• No results found

Gräns för vägplan Ny gång- och cykelväg Ny vägsträcka - Väg 53 Ny cirkulationsplats - Väg 53 Befintliga vägsträckor - Väg Meter Skede: Datum: Skala: Samrådshandling VÄGPLAN ÖVERSIKT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gräns för vägplan Ny gång- och cykelväg Ny vägsträcka - Väg 53 Ny cirkulationsplats - Väg 53 Befintliga vägsträckor - Väg Meter Skede: Datum: Skala: Samrådshandling VÄGPLAN ÖVERSIKT"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nybydiket

Skogsängen

Eskilstuna

Stenkvista

Balsta L. Nyby

Myrtorp Viptorp

Nybylund

St. Nyby

Svedstugan

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Gräns för vägplan Ny gång- och cykelväg Ny vägsträcka - Väg 53 Ny cirkulationsplats - Väg 53 Befintliga vägsträckor - Väg 53

0 200 400 600 800 1 000

Meter Skede:

Datum:

Skala:

Samrådshandling 2020-03-10 1:25 000

VÄGPLAN ÖVERSIKT

References

Related documents

Skövde kommuns gällande översiktsplan ”ÖP2025” antogs av kommunfullmäktige 2012-06-18. Översiktsplanen aktualitetsprövades under 2017–2018 och kommunfullmäktige beslutade i

[r]

[r]

Samrådsunderlaget skickas sedan in, tillsammans med samrådsredogörelsen, till Länsstyrelsen för beslut om projektet medför en betydande miljöpåverkan.. Länsstyrelsens

[r]

E GUSTAVSSON 10265397 CATHARINA LUDVIGSSON 5461 PLAN. VÄGUTFORMNING OCH

Åtkomst till marken för att bygga den nya sträckningen av Ölsta byväg och för att anpassa Steningehöjdsvägen till cirkulationsplatsen kommer att ske genom

Befintlig väg från Ölsta kvarstår för att säkerställa god framkomlighet till busshållplatser längs väg 263 samt gång- och cykelport under densamma.. Befintlig cykelbana