-. AnkA * Droger - Bakgrund i samhälle och kultur Bruk och missbruk Hur hittar man missbruk

10  Download (0)

Full text

(1)

$

GÖTEBORGS HAMN AB

W Stoppenbach Thomas Lumsden Kjell Börjesson Gerd Sjöholm Gertrud Hultin Alf Olofsson Yvonne Börjesson P-0 Falk

B-M Persson Nils Birgander Ingemar Johansson Bo Jonsson

Gösta Börjesson Lennart Andersson Bengt Fredriksson Jan Annerback

Datt~ m

1994-01-20 $i€1a l

~~f l Ftik Gilti; frAa

Alko-/drogutbildn 01 1994-02-23

-.

Handli!j!j ' -

T Siveitlar---

AnkA

2617

A:A·kA

INBJUDAN

Eftersom vi inte fick med alla på TY A:s alkohol- /drogseminarium i höstas, ställer TY A upp med ett dylikt seminarium för GHAB.

Du inbjuds därför att skicka deltagare till detta seminarium ONSDAGEN den 23 februari 1994 kl. 08.00-16.00.

Lokal : "HT -Datas" konferensrum, Sveas Kulle, skandiahanmen

Seminariet vänder sig till chefer, arbetsledare, personalfolk och skyddsombud.

***********************

Drogmissbruket blir allt vanligare på arbetsplatserna. Det är svårt att upptäcka och ännu svårare att veta vad man skall göra åt saken.

På seminariet skall vi försöka att lämna svar på bl a föijande frågor:

* Droger - Bakgrund i samhälle och kultur

• Bruk och missbruk

• Hur hittar man missbruk

* Drogtester - kan man använda det?

* Hur behandlar/rehabiliterar man?

• Företagets drogpolicy

* Arbetsrättsligt ansvar

Anmälan sker snarast dock senast 1994-02-10 till Tommy Siverdal, PEP, Sveas Kulle.

Frågor besvaras också av undertecknad per telefon, ankn. 2617.

OBS!!! De som var anmälda till TYA:s seminarium den 12/10 1993, men som inte korn med, kallas separat. '

Kallelse och program utsändes senare till de anmälda.

Seminarieledning:

Föreläsare:

Tuve Svensson, TY A Tommy Siverdal, GHAB

Bitten Jonsson-Rudell, PROVIT A Ove Broberg, GHAB

(2)

l

Arbetsplatsbesök

i

Gent hamn 1993-12-19

Kontaktmän:

Frans de Vitt, ansvarig chef för hamnen telefonnr 09/250 3321 Nord doc Tor terminalen kajplats 71

Agentur ALLEMAR,

kontaktman Joe Gogart,

Besöksobjekt, Tor Skandia Befälhavare , Kpt Gertner

telefonnr.09/235 5660-61

Deltagare från GHAB, HAMNARBETARE från Göteborg.

Syfte med besöket, att utveckla arbetsmetoder, utbyta arbetsideer, att

faställa vilka förutsättningar som är nödvändiga för att uppfylla kravet på en hanteringstid på 6 timmar (kl.21.00- 03.00), helt enligt planen VOLVO-BRIDGE som på sikt innebär en godsökning på ca: 70% på linjen Gent-Göreborg.

MÅL,

-Tillfredställa kundens intresse

-ökad produktivitet, (snabb lossning samt säkrare avgångstider)

-ökat kvalitetsarbete enligt riktlinjer för att kunna behålla certifiering en l i g t I so 9002

-Bättre lönsamhet för ÄLVSBORGSHAMNEN -öka det personliga ansvaret

-Bättre utnyttjande av existerande resurser -Motiverade medarbetare, lön för mödan ger:

-Ett starkare engagemang och en ökad vilja att påverka sitt eget arbete

EFFEKTIVISERING AV ARBETSTIDER, -lägga rasttider mera effektivt -minskad övertid vardagar

-ökad flexibilitet under arbetstiden

Ökat KVALITETSARBETE enligt riktlinjer för certifiering enligt ISO 9002 ( viket visade sig att förhållanderna nu är under all kritik i Gent.) Kvalitet är A och O

De kvantitativa mål som vi siktar mot skall inte bara nås; de måste också präglas av kvalitet. I linje med Göteborgs Hamn AB:s kvalitetsinriktning.

(3)

Anteckningar möte Volvo transport 1993-06-02

Tarslandafabriken kommer att få förbättrad ventilation

Filteranvändadet på 940 fortsätter några år ytterligare inne på Volvo.

På volvo 850 kommer inget filter att användas.

Kalmar använer idag i produktionen inga filter.

Filterkostnad ca: 30 kronor plus montering ca:30 kronor = 60 kronor.

Desruktion och insamling av filter 70.000/ år.

extra kostnad för dom bilar som inga filter har ,ca: 5kr/ per skeppad bil.

Volvo transport har lovat att hålla med filter rent historiskt.

Om filterna är bra eller ej har ingen betydelse, Volvo ser bara till kostnaderna som är mycket stora.

Varför skall Volvo bekosta Hamnens-hamnarnas MILJÖPROBLEM.

Krav från Volvo:

Den dag filterna är borta skall det fungera.

HUR TÄNKER GHAB AGERA I FORTSÄTTNINGEN ...

Vid protokollet Göran Bryntesson

(4)

, ~

GÖTEBORGs

HAMN AB

De närvarande Bengt Carlsson Alf Olofsson för kännedom Martin Ahlberg

Ärende

Tid

Plats

Nänarande

Bakgrund

Noterln~ar

0(.k•.ofrl~1't~ll.1rl'u•

ANTECKNINGAR

l•r.g~r1 F u~. Uf-3,_,;:.;. '\r

Han,,·;~!J()NE- Tr:•wli.:o At.i<·•

Ulla Kiill PET 2524

Tillhandahållande av vinteroverall

28 december 1993

Svcas Kulle

Lennart Attefors Göran Bryntesson

Per-Eric Nilsson( sammankallande)

.;. ...

... ' ' . --

Dat,.·r. 3ia,-,

1994-01-11 l (2)

G1itigHn

Fa~t.:.lt~~l,:r~ TJ!;:<'i:·~ Ar./< n

P-E

Nilsson PET 2240

Vissa oklarheter anses råda avseende uttag av vinteroveraller från GHABs skyddsförråd.

l. Från och med år 1975 har så kallade truckoveraller funnits för utlåning till stuveriarbetare.

2. Under januari 1987 inköptes 30 st vintcro\·craller fabrikat TAJGA för utlåning från skyddsförrådet

3. Enligt gällande tillämpningsregler från den 29 november 1974 punkt 8 d;

- "svarar arbetsgivaren för tillfällig utlåning av trJckoveral!

under vintersäsongen till sigualma!l".

4. Sedan '·intcrsäsongcn 1992-1993 finns på skyddsf0rråJet vinteroveraller fabrikat FRJSTAD. Beteckningen GT-870. ViDd- och vattentäta i lami- nerat polyestcrtyg.

5. Overallerna kan köpas mot löneavdrag, pris 700:- eller mot 160 poäng, eller lånas mot rekvisition utställd av ans\·arig chef.

(5)

skyddsstyrelsemöte Sv Hamnarbetarförbundet avd 4, Göteborg den 18/3-94.

§ 1

Göran Bryntesson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Dagarordningen upplästes och godkändes, föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 3

Genomgång av skyddskommittemötes-beslut 2/3-94:

A. Enligt W Stoppenbach räcker det med den vindmätare som finns på resurs- planeringen i skandiahamnen.

På G Bryntessons förslag beslutades att det juridiska ansvaret för kran- förarna måste klargöras och utredas till nästa skyddskommittemöte, vår . uppfattning är att vindmätaren skall sitta i kranen.

B. Den 14/5-94 kommer skyddskommitten att ge sig iväg på en studieresa till Bryssel, i samband med denna resa kommer dom att ha sitt nästa möte.

C. Beaktansvärda olycksfall, se bif protokoll.

D. Olycksfallsstatestik, se bif protokoll.

E. Om hamnen och Volvo får som dom vill så kommer partikelfilterna att för- svinna inom en relativt snar framtid, trots våra protester beslutade ordförande i skyddskommitten att godkänna borttagandet av filterna.

G. Bullermätningar har utförts på de flesta ro-ro fatyg i hamnen, resultatet var överlag negativt

skyddskommitten var överens om att man måste se till så att hörselskydd används, och framförallt att rätt skydd anvands.

H. Kompletterande ADR-utbildning kommer att erbjudas samtliga gränsleförare, däremot behövsdet ingen kompletterande utbildning när det gäller tug- masterförarna. Förmodligen kommer reglerna att ändras inom en snar framtid och då kommer samma regler att gälla för tugmasterförare.

Trots att myndigheterna ännu inte har samma krav när det gäller tugmaster- förarna så anser vi att samma utbildning skall gälla för tugmasterförare

likaväl som gränsleförare.

I. Har man mist körkortet av en eller annan anledning så får man inte köra maskin i hamnen, bolaget (skyddskommitten) lämnar ingen dispans.

(6)

- 2 -

§ 4

Rapporter:

A. Robert Skog har deltagit på ett drogseminarium, enligt Robert var seminariet mycket givande.

B. Vi har av G Hultin begärt att få gå på en kurs i konsten att hålla en arbetsplatsträff, ca tio man från varje sektion skulle

i så fall gå på kursen. Enligt G Hultin är det en prisfråga, hon återkommer senare i frågan.

C. Bromsarna på samtliga Kalmarmaskiner på Tor-terminalen måste ses över, vid stolvändning krånglar bromsarna.

§ 5

styrelsens ställning i vissa frågor:

A. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

B. Samtliga i skyddsstyrelsen ställer upp för omval.

C. G Bryntesson ställer upp som huvudskydsombud ett år till.

D. Val av nya skyddsombud kommer att ske på kommande årsmöte.

E. Dagordningen inför årsmötet upplästes och godkändes.

§ 6

Avslutning: G Bryntesson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Justering:

(7)

SKYDDSVERKSAMHETEN.

Skyddsarbetet har under 1993 fungerat bra, våra skyddsombud har arbetat med skyddsfrågor på ett föredömligt sätt.

Varje hamnavsnitt har med åren utvecklats t i 11 helt olika sätt att hantera gods, från traditionellt sätt till Ro-Ro - grenslehantering.

Med anledning av detta har vi valt att arbeta med en styrelse som i så stor utsträckning som möjligt kan representera de olika hamndelarnas

förutsättningar och kompetens.

Eftersom Skandiahamnen är ett stort arbetsområde med olika

arbetsförutsättningar, har Skandiahamnen två stycken representanter i styrelsen.

1.

styrelsen eller huvudskyddsombudet skall t i l l olika möten och uppdrag som vi blir kallade, delegera deltagande till den eller de som är mest lämpade för uppdraget tillsammans med huvud skyddsombudet.

styrelsemöten skall hållas en gång i månaden eller vid behov.

styrelsen har under 1993 haft följande utseende:

Huvudskyddsombud ordf.samt rep i skyddkom.

V.huvudsk.omb. sekr. samt rep.i avgasgruppen V.huvudsk.omb. ledamot, supp.i skyddkom.

V.huvudsk.omb. ledamot V.huvudsk.omb. ledamot

Göran Bryntesson L-Åke Tylegård Rolf Johansson Peter Gran Robert Skog

styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 styrelsemöten.

(Tor-term ) ( Innerham.) (Stora-term.)

(Skandia-fartyg) (skandia-plan )

Avdelningen hade vid årets slut 39 stycken registrerade skyddsombud, varav 2 stycken är anställda av GHAB, som blixt.

Utbildningen av våra skyddsombud fungerar bra , under året har ett antal skyddsombud deltagit i internatkurser gällande arbetsmiljön, samt i för stuveriet anpassade kurser gällande hantering av farligt gods (I MO).

Några av oss har även fått tre dagars ADR-utbildning, vilket har gett oss ett ADR-certifikat.

(8)

2.

Vi har i hamnarna i dag , från och med den 1 januari 1992 en ADR-utbildning på 24 timmar fördelat på tre dagar en!. SRVFS 1992:4. Denna grundutbildning leder fram till ett ADR-intyg som gäller för både tank- och styckegods vid såväl

internationell som nationell transport.

Fr.o.m 1 juli 1994 införs krav på en obligatorisk specialutbildning för tankbilsförare på 16 timmar utöver grundutbildningen.

Efter nämnda datum ger grundutbildningen som vi nu har fått endast behörighet för styckegodstransporter.

Sveriges stuvarförbund och Svenska Hamnförbundet har skrivelse vänt sig till statens räddningsverk begärt undantag från kravet på denna 16 timmars

specialutbildning.

Skälet är att sirdana transporter utförs av truckförare som använder sig av terminaltraktorer konstruerade för en hastighet av 30 km/h.

Vidare utför förarna aldrig arbetsmoment såsom fyllning eller tömning av tank.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade Räddningsverket följande:

Inom eller mellan hamnområden får transport av farligt gods i tankar och

tankcontainers, med volym över 3 kubik, utföras av person som innehar ADR-intyg med behörighet endast för styckegodstransporter.

Vi får således inte denna 16 timmars specialutbildning.

Vid ett skyddsombudsmöte ifrågasatte våra skyddsombud kontinuiteten av våra hälsokontroller, och tyckte sig en försämring av densamma.

Frågan väcktes i skyddskommiten, där Hamn 4 ifrågasätter kontinuiteten av hälsokontrollerna.

Lars Faxen anmälde att åldersundersökningar inte kan genomföras av FHV med den regelbundehet som tidigare gjorts p.g.a minskade personella och ekonomiska resurser.

Företagshälsovården har tappat medel på grund av att

stadsbidraget på 300 kr/ patient /år fr.o.m. 930101 helt har försvunnit.

Faxen kan ej nu längre utnyttja röntgen eller remiss gratis via Sahlgrenska, vilket var möjligt tidigare.

Läkarstationen är något beroende av husläkarreformen, då om en läkare har

mellan 1000- 3000 patienter listade, får ett bidrag från sjukvårdsförvaltningen med 500 kronor per patient/år.

GHAB betalar idag en årlig avgift till företagshälsovården med 1150 kronor per anställd som skall användas på bästa sätt.

(9)

3.

Följande program föreslogs till nästa skydds.kommitemöte för beslut:

-Hälsokontroller var tredje år oavsett ålder.( Tätare kontroller beviljas vid behov, om någon känner sig orolig för hälsan temporärt).

arbetsplats besök av Faxen sektionsvis totalt fyra gånger per år.

- ryggympa

- rehablitering på "lyftet"

- sjukgymnastik

- viss användning av Hamn och Rederihälsans skyddsing. Jan-Ove Ahlkvist - första fredagen

övriga fredagar

i månaden me l l an 8. 00 - 11.00

. . ' .'Y,Jl • • A '.~A_,~ ie11" '<-{,} ' "

f1nns W'kgymnasJ s:t--j;l R1 vo

finns Faxen på Rivö tillgänglig

Avdelningen deltager i en arbetsgrupp i bolaget som har tillsats för att komma till rätta med avgasproblemen, hamnen har beslutat att, via ett konsortium under överinseende av NUTEK, köpa in två elbilar anpassade för personbefordran. Leverans beräknas ske under 1996.

styrgruppen för Arbetslivsfondsprojektet har beslutat fördela 500.000:- som delanslag för inköp och montering av katalysatorrenare på arbetsmaskiner.

Detta innebär att 16 st äldre maskiner skall utrustas med avgasrenare.

Från den 1 oktober skulle oljebolagen levera en färgad, lågbeskattad olja till arbetsfordon. Kemikalieinpektionen och Arbetarskyddsstyrelsen kan inte uttala sig om ev. hälso- eller miljörisker av det färgadditiv som tillsätts i oljan.

I anledning av frågan har GHAB efter regeringsbeslut återgått till ofärgad diesel.

Antalet arbetsskador har minskat. Fortfarande är det fallolyckor med stukning och sträckningar som följd vanligast. 32% av arbetsskadorna drabbar anställda i

åldrarna 45-54 år.

En jämförelse av mellan 1993 och 1992 visar att antal olycksfall har sänkts från 22 till 17. Antal sjukdagar har sjunkit från 1249 till 481.

I viss mån kan detta bero på ändringen av sjukförsäkringen.

Vi har inte råd att vara sjuka längre.

Vi har under detta verkamhetsår blivit drabbade av några mindre olyckor, samt en olycka av allvarligare karaktär.

Den 27 april klämdes en arbetsledare på Frigescandia till döds mellan två fordon, varav det ena fördes av en anställd i GHAB.

Polis samt Yrkesinpektionen blev inkopplade för att utreda händelsen.

Efter olyckan var det svårt att få tag i ansvariga i hamnen för krishantering Mot bakgrund av denna olycka har bolagets rutiner för larm och krishantering genomgåtts.

(10)

4.

Man kommer då in på det så kallade FÖRARANSVARET där vi från Svenska

Hamnarbetarförbundet i skyddskommiten, har krävt ett stormöte med arbetsgivaren, jurist i yrkesinspektionen, polis, åklagare, där vi förare får klara besked vad som gäller, hur vi skall arbeta framledes utan att tumma på föraransvaret.

Skyddskommiten beslutade att föra ut frågan om föraransvar och rutiner på arbetsplatsträffar i samråd med sektion Arbetsmiljö inom avd. Kvalitet och Miljö, resultatet av dessa träffar sammanställs av Yrkesinspektionens jurist för vidare åtgärder i skyddskommiten.

I augusti i år dömdes en av oss förare till 60 dagsböter, för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Det var ett hårt straff enligt svensk straffmätning. Förarens skuld var att han följt de faktiska arbetsrutinerna istället för de skrivna.

I arbetsmiljöfrågor är det primärt arbetsgivaren som har möjlighet att

effektivt påverka arbetsmiljön, det är i själva verket enbart arbetsgivaren som kan ta och dessutom verkställa beslut.

Arbetsgivaren går ut med dubbla budskap: arbeta snabbare, men ni får själva stå för ansvaret för de ökade olycksriskerna.

Arbetsgivaren prioriterar snabbhet och låga kostnader framför arbetarskydd.

Arbetsgivaren skyddar sig med skrivna instruktionen, avvik därför aldrig från dessa, lita aldrig på arbetsledningens ord. I en domstol och under polisförhör är de sig själva närmast, trots sina förhöjda löner p.g.a det stora ansvaret de säger sig hava, även om yrkesinspektionen är på våran sida så tycks

det inte påverka besluten.

Under det gångna verksamhetsåret har 3 ordinarie skyddsmöten avhållits Uppslutningen till våra möten har varit bra, men kan bli bättre.

Förövrigt har aktiviteten varit god.

Med en ökad aktivitet och ökade kunskaper, ökar vi vår säkerhet och vårt välbefinnande på arbetsplatsen.

Hamnarbetarens insatser inom arbetsmiljöns områden är till gagn för alla.

På uppdrag av skyddsstyrelsen

Göran Bryntesson

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :