Sammanträdesrum 2, kl Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Full text

(1)

~ HÄSSLEHOLMS

,-." KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTI

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Beslutande Ledamöter

Tjänstemän

Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer

Underskrifter Sekreterare

2011-10-28

Sammanträdesrum 2, kl. 09.00-09.05 Urban Widmark (M) ordförande

Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark

Strategisk samhällsplanerare Christina Zoric Persson Lars-Göran Wiberg

KommunledningskontoretJ 2011-10-28

Elisabeth Aidemark

ordföra~l.?

Urban Widmark

... = ..

Justerare

1 (3)

(2)

~

HÄSSLEHOLMS

/~'~ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS . "'RBETSUTSKOTI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

l Organ

, Sammanträdesdag

: Datum d~ anslaget sätts upp

Datum d~ anslaget tidigast f~r tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Datum d~ anslaget togs ner

Signatur

2011-10-28

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Hässleholms kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-28

2011-10-28

2011-11-23

Kommunledningskontoret

;;;'Y b- -

... ~ ... : ... ..

Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark 2011-

2 (3)

(3)

~ HÄSSLEHOLMS

.;q.;

KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

Justering

2011-10-28

2011/349 212

§ 278

Remissvar till Länsstyrelsen angående Häringstorp 1:2 Tillstånd till miljöfarlig verksamhet - gruppstation med vindkraftverk

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom miljönämndens yttrande.

Beskrivning av ärendet

Häringstorp Vind AB söker tillstånd hos Länsstyrelsen i Skåne län om att etablera en vindkraftanläggning på fastigheten Häringstorp 1:2 med flera söder om Västra Tomp i Hässleholms kommun. Länsstyrelsen har i ett första skede skickat en förfrågan till Hässleholms kommun och miljönämnden för att göra en bedömning huruvida ansökningshandlingarna behöver kompletteras.

Miljönämnden har yttrat sig i kompletteringsärendet den 26 oktober 2011.

Efter att handlingarna kompletterats av sökanden kommer ärendet att ännu en gång skickas på formellt samråd till kommunen.

Bilaga:

MN protokoll 2011-10-26 § 148 MN tjänsteutlåtande 2011-10-26

Sänt till:

Länsstyrelsen Miljönämnden

WV~GL

Utdraget bestyrkes

(4)

'(PVVVV

R ~

lHässleholms kommun

SANfNIANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanlrädesdalum

2011-10-26

Diarienummer

2010-002454

Miljönämnden

§ 148

Häringstorp 1:2 m fl

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet - gruppstation med vindkraftverk

Beslut

Nliljönämnden yttrar följande till Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU):

Det är inte rimligt att till Häringstorp Vind AB lämna tillstånd, vilket öppnar för etablering på allt mellan 7 och 10 verk. Bolaget anger att slutlig utformning, antal verk och storlek på verken ska bestämmas först i upphandlingsskedet, efter beviljat tillstånd. HässIehoIms kommun vill att ansökan ska ange höjd och effekt pä verken, antal samt fasta koordinater, i rangordnade alternativ om bolaget så vill, och vill inte att denna fråga hänskjuts till "samråd med tillsynsmyndigheten". En viss justeringsmån kan tillåtas, i normalfallet bör placeringen kunna ske inom en radie av 25 meter från ursprungliga koordinater.

Sökandes förslag till villkor punkt 5 (100 meters justeringsmän) hänvisar till en karta som visar 10 verk med tota.!höjden 150 m. Kartans skala är på 1 :25 000 och placeringarna saknar koordinater varför det bedöms vanskligt att utgå från denna när det gäller att mäta upp 100 m justeringsmän.

Hässleholms kommun ställer krav pä att detaljplan ska upprättas för

vindktaftsetableringar. Kravet grundar sig pä konkurrerande markanvändning och är i enlighet med ställningstagande i kommunens tematiska tillägg till

översiktsplanen. Det framgår inte av handlingarna hur Häringstorp Vind 4-\B har tänkt hantera detaljplanefrågan.

Befmtliga vägars kondition och bärighet bör undersökas och utredas i ett tidigt skede, det vill säga i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivnillg, och inte skjutas upp till byggstart.

Häringstorp Vind AB har översiktligt resonerat om påverkan från de två andra projekten som planeras i området. Vissa fotomontage har också gjorts. Däremot saknas uppgifter om ljudpåverkan. Man kunde till exempel ha kompletterat med Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

6(32)

(5)

Hässleholm s kommun

SAtvlMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-10-26

Diarienummer

2010-002454

Mifj6nämnden

det material som HS Kraft har lämnat in med sitt yttrande till Häringstorp Vind AB i detta ärende.

Ansökan bör kompletteras med fastighetsbeteckningar och koordinater för bostäder benämnda A-X.

Det saknas en beskrivning av den visuella påverkan vid berörda bostäder A-X.

Kartmaterialet när det gäller ljudutbredning och skuggbildning är fortfarande alltför otydliga. Ingen förändring har skett när det gäller detta sedan

samrådsversionen.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-10-26.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Skåne län har den 7 september 2011 inkommit med en förfrågan om ansökningshandlingarna från Häringstorp Vind AB gällande tillstånd till miljöfarlig verksamhet i något avseende behöver kompletteras. Anstånd för kommunens yttrande har beviljats till den 28 oktober.

Det aktuella etableringsområdet är beläget i sydvästra delen av kommunen, ca 3 km söder om Västra Torup och ca 6 km från Tyringe. Området är utpekat som lämpligt för vindkraft i Hässleholms kommuns tematiska tillägg till

översiktsplanen. Den närmaste bostaden ligger ca 750 m från etableringsområdet.

Häringstorp Vind AB planerar att uppföra en vindkraftsanläggning på 8 fastigheter (med beteckning Häringstorp och Stora Tockarp). Anläggningen planeras omfatta högst 10 verk med en totalhöjd om maximalt 190 m.

Produktionen beräknas översiktligt uppgå till 60 G\"Vh elenergi per år, vilket motsvarar ca 11 procent av kommunens totala elenergianvändning 2008.

I anslutning till ovanstående anläggning planeras för två andra grupper av vindkraftverk genom andra projektörer.

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

7(32)

(6)

~ ~

lHässleholms a(ommun

Miljönämnden

Sänt till:

SAl'vIMANTRÄDESPROTOKOll

Sammanträdesdatum

2011-10-26

Diarienummer

2010-002454

Kommunstyrelsens arbetsutskott (I(SAU).

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

8(32)

(7)

~v q. HASSLEHOLMS

m

g. <lO ., KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

MILJCNAMNDEN

Datum Diarienummer

Handläggare Carina WesterIund 0451 - 26 8196

2011-10-26 2010-002454

Carina. westerIund @hassleholm.se

Postadress Stadshuset

Miljönämnden

Häringstorp 1:2 m

fl

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet - gruppstation med vindkraftverk

Förslag till beslut

Miljönämnden yttrar följande till Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU):

Det är inte rimligt att till Häringstorp Vind AB lämna tillstånd, vilket öppnar för etablering på allt mellan 7 och 10 verk. Bolaget anger att slutlig utform- ning, antal verk och storlek på verken ska bestämmas först i upphandlingsske- det, efter beviljat tillstånd. Hässleholms kommun vill att ansökan ska ange höjd och effekt på verken, antal samt fasta koordinater, i rangordnade alternativ om bolaget så vill, och vill inte att denna fråga hänskjuts till "samråd med till- synsmyndigheten". En viss justeringsmån kan tillåtas, i normalfallet bör pla- ceringen kunna ske inom en radie av 25 meter från ursprungliga koordinater.

Sökandes förslag till villkor punkt 5 (100 meters justeringsmån) hänvisar till en karta som visar 10 verk med totalhöjden 150 ffi. Kartans skala är på

1 :25 000 och placeringarna saknar koordinater varför det bedöms vanskligt att utgå från denna när det gäller att mäta upp 100 m justeringsmån.

Hässleholms kommun ställer krav på att detaljplan ska upprättas för vind- kraftsetableringar. Kravet grundar sig på konkurrerande markanvändning och är i enlighet med ställningstagande i kommunens tematiska tillägg till över- siktsplanen. Det framgår inte av handlingarna hur Häringstorp Vind AB har tänkt hantera detaljplanefrågan.

Befintliga vägars kondition och bärighet bör undersökas och utredas i ett tidigt skede, det vill säga i ansökan och i miljökonsekvensheskrivningen, och inte skjutas upp till byggstart.

Häringstorp Vind AB har översiktligt resonerat om påverkan frän de två andra projekten som planeras i området. Vissa fotomontage har också gjorts. Där- emot saknas uppgifter om ljudpåverkan. Man kunde till exempel ha komplette- rat med det material som HS Kraft har lämnat in med sitt yttrande till Härings- torp Vind AB i detta ärende.

Ansökan bör kompletteras med fastighetsbeteckningar och koordinater för bo- städer benämnda A-X.

Besöksadress Stadshuset

Telefon 0451-268331

E-postadress

miljonamnden@hassleholm.c;p :JR1 RO Hil<;<;lphnlm Nvtnrn.:." 1

(8)

~

HÄSSLEHOLMS

if> KOMMUN

MIWÖNÅM:';DEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2(3)

postadress Stadshuset

Datum Diarienummer

2011-10-26 20 10-002454

Det saknas en beskrivning av den visuella påverkan vid berörda bostäder A-X.

Kartmaterialet när det gäller ljudutbredning och skuggbildning är fortfarande alltför otydliga. Ingen förändring har skett när det gäller detta sedan samråds- versionen.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Skåne län har den 7 september 2011 inkommit med en förfrå- gan om ansökningshandlingarna från Häringstorp Vind AB gällande tillstånd till miljöfarlig verksamhet i något avseende behöver kompletteras. Anstånd för kommunens yttrande har beviljats till den 28 oktober.

Det aktuella etableringsområdet är beläget i sydvästra delen av kommunen, ca 3 km söder om Västra Torup och ca 6 km från Tyringe. Området är utpekat som lämpligt för vindkraft i Hässleholms kommuns tematiska tillägg till över- siktsplanen. Det närmaste bostaden ligger ca 750 m från etableringsområdet.

Häringstorp Vind AB planerar att uppföra en vindkraftsanläggning på 8 fastig- heter (med beteckning Häringstorp och Stora Tockarp). Anläggningen planeras omfatta högst 10 verk med en totalhöjd om maximalt 190 m. Produktionen be- räknas översiktligt uppgå till 60 GWh elenergi per år, vilket motsvarar

ca 11 procent av kommunens totala elenergianvändning 2008.

I anslutning till ovanstående anläggning planeras för två andra grupper av vindkraftverk genom andra projektörer.

Utredning i ärendet

Den 15 juni 2011 hölls ett samrådsmöte mellan kommunens representanter och representanter från 02 Vindkompaniet. Från kommunen deltog både politiker (kommunstyrelsens arbetsutskott) och tjänstemän. Vid samrådsmötet framkom bland annat att 02 Vindkompaniet kommer att utreda påverkan på det närlig- gande tysta området. Vidare avser de att göra en bedömning av påverkan från de andra båda projekten i området, HS Kraft AB:s och Statkraft Södra Vind- kraft AB:s projekt. Miljökontoret framhöll vid mötet vikten av samordning med de andra projekten samt att 02 Vindkompaniet följer länsstyrelsens beslut och att de tar fram tydligare kartmaterial.

Den 14 april höll 02 Vindkompaniet öppet hus för allmänheten. Inga represen- tanter från kommunen närvarade vid mötet eftersom kommunen fick kännedom om mötet i ett sent skede.

Besöksadress Stadshuset

Telefon 0451-268331

E-postadress

miljonamnden@hassleho/m.<:p

?R1 FlO H:i<:<:IAhnlrTI 1\1\, .. ",..-,.".0" 1

(9)

m

HÄSSLEHOLMS

~ KOMMUN TJÄNSTEUTLA T ANDE 3(3)

Postadress Stadshuset

MIl..JONAMNDEN

Datum Diarienummer

2011-10-26 20 l 0-002454

Väster om etableringsområdet finns ett rekreationsområde, Storedamm, som klassificeras som bullerfritt område i översiktsplanen. Utpekat område för vindkraft överlappar det bullerfria området. Två av verken i alternativet med 10 verk och ett verk i alternativet med 7 verk, hamnar i både utpekat område för vindkraft och i bullerfritt område. Övriga verk ligger enbart i utpekat områ- de för vindkraft. Det tematiska tillägget om vindkraft till kommunens över- siktsplan anger att i de utpekade områdena för vindkraft kan vindkraften få högre prioritet än andra allmänna intressen. En omprövning av tidigare ställ- ningstaganden ska vara möjlig inom de utpekade områdena. Slutlig lämplighet ska prövas i detaljplaneprocessen.

Under etableringsfasen kommer det att krävas omfattande lastbilstransporter för att transportera vindkraftverk och material till fundament och vägbelägg- ning. För betong till fundament av den vanligaste typen behövs ca 60 lastbils- transporter per fundament. Varje vindkraftverk levereras i delar på ca 15 last- bilar.

Miljökontoret

C.' -,:: - " C- ''">

~

--:?...::::---

Sven-Inge Svensson Miljöchef

Besöksadress Stadshuset

Telefon 0451-26 83 31

,-"" ... f ~l

CcLtCUL\ LWzLU~~t

Carina Westerlund Tillsynschef

E-postadress

miljonamnden@hassleholm.se :JR1 RO H;\c;c;lphnlm NvtnrniClt 1

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :