• No results found

07.1. Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "07.1. Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2020-02-11

Caroline Jogeman Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2020/0067 KS-1

Diariekod: 101 Kommunstyrelsen

Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

 Kommunstyrelsen godkänner nämndernas åtgärder för att hantera underskott i budget 2020

Sammanfattning

Per den sista december rapporterar nämnderna sammantaget ett överskott på 2,4 miljoner kronor mot budget. Trots ett visst överskott redovisar flera nämnder underskott. För vissa såsom kommunstyrelsen beror underskottet främst av engångskostnader 2019. För utbildningsnämnden beror

underskottet på volymavvikelser. Andra nämnder såsom socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beror underskotten på strukturella problem i verksamheten där planer för åtgärder redovisas. Även vissa skolor planerar för att hantera underskott i verksamheten.

Bakgrund:

I samband med delårsrapporten augusti 2019, beslutade fullmäktige att nämnder som uppvisade underskott ska till kommunstyrelsen redovisa åtgärder för att hantera en ekonomi i balans. I samband med bokslutet 2019 ska nämnderna rapportera planer för att hantera befarade eller konstaterade underskott i budget 2020.

Kommunledningskontorets beredning

De flesta nämnderna rapporterar att de har en budget i balans inför 2020.

Kommunstyrelsen rapporterar underskott i bokslutet 2019 som till största delen beror på engångshändelser och konstaterar att dessa inte ska påverka budget 2020.

Utbildningsnämnden rapporterar underskott som beror på volymavvikelser.

Underskott till följd av volymavvikelser är undantagna beslutet om åtgärdsplan.

Socialnämnden rapporterar i underskott inom flyktingverksamheten, verksamhet för ekonomiskt bistånd och verksamhet för barn och unga.

Underskotten befaras kvarstå i budget 2020. Nämnden arbetar aktivt med att hitta billigare placeringslösningar för ensamkommande barn, barn och unga

Godkänt dokument, 2020-02-27, Per Törnvall

(2)

Tjänsteutlåtande

2020-02-11

Dnr 2020/0067 KS-1 Sidan 2 av 2

och psykiskt funktionshindrade. Nämnden kommer även att se över avtalade dygnspriser för placeringar av ensamkommande barn. Ett arbete pågår med att införa automatiserad beräkning av ansökan om ekonomiskt bistånd.

Införandet planeras till mars 2020.

Kultur- o fritidsnämnden har påbörjat ett arbete med att säkerställa och definiera nämndens grunduppdrag och primära målgrupper. Detta arbete kommer utgöra grunden för fortsatta prioriteringar inom nämndens verksamhet för att undvika underskott i verksamheterna under 2020.

Tidigare har nämnden hanterat verksamhetsspecifika kostnader genom att bland annat använda tilldelade kapitalkostnader för investeringar i

anläggningar som inte har kommit igång..

Kompetens- o arbetsmarknadsnämnden kommer fortsätta arbeta med att göra prioriteringar av sökande till vuxenutbildningen samt arbetsmarknads- enheten. Inom vuxenutbildningen kommer endast sökande med låg

utbildning eller ingen utbildning, att antas till gymnasiala yrkesutbildningar.

Inom arbetsmarknadsenheten kommer endast sökande som står längst från arbetsmarknaden att prioriteras till en insats

Vissa skolor inom resultatenheten förskola och grundskola samt

resultatenheten Rudbecksskolan rapporterar underskott i bokslut 2019. De enheter som haft ett negativt resultat under 2019 ska leverera ett överskott under 2020. För att underlätta för rektorerna att hitta nya sätt att

effektivisera sin verksamhet har workshop anordnats i syfte att jämföra verksamheterna och hitta andra sätt att arbeta. Åtgärder som vidtas är oftast att se över personalstrukturen och samordna personella resurser samt i de fall där det är kö skriva in fler elever.

Per Törnvall Inga-Lill Fritsch

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor

Rapport för planerade åtgärder för en ekonomi i balans 2020

Godkänt dokument, 2020-02-27, Per Törnvall

References

Related documents

Nämnden föreslås godkänna en lång lista med åtgärder för att åstadkomma en budget i balans 2020: avveckling av ej lagstadgad verksamhet (ej preciserat vilken), in- dragna

På Torups friluftsgård kommer det att arrangeras yogakvällar för tjejer och Bulltofta motionscenter kommer att erbjuda sommarkort till ungdomar som gäller på gymmet och

I tabell 1 – projekt för utredning, projektering och planerat genomförande, listas projekt som finns inrymda i kontorets budget för de aktuella åren, med 225,6 mnkr för 2022

3.1.1 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020 Nämnden fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt beakta kostnadseffektivitet och att månatligen

Därtill kan det handla om personer som bor mer perifert, som inte har tillgång till bil och som inte heller har någon möjlighet att på verka sin boendesituation, så kan vara

Det framlagda förslaget innebär att ett undantag från regeln i andra stycket görs såvitt gäller den tidigare i remissen föreslagna förlängda tidsfristen för påbörjande

Detta motsvarar en kostnadsökning jämfört med 2015 på 3,5 procent för utökad verksamhet och lönerevision 2016.. Föregående år var kostnadsutvecklingen 6,9 procent för

Gatorna har tidigare varit genomfartsleder eller huvudgator för biltrafik, som omvandlas till attraktiva stråk för gång-, cykel- och kol- lektivtrafik, vilket i sin tur

Våra synpunkter: Vi tillstyrker förslaget men med reservation för att detta också är en resursfråga och att det inte får innebära oskäliga kostnader i termer av tid och

Resultaten visar att svenskar upplever att införandet av modellen i EU-beslutsprocesser leder till ökad legitimitet för beslutsprocesser och ökat förtroende för

11 § Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska bedöma om den eller de åtgärder som bidrag söks för är lämpliga för att uppnå syftet som anges i 1 §, eller om det

Huvudprincipen är att nämnderna vid överskott kan få bära med sig hela eller delar av detta till påföljande år under förutsättning att prestationer genomförts under året

Princip 17 och 18 beskriver att handlingsplan med åtgärder för budget i balans ska tas fram av förvaltningschef till nämndens nästkommande

Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet 2019-03-07 till beredningen och gav förvaltningschefen med kulturskolans ledning i uppdrag att titta på andra möjligheter med mer

Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet 2019-03-07 till beredningen och gav förvaltningschefen med kulturskolans ledning i uppdrag att titta på andra möjligheter med mer

Frustrationen gäller demokratins oförmåga att leva upp till idén om att vara en styrelse inte bara av och genom folket utan också för folket.. Utan att alltför mycket

Vi menar att det är positivt att nämnden arbetar med nyckeltal så som nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen och brukartid inom

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnade vid sammanträdet 22 ok- tober skrivelse om underskott och besparingar i nämnden från Abdo Goriya (S), Jackie Nylander (V)

Bromstensskolan Bäckahagens skola Eiraskolan Elinsborgsskolan Enbacksskolan Engelbrektsskolan Enskede skola Enskedefältets skola Eriksdalsskolan Fagersjöskolan

● Klubben ska öka sina intäkter på sikt för att möta efterfrågan från en växande ungdoms-

2020-03-31 Beslut från kommunstyrelsen gällande planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020 Dnr. 2020-04-23 Protokoll från kommunfullmäktige

20 Bedömd samordningsvinst mellan Ö-vik och Sundsvall, framförallt med fokus på att samla den planerade proteskirurgin av primärproteser till Ö-vik. Stängning av vårdavdelning

( 2005) visar att synen på vad som är hälsa kanske börjar förändras mot en mer omfattande definition, då det i flera länder finns enstaka personer som säger sig se hälsa