Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Datum Tid 18:30 20:15. Justeringens plats och tid kl 13:00.

Full text

(1)

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-03-26 Datum då anslaget sätts upp 2015-03-31 Datum då anslaget tas ned 2015-04-22 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift

Datum 2015-03-26

Tid 18:30–20:15

Plats Myggdalen

Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats

och tid 2015-03-31 kl 13:00 Paragrafer 17 - 26

Sekreterare

Frida Ryholt

Ordförande

Anna Steele

Justerande

Anna Steele Kristjan Vaigur

(2)

Närvarolista

Beslutande Anna Steele (FP) Peter Odelvall (M) Kristjan Vaigur (S) Bo Jakobsen (M) Karin Ljung (S) Luis Arias Vera (MP) Helen Dwyer (C) David Westius (S) Lukas Englund (KD)

Ersättare Kaj Runelund (M) Ingmar Jansson (MP) Mats Larsson (FP) Ulla Hoffmann (V) Anders Olsson (C)

Övriga

Magdalena Gyllenlood, facklig representant, Lärarnas Riksförbund Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen

Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen Frida Ryholt, Sekreterare/utredare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande Selma Harki (S) Emelie Eklånge (KD) Caroline de Wendel (M) Agneta Hallbeck (S)

(3)

§ 17 Dnr 2015/GAN 0029 001

Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut - Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden. Det finns för perioden inga beslut att redovisa.

(4)

§ 18 Dnr 2015/GAN 0022 10

Ekonomisk rapport

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut - Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Ekonomisk rapport per 2015-02-28 redovisas.

Bilagor

ekonomisk rapport februari 2015.pdf

(5)

§ 19 Dnr 2015/GAN 0049

Reviderad delegationsordning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut - Reviderad delegationsordning inom gymnasie- och

arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde antas.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till reviderad delegationsordning har tagits fram.

Delegationsordningen ändrades 2011 med anledning av att en ny skollag antogs. En revidering gjordes 2014 där en ändring gjordes till rätt lagrum i skollagen avseende systematiskt kvalitetsarbete. Förslaget till revidering innehåller ändringar med anledning av att nya befattningar och namn på befattningar har ändrats sedan delegationsordningen beslutades t.ex.

förhandlingschef.

Skollagens reglering avseende gymnasiesärskolan har ändrats sedan delegationsordningen beslutades. Svenska för invandrare har förts över till vuxenutbildningen. För gymnasiet har kompletteringar gjorts avseende beslut som huvudman tar om bl.a. yttrande till annan kommun, beslut om

tilläggsbelopp och inackorderingstillägg. För kommunal vuxenutbildning har kompletteringar gjorts avseende mottagande och yttrande. För

Arbetscentrum har hänvisningen till socialnämndens delegationsordning tagits bort.

Bilagor

Delegationsordning GAN 2015.doc

tjänsteskrivelse ändring av GANs delegationsordning.docx Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

(6)

§ 20 Dnr 2014/GAN 0118 44

Remiss förslag till lokalisering och utformning av multihus

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen

- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på remissen om nytt gymnasium och nya lokaler för vuxenutbildningen.

Reservation

Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för de Socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning.

Luis Arias Vera (MP) reserverar sig mot beslutet.

Kristjan Vaigur (S) och Luis Arias Vera (MP) inkommer med en gemensam skriftlig reservation.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade om hon hade haft rösträtt ställt sig bakom reservationen.

Beskrivning av ärendet

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått förslag till lokalisering och utformning av multihus för bl.a. nytt gymnasium och nya lokaler för

vuxenutbildningen på remiss från kommunstyrelsen. Remissvaret ska lämnas senast den 31 mars 2015. Nämnden ska också beräkna ett täckningsbidrag. I svaret på remissen lämnas en bakgrund kring samverkansavtalet i Stockholms län, elevantal, demografisk utveckling samt sökmönstret till gymnasiet för gymnasieungdomar i Tyresö kommun. Täckningsbidraget har beräknats och redovisas för några olika alternativ. Det redovisas vilka utgångspunkter som använts. Vidare görs en del reflektioner kring det nya gymnasiet och

(7)

vuxenutbildningen.

Ordförandeförslag

Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som gymnasie- och

arbetsmarknadsnämndens svar på remissen om nytt gymnasium och nya lokaler för vuxenutbildningen.

Yrkande

Kristjan Vaigur (S) för de Socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning och Luis Arias Vera (MP) yrkar att Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag på nytt gymnasium ”Vår vision Campus Tyresö”

antas som remissvar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) och Luis Arias Veras (MP) yrkande att anta Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterparitets förslag på nytt gymnasium ”Vår vision Campus Tyresö” som remisssvar.

Nämnden avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, att anta utvecklingsförvaltningens skrivelse som svar på remissen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Remiss från kommunstyrelsen lokalisering och utformning av nytt gymnasium.pdf

Svar på remiss multihus nytt gy och vux.docx

(8)

§ 21 Dnr 2015/GAN 0050 003

Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen

- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på remissen avseende

planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018.

Kristjan Vaigur (S) meddelar att tjänstgörande Socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet med hänvisning till eget förslag till kommunplan.

Luis Arias Vera (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget förslag till kommunplan.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Luis Arias Vera (Mp) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 översändes omvärldsanalys på remiss. Remissvar ska skickas till kommunkansliet senast den 2 april 2015.

Av samtliga remissvar ska framgå viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2016-2018.

Faktorer som bör beaktas i planeringen med Kommunplan 2016-2018 utifrån vad som framkommit i samband bokslut/verksamhetsberättelse för 2014 eller budget/verksamhetsplan för 2015. Av nämnders/utskotts remissvar ska

(9)

dessutom framgå.

Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet.

Eventuella förändringar i gällande investeringsprogram.

Förslag till förändring av taxor och avgifter.

Bilagor

Ansökan om investering.xlsx

Omvärldsanalys Tyresö Kommun2016-2018.pdf Remiss Kommunplan 2016-2018.docx

Remissvar avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018 GAN.doc

(10)

§ 22 Dnr 2015/GAN 0023 001

Information från förvaltningschefen

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut - Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet Förvaltningschefen informerar om

- Arbetslöshetsstatistik - Sökbilden på gymnasiet - SFI/SFX

- Undertecknande av avtal gällande mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.

Bilagor

arbetslöshetsstatisk per februari 2015.pdf

(11)

§ 23 Dnr 2015/GAN 0028 44

Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut - Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

På vuxenutbildningen/SFI anser sig en elev (kvinna) mobbad av arbetskamrater på praktikplats samt sexuellt trakasserad i skolan av en klasskamrat.

Gällande Tyresö gymnasium har ingen anmält kränkande behandlingar under den aktuella perioden.

Bilagor

Redovisning av kränkande behandling februari 2015.pdf

(12)

§ 24 Dnr 2015/GAN 0024 001

Anmälan delegationsbeslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut - Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Inga delegationsbeslut finns att redovisa vid sammanträdet.

(13)

§ 25 Dnr 2015/GAN 0025 10

Statsbidrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut - Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Följande beslut gällande statsbidrag har meddelats:

Skolverket har beslutat att fördela statsbidrag till Tyresö kommun/C3L för läringsutbildning för vuxna 2015.

Skolverket har beslutat att fördela statsbiddrag till Tyresö kommun/C3L för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar att bevilja ansökan från Tyresö kommun/C3L gällande att utbildningen Systemutvecklare med Java får ingå i yrkeshögskolan. Beslutet gäller till och med 2019-02-02.

Myndigheter för yrkeshögskolan avslår ansökan från Tyresö kommun/C3L gällande att utbildningen i iOS utvecklare ska ingå i yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag eller särskilda medel.

Bilagor

Beslut statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015.pdf Beslut för yrkeshögskolan systemutvecklare med Java.pdf Beslut ansökan iOS utvecklare.pdf

Beslut statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2015.pdf

(14)

§ 26 Dnr 2015/GAN 0026 001

Meddelanden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut - Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Undertecknat avtal gällande mottagande och bosättning av nyalända invandrare.

Bilagor

Undertecknad överenskommelse om mottagande om bosättning av nyanlända invandrare.pdf

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :