för hur framtida in- vesteringar ska finansieras.

b. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för ett framtida arbetssätt med effektiviseringar i kommunens verksamhet. Nu- varande system, där nämnder och förvaltningar effektiviserar respektive verksamhet med 1 % ingår tills vidare i nämndernas ramar.

c. Ge servicenämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en sam- ordnad varudistribution i Varberg. Detta för att underlätta för lokala leverantörer att var med och lägga anbud vid upphandlingar.

d. Ge kommunens nämnder i uppdrag att under 2015 synliggöra pågående jämställdhetsarbete och arbete mot diskriminering.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation

Jana Nilsson (S) anmäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Charlotte Stenkil (M) med instämmande av Harald Lagerstedt (C) före- slår bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg och ändring i för- slag till budget

− ge kommunens nämnder i uppdrag att under 2015 synliggöra pågående jämställdhetsarbete och arbete mot diskriminering.

− ändra text i inledning till budget enligt förslag.

Jana Nilsson (S) föreslår att socialdemokraternas förslag till resultatbudget 2015, ram 2016 samt plan 2017 antas under punkt 5 och att social- demokraternas förslag på uppdrag antas under punkt 12, i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(36)

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommun- styrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkils (M) med fleras förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag.

Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för social- demokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutande Ja Nej Avstår

Ann-Charlotte Stenkil (M) X

Peter Sjöholm (M) X

Micael Åkesson (M) X

Sven Andersson (M) X

Harald Lagerstedt (C) X Marianne Nord Lyngdorf (FP) X

Lilith Svensson (KD) X

Stefan Edlund (MP) X

Jana Nilsson (S) X

Ewa Klang (S) X

Inger Karlsson (S) X

Ulla Svenson (S) X

Jeanette Qvist (S) X

Summa 8 5

Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 6 oktober 2014 lämnat förslag till budget 2015, ram 2016 och plan 2017. I budgetdokumentet återfinns budget enligt fullmäktiges mål och inriktningsdokument.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 oktober 2014, § 343.

Alliansen lämnar förslag till budget 2014, enligt bilaga A.

Socialdemokraterna lämnar förslag till budget 2014, enligt bilaga B.

Ärendet har behandlats i Central samverkan, enligt MBL § 19, den 13 oktober 2014 och MBL § 11, den 20 oktober 2014.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

(37)
(38)
(39)

underlagets tillväxt och förändring av generella statsbidrag

− SKL:s prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar

− prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i maj 2014

− fastställd internränta till 2,5 procent

− medel för drifts- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med nyinvesteringsbeslut och till- förs nämnderna i samband med att objektet tas i drift

− drifts- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillförs nämnderna vid driftssättning

− differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avsättning till individuella pensionsavgifter

− justering av nämndernas ramar med en generell effektivisering om 1 procent i ram 2016.

3. Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2015-2019.

4. Godkänna förslag till exploateringsbudget 2015 och plan 2016-2017.

5. Godkänna förslag till driftsbudget 2015, samt ram 2016 och plan 2017.

6. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel.

7. Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning:

a. Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 procent av skatter och utjämnings- bidrag.

b. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 procent finan- sieras med egna medel över tid.

8. Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2015 till högst 3 200 mnkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB.

9. Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2015:

a. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till beslutad låneram inom vilken delegat medges teckna dessa.

b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015, inom vilket delegat medges teckna dessa.

10. Fastställa Räddningstjänsten Västs låneram till högst 20 mnkr för år 2015. Låneräntan ska vara kommu- nens internränta.

11. Vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska målområden, prioriterade mål och strategiska inrikt- ningar ska nämndernas bidrag till måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

12. Ge i uppdrag:

a. till kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av att tillfälligt frångå fullmäktiges mål att egen- finansiera kommunens investeringar, samt att under 2015 utarbeta en plan för hur framtida investe-

ringar ska finansieras.

b. till kommunstyrelsen att ta fram en modell för ett framtida arbetssätt med effektiviseringar i kommu- nens verksamhet. Nuvarande system, där nämnder och förvaltningar effektiviserar respektive verk- samhet med 1 procent, ingår tills vidare i nämndernas ramar.

c. till servicenämnden att utreda förutsättningarna för en samordnad varudistribution i Varberg. Detta för att underlätta för lokala leverantörer att vara med och lämna anbud vid upphandlingar.

d. till nämnderna att under 2015 synliggöra sitt pågående jämställdhetsarbete och sitt arbete mot dis- kriminering.

(40)

Målbeskrivning

9 Fyra strategiska målområden 11 Två strategiska inriktningar Två finansiella mål

Budgetförutsättningar

12 Omvärldsanalys

15 Budgetförutsättningar 2015-2017 19 Varbergs stadsutvecklingsprojekt

21 Ekonomistyrningsprinciper

Drifts- och balansbudget

23 Driftsbudget

24 Fördelning enligt politiska prioriteringar

25 Resultaträkning Balansbudget

26 Analys av budget och utfall

Investeringar

28 Förslag till investeringsplan

32 Kommentarer till investeringsplan

Exploateringar

38 Exploateringsplan med kommentarer

(41)

INLEDNING

Alliansens och Miljöpartiets kommentar till årets budget

I somras passerades 60 000-strecket för Varbergs kommuns invånarantal och antalet inflyttande fort- sätter att öka. Detta är förstås positivt för Varberg, men det innebär också stora utmaningar.

Jämfört med riket som helhet har vi inte någon hög arbetslöshet i Varberg och glädjande är att den är särskilt låg bland ungdomar. Till detta har ett positivt företagsklimat bidragit, med goda möjligheter att få lärlingsplatser och praktikplatser. Här är Campus verksamhet bidragande, och det är något som kom- munen vill fortsätta att stötta och utveckla.

Varbergs stadsutvecklingsprojekt är nu i full gång.

Detta innebär en flytt av hamnen och färjeläget, ett dubbelspår med tunnel genom staden samt planering för en ny västlig stadsdel i hamnområdet. En medbor- gardialog och en tävling gällande den nya stadsdelens namn pågår för fullt. Intresset är stort och här finns många goda idéer.

För att stimulera ett hållbart resande pågår en om- läggning av stadstrafiken, nya gång- och cykelvägar anläggs också.

Byggnationen i Varbergs kommun har tagit fart.

Många projekt är i gång i centralorten, bland annat står kvarteret Falkenbäck på tur. Genom dubbel mar- kanvisning kommer byggandet även att öka på lands- bygden, exempelvis i Kungsäter.

Flera satsningar kommer att vidtas för att öka kun- skapsresultaten i skolan. Nya skolor kommer att tas i bruk; Ankarskolan står snart färdig och planering pågår för en skola i Trönninge. Satsningar kommer även att göras på nya förskolor, vilket är en förutsätt- ning för mindre barngrupper.

Vidare kommer det att satsas på utbyggnad av bred- band, för närvarande är sex nya områden är aktuella.

Livscykelanalyser kommer att göras vid nyproduktio- ner för att bästa möjliga resultat ska uppnås.

Främlingsfientlighet och rasism ska motverkas. I en globaliserad värld blir öppenheten mot omvärlden viktigare och för att öppenhet och solidaritet ska bi- behålla ett starkt stöd måste vi ha en väl fungerande integration.

under hela den nya mandatperioden.

Kommunen är en serviceorganisation. Det är viktigt att stärka denna organisation som en attraktiv arbets- givare där de anställda får den sysselsättningsgrad de önskar. Ett gott ledarskap är betydelsefullt, liksom att vi har en engagerad och delaktig personal som har adekvat utbildning och som ges möjligheter till för- djupade kunskaper. Angeläget är samtidigt att sjuk- skrivnings- och ohälsotalen sänks och att ett jäm- ställdhetsperspektiv integreras i det dagliga arbetet.

Vid utövandet av kommunens olika uppdrag ska diskrimineringsperspektivet vara i fokus och önskad utveckling ska ske genom ett brett och strukturerat arbetssätt.

Prioriterade satsningar från Alliansen och MP för 2015

Vi väljer här att lyfta fram de förändringar som vi har valt att prioritera – dels från omprioritering av medel och dels genom nya skatteintäkter på grund av en gynnsam utveckling i Varberg. Det är viktigt att notera att hela kommunens budget ska använ- das för att nå kommunfullmäktiges vision och mål.

Satsning för fler jobb

För att få en positiv utveckling inom de för Varberg så viktiga kreativa näringarna, bland annat besöksnä- ringen, satsar vi sammanlagt 0,8 miljoner kronor som

”smörjmedel”.

Tillsammans med Marknad Varberg vill vi skapa för- utsättningar för:

• Uppstart av en så kallad Convention Bureau, det vill säga en organisation som strategiskt arbetar med utveckling av Varberg som destinationsort.

Organisationen ska vara drivande för att natio- nella och internationella konferenser och events ska arrangeras i Varberg.

• Ett event som förstärker säsongen.

• Ett fortsatt stöd och löpande stöttning till kom- munens kulturella och kreativa näringar. Det EU-stöd som Varberg tidigare erhållit till dessa näringar har nu upphört. Genom denna satsning tror vi att vi på ett positivt sätt kan underlätta för entreprenörer och blivande företagare att förverkliga sina drömmar – till stor nytta för Varberg.

Stöd för minskad sjukfrånvaro

Många undersökningar visar att det inte bara är arbetsmiljön som kan vara orsak till ohälsa, utan att

INLEDNING

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :