6 MEDLEMSKAP Ansökan om medlemskap sker skriftligt. Styrelsen beviljar medlemskap.

Full text

(1)

MUSIKFÖRENINGEN

STADGAR LILITH EVE

§1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE

Namnet på föreningen skall vara Musikföreningen Lilith Eve.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§2 FÖRENINGENS SYFTE

Föreningen, som är ideell och oberoende, skall främja medlemmarnas möjligheter att

• skapa och framföra egen musik

• påverka musikbranschen

• delta i debatten om kultur i allmänhet och musik i synnerhet inom offentlig förvaltning, näringslivet och organisationerna

• stärka sin yrkesidentitet som artister, musiker och upphovsmän.

§3 FÖRENINGENS UPPGIFTER Föreningen skall

• skapa god sammanhållning mellan medlemmarna, bl.a. genom regelbundna träffar

• informera medlemmarna om sin verksamhet och annat av intresse för deras yrkesutövning, t.ex. genom att ge ut en tidning

• verka för att bredda kännedomen om de kvinnliga låtskrivarnas arbete

• bidra till medlemmarnas kompetensutveckling t.ex. genom att hålla kurser och seminarier.

§4 TOLKNINGSRÄTT

Tolkning av föreningens stadgar ankommer Styrelsen.

§5 ORGAN

Föreningens organ är

• årsmötet (ordinarie och extra)

• Styrelsen

• de arbetsgrupper som styrelsen utsett

• revisorerna

• valberedningen

• föreningsmöte(n)

§6 MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap sker skriftligt. Styrelsen beviljar medlemskap.

Ordinarie medlem

Varje kvinna som betraktar sig som upphovsmakare eller medskapare av text och/eller musik, låtskrivare, singer/songwriter eller motsvarande och dessutom sätter

konstnärskapet och det egna skapandet i centrum, har rätt att vara ordinarie medlem.

För att bli ordinarie medlem ska man vara STIM-ansluten (ska styrkas) och lämna in ett fysiskt ljudprov (cd-format rekommenderas).

(2)

Stödmedlem

Var och en som är intresserad av att stödja föreningens syfte har rätt att vara stödmedlem.

Hedersmedlem

Årsmötet kan välja in personer som kan anses ha särskilda förutsättningar att bidra till att föreningen fyller sitt syfte (hedersmedlemmar).

Hedersmedlemmar har samma rättigheter som ordinarie medlemmar.

§7 MEDLEMMARS FÖRPLIKTELSER

Medlem i föreningen förbinder sig genom sitt medlemskap att

• arbeta för föreningens ändamål

• följa föreningens fattade beslut

• i övrigt verka och uppträda på ett sådant sätt att föreningen inte tar skada.

§8 STYRELSE

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, hemsidesansvarig, kassör/medlemsansvarig samt 1-5 ordinarie ledamöter.

Om ledamot avslutar sitt uppdrag innan uppdragstidens slut äger Styrelsen rätt att från ordinarie medlemmar utse ny ledamot för resterande tid.

Ordförande

Ordförande åligger att

• utlysa alla sammanträden och föreningsmöten

• till varje sammanträde och föreningsmöte upprätta dagordning

• opartiskt leda förhandlingarna

• underteckna styrelseprotokoll Vice ordförande

Vice ordförande åligger att

• vid ordförandes frånvaro eller förhinder ansvara för dennes uppgifter Sekreterare

Sekreteraren åligger att

• opartiskt föra protokoll vid styrelsens sammanträdanden samt föreningsmöten

• renskriva och underteckna protokoll och sätta originalet i pärm.

• Att säkert förvara samtliga föreningens digitalt befintliga dokument.

Kassör/medlemsansvarig

Kassör/medlemsansvarig åligger att

• ansvara för föreningens ekonomi och löpande föra bok över denna enligt god räkenskapssed

• överlämna föreningens räkenskaper till föreningens revisorer

• på anmodan redovisa föreningens ekonomi vid föreningsmöte

• Ta emot medlemsansökningar och arkivera dessa i en pärm.

• Överföra medlemsuppgifter till medlemsregistret på föreningens hemsida samt hålla detta uppdaterat.

• Avsluta medlemskap enligt av Styrelsen fastställda rutiner.

• Se till att ett separat konfidenciellt medlemsregister med samtliga av myndigheter och föreningar begärda uppgifter finns till hands och löpande uppdatera detta.

Hemsidesansvarig

Hemsidesansvarig åligger att

• Ansvara för att föreningens hemsida fungerar och att information på sidan uppdateras löpande.

• Ansvara för medlemskontakt och frågor angående hemsidan.

(3)

§9 STYRELSEMÖTEN OCH STYRELSEBESLUT

Styrelsen skall verkställa de beslut som medlemmarna fattar vid årsmöten.

Ordföranden skall kalla styrelsen till sammanträden. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är

beslutsmässig vid alla ordinarie Styrelsemöten inklusive Internetkonferenser förutsatt att information om de frågor där beslut ska fattas har utgått till hela Styrelsen senast 1 vecka innan mötet äger rum. Om ej så skett ska icke närvarande styrelseledamoter ges möjlighet att rösta i frågan efter att mötet har ägt rum. Ordföranden äger rätt att vid röstning i efterhand samt e-poströstning i beslutsfrågor lägga en tidsbegränsning för rösträtt med hänsyn till att verkställande av beslut ska kunna fullföljas på det sätt som ankommer frågan.

§10 UPPHÄVANDE AV STYRELSEBESLUT

När minst 1/3 av föreningens medlemmar skriftligen begär ändring i ett styrelsebeslut skall ett föreningsmöte hållas och röstning i frågan skall ske. Kvalificerad majoritet krävs för ändring av styrelsebeslut.

§11 RÖSTRÄTT OCH MOTIONSRÄTT

Alla beslut, medlemskaps- och stadgebeslut samt ändring av styrelsens beslut undantagna, fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordföranden.

Röstning

Vid Föreningsmöte och Årsmöte/extra årsmöte har varje ordinarie medlem och varje hedersmedlem en röst. Om medlem ej har möjlighet att närvara vid ett möte kan denne rösta genom fullmakt. Giltig fulllmakt skall innehålla namnteckning samt

fullmaktsgivarens åsikt i aktuell röstefråga som denne vill rösta i. Fullmakten måste vara aktuellt möte tillhanda före mötets öppnande.

Motionsrätt

Varje ordinarie medlem och varje hedersmedlem äger motionsrätt.

§12 DEFINITION AV MAJORITET

Enkel majoritet innebär att minst 51%av de närvarande är ense om beslutet. Vid lika röstetal avgör ordföranden. För personval gäller vid lika röstetal lottning. Kvalificerad majoritet innebär att minst 2/3 av de närvarande är ense om beslutet.

§13 VAL OCH VALBEREDNING

Samtliga styrelsemedlemmar väljs för ett år. Val av styrelsemedlemmar sker på ordinarie Årsmöte och görs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller lottning. Årsmötet skall för ett år i taget utse en valberedning med två ledamoter, varav en sammankallande. Dessa kan enbart bestå av ordinarie medlemmar. Valberedningen skall förbereda årsmötets val genom att föreslå kandidater till styrelseposter för nästkommande år. Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§14 AVGIFTER

Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek. Avgift gäller för ett år i taget.

§15 PROTOKOLL

Vid årsmöten och styrelsesammanträden skall protokoll föras och i övrigt vanlig föreningspraxis tillämpas.

(4)

§16 ORDINARIE ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen fattar där beslut med enkel majoritet. Årsmöte hålls senast under april månad. Motioner skall lämnas in till styrelsen senast den 31 december. Kallelse till årsmöte skall utsändas senast en månad i förväg.

Minst två veckor före årsmötet skall dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, förslag från styrelsen samt motioner finnas tillgängliga.

På årsmötet skall följande frågor behandlas:

1.Årsmötets öppnande

2.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3.Fastställande av dagordningen

4.Val av mötesordförande 5.Val av mötessekreterare

6.Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika fungera som rösträknare

7.Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning 8.Styrelsens Årsberättelse/verksamhetsberättelse 9.Revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret 10.Beslut om fastställande av resultaträkning

11.Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 12.Motioner och Styrelseförslag

13.Beslut om medlemsavgiftens storlek

14.Val av ordförande, sekreterare, kassör/medlemsansvarig och hemsidesansvarig 15.Val av ordinarie ledamoter

16.Val av revisor/revisorer

17.Val av valberedning (2 ordinarie medlemmar varav en sammankallande) 18.Övriga frågor

19.Årsmötets avslutande

Om Årsmötet av någon anledning inte lyckas utse en ordförande samt övriga poster så får Styrelsen bestående av 6-10 vid Årsmötet valda ledamoter konstituera sig själva på sitt första Styrelsemöte, vilket bör ske så snart som möjligt efter Årsmötet. I detta fall måste Årsmötet utse en tillfällig ordförande som är ansvarig och sammankallande fram till och med att det konstituerande Styrelsemötet äger rum.

§17 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte kan sammankallas för att behandla en viss fråga på initiativ av styrelsen, revisorerna eller valberedningen eller efter en skriftlig begäran av minst tio medlemmar.

Kallelse skall skickas ut senast 3 veckor före mötet. I kallelsen skall styrelsen redogöra för den fråga som skall behandlas och ge sin syn på den.

Det extra årsmötet skall behandla följande frågor:

1. Mötets öppnande

2. Genomgång av dagordning samt upprättande av närvaroförteckning.

3. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika fungera som rösträknare.

4. Den eller de frågor som mötet kallats för att behandla.

5. Mötets avslutande.

§18 PROJEKT

Projekt i föreningens namn skall godkännas av styrelsen. Detta gäller även projekt där föreningen deltar tillsammans med annan organisation. Projekt är underställda styrelsen och skall lämna rapport till styrelsen om sin verksamhet och ekonomi minst en gång varje år.

(5)

§19 ARBETSGRUPPER

Styrelsen kan utse arbetsgrupper för att utreda och/eller ansvara för särskilda frågor/projekt om vilka föreningsmötet/årsmötet beslutat. Arbetsgrupperna är underställda styrelsen och skall lämna rapport till styrelsen om sin verksamhet och ekonomi minst en gång varje år.

§20 REVISION

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning (räkenskaper och kassa) utser styrelsen en revisor. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie stämma över av revisorn gjorda anmärkning. Styrelsens

redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorn gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna.

§21 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§22 FIRMATECKNING

Firmatecknare för föreningen skall vara ordförande och kassör. Dessa äger rätt att teckna föreningens firma tillsammans eller var för sig. Dock skall både ordförande och kassör underteckna belopp på mer än 10.000 (tiotusen) kronor.

§23 MEDLEMS UTTRÄDE

En medlem som önskar gå ur föreningen skall anmäla detta skriftligen (e-post giltigt) till styrelsen. Vid utträde på enskild begäran återbetalas inte erlagd medlemsavgift. En medlem som inte har betalat sina avgifter till föreningen för av Styrelsen fastställt

regleringsdatum innevarande år anses ha gått ur föreningen. En medlem som har gått ur föreningen har inte någon andel i föreningens tillgångar. Eventuell ränta tillfaller

föreningen.

§24 UTESLUTNING AV MEDLEM

Om styrelsen finner sakliga skäl därtill, äger Årsmöte rätt att besluta om uteslutning av berörd medlem. Uteslutning av medlem måste alltid föregås av minst en varning från styrelsen till berörd medlem. Om orsaken till frågans aktualisering kvarstår fyra veckor efter att berörd medlem delgivits varningen äger Årsmöte rätt att besluta om uteslutning.

För att beslut om uteslutning av medlem skall verkställas krävs kvalificerad majoritet. Vid utträde genom uteslutning återbetalas inte erlagd medlemsavgift. Ej heller har utesluten medlem på annat sätt någon andel i föreningens tillgångar. Eventuell ränta tillfaller föreningen.

§25 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas på Ordinarie eller Extra Årsmöte.

För att beslutet ska träda i kraft krävs kvalificerad majoritet. Röstning genom fullmakt gäller enligt § 11.

§26 FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

Ett beslut om att upplösa föreningen skall fattas på Ordinarie Årsmöte. Därtill krävs en andra röstning (betänketid) av samma medlemmar som röstat vid Årsmötet 2 månader efter att Årsmötet har ägt rum. Den andra röstomgången kan ske via post/e-post. För att upplösningen skall träda i kraft krävs kvalificerad majoritet. Röstning genom fullmakt gäller enligt § 11. Verkställs upplösningen skall föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med likartat syfte.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :