Sekreterare Maria Svenningsson Paragraf

Full text

(1)

Plats och tid Sammanträdesrum A2, klockan 8.40-11.15.

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande Jana Nilsson (S), vice ordförande Harald Lagerstedt (C)

Stefan Edlund (MP) Ewa Klang (S)

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör

Maria Svenningsson, kommunsekreterare

Sara Hällström Dahlström, exploateringsingenjör, § 460 Magnus Sjöberg, avdelningschef, § 460, 462

John Nilsson, tillförordnad förvaltningschef serviceförvaltningen, § 461 Daniel Leon, enhetschef serviceförvaltningen, § 461

Fariba Afzali, avdelningschef serviceförvaltningen, § 461 Leif Andersson, markförvaltare, § 462

Veine Palm, exploateringsingenjör, § 462 Utses att justera Jana Nilsson (S)

Sekreterare Maria Svenningsson Paragraf 460-468

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M)

Justerande Jana Nilsson (S)

(2)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 460 Dnr KS 2016/0594

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för kvarteret Malmen och Charleshill

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. i granskningsskedet inte ha något att invända mot förslag till detaljplan för kvarteret Malmen och Charleshill.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har 3 oktober 2018 översänt förslag till detaljplan för kvarteret Malmen och Charleshill med begäran om kommunstyrelsens yttrande.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 24 januari 2017, § 45, yttrat sig över samrådsremissen och då tillstyrkt förslaget till detaljplan med beaktande av synpunkter som åtgärdats i fortsatt planarbete.

Planområdet som omfattar ett helt kvarter i centrala Varberg, cirka 150 meter från det nya stationsområdet och cirka 450 meter norr om Varbergs torg. Detaljplanen syftar till att förtäta kvarteret och att möjliggöra

byggnation av bostäder, centrumverksamhet och kontor, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet, kommunens

bebyggelsestrategi samt med förtätningsstrategin. Byggnaden på Malmen 9 bevaras.

Planförslaget möjliggör en högre exploateringsgrad i kvarteret samt att kvarterets karaktär ändras från ett öppet till ett slutet stadskvarter, innehållande upp till cirka 230 lägenheter. Förslaget medger bebyggelse i tre till fyra våningar med möjlighet till bostäder på vinden alternativt en indragen takvåning, samt källargarage under byggnader och gårdar.

I planens norra del har en förlängning av Baggens gränd föreslagits. Gatan planläggs som en del av det stråk som ska ansluta till det nya

stationsområdet och omfattar även en gång- och cykelväg.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 11 oktober 2018.

Granskningshandling för detaljplan för kvarteret Malmen och Charleshill, upprättad 24 november 2016, reviderad 27 september 2018.

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Övervägande

Innan detaljplanen kan antas måste arbetsutskottet godkänna de exploateringsavtal som bland annat reglerar kommunens kostnader i samband med exploateringen.

Ägarna till Malmen 7 och Malmen 8 har för tillfället inte för avsikt att utnyttja den ökade byggrätten som planändringen ger. Då planavtal inte heller upprättats med fastighetsägarna samt att det saknas incitament att teckna exploateringsavtal, finns inga möjligheter att få teckning för fastigheternas del av utbyggnad av allmän plats.

Genomförande av detaljplanen och kommande utbyggnation av allmän plats avses endast omfatta de delar som täcks via exploateringsersättning genom exploateringsavtal. Utbyggnad av förlängningen av Baggens Gränd är kalkylerad till 2,9 miljoner kronor och föreslås finansieras via hamn- och gatunämndens investeringsbudget.

Detaljplanens centrala läge i kombination med utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår samt övriga kommunala arbeten som kommer ske i centrala Varberg inom de närmsta åren, komplicerar genomförandet av den

exploatering som planen medger. Därav anses det prioriterat att i den mån det är möjligt arbeta för att underlätta för att faktiskt kunna genomföra utbyggnaden av kvarteret Malmen och Charleshill.

Samhällsutvecklingskontoret ska upprätta en överenskommelse gällande fastighetsbildningsfrågor inom fastigheten Malmen 8 som omfattas av ovan nämnda detaljplan. Genom denna överenskommelse regleras överlåtelse av allmän platsmark som krävs till följd av genomförandet av detaljplanen.

Planförslaget möjliggör en förtätning som är i linje med kommunens förtätningsstrategi. Området ligger inom zon 2 i förtätningsstrategin, där kommunen bland annat är positiv till en omvandling till kvartersstruktur med stadsmässig karaktär samt till att möjliggöra för offentliga

bottenvåningar. Planbeskrivningen kan med fördel hänvisa till ställningstaganden i förtätningsstrategin.

Samhällsutvecklingskontoret anser att förslaget till detaljplan

överensstämmer med kommunens ambitioner att förtäta staden och ställer sig positiv till föreslagen exploatering och tillstyrker detaljplanen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 461 Dnr KS 2014/0540

Information om Varberg direkt

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Serviceförvaltningen informerar om status för Varberg direkt och redovisar bland annat statistik för antal samtal och samarbetet med förvaltningarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 462

Information om förordnande allmän plats

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Mark- och exploateringsavdelningen informerar om ny lag som påverkar förordnande av allmän plats. Lagen träder i kraft 1 januari 2019.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 463 Dnr KS 2018/0464

Yttrande angående ansökan om tillstånd till odling av blötdjur (blåmussla och ostron), Maritima Odlingståget KB

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. godkänna yttrande daterat 23 oktober 2018 avseende ansökan om tillstånd till odling av blötdjur (blåmussla och ostron), Maritima Odlingståget KB

2. förorda att länsstyrelsen ger Havs- och kustfiskarnas

producentorganisation, HKPO, möjlighet att yttra sig i ärendet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Remissen avser ansökan till länsstyrelsen i Hallands län om att odla

blåmussla och ostron i sju havsområden utanför Bua. Ansökan gäller odling av max 700 ton blåmussla, Mytilus edulis, och max 70 000 stycken ostron, Ostrea edulis.

Sökanden avser använda en odlingsmetod som kallas odlingståg, bestående av moduler med burar där musslorna hålls. Varje modul består av 70 burar och upptar en yta av 81 kvadratmeter, 9 × 9 meter. Odlingstågen är dels ytbaserade och dels sänkbara. De ytbaserade odlingstågen tål max 2 meter våghöjd och kräver därför skyddade områden där de förankras i botten eller i klippor. Den sänkbara varianten kan placeras i öppet vatten då modulerna sänks under vattenytan vid höga vågor.

Den ansökta odlingsmängden kräver 11 moduler, vilket totalt innebär en yttäckning av 891 kvadratmeter. Då sökanden avser placera minst en modul per område kommer varje odlingsområde att innehålla minst en och max fem moduler, det vill säga en yttäckning av mellan 81 och 405

kvadratmeter. Detta gäller under förutsättning att alla områdena beviljas tillstånd för odling.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 23 oktober 2018.

Yttrande 23 oktober 2018.

Ansökan om tillstånd till odling av blötdjur, blåmussla Mytilus edulis och ostron Ostrea edulis, maritima odlingståget KB.

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Bilaga 1. Förteckning över aktiviteter och intressen i kustområdet.

Yttrande från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Övervägande

Varbergs kommun, kommunstyrelsens förvaltning, har internt och i samråd med övriga berörda förvaltningar, granskat remissen utifrån kommunens intresse- och ansvarsområden.

Varbergs kommun ställer sig generellt sett positiv till denna typ av näringsverksamhet, men anser att flera av de föreslagna lokaliseringarna bör utredas närmare alternativt omplaceras för att bättre anpassas efter kustområdets känsliga naturmiljö och höga rekreativa värde.

Kommunstyrelsen anser även att ansökan behöver kompletteras med information om bland annat den landbaserade verksamheten, samt att HKPO ges möjlighet att yttra sig i ärendet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Länsstyrelsen Hallands län Miljö- och hälsoskyddsnämnden Byggnadsnämnden

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 464 Dnr KS 2018/0432

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. under 2019 annonsera om kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands Nyheter och Varbergs Posten.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. En av ändringarna i kommunallagen var att skyldigheten att i ortstidning kungöra fullmäktiges sammanträden upphör. Istället ska informationen finnas tillgänglig på en webbaserad kommunal anslagstavla. Motiveringen till förändringen är att en webbaserad anslagstavla innebär en väsentligt större spridning av den information som hittills lämnats på den fysiska anslagstavlan. Mot denna bakgrund anser man att det inte längre är nödvändigt att kräva att

kommuner publicerar information i dagstidningar på det sätt som tidigare gällt. Slopandet av detta krav innebär dock inget hinder mot att fortsätta annonsera i ortstidningar.

Annonsering om kommunfullmäktiges sammanträden i Varbergs kommun har tidigare skett i Hallands Nyheter och i Varbergs Posten.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 17 oktober 2018.

Övervägande

Kommunfullmäktiges presidium anser att annonsering om

kommunfullmäktiges sammanträden även 2019 ska ske i Hallands Nyheter och Varbergs Posten. Däremot anser man att alla ärenden inte behöver räknas upp i annonserna, utan endast ett urval av ärenden med

allmänintresse.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 465 Dnr KS 2018/0530

Svar på remiss om förordnande av ombud enligt begravningslagen

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. till länsstyrelsen föreslå Sten Kristoferson, Skrivarevägen 15, 432 74 Träslövsläge, som ombud att granska begravningsverksamheten i Varbergs kommun 1 januari 2019 - 31 december 2022.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen ska, i enlighet med § 51 begravningsförordningen

(1990: 1147), utse begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med 1 januari året efter det år då det hållits val till

kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska nu förordna begravningsombud för tidsperioden 1 januari 2019 - 31 december 2022 och Varbergs kommun får därför enlighet § 50 begravningsförordningen (1990:1147) tillfälle att föreslå ett begravningsombud.

Kommunen kan även föreslå personer som kommer från andra

trossamfund eller andra livsåskådningsorganisationer än Svenska kyrkan och är verksamma inom kommunens område.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 12 oktober 2018.

Remiss från länsstyrelsen 9 oktober 2018.

Övervägande

Föreslaget ombud har tillfrågats och är villig att ta sig an uppdraget en mandatperiod till. Eftersom han dessutom är nuvarande

begravningsombud och har kunskap inom ekonomi samt förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder anser kommunen att Sten Kristoferson är lämplig som ombud i Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 466

Rapport från kurser och konferenser

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

 Jana Nilsson (S) och Ann-Charlotte Stenkil (M) informerar om förra veckans företagsbesök där bland annat Emges damm och trädgård, Etikhus, Ästad vingård och Scanvo besöktes.

 Harald Lagerstedt informerar om företagsbesök på Krilles textilagentur.

 Stefan Edlund (MP) informerar om företagsbesök på Vagnvägens bygg och konferensen Hur går det för Halland? där bland annat hälsa, miljö, jämställdhet och skola diskuterades.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 467

Rapport regionalt samarbete

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

 Jana Nilsson (S) och Ann-Charlotte Stenkil (M) informerar från möte med boråsregionen där bland annat Destination Borås och Mediapoolen, en tjänst för digital pedagogik, diskuterades.

 Kommundirektören informerar om

 kommande ägarsamråd med Hallands Hamnar AB på fredag

 dialogsamtal med länsstyrelsen om kommande anvisningstal av nyanlända

 studiebesök från Mjölby kommun

 möte i kompetens- och arbetsmarknadsrådet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 468

Information från kommunstyrelsens förvaltning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören informerar om

 samverkan med de fackliga representanterna om budget 2019

 medarbetarenkäten är klar och så snart den är sammanställd kommer information att ges i kommunstyrelsen

 14 november kommer information att ges till personalen angående lokaler

 pågående intervjuer med intressenter för tjänsterna som förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret och

samhällsutvecklingsdirektör, samt kommande rekrytering av förvaltningschef för serviceförvaltningen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :