• No results found

Renhållningstaxa. 1.1 Taxetabeller. Gäller fr o m

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Renhållningstaxa. 1.1 Taxetabeller. Gäller fr o m"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Renhållningstaxa

Gäller fr o m 2012-01-01

Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken kap 27, 4–6 §§ kan utgå för hantering (bortforsling, omhän- dertagande och oskadliggörande) av orenlighet och avfall. Hanteringen omfattar kommunens hela område i den mån dispens inte beviljats av miljöskyddsnämnden eller annan myndighet som har att besluta i denna fråga.

Inom parantes angivna priser är exklusive mervärdesskatt.

1. Hushållsavfall som ej omfattas av producentansvar och därmed jämförligt avfall utom latrin och slam från enskilda avloppsanläggningar.

Avgiften är uppdelad på en fast del per lägenhet och en rörlig del per behållare. Till detta kommer en avgift för gångavstånd för de fall där behållaren vid hämning ej är placerad vid tomtgräns.

Avgiften utgår för alla bebodda fastigheter som ej har totaldispens eller beviljat tidsbegränsat uppehåll från avfallshämtning. Dispens kan endast ges för den del av taxan som är rörlig.

Den fasta avgiften omfattar följande tjänster:

- tillgång till ett utbyggt system för källsortering av hushållsavfall med återvinningscentraler och lokala återvinningsstationer

- särskilt och miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall - miljöriktig insamling och behandling av kylskåp och frysboxar - insamling av elektronikavfall

- särskilt och miljöriktigt omhändertagande av lysrör och lågenergilampor - tillgång till en anläggning för kretsloppsinriktad biologisk behandling av avfall - tillgång till en modern deponeringsanläggning med miljöriktig teknik

- rådgivning och information till hushållen om avfallshantering.

1.1 Taxetabeller

1.1.1 Fast avgift per lägenhet och år kronor/år

- fristående villor, radhus kedjehus och parhus 1.309 (1.047)

- lägenheter i flerfamiljshus med mer än en lägenhet 936 (749)

- fritidshus 661 (529)

För permanent bebodda fastigheter som erhållit befrielse från avfallshämtning vid fastighet, utgår en redu- cerad fast årsavgift med 941 (753) kronor/år.

1.1.2 Rörlig avgift i kronor per år

Kärlvolym Typ

Antal hämtn per år

Kronor per år inkl. moms

Kronor per år, exkl. moms

130 HK 4

1)

120 (96)

130 HK 13

2)

324 (259)

130 HK 26

3)

603 (482)

130 H 26

4)

921 (737)

130 H 52

5)

1 382 (1 106)

130 FK 5

6)

137 (110)

130 F 10

7)

396 (317)

(2)

Kärlvolym Typ

Antal hämtn per år

Kronor per år inkl. moms

Kronor per år, exkl. moms

190 HK 4

1)

153 (122)

190 HK 13

2)

414 (331)

190 HK 26

3)

773 (618)

190 H 26

4)

1 085 (868)

190 H 52

5)

1 653 (1 322)

190 FK 5

6)

185 (148)

190 F 10

7)

468 (374)

240 H 26

4)

1 204 (963)

240 H 52

5)

1 889 (1 511)

240 F 10

7)

518 (414)

370 H 26

4)

1 568 (1 254)

370 H 52

5)

2 849 (2 279)

370 F 10

7)

683 (546)

400 H 26

4)

1 694 (1 355)

400 H 52

5)

3 083 (2 466)

400 F 10

7)

739 (591)

600 H 26

4)

2 544 (2 035)

600 H 52

5)

4 623 (3 698)

600 F 10

7)

1 109 (887)

3 000 C 52

5)

11 721 (9 377)

4 000 C 52

5)

15 413 (12 330)

6 000 C 52

5)

23 120 (18 496)

8 000 C 52

5)

30 818 (24 654)

10 000 C 52

5)

38 535 (30 828)

H = Helår

K = Komposteringskrav F = Fritidshus

C = Container

1) För erhållande av kvartalshämtning fordras:

att fastigheten ligger i glesbygd

att det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare att fastigheten bebos av ensamstående eller pensionärspar med liten avfallsmängd

2) För erhållande av hämtning var fjärde vecka fordras:

att fastigheten ligger i glesbygd

att det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare

3) För erhållande av komposttaxa fordras:

att det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare

4) Normal hämtningsfrekvens för villor, radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus med högst 2 lägenheter är 26 hämtningar per år

(3)

5) Normal hämtningsfrekvens för flerbostadshus med 3 eller flera lägenheter är 52 hämtningar per år

6) För att erhålla reducerad hämtning vid fritidshus krävs att det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare

7) Normal hämtningsfrekvens vid fritidshus är 10 hämtningar per säsong.

1.1.3 Gångavstånd tillägg

Tillägg för gångavstånd i meter, kr/år.

Kärl Typ –1,0 1,1-5,0 5,1 -10,0 10,1 -20,0 20,1-30,0 30,1-40,0 40,1-50,0

130 26 0 126 (101) 254 (203) 508 (406) 761 (609) 1015 (812) 1 268 (1014)

130 52 0 254 (203) 508 (406) 1 015 (812) 1 521 (1217) 2 029 (1623) 2 536 (2029)

190 4 0 19 (15) 39 (31) 76 (61) 115 (92) 153 (122) 191 (153)

190 13 0 64 (51) 126 (101) 254 (203) 380 (304) 508 (406) 634 (507)

190 26 0 126 (101) 254 (203) 508 (406) 761 (609) 1 015 (812) 1 268 (1014)

190 F 5 0 24 (19) 48 (38) 96 (77) 144 (115) 191 (153) 239 (191)

190 F 10 0 49 (39) 98 (78) 196 (157) 294 (235) 393 (314) 490 (392)

190 52 0 254 (203) 508 (406) 1 015 (812) 1 521 (1217) 2 029 (1623) 2 536 (2029) 240 52 0 296 (237) 550 (440) 1 070 (856) 1 585 (1268) 2 100 (1680) 2 614 (2091) 370 52 0 336 (269) 596 (477) 1 116 (893) 1 638 (1310) 2 158 (1726) 2 679 (2143) 400 52 0 423 (338) 690 (552) 1 228 (982) 1 763 (1410) 2 298 (1838) 2 833 (2266) 660 52 0 504 (403) 779 (623) 1 329 (1063) 1 878 (1502) 2 426 (1941) 2 976 (2381)

För glesbygdshämtning gäller 0,0 - 10,0 m ingen avgift, därutöver tillämpas taxetabellen.

1.2 Särskilda taxor

1.2.1 Gemensam sopbehållare

Gemensam sopbehållare får nyttjas av närboende fastighetsinnehavare om:

1. Antalet hushåll är högst tre

2. Antalet personer är högst sex

3. Fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande mindre väg. För radhusbebyggelse får avståndet mellan fastigheterna inte överstiga 20 m om fastigheterna inte är gränsgrannar

4. Mängden sopor ryms i sopbehållare av den storlek, som normalt används i området.

Ansökan om gemensam sopbehållare skall vara skriftlig och lämnas till Borås Energi o Miljö AB.

För gränsgrannar gäller att avståndet från bostadshus till uppställningsplats för sopbehållare ej får överstiga 100 m.

Mellanliggande väg skall för godkännande ha vägnummer 200 eller högre.

1.2.2 Dålig sortering samt budning

Om avfallet vid hämtning ej är sorterat enligt gällande sorteringsanvisningar enligt nedan, kan det inte utan problem och ökade kostnader behandlas i kommunens behandlingsanläggning.

För kärl som efter påpekande inte är godtagbart sorterat utgår en avgift på 313 (250) kr/hämtning

Taxa för separat hämtning (budning) per behållare och gång 313 (250) kronor

För fastigheter, där sorteringen av hushållsavfall, av speciella orsaker, ej kan fås att fungera under en längre tid, uttas följande avgift:

Ordinarie fasta lägenhetstaxa + tre gånger den ordinarie kärltaxan + eventuellt gångavstånd.

(4)

Taxan kräver särskilt beslut.

1.2.3 Otillräcklig behållarvolym

Behållarvolymen skall vara tilltagen så att avfallet ryms i abonnerade behållare även vid större helger. Om behållarvolymen vid fastigheten vid upprepade tillfällen visar sig otillräcklig med påföljden att löst avfall ligger utanför behållaren, alternativt behållaren är överfull, utgår en tilläggsavgift med 250 (200) kr per behållare och gång.

1.2.4 Byte av behållare

När abonnenten påkallar byte av kärlstorlek utgår en avgift på 188 (150) kr per behållare och gång.

1.3 Sopsug

Rörlig taxa fastställes i förhandling med brukaren.

2. Latrin

Hämtning av latrin från fastigheter har upphört. Vid tillfälliga evenemang där engångslatriner används så tillämpas timtaxa enligt punkt 3 nedan (slam från enskilda avloppsanläggningar).

3. Slam från enskilda avloppsanläggningar, t ex slamavskiljare och slutna tankar

Avgift utgår per gång och anläggning. Hämtningsintervall vid behov, dock minst en gång per år.

För sugning, borttransport och behandling av slam från slamavskiljare och slutna tankar utgår avgift enligt följande,

Volym kr per tillfälle

0,0 – 1,9 m³ 854 (683)

2,0 – 3,9 m³ 1 038 (830)

4,0 – 5,9 m³ 1 354 (1 083)

6,0 – 7,9 m³ 1 616 (1 293)

8,0 – 9,9 m³ 1 879 (1 503)

10,0 –11,9 m³ 2 141 (1 713)

12,0 –13,9 m³ 2 614 (2 091)

14,0 –15,9 m³ 3 140 (2 512)

16,0 –17,9 m³ 3 586 (2 869)

- för akut tömning som begärs bli utförd på ordinarie arbetstid men inom 24 tim från beställningen eller för sugning som begärs bli utförd på bestämd dag

uttas en framkörningsavgift av 578 (462) kr/tillfälle

- för sugning av ej sluten anläggning som begärs bli utförd på annan tid än

enligt uppgjort tömnings- schema, uttas en framkörningsavgift av 289 (231) kr/tillfälle

- för extra slanglängd utöver 40 meter 158 (126) kr/ 10 meter

- vid fastigheter som kräver flera tömningar/år, och där dessa kan tidsmässigt bestämmas i förväg utgår ingen extra framkörningsavgift

- för anläggning där sugning ej kan utföras p.g.a. hinder uttas en så kallad

“bomkörningsavgift“ av 296 (237) kr/tillfälle

- för övriga arbeten, t ex framgrävning av övertäckt brunnslock eller koppling

debiteras timtid (vardagar 7.00 – 16.00) med 945 (756) kr/tim

Slamsugningstaxan gäller i tillämpliga delar även vid sugning av“fettavskiljare“.

(Här tillämpas i huvudsak timtaxa + behandlingsavgift.)

(5)

4. Allmänna bestämmelser

4.1 Avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 1-3 i denna taxa är:

- fastighetsägaren

- den som i fastighetsägarens ställe är skattskyldig för fastigheten enligt kommunalskattelagen, eller - ägare av hus å ofri grund.

Avgiftsskyldighet i övrigt åvilar den, som särskilt beställt tjänst eller lämnat avgiftsbelagt avfall vid kom- munens avfallsbehandlingsanläggningar.

Normala renhållningsabonnemang för permanent boende debiteras 4 gånger per år. Övriga abonnemang, med undantag för fritidshus, och tjänster debiteras med tätare intervall.

Påminnelseavgift om 50 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen tillkommer vid sen inbetalning. Vid in- kassoåtgärder tillkommer ytterligare kostnader.

Alla avgifter skall erläggas till Borås Energi och Miljö AB

4.2 Sorteringsskyldighet

Fastighetsägare är skyldig att tillse att avfall som hämtas vid fastigheten för att behandlas på kommunens mottagnings- och behandlingsanordningar är sorterat i enlighet med kommunens renhållningsordning med gällande sorteringsanvisningar.

4.3 Ändrade hämtningsförhållanden

Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till Borås Energi och miljö AB.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och/eller latrin från fastighet för permanent boende kan medges av gatukontoret efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavaren. Om uppehållet varar längre än 8 mån kan renhållningsavgiften reduceras motsvarande den tid som uppehållet varar.

Motsvarande tid för fritidsfastigheter är hel hämtningssäsong (fn 15/5 - 30/9).

Anmälan om uppehåll i hämtning skall vara Borås Energi och Miljö AB tillhanda senast en månad före uppehållets början.

4.4 Övrigt

För prestation, som ej kan debiteras enligt denna taxa, debiteras nettokostnad.

För prestation som utföres enligt miljöbalken kap 15, § 17, utgår avgift enligt tillämplig bestämmelse ovan.

5 Övrigt

Specialtaxor kan upprättas när särskilda skäl föreligger. Sådana särskilda skäl kan vara abonnenter som uppfyller högt ställda återvinningsmål.

References

Related documents

Inbjudan till skriftligt samråd (enskilda, myndigheter, organisationer, föreningar) 2020-05-26.. • Fotomontage ny layout samt karta på nya projektområdet på OX2:s

Några av utredningarna visade att undersökt miljöaspekt inte var något problem, bland annat att halten av sulfidberg inom planområdet har låg till försumbar försurningsgrad samt

Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar I priserna ingår en grundavgift på 820 kr för abonnemanget Matavfall Blir Biogas och

Detta innebär att förvaltningschef kan ges rätt att uppdra åt annan anställd inom kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar i sådana ärenden som förvaltningschefen

Gäller enbart i Sverige - mobilsurf utomlands debiteras enligt gällande prislista för datatrafik i utlandet.. Dataförbrukning upp till värdet 19 kr/dygn debiteras enligt gällande

Skälen till att planen har antagits istället för de alternativ som varit föremål för överväganden 43. De åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av

- Brandfarliga vätskor i kategori 2 eller 3 där särskilda processförhållanden, såsom högt tryck eller hög temperatur, kan ge upphov till fara för allvarlig olyckshändelse,

Du får även ersättning för kalven om kon dör, blir så sjuk eller skadad att hon enligt veterinär måste avlivas eller om kon kommer bort.. 8.1.3