• No results found

Offentliga sektorns finansiella sparande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Offentliga sektorns finansiella sparande"

Copied!
17
0
0

Full text

(1)

Offentliga sektorns finansiella sparande

17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 150

75

0

-75

-150

-225

8

4

0

-4

-8

-12 Miljarder kronor

Procent av BNP (höger)

Miljarder kronor respektive procent av BNP

(2)

Automatiska stabilisatorer och BNP-gap

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

4 2 0 -2 -4 -6 -8

4 2 0 -2 -4 -6 -8 Konjunkturjusterat sparande

Automatiska stabilisatorer Engångseffekter

Finansiellt sparande BNP-gap

Procent av potentiell BNP

(3)

Inkomster och utgifter i offentlig sektor

17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 70

65

60

55

50

45

70

65

60

55

50

45 Inkomster

Utgifter

Procent av BNP

(4)

Statens budgetsaldo och finansiella sparande

14 12

10 08

06 04

02 00

200

100

0

-100

-200

200

100

0

-100

-200 Budgetsaldo

Finansiellt sparande

Miljarder kronor, löpande priser

(5)

Offentlig skuldsättning

17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 100

80

60

40

20

0

1500

1400

1300

1200

1100

1000 Statsskuld

Maastrichtskuld Statsskuld (höger)

Procent av BNP respektive miljarder kronor

(6)

Finansiellt sparande och konjunkturjusterat sparande i offentlig sektor

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

4 3 2 1 0 -1 -2 -3

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 Finansiellt sparande

Konjunkturjusterat sparande

Förändring i konjunkturjusterat sparande

Procent av BNP respektive potentiell BNP

(7)

Den offentliga sektorns inkomster

17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 58 56 54 52 50 48 46 44 42

58 56 54 52 50 48 46 44 42 Inkomstkvot

Skattekvot

Procent av BNP

(8)

Hushållens direkta skatter

17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 700 600 500 400 300 200 100 0

28 24 20 16 12 8 4 0 Miljarder kronor

Procent av BNP (höger)

Miljarder kronor respektive procent av BNP

(9)

Företagens direkta skatter

17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 160 140 120 100 80 60 40 20 0

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Miljarder kronor

Procent av BNP (höger)

Miljarder kronor respektive procent av BNP

(10)

Punktskatter

15 13

11 09

07 05

03 01

99 97

95 93

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0 Alkoholskatt

Tobaksskatt Energiskatt Totalt

Procent av BNP

(11)

Offentliga sektorns kapitalinkomster

17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0 Ränteinkomster

Aktieutdelning

Procent av BNP

(12)

Statliga konsumtionsutgifter

18 16

14 12 10

08 06 04

02 00

98 96

94 12

8

4

0

-4

10

9

8

7

6 Procentuell förändring

Genomsnitt 1994-2013 Procent av BNP (höger)

Procentuell förändring, löpande priser respektive procent

av BNP

(13)

Kommunala konsumtionsutgifter

18 16

14 12 10

08 06 04

02 00

98 96

94 10

8

6

4

2

0

21

20

19

18

17

16 Procentuell förändring

Genomsnitt 1994-2013 Procent av BNP (höger)

Procentuell förändring, löpande priser respektive procent

av BNP

(14)

Offentliga sektorns fasta bruttoinvesteringar

18 16 14 12 10 08 06 04 02 00 98 96 94 18

12

6

0

-6

-12

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0 Procentuell förändring

Procent av BNP (höger)

Procentuell förändring, löpande priser respektive procent

av BNP

(15)

Utgifter för arbetsmarknadsersättningar

17 15 13 11 09 07 05 03 01 99 97 95 93 60

40

20

0

-20

-40

4

3

2

2

1

0 Procentuell förändring

Genomsnitt 1994-2013 Procent av BNP (höger)

Procentuell förändring, löpande priser respektive procent

av BNP

(16)

Offentliga transfereringar till hushåll

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

98 96

94 8 6 4 2 0 -2 -4

26 24 22 20 18 16 14 Procentuell förändring

Genomsnitt 1994-2013 Procent av BNP (höger)

Procentuell förändring, löpande priser respektive procent

av BNP

(17)

Ränteutgifter i offentlig sektor

17 15 13

11 09

07 05 03

01 99

97 95

93 6 5

4

3 2

1 0

6 5

4

3 2

1

0 Staten

Offentlig sektor

Procent av BNP

References

Related documents

Exempelvis kan detta vara färdigheter som gör att man klarar av att skifta från en aktivitet till en annan, att ta sig från en rast där man får springa, pratar hur mycket man vill

Tabell 3 Effekt på nettoöverföringen till den offentliga sektorn i tusentals danska kronor om en person går från att inte vara sysselsatt till att ha full sysselsättning år

Viktig bakgrund till de stora negativa belop- ningar om 49 miljarder kronor eller 76 pen för personer från Chile, Turkiet och Iran är miljarder jämfört med om det varit

befintliga ​ ​leveranser,​ ​något​ ​som​ ​skapade​ ​en​ ​upplevd​ ​oro​ ​och​ ​frustration.​ ​Det​ ​gick​ ​att följa ​ ​detta​ ​mönster​

I Esma:s Riktlinjer för utkontraktering till molntjänstleverantörer 14 finns råd och krav att utgå ifrån vid användning av en molntjänst beskrivna i nio riktlinjer 15.. Syftet

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och förklara på vilket sätt placeringsintresserade privatpersoners sparande i finansiella instrument påverkas av de tre

Vissa lärare kan självklart ha brister eller helt enkelt inte besitta den kunskap som krävs för att kunna hjälpa dessa elever, men de lärarna måste få en chans att lära sig

- underrätta kommissionen om sina förväntade offentliga underskott för år n, den senaste uppskattningen av sina faktiska offentliga underskott för år n-1 och sina faktiska

Både manliga och kvinnliga skolledare säger sig framföra kritik på olika sätt till män och kvinnor inom organisationen.. De säger sig vara mer hänsynsfulla och ömsinta

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Fördelning av offentliga sektorns utgifter 2014 Procent av totala utgifter... Fördelning av offentliga sektorns inkomster 2014 Procent av

Offentliga sektorns utgifter 2013 Procent av totala utgifter... Utgifter för total ohälsa

Offentliga sektorns inkomster 2013 Procent av totala inkomster... Offentliga sektorns utgifter 2013 Procent av

[r]

[r]

”1 § Regeringen ska till riksdagen lämna förslag till mål för den offentliga sektorns finansiella