• No results found

Väg 19, Bjärlöv – Broby, omgrävning av öppet dike iBonnarp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 19, Bjärlöv – Broby, omgrävning av öppet dike iBonnarp"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

Samråd enligt 6 kap. 4§ miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet:

Väg 19, Bjärlöv – Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Östra Göinge kommun, Skåne län

Samrådsunderlag 2016-09-19

(2)

UNDERLAG FÖR SAMRÅD FÖR OMGRÄVNING AV ÖPPET DIKE I BONNARP

Bakgrund

Region Skåne har pekat ut väg 19 som ett av åtta särskilt viktiga regionala stråk för trafikförsörjningen och den regionala utvecklingen i Skåne. Vägen är också av stor betydelse för lokaltrafik mellan orterna Broby, Knislinge, Hanaskog och Bjärlöv. Av detta skäl planeras en ombyggnad av vägen mellan Bjärlöv och Broby. Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten, förbättra framkomligheten på sträckan samt att minska störningarna för boende utmed aktuell vägsträckning. Den önskade standarden ”målstandarden” på väg 19 mellan Bjärlöv och Broby är en mötesfri landsväg, separerad med mitträcke, anpassad för 100 km/h och omkörningsmöjlighet på runt 30% av sträckan. Se figur 1 för lokalisering.

En planerad ombyggnad av väg 19, medför bland annat att vägen kommer ledas om i ny sträckning mellan Bjärlöv och Hanaskog. Föreslagen ny sträckning innebär bland annat att det öppna diket vid Bonnarp behöver grävas om och flyttas och befintligt dike kommer fyllas igen.

Anledningen till val ny vägsträcka längs det öppna diket är att i närområdet finns ett område med kärrtorv med upp till 10 m mäktighet. Ny sträckning är gjord för att undvika kärrtorvsområdet.

Tillstånd för vattenverksamhet ska sökas för anläggningsarbeten och för eventuella tillfälliga skyddsåtgärder i vattenmiljön under byggskedet. Byggprocess, skyddsåtgärder samt förslag till kontrollprogram är faktorer som kommer beskrivas detaljerat i tillståndsansökan. Vidare kommer dikningsföretaget Hanskog – Bjärlöv behöva omprövas vilket dock görs i separat tillståndsprocess avseende omprövning av dikningsföretag. Diket omfattas av biotopskydd varvid det krävs dispens, vilket söks i samband med tillstånd för vattenverksamhet.

Enligt miljöbalken 6 kap 4 § ska den som avser bedriva en verksamhet som kräver tillstånd samråda med enskilda som kan antas bli särskilt berörda, exempelvis närboende. Ansökan om tillstånd kommer att ges in till Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

Figur 1. Vägsträckan Bjärlöv – Broby som ska byggas om samt aktuellt område.

(3)

Syfte

Syftet med samrådet är att informera om verksamheten och bereda enskilda möjligheter att framföra synpunkter och information till sökanden/Trafikverket. Separat samråd kommer att genomförts med Länsstyrelsen i Skåne län.

Verksamhetens utformning

Väg 19 kommer att ledas om mellan Bjärlöv och Hanaskog. Där vägen går i ny sträckning i höjd med Bonnarp kommer vägen skära rakt genom ett öppet dike samt kulverterade ledningar som ingår i Hanaskog-Bjärlövs dikningsföretag, se Figur 1. För att bibehålla dess hydrauliska och ekologiska funktion ska diket grävas om väster om ny vägsträckning. I samband med detta ska anslutande kulverterade ledningar söder och norr om det öppna dikningsföretaget läggas om.

Dessutom innebär den nya vägsträckningen att befintlig lokalväg till Bonnarp flyttas norrut vilket innebär att trumman under lokalvägen behöver läggas om.

(4)

Figur 1. Ny vägsträckning i höjd med Bonnarp innebär intrång i befintligt öppet biotopskyddat dike inom Hanaskog-Bjärlövs dikningsföretag

(5)

Omgrävning av det öppna diket söder och norr om befintlig lokalväg till Bonnarp sker på västra sidan om väg 19 på en sträcka om ca 300 m. Befintlig släntlutning är brant längs stora delar av diket, med en lutning på ca 1:1. För att minska erosionen i diket samt utläckage av näringsämnen från närliggande jordbruksmark kommer diket anläggas med något flackare släntlutning om ca 1:1,5, seFigur 2. IFigur 3 nedan visas en planskiss över dikets utformning. Det öppna diket anläggs med motsvarande djup och längslutning som befintligt dike för att den hydrauliska kapaciteten inte ska påverkas.

Figur 2. Föreslagen principutformning dikessektion med bottenbredd 1 m och släntlutning 1:1,5 Från diket söder om lokalvägen löper idag en kulverterad ledning till ett småvatten och vidare i ett öppet dike mot Bjärlöv. På grund av omgrävningen kommer denna kulverterade ledning att behöva läggas om på en sträcka om ca 95 m. In- och utlopp till ledningen ska groddjursanpassas genom att förse in- och utlopp med kragar. Under lokalvägen anläggs även en ny trumma om ca 35 m som också ska anpassas för groddjur. Anpassningsåtgärderna görs för att grodor lättare ska kunna röra sig fritt mellan de olika öppna dikessektionerna.

Norr om det omgrävda diket ansluter kulverterade ledningar, både väster och öster om banvallen. Dessa ledningar kommer till stora delar att behöva läggas om och ledningarna ersätts med samma dimension. Uppskattningsvis kommer 50 m ledning med dimension 300 mm och 110 m med dimension 400 mm att läggas om. Den kulverterade ledningen som idag går under den gamla banvallen behöver ersättas och förlängas till ca 40 m. Ledningen kommer även att dimensioneras upp till en 800 mm ledning utifrån krav på långa ledningar som korsar under asfalterad väg. En längsgående profil på kulverterade ledningar och öppet dike inom berörd sträcka redovisas i Bilaga 1.

Under byggskedet kommer omgrävning av öppet dike och omläggning av kulverterade ledningar ske innan igenfyllning av befintligt dike. Detta för att arbetet ska kunna ske i torrhet samt att dikets befintliga dränerande funktion ska kunna upprätthållas även under byggskedet utan att skador uppstår. Arbetet kommer pågå under en begränsad tid.

(6)

Figur 3. Förslag på utformning av omgrävt dike samt anslutande kulverterade ledningar Naturmiljö

Öster om Bonnarp i skogsmark ligger det öppna diket som både i norr och söder slutar i trummor respektive nergrävda diken. I båda ändarna tangerar det jordbruksmark vilket medför att diket är biotopskyddat. Diket är vattenförande delar av året och utgör en livsmiljö för vattenorganismer. Vid utförd inventering fanns bara en liten mängd vatten, men arter som

(7)

svalting och gäddnate antyder att det kan finnas ganska gott om vatten i diket under en lång tid av året. Den här typen av skyddade vatten kan mycket väl fungera som lekvatten för flera arter groddjur. Eftersom det handlar om en långsträckt struktur sker också förflyttningar längs diket, mest relevant kanske groddjur, men även andra vattendjur som t.ex. insekter, kräftdjur och mollusker.

Figur 4. Diket öster om Bonnarp, t.v. dike norr om lokalvägen t.h. dike söder om lokalvägen.

Vid tillfället augusti 2016 var diket torrlagt, i södra diket något fuktigare botten.

Bedömd påverkan och skyddsåtgärder

Den nya sträckningen på diket kommer att grävas först för att så mycket arbete som möjligt ska ske i torrhet. När diket väl är färdigställt kommer det att öppnas upp och slutas an mot befintligt.

Igenfyllning av befintligt sker först därefter. Allt för att minimera arbetsmoment direkt i vattenmiljö och påverkan på djurlivet i vattnet.

(8)

Val av byggmetoder ska syfta till att minimera påverkan på omgivande miljö beträffande exempelvis buller, vibrationer, markpåverkan och drivmedelsspill.

För situationer då vatten behöver ledas bort från exempelvis en byggrop bör bortlett vatten silas över gräsbeklädd mark innan det släpps i recipient.

Kontrollprogram

När tillstånd till åtgärderna meddelats kommer ett antal villkor att föreskrivas. Sådana villkor, som skall journalföras, kan bland annat omfatta hantering av arbetsmaskiner, drivmedel, skyddsåtgärder vid arbete i eller nära vattnet, tidsangivelser för vissa arbetsmoment etc. Härtill kommer kontrollprogram som ska upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen.

Sammanfattning

Befintlig naturmiljö försvinner i och med att diket fylls igen. Dock kommer det att ersättas med en motsvarande sträcka öppet dike. Möjlighet finns här att skapa en minst lika god naturmiljö med bra förutsättningar för vattenorganismer och andra djur. Sammantaget bedöms miljöeffekterna till följd av föreslagen vattenverksamhet vara acceptabla då motsvarande miljöer tillskapas.

Fortsatt handläggning

När vi tagit del av inkomna synpunkter och länsstyrelsen fattat beslut om verksamheten kan anses medföra betydande miljöpåverkan eller inte, kommer en teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning att upprättas. När allt underlag är klart inges ansökan till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Innan huvudförhandlingar hålls av Mark- och miljödomstolen kommer alla som önskar att få möjlighet att yttra sig i målet. Möjlighet finns också att yttra sig i samband med att domstolen håller huvudförhandling på plats.

(9)

Möjlighet lämna skriftliga synpunkter

Ni ombeds lämna era synpunkter på förslaget via brev eller via epost till:

Trafikverket Region Syd, Box 543, 291 25 Kristianstad e-post: trafikverket@trafikverket.se

Vänligen märk e-post alternativt brev med ärendenummer TRV 2016/81796.

För att kunna beakta Era synpunkter behöver vi få in dem senast den 2016-10-14 Vart vänder jag mig med frågor?

Chris Thórisson Trafikverket Region Syd Tel: 010-124 16 50

e-post: chris.thorisson@trafikverket.se.

Med vänlig hälsning

Chris Thórisson, projektledare

(10)

Bilaga 1 – Längsprofil nytt dike Bonnarp inom Hanaskog-Bjärlövs

dikningsföretag

References

Related documents

Rapporten undersöker vilka tekniker det finns för att reducera buller utomhus, där med tas ingen hänsyn till vilka bullertekniker som används för att reducera buller

odlingslandskapet med flera betesmarker och marker där betet nyligen har upphört. Det förekommer flera öppna betesmarker som har betydelse för den biologiska mångfalden i

Den aktuella vägsträckan mellan Bjärlöv och Broby har till stora delar brister avseende trafiksäkerhet och framkomlighet. Vägens standard är generellt låg med smal vägbana utan

Vid samrådsmötena med allmänheten framkom bland annat synpunkter om att en ny väg borde byggas utanför samhällena (framför allt Knislinge), att vägen borde ligga så långt

Sex av dessa hus omfattas inte av föreslagna vägnära åtgärder med anledning att de ligger för högt och/eller för långt ifrån väg 19 för att vägnära åtgärder ska ge

Ritningsförteckning, Vägplan- Granskningshandling Väg 19, Kristianstad – Broby, delen Bjärlöv - Broby Datum: 2018-12-17. Filnamn Fil benämning/information Skala Datum

Det krävs en högre/längre skärm för att klara riktvärdet vid fasad och är inte samhällsekonomiskt lönsam då endast ett enstaka hus har nytta av skärmen.. Vägnära skärm vid

Vid samrådsmötena med allmänheten framkom bland annat synpunkter om att en ny väg borde byggas utanför samhällena (framför allt Knislinge), att vägen borde ligga så långt bort

Vägplaneförslaget bedöms generera lite positiva konsekvenser i en sammanvägning, men har en större variation längs sträckan från lite negativa till måttligt positiva, där

Krävs emellertid en högre/längre skärm för att klara riktvärdet vid fasad vid vån 2, vilken inte är samhällsekonomiskt lönsam.. Ingår i grupp av bebyggelse som omfattas

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten, förbättra framkomligheten på sträckan samt minska störningar för boende utmed vägen. Projektet

Beskrivning Olikåldrig ekskog med äldre grova ekar, inslag av aspar och bokar samt mycket unga träd av dessa arter.. En ek uppmättes vara 270 cm

Från söder till norr är dessa: Färlöv, Kviinge, Knislinge, ett litet hörn av Gryts socken samt, längst i norr, Östra Broby socken.. Färlöv, ett stycke söder om UO, har en

I alternativ Nollplus bedöms det vara möjligt att nå målstandarden 100 km/h på delen från norr om Här- löv till förbi Karpalund samt från norr om Färlöv till Bjärlöv,

I vägutredningen från 1994 valdes alternativ Nollplus bort på delen Karpalund-förbi Färlöv med hänsyn till de stora konsekvenser det skulle medföra för kulturmiljövår-

En sådan förlängning binder ihop Öllsjö med Härlöv, ökar till- gängligheten till Öllsjö och är en förutsättning för de planerade verksamhetsområdena (G) mel- lan Öllsjö

Vi planerar för ett första samrådsmöte i form av ett informationsmöte med allmänheten under senare delen av 2014 alternativt i början av 2015.. Un- der våren 2015 planerar vi

Alternativ Ny sträckning på delen mellan Bjärlöv och Hanaskog innebär att all genom- fartstrafik flyttar från befintlig väg som därmed avlastas avsevärt och blir en lokal väg med

Korridoren för ny sträckning mellan Bjärlöv och Hanaskog släpper nuvarande väg- sträckning strax söder om befintlig järnvägsviadukt och går sedan väster om järn- vägen

Ansluts till befintlig gång- och cykelväg vid Hästerydsmotet och Kyrkvägen. Ombyggnad av E20 till motorvägsstandard, från 90 till

Detta gestaltningsprogram ingår i vägplan för Väg 53, Södra infarten till Eskilstuna, som om- fattar en cirka fyra kilometer lång vägsträcka, söder om Eskilstuna stad..

För både enskilda, kommuner, myndigheter och organisationer finns möjlighet att lämna synpunkter under de samråd som kommer att hållas. Information kommer även att finnas

Vägområdet är till för vägen och dess anordningar och markåtkomst kan sannolikt inte heller erhållas med vägrätt enligt typfall 1 om avsikten är siktröjning, för det