Gäller fr o m Delegationsordning för räddningstjänsten i Halmstad

Download (0)

Full text

(1)

Delegationsordning för räddningstjänsten i Halmstad

Grunder

Enligt kommunallagen kan räddningsnämnden, under förutsättning att den själv har rätt att besluta i ett ärende, delegera beslutanderätten till anställd.

Enligt lagen är också s.k. vidaredelegation tillåten. Detta innebär att förvaltningschef kan ges rätt att uppdra åt annan anställd inom kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar i sådana ärenden som förvaltningschefen fått nämndens bemyndigande att avgöra.

Möjligheten till vidaredelegation innebär att nämnden i praktiken har delegerat all beslutsrätt som bör utövas av anställd till

förvaltningschefen/räddningschefen. Förvaltningschefen/Räddningschefen bestämmer i sin tur vilka befogenheter som skall vidaredelegeras till annan tjänsteman.

Förvaltningschefen är skyldig att upprätta delegationsordning för förvaltningen och fortlöpande hålla nämnden underrättad om vilka som erhållit vidaredelegation.

Rätten att fatta beslut på delegation kan när som helst återkallas. Nämnden har möjlighet att granska hur delegationsrätten i samband med att besluten efteranmäls till nämnden.

Protokollföring

Beslut som fattas med stöd av delegation skall undertecknas av beslutsfattaren. Om denne bedömer det som sannolikt att beslutet kommer att överklagas och

det är av vikt att beslutet snabbt vinner laga kraft, skall beslutet protokollföras särskilt. Justering av protokollet skall verkställas genast och utan dröjsmål

tillkännages på kommunens anslagstavla.

(2)

Anmälan av beslut

Förvaltningschefen/räddningschefen är skyldig att redovisa beslut, fattade på delegation, till räddningsnämnden vid varje närmast följande sammanträde.

Anmälan av delegationsbeslut undertecknas av förvaltningschefen och kontrasigneras av avdelningschef Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas månatligen till förvaltningschefen/räddningschefen.

Anmälan görs inte i ärenden som är rena verkställighetsbeslut, såsom upphandling av avrop, kassation och försäljning av lös egendom, upplåtelse av hyresrätt och andra ärenden av rutinmässig beskaffenhet om det ekonomiska värdet eller det årliga hyresbeloppet understiger två basbelopp.

Anmälan behöver inte heller göras i personalärenden av rutinmässig beskaffenhet.

Undertecknande av avtal mm

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av räddningsnämnden, skall undertecknas av ordförande eller vid dennes förfall av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschefen eller av stf. räddningschefen.

Giltighet

Denna delegationsordning gäller fr o m 2015-03-09.

Uppdrag

Räddningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen/räddningschefen att inom nämndens verksamhetsområde och budgetramar fatta beslut på nämndens vägnar i de ärendegrupper som framgår av nedanstående förteckning.

Förvaltningschefen/Räddningschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd vid räddningstjänsten att besluta i ärendet.

Delegationer

Räddningsnämnden har uppdragit åt förvaltningschefen att inom nämndens verksamhetsområde och budgetramar fatta beslut på nämndens vägnar i av nämnden nedan förtecknade ärendegrupper.

Förvaltningschefen har i sin tur uppdragit åt annan anställd vid räddningstjänsten att besluta i ärenden.

Stf räddningschefen skall vid förvaltningschefens/räddningschefens frånvaro träda i dennes ställe.

Med sådan frånvaro avses när förvaltningschefen/räddningschefen har semester, tjänstledig, kompledig, är sjukskriven eller annan motsvarande frånvaro samt

då räddningschefen på grund av tjänsteuppdrag på annan ort ej själv kan besluta i ärenden vilka ej rimligtvis kan dröja.

(3)

När både Räddningschefen/förvaltningschefen och stf räddningschefen är frånvarande enligt skäl som ovan utses någon av de tjänstemän som ingår i ledningsgruppen att träda i förvaltningschefens ställe medan någon av brandingenjörerna utses att ersätta räddningschefen i de uppgifter som åligger denne enligt lag (SFS 2003:778 med efterkommande ändringar och tillägg). Räddningschefen har rätt att utse personer enligt ovan.

Den för befattningshavare i organisationen utsedde ersättaren är, när befattningen är vakant, att jämställa med ordinarie befattningshavare enligt denna delegationsordning.

Med stöd av ovanstående lämnas beslutanderätt till tjänstemän inom Räddningstjänsten enligt följande:

Beslutanderättens omfattning

Delegerad beslutanderätt omfattar inte:

1. Ärenden som avser Räddningsnämndens mål, inriktning, omfattning eller kvalité,

2. Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttrande med anledning av att ett beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

4. Föreläggande eller förbud vid vite, eller på den försumliges bekostnad,

5. Meddelande om frister för när skriftlig redogörelse för brandskyddet skall lämnas in till kommunen.

Räddningsledare är inget delegationsförfarande utan är ett förordnande vilket regleras i styrdokument ”Förordnande av räddningsledare i Halmstads kommun”

(4)

Ärendetyp

Räddningsnämndens delegering

Räddningschefens delegering

Löp nr Undertecknande Beslutanderätt Beslutanderätt Anmälan

Förvaltningslagen

U 01

avvisande av för sent inkommen besvärshandling, (Förvaltningslagen 1986:223, § 24)

Förvaltningschef Stf Räddningschef RN

U 02

Omprövning av beslut (Förvaltningslagen 1986:223, § 27) Räddningschefen Stf Räddningschef RN Offentlighets- och sekretesslagen

U 03

prövning om att handling inte ska lämnas ut med hänvisning till sekretess,

(Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400 samt tryckfrihetsförordningen 1949:105 2 kap §§ 12 & 14)

Förvaltningschef Stf Räddningschef RN

Allmänt

U 04

Sakkunnigutlåtande Namngivna handläggare Rch

U 05

Överenskommelse om bränning av byggnad i samband med övning.

Avd chef Personal &

kompetensutveckling, Avd chef

Räddningsavdelning, Stf Räddningschefen

Rch

U 06

Intyg om genomförda läkarundersökningar, konditionstester och arbets-EKG för personal som skall genomgå

räddningsskola.

Avd-chef POKUV,

Namngivna handläggare Rch

U 07

Order Stf Räddningschef,

Avd chef Rch

U 08

Överklagningsärende som skickas vidare till

förvaltningsdomstolen Räddningschefen Stf Räddningschefen RN

U 09

Drift / serviceavtal Förvaltningschef Avd chef

Stf Räddningschef, utsedd handläggare

Rch

U 10

Avtal enligt upprättade standardavtal, t ex automatlarmavtal Förvaltningschef Handl. inom respektive avtalsområde

Avdchef

Stf Räddningschefen

Rch

POKUV = Personal och kompetensutveckling

(5)

Ärendetyp

Räddningsnämndens

delegering Räddningschefens delegering

Löp nr Undertecknande forts. Beslutanderätt Beslutanderätt Anmälan

Lag om Skydd mot olyckor (LOS)

U 11

Beslut ang dispens att sota själv (Lag om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § 2 st)

Räddningschef Stf Räddningschef Avdchef förebyggande särskilt utsedd handl.

RN

U 12

Förelägganden och förbud.

(Lag om skydd mot olyckor 5 kap. 2 § 2 st)

Räddningschef Stf Räddningschef Avdchef Förebygg Tillsynsförrättare

Brandingenjör i beredskap (syd)

Jourhavande Insatsled Skorstensfejarmäst. (Inom kompetensområdet)

RN

U 13

Tillsynsföreläggande av omfattande karaktär.

(T ex kostnaderna för att åtgärda bristerna är stora och/eller får stor påverkan på verksamheten.)

Räddningschefen Stf Räddningschefen,

Avd chef förebyggande RN

Förordningen om Skydd mot olyckor (FOS)

U 15

Förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand.

(förordningen om skydd mot olyckor 2 kap 7 §.)

Räddningschef Stf Räddningschef Avdchef Förebyggande Brandingenjör i beredskap (syd)

Jourhavande Insatsled.

RN

U 16

Beslut om kontroll av brandskyddet vid andra tillfällen än som anges i förteckningarna över kommunens sotningsobjekt, (Förordningen om skydd mot olyckor 3 kap 1 § andra stycket)

Räddningschef Stf Räddningschef Avdchef Förebyggande Brandingenjör i beredskap (syd)

Jourhavande IL

RN

Utfärdande av tillstånd (LBE)

U 17

Beslut ang. tillstånd om brandfarliga och explosiva varor.

(Lagen, sista stycket i 17 och 18 § §)

Räddningschef Stf Räddningschef Avdchef Förebyggande särskilt utsedd handl.

RN

U 18

Avsyna och utfärda driftstillstånd till anläggningar med tillstånd enligt ovan.

Räddningschef Stf Räddningschef Avdchef Förebyggande särskilt utsedd handl.

RN

(6)

Ärendetyp

Räddningsnämndens delegering

Räddningschefens delegering

Löp nr Undertecknande forts. Beslutanderätt Beslutanderätt Anmälan

Tillsyn

U 19

Utföra tillsyn (LBE 21§ första stycket), med rätt till tillträde samt de handlingar och upp-lysningar som kan behövas (LBE 24 §).

Räddningschef Stf Räddningschef Avdchef Förebygg särskilt utsedd handl.

Brandingenjör i beredskap (syd)

RN

Förelägganden och förbud enligt LBE

U 20

Meddela föreläggande och förbud. (Lagen 25 § första och tredje stycket)

Räddningschef Stf Räddningschef

Avdchef Förebygg särskilt utsedd handl.

Brandingenjör i beredskap (syd)

RN

Övrig myndighetsutövning

U 21

Besvarande av remisser av rutinmässig karaktär som berör

nämndens myndighetsområde. Räddningschef Avd.chef eller handläggare inom

aktuellt ämnes- och objektsområde Stf räddningschefen

RN

U 22

Remisser ställda till räddningsnämnden då nämndens sammanträde ej kan avvaktas.

Räddningschef Stf Räddningschef, Avd chef inom aktuellt ämnesområde,

RN

(7)

Ärendetyp

Räddningsnämndens delegering

Räddningschefens delegering

Löp nr Ekonomi Beslutanderätt Beslutanderätt Anmälan

E 01

Upphandling och avrop inom driftbudgetens ram Förvaltningschefen Se förteckning nedan Rch

E 02

Inköp av inventarier enligt budgetspecifikation i varje enskilt

fall till ett värde motsvarande 4 basbelopp. Förvaltningschefen Se förteckning nedan RN

E 03

Inköp av investeringsobjekt vilka beslutats av räddningsnämnden i

samband med budgetarbetet. Förvaltningschefen Avd.chef RN

E 04

Avropsinköp <10 000 kr/köp Utsedda avropare Rch

E 05

Direktupphandlingar <5000 kr/köp Utsedd avropare -

E 06

Direktupphandlingar >5000 kr/köp Utsedd inköpare Rch

E 07

Förnyad konkurrensutsättning <10 000 kr/köp Utsedd inköpare Rch

E 08

Kassation Förvaltningschef Aktuell avd.chef

Driftsamordnare RN

E 09

Tillämpning av taxor Förvaltningschef Stf räddningschefen

Aktuell avd.chef

RN

E 10

Tillämpning av Prislista Förvaltningschef Stf räddningschefen

Aktuell avd.chef

Ansvarig Externutbildning

RN

E 11

Nyttjanderättsupplåtelse Förvaltningschef Stf räddningschefen

Brandingenjör i beredskap - syd

RN

E 12

Avskrivning av fakturor till ett belopp motsvarande ett halvt basbelopp

Förvaltningschef RN

E 13

Utse attesttanter, inköpare och avropare Förvaltningschef RN

(8)

Ärendetyp

Räddningsnämndens delegering

Räddningschefens delegering

Löp nr Personalärenden Beslutanderätt Beslutanderätt Anmälan

P 01

Personalärenden utom de som berör:

1. förvaltningschefen

2. tillsättning av tillsvidareanställning eller kungjort vikariat som avdelningschef, stf räddningschef eller motsvarande

3. disciplinpåföljd, avstängning, uppsägning från arbetsgivarens sida eller avsked, avseende avdelningschef/motsvarande

Förvaltningschef Se förteckning som följer. RN

P 02

Förhandla enligt MBL som ersättare för förvaltningschefen. Stf Räddningschefen Rch

P 03

Förhandla enligt MBL i frågor som rör frågor som rör endast

räddningsavdelningen. Avd chef

Räddningsavdelningen Rch

P 04

Anställning av personal inom eget ansvarsområde Avd. chef.

Stf Räddningschef RN

P 05

Lönesättning vid nyanställning av personal där anställningsbeslut fattas av delegat. (KF personalstadga § 10, lönepolicyn)

Avd. chef.

Stf Räddningschef Rch

P 06

Utannonsera ledig befattning, vilken delegat också har rätt att anställa.

Avd. chef.

Stf Räddningschef

RN

P 07

Anställning av vikarier för brandmän, max 3 månader. Avd chef. POKUV

Särskilt utsedda handläggare Stf Räddningschef

RN

P 08

Entledigande av personal som begärt detta själv, där anställningsbeslut fattas av delegat

Avd.chef

Stf Räddningschef

RN

P 09

Återbesättningsprövning Avd. chef

Stf Räddningschef Rch

P 10

Besluta om underställd personals deltagande i utbildning, kurser och konferenser etc där kostnaden tas under eget budgetansvar.

Chefer med underställd personal

(Samråd med Avd chef POKUV).

P 11

Besluta om personals ledighet för enskild angelägenhet (6 kap §

32 AB) Stf Räddningschef

Avd chef

(Samråd med Avd chef POKUV).

Rch

P 12

Besluta om semesterledighet för underställd dagtidstjänstgörande personal (6 kap 27 § AB)

Närmsta chef, Avd. chef, Stf Räddningschef

-

P 13

Besluta om semesterledighet för underställd personal ingående i jourstyrkan. (6 kap 27 § AB)

* inom 14 dagar.

Aktuell styrkechef/Lag BF.

(Samråd med Avd chef POKUV). -

P 14

Besluta om semesterledighet för jourtjänstgörande personal

längre framförhållning än 14 dagar. Avd chef POKUV. (avseende

brm/BF samråd med aktuell Lag BF/stf) -

POKUV = Personal och kompetensutvecklingsavdelningen

(9)

Ärendetyp

Räddningsnämndens delegering

Räddningschefens delegering

Löp nr Personalärenden, forts. Beslutanderätt Beslutanderätt Anmälan

P 13

Beslut om tjänsteresa inom Norden, avseende insats eller studier vid akuta räddningsinsatser,

Avd chef

Stf Räddningschefen

Rch

P 14

Beslut om tjänsteresa inom Sverige Avd chef

Stf Räddningschefen -

P 15

Beordra övertid, fyllnadstidstjänstgöring, & beredskap för

underställd dagtidstjänstgörande personal (3 kap 6§ AB) Stf räddningschef Avd chef

Brandingenjör i beredskap (sys) Jourhavande IL

Stabschef/ chef HILL/

Ledningsoperatör

-

P 16

Beordra övertid, fyllnadstidstjänstgöring och beredskap för personal

i jourstyrka (3 kap 6§ AB) Stf räddningschef

Avd chef Räddningsledare Stabschef /chef HILL/

Ledningsoperatör

-

P 17

Ekonomiska åtgärder i samband med rehabutredning Stf Räddningschef

Avd chef Rch

P 18

Representationer och uppvaktningar Stf Räddningschef -

P 19

Representationer och uppvaktningar < 5 000 kr per tillfälle Avd chef -

Figure

Updating...

References

Related subjects :