• No results found

Handlingsprogram för hälso- & sjukvård i region och kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Handlingsprogram för hälso- & sjukvård i region och kommun"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Dalarna

Handlingsprogram

för hälso- & sjukvård

i region och kommun

(2)

VI VILL LEVA HELA LIVET

Vi äldre blir flera. Vi är mer aktiva än tidigare generationer och lever längre. Vi lever hälsosamt redan före

pensioneringen, så att vi kan leva hela livet. Detta är en mycket positiv utveckling som ökat livskvalitén för oss och många andra. Likväl är livssituationen besvärlig för

många. Alltför många äldre i Dalarna oroar sig för hur vården och kollektivtrafiken fungerar.

(3)

PRO Dalarnas handlingsprogram för hälso- och sjukvård.

Programmet lyfter fram frågor våra medlemmar prioriterar.

PRO anser att programmet är viktigt för medlemmarna och deras företrädare, för politiska partier samt för

medarbetarna i verksamheterna – egentligen för alla invånare i länet.

PROs GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

PRO strävar efter ett samhälle som präglas av solidaritet, rättvisa och medmänsklighet. Det betyder att hälso- och sjukvård i region och kommun ska fördelas efter individens behov.

Vård på lika villkor

PRO kräver att:

• Hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor.

• Kraftfulla insatser görs för bättre folkhälsa

• Närsjukvården ska ges ökade resurser för att kunna utvecklas och stärkas.

• Vård av hög kvalitet garanteras.

• Den som har största behovet ska ges företräde i vården.

• Privata försäkringar får inte ge en snabbfil till vården.

(4)

Sjukvård

PRO kräver att:

• Varje patient med stora och sammansatta vårdbehov ska få ett vårdteam med totalansvar för behandling och läkemedelsförskrivning.

• Alla pensionärer ska erbjudas hälsosamtal och

hälsoundersökning vart tredje år fram till 75 års ålder och därefter varje år.

• Patienter med stora behov ska ha en egen kontaktperson i hälso- och sjukvården.

• Patienterna är delaktiga i sin vård samt att kontinuiteten ökar.

• Demenssköterskor ska finnas i alla kommuner.

• Läkemedelsgenomgångar ska genomföras regelbundet.

• Även kvinnor över 74 år erbjuds avgiftsfri mammografiscreening.

• Alla män ska ges möjlighet till undersökning för prostatacancer.

• Alla pensionärer ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot influensa, lunginflammation, bältros och Tbe.

(5)

Äldres mun- och tandhälsa

PRO kräver att:

• Region och kommun ska fullgöra sitt ansvar för uppsökande tandvård.

• Patientgrupper med diagnoser som medför rätt till tandvård ska erbjudas sådan av vårdcentralerna.

• Alla pensionärer ska erbjudas regelbundna munhälsosamtal och undersökning av

tandläkare/tandhygienist.

Avgifter och taxor

PRO kräver att:

• Tandvårdstaxan ska ingå i högkostnadsskyddet.

• Hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet

• Avgifter och taxor inte utgör ett hinder att få den vård eller tjänst som behövs.

Ambulans och sjukresor

PRO kräver att:

• Tillgången på ambulanser ska motsvara behoven.

• En likvärdig vård ska ges oavsett var man bor.

• Sjukresorna ska organiseras så att restiderna blir så korta som möjligt.

• Kollektivtrafiken ska ge möjlighet till besök i sjukvården med så få byten av transportmedel som möjligt.

• Kollektivtrafiken ska vara väl utbyggd och ha låga avgifter

(6)

Förebyggande insatser

PRO kräver att:

• Ett aktivt arbete för förebyggande hälsovård bör utvecklas mellan regionen och pensionärs-

organisationerna.

• Vårdcentralerna ska ges utrymme att arbeta

förebyggande med anhörigstöd och information om goda kostvanor, motion och olika sjukvårdsinsatser.

• Det ska finnas personal på vårdcentralerna med ingående kunskaper om äldres sjukdomar.

• Personal inom hälso- och sjukvård ska få utbildning för att bli bra på att upptäcka missbruk samt våld och

kränkningar av äldre.

Helhetssyn – samverkan

PRO kräver att:

• Särskilda sjukvårdsteam med geriatrisk kompetens ska finnas för vård och omsorg av äldre.

• Samverkan mellan region och kommun ska stärkas så att vården för äldre blir sammanhållen, även om den ges av olika huvudmän.

• Region och kommun ska informera och garantera tillgång till hjälpmedel utifrån den enskildas behov.

• Viktiga samhällsfunktioner ska använda ny teknik på ett sätt så att inte människor ställs utanför.

• Vårdköerna ska arbetas bort så att vårdgarantin följs.

(7)

Egna anteckningar:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Kontakt med andra samorganisationer, ring PRO Dalarna, 0243-802 95 för information.

(8)

PRO DALARNA Trädgårdsgatan 4

784 34 Borlänge Telefon 0243-802 95

e-post: info@dalarna.pro.se Hemsida: www.pro.se/dalarna

Expeditionstider: Måndag-onsdag 09.00 – 15.30

Torsdag-fredag 09.00 – 12.00

References

Related documents

Eftersom förslaget endast berör straffrättsliga frågor, medan transplantationsverksamhet inom offentlig hälso- och sjukvård inte påverkas, bedöms inte hälso och

Om du behöver hjälp med att låsa upp ditt kort, alt har förlorat ditt pinkodskuvert kan du ringa till SF IT Servicedesk, telefonnummer 08-123 700 20 för att få hjälp med

• Initiering av samordnad vårdplanering för patienter som har behov av insatser från båda huvudmännen och som är utskrivningsklara från slutenvård, eller som kan

Västerviks kommun har sagt upp avtalet om konsumentrådgivning för Vimmerby kommun fr o m 1 juli 2011. FörvaltningschefTorbjöm Johansson infonnerar att teknik- och

Om en bar finns måste den vara placerad i nära anslutning till matsalen och inte ta allt för stor yta av serveringen.. Det finns även krav på vilken sorts mat

Denna andra paragraf i offentlighets- och sekretesslagens tionde kapitel medger att en uppgift lämnas till en enskild eller annan myndighet, om det är nödvändigt för att den

Vid intervjuer och av styrande dokument kopplat till området psykisk hälsa noteras att personer oavsett ålder: barn, unga och vuxna, som har eller som särskilt riskerar att drabbas

Möjlighet skall även finnas för andra regionala idéburna organisationer, vilka inte ingår i Nätverket för Social Ekonomi i Skåne, att omfattas av överenskommelsen.. Båda

För att öka kompetensen hos Reglabs medlemmar kring kopplingen mellan regionalt tillväxtarbete, det regionala utvecklingsprogrammet och den fysiska planeringen genomför Reglab

§ 92 Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre - Borgholms kommun samt Region Kalmar... § 89 Dnr 2021/16 700 SN Information

[r]

I några av de inkomna synpunkterna betonas det faktum att en utredning av fast förbindelse till Fårö inte är ny utan har utretts tidigare.. De skrivande menar att bron borde ha

– Förslaget till ny överenskommelse mellan kommunerna i Skåne län och Region Skåne om samverkan vid utskrivning för patienter från såväl somatisk som psykiatrisk vård

– Förslaget till ny överenskommelse mellan kommunerna i Skåne län och Region Skåne om samverkan vid utskrivning för patienter från såväl somatisk som psykiatrisk vård

 Ersättningsbelopp för kommunens betalningsansvar per dag följer Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (5 kap. 6§), vilket innebär

Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård kommer från och med 2018-01-01 att ersättas av Lagen. (2017:612) om samverkan vid utskrivning från

Erikslunds hälsocentral Gammelstads hälsocentral Gällivare hälsocentral Haparanda hälsocentral Hertsö hälsocentral Hortlax hälsocentral Hällans hälsocentral Jokkmokk

Kallelse till samordnad individuell planering ska skickas inom tre dagar efter det att meddelande om att patienten är utskrivningsklar är skickat.. Kallelse skickas till

Verksamhetschef för vårdcentralen redogör för återinläggningar i SIP-modulen gällande patienter från Vansbro som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård och eller

Observera att denna behörighet gör att sjuksköterskan inte kommer att kunna skapa Telefonordination på dessa produkter.. Ska inte ges till alla sjuksköterskor för ändring av

Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård beskriver mål och inriktning samt prioriterade områden i den skånska hälso- och sjukvården.. Samtliga verksamheter finansierade

Denna grupp ansvarar för att skyndsamt tillsätta en insatsgrupp för den av polisen utvalda individen till avhopparverksamheten. Insatsgruppens aktörer utses

När det gäller aktuella exempel är det Ornöfärjans samfällighetsförening, som idag är huvudman för färjan, som 2014 ansökte till Trafikverket om att låta fär- jan