Innehållsförteckning 1

Full text

(1)
(2)

Innehållsförteckning

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle ... 3

2 Verksamhet ... 4

2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 4

2.1.1 Gemensamma påverkansfaktorer ... 4

2.1.2 Bedömning per verksamhetsområde ... 5

3 Måluppföljning ... 7

3.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 7

3.2 Hållbar personalförsörjning ... 8

3.3 Ekologisk hållbarhet ... 8

4 Uppföljning av internkontroll ... 10

4.1 Årets internkontrollarbete ... 10

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen ... 10

5 Personal ... 12

5.1 Analys av personalförhållanden ... 12

6 Ekonomi ... 13

6.1 Driftredovisning... 13

6.1 Tidigarelagda åtgärder ... 15

6.2 Investeringsredovisning ... 16

7 BILAGOR ... 17

7.1 Övrig uppföljning... 17

7.2 Följetal verksamhet ... 20

7.3 Följetal personal ... 21

(3)

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett digitaliseringsarbete och har under våren 2020 implementerat ett nytt gemensamt verksamhetssystem för miljöenheten och

byggenheten som tillåter både digital ankomststämpling och digital signering samt koppling till e-tjänster. Systemet kommer innebära enklare och snabbare ärende- och dokumenthantering vilket för medborgare och näringsliv innebär kortare handläggningstider och en ökad

tillgänglighet och service. Att systemet blir gemensamt inom förvaltningen skapar ytterligare effektiviseringar och högre grad av samverkan mellan byggenheten och miljöenheten vilket innebär bättre service till medborgarna.

Inför 2020 erhöll miljönämnden extra medel för att kunna arbeta med förorenade områden.

Arbetet har under ett flertal år ned- och bortprioriterats på grund av resursbrist, men har i år, tack vare tillskottet, kunnat återupptas. En extra resurs har tillsatts under året och arbetet med att ta fram ett ramverk för tillsynsplan pågår. Genom att intensifiera arbetet med förorenade områden kan miljönämnden ge förutsättningar att agera innan föroreningarna orsakar större skada för människors hälsa eller miljö. Med god kunskap om de förorenade områdena kan nämnden dessutom i ett tidigt skede lämna korrekta besked och konsekvenser vid exempelvis ansökningar om exploatering. Målet är att år 2050 ska alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljö (riskklass 1 och 2) blivit åtgärdade.

På politiskt initiativ, och mot bakgrund av pandemins negativa påverkan på näringslivet, beslutade Kommunfullmäktige i juni om en 50 % avgiftsbefrielse för verksamheter som under 2020 debiterats för inplanerad riskbaserad hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken. Under hösten 2020 beslutades att avgiftsbefrielsen gäller även under 2021 (KF §198/2020).

Den 1 juli 2020 trädde en ny tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Lagen innebär att tillsynsansvar på serveringsställen och ansvaret för att förelägga om åtgärder och utfärda förbud flyttas över till kommunerna från smittskyddsläkarorganisationen.

Syftet är att det ska bli tydligare för restauranger och gäster att det är en och samma myndighet som både kontrollerar trängsel och utfärdar sanktioner. I Marks kommun är miljönämnden tillsynsansvarig och arbetet har tilldelats hälsoskyddsteamet samt livsmedelsteamet. Lagen är efter tidsförlängning giltig till och med 31 maj år 2021.

I augusti anordnade förvaltningens naturvårdsteam en LONA-dag (lokala naturvårdens dag) med syfte att belysa värdet av lokal och tätortsnära naturvård, både för den enskilda

invånaren och för samhället i stort. Det välbesökta eventet, som hölls på Rydals herrgård i trädgården, gav kommuninvånarna en chans till inblick i arbetet som pågår och inspiration att själva engagera sig i dessa frågor.

Under hösten 2020 beslutades i kommunfullmäktige att tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak, folköl, alkohol, receptfria läkemedel och rökfria miljöer flyttas över från socialnämnden till miljönämnden vid årsskiftet 2020/2021. I samband med detta tas

tillståndsverksamheten för alkoholservering över från Borås Stad som utfört uppdraget på uppdrag från socialnämnden. Beslutet syftar till att samla tillstånds- och tillsynsverksamheten till samhällsbyggnadsförvaltningen, med bättre service gentemot näringslivet till följd.

(4)

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Livsmedelstillsyn X

Miljötillsyn X

Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp X

Naturvård X

Utifrån beslutad nämndplan och budget fastställer nämnden årligen en tillsynsplan och kontrollplan som visar på förvaltningens strategier och innehåller de aktiviteter och åtgärder som skall utföras under kommande år. Bedömningen av huruvida nämnden har uppfyllt sina grunduppdrag baseras på hur väl verksamheten verkställer dessa planer. Verkställs planerna fullt ut så har nämndens grunduppdrag uppfyllts helt.

Miljönämndens totalbedömning är att verksamheten har uppfyllt kommunfullmäktiges uppdrag i hög grad 2020. Bedömningen per verksamhet redovisas i avsnitt 2.1.2.

Nedan följer först en beskrivning av de faktorer som under året har påverkat utfallet inom flertalet av verksamhetsområdena.

2.1.1 Gemensamma påverkansfaktorer

Gemensamt för samtliga verksamhetsområden, med undantag av naturvård, är att verkställandet av årets plan påverkats av följande faktorer:

• Covid-19 pandemin

• Vakanser

• Införande av nytt verksamhetssystem Covid-19 pandemin

Miljönämndens verksamhet har på flera sätt påverkats av Covid-19 pandemin. Bland annat genom att det medfört att nämnden fått nya arbetsuppgifter. Miljönämnden fick under våren på uppdrag av Smittskydd Västra Götaland i uppgift att utföra en begränsad tillsyn (i samband med klagomål) utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 2020:9 som avser att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. Smittskydd Västra Götaland påtalade även behov av prioriterad tillsyn vid särskilda boenden kopplat till de allmänna råden 2020:9. Det innebar att nämnden som tillsynsmyndighet fick i uppgift att kontakta särskilda boenden, t.ex. äldreboenden, som också har restaurangverksamhet (matsalar etc.) och informera om de allmänna råden samt genomföra tillsyn.

De allmänna råden 2020:9 upphävdes den 1 juli 2020 då en ny tillfällig lag gällande

smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft. Lagen innebär att tillsynsansvar på serveringsställen och ansvaret för att förelägga om åtgärder och utfärda förbud flyttas över till kommunerna. Syftet är att det ska bli tydligare för restauranger och gäster att det är en och samma myndighet som både kontrollerar trängsel och utfärdar sanktioner. I Marks kommun är miljönämnden tillsynsansvarig. Arbetet med dessa nya uppgifter påverkar verkställandet av årets plan då det tar tid från den redan inplanerade tillsynen.

Covid-19 pandemin har även påverkat miljönämndens verksamhet genom att ett flertal verksamheter i kommunen har framfört önskemål om att senarelägga tillsynsbesök utifrån smittorisken eller utifrån att de är hårt personellt och/eller ekonomiskt pressade av det rådande läget. Utifrån respekt för läget tillgodoser nämnden i allra möjligaste mån dessa önskemål, samtidigt som centrala verks rekommendationer följs. I de fall där det är möjligt ersätts tillsynsbesök med ”skrivbordstillsyn”. Detta har medfört att delar av den inplanerade tillsynstiden behövt avsättas till att ta fram för situationen anpassade tillsynsrutiner.

(5)

Vakanser

Nämnden har återigen haft ett högt antal vakanser. Med fyra avgångar och en föräldraledighet har det uppstått vakanser inom nästan samtliga verksamhetsområden. Glappet som uppstår mellan avgång och tillsättning innebär en tillfälligt minskad personalstyrka, vilket tillsammans med tiden lagd på överlämning, rekrytering, och inskolning medför en minskning av den tillgängliga tillsynstiden med en negativ inverkan på uppfyllelsen av miljönämndens grunduppdrag till följd.

Införande av nytt verksamhetssystem

Trots att införandet av verksamhetssystemet varit en inplanerad förändring har det varit svårt att i förväg förutspå exakt påverkan på tillsynsplanen och budget. Lösningen har varit att behandla den under året konstaterade påverkan som en förklaringspost. Det kan nu

konstateras att en hel del arbete, som väntat, har behövts läggas på inlärning, registervård, felkorrigeringar och rutinanpassningar vilket inneburit en minskning av den tillgängliga tillsynstiden. Dessa moment har dessutom varit än mer tidskrävande än i normalfallet på grund av att situationen med Covid-19 nödvändiggjort att implementering skett med leverantören på distans.

2.1.2 Bedömning per verksamhetsområde

Livsmedelstillsyn

Uppdraget inom livsmedelskontroll bedöms ha uppnåtts i hög grad tack vare en för året förstärkt bemanning. Registreringar, förfrågningar, RASFF meddelanden samt

klagomålsärenden har hanterats inom utsatt tid, och samtliga dricksvattenanläggningar har kontrollerats i enlighet med beslutad kontrolltid. Dock har de ovan beskrivna

påverkansfaktorerna (covid-19 pandemin, implementering av nytt verksamhetssystem, samt vakans) medfört att en justering av verksamhetsplanen behövt göras där 25 % av

kontrolltiden på livsmedelsverksamheterna senareläggs inom treårsintervallet.

Följetal med nivå för uppfyllnad (godkänd nivå är krav för att uppfylla grunduppdraget helt)

Följetal Godkänd nivå Utfall 2020

Andel livsmedelsverksamheter som kontrollerats i enlighet med beslutad

kontrolltid >=95% 75%

Andel dricksvattenanläggningar som kontrollerats i enlighet med beslutad

kontrolltid >=95% 100%

Miljötillsyn

Uppdraget inom miljöskydd bedöms på grund av de ovan nämnda påverkansfaktorerna ha uppnåtts delvis. Två av de ovan berörda vakanserna, med medföljande glapp på 4 månader, har uppstått inom miljöskyddsteamet som därmed påverkats i särskilt hög grad av

underbemanning samt bortfall av tillsynstid som istället behövt läggas på rekrytering och introduktion.

Trots detta har den inplanerade tillsynen av objekt med årlig avgift kunnat fullföljas med för pandemin anpassade rutiner/tillsynsmetodik. Granskning och registrering av inkomna kontrollrapporter har skett enligt plan och prövningsärenden, incidenter samt remisser har hanterats inom utsatt tid. Arbetet med att förbereda för det nya avgiftssystemet för

miljöbalken har påbörjats genom informationsinsamling så införandet enligt plan ska kunna ske med start 2022. Även det inplanerade arbetet med förorenade områden, inventering inom vattenskyddsområden och utförandet av bäckinventeringen har löpt på enligt plan. Det som inte har kunnat utföras fullt ut är delar av den inplanerade timdebiterade tillsynen,

inventeringen och riskklassningen av ej tidigare besökta miljöskyddsverksamheter, samt sammanställningen av bäckinventeringen.

(6)

Följetal med nivå för uppfyllnad (godkänd nivå är krav för att uppfylla grunduppdraget helt)

Följetal Godkänd nivå Utfall 2020

Andel miljöskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig riskbaserad plan >=95% 60%

Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp

Uppdraget inom hälsoskyddsområdet bedöms ha uppnåtts i hög grad. Den inplanerade tillsynen av objekt med årlig avgift har kunnat fullföljas med för pandemin anpassade

rutiner/tillsynsmetodik. Prövningsärenden, klagomål samt remisser har hanterats inom utsatt tid och det inplanerade arbetet med kontroll av radonmätning i flerbostadshus har löpt på enligt plan. Det som inte har varit möjligt att utföra fullt ut, på grund av de ovan beskrivna påverkansfaktorerna, är delar av den inplanerade timdebiterade tillsynen samt projektet gällande elektromagnetiska fält.

Även inom områden enskilda avlopp bedöms uppdraget ha uppnåtts i hög grad. Samtliga årsdebiterade U-avlopp har hunnits med och tillståndsansökningar, förhandsbesked, remisser, klagomål och överklaganden har hanterats inom utsatt tid. Även uppföljningar av förbud som trätt ikraft och tillstånd som gått ut samt handläggning av miljösanktionsavgifter har utförts enligt plan. Dock har ovannämnda påverkansfaktorer medfört att delar av den inplanerade avloppstillsynen fått nedprioriteras.

Följetal med nivå för uppfyllnad (godkänd nivå är krav för att uppfylla grunduppdraget helt)

Följetal Godkänd nivå Utfall 2020

Andel hälsoskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig riskbaserad plan >=95% 75%

Andel enskilda avlopp som inspekterats enligt riskbaserad plan. >=95% 75%

Naturvård

Uppdraget inom naturvård bedöms ha uppnåtts helt. Samtliga remisser, förhandsbesked och strandskyddsärenden har hanterats inom angivna tidsramar. Kommunens kalkning av sjöar och våtmarker och tillsynen över kommunens naturreservat har genomförts som planerat.

Arbetet med att bevara den biologiska mångfalden i kommunen, vilket till övervägande del bedrivs i forma av LONA-projekt, har löpt på enligt plan med särskilt fokus på de prioriterade fokusområdena som pekats ut i kommunens naturvårdsprogram. Prognosen för följetalet nedan är satt till 95% då delar av projektet gällande kartläggning av invasiva arter har fått senareläggas.

Följetal med nivå för uppfyllnad (godkänd nivå är krav för att uppfylla grunduppdraget helt)

Följetal Godkänd nivå Utfall 2020

Andel insatser för att skydda den biologiska mångfalden som utförts i enlighet

med tillsynsplan* >=95% 95%

* I planen för 2020 ingick kartläggning av invasiva arter, framtagandet av en trädpolicy och en förstudie till bro över Storåns mynning, inventeringen av ängssvampar, vildbin och ängsfjärilar, ett pollineringsprojekt, ett projekt för skyddsvärda träd samt ett projekt gällande våtmarker och större vattensalamander

(7)

3 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Miljönämndens totalbedömning är att verksamheten har uppnått de för året fastställda målen i hög grad.

3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål: En god kommunal service

Nämndens mål: Kunden ska mötas av en effektiv verksamhet, rättssäker handläggning och ett gott bemötande.

Miljönämnden lägger stor vikt vid att förse kommunens medborgare och verksamhetsutövare med en effektiv och rättssäker handläggning samt ett gott bemötande, och nämndens

bedömning är att målet uppnåtts i hög grad 2020.

Vad gäller effektiviteten arbetar förvaltningen kontinuerligt med att ta fram och se över rutiner för effektiv ärendehantering. Under våren har ett nytt verksamhetssystem införts vilket lagt grunden till en helt digitaliserad ärendehantering som när allt är på plats kommer

resultera i tidsbesparingar för både förvaltning och medborgare. Ser man på indikatorn nedan gällande effektivitet så ligger miljönämnden i dagsläget på 76% vilket är strax över uppsatt mål för året. Snittet i Västra Götalands län ligger på 75%. Indikatorn är hämtad från SKR:s insiktundersökning och mäter verksamhetsutövarnas nöjdhet med tiden för, samt rutinerna kring, handläggningen av miljönämndens ärenden.

Vad gäller rättssäkerheten utbildas enhetens handläggare löpande kring ny relevant lagstiftning, och riktlinjer, rutiner och mallar är framtagna för att säkerställa att beslut handläggs och kommuniceras korrekt. Som del i internkontrollen utför miljönämnden en regelbunden stickprovskontroll av fattade delegationsbeslut. Besluten granskas utifrån att de är tydliga och korrekta, har en förståelig motivering, samt har referens till och stöd i aktuellt lagrum. Mätningen av kundernas upplevelse av rättssäkerheten görs även den med SKR:s löpande insiktsundersökning. Som framgår i tabellen nedan visar resultatet på att årets

uppsatta mål har överträffats. Utfallet för miljönämnden är i dagsläget 78% och snittet i Västra Götalands län är 75%. Ett annat mått på riktigheten i miljönämndens beslutsfattande som undersökts kvartalsvis är andel överklagade beslut som står fast vid en överprövning. Under 2020 har endast 1% av samtliga beslut överklagats och av dessa har 95% stått fast.

Gällande bemötande är det obligatoriskt för samtliga nyanställda att medverka i utbildning i kommunikation och bemötande. En väl utvecklad kommunikation och samverkan med individ och samhälle är ett viktigt fokusområde för förvaltningen där bland annat ökad tillgänglighet prioriteras. I resultatet av insiktsundersökningens mätning av kundernas upplevelse av bemötande och tillgänglighet bekräftas behovet av att lägga fokus på ökad tillgänglighet.

Miljönämnden ligger i dagsläget över utsatt mål gällande bemötande med ett utfall på 81%, men under målet gällande tillgänglighet med ett utfall på 68%. Snittet i Västra Götalands län ligger på 81% respektive 75%.

(8)

Det som framförallt påverkar nöjdheten hos kunderna gällande tillgängligheten i negativ

riktning är möjligheten (bristen på) att använda digitala tjänster för sitt ärende. Förhoppningen är att utfallet ser bättre ut nästa år då utveckling av e-tjänster för ett urval av miljönämndens ärenden är på gång under 2021. Även införandet av kommunens kontaktcenter förväntas bidra till utfallet i positiv riktning.

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Andel kunder som är nöjda med effektiviteten 76% ≥75%

Andel kunder som är nöjda med

rättssäkerheten 78% ≥75%

Andel kunder som är nöjda med bemötandet 81% ≥75%

Andel kunder som är nöjda med

tillgängligheten 68% ≥ 75%

Fotnot: Utfall från tidigare år finns inte då detta är nya indikatorer Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer

Nämndens mål: Radonhalten i alla flerbostadshus i Marks kommun är lägre än 200 Bq/m3 luft senast 2020.

Nämndens bedömning är att målet för 2020 uppnåtts helt. Miljönämnden påbörjade 2016 ett flerårigt projekt för att bidra till det lokala miljömålet att radonhalten inomhus i alla bostäder, förskolor, skolor och fritidshem ska understiga 200Bq/m³ år 2020. Totalt har 132 fastigheter i kommunen berörts och i slutet av 2020 kvarstår endast fyra ärenden som behöver följas upp under 2021.

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Andel flerbostadshus som kontrollerats med

avseende på radonhalt 68% 82% 100% =100%

3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare

Nämndens mål: Sjukfrånvaron ska understiga 5%

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Registrerad sjukfrånvaro 4,3 3,8 4 <5%

Nämndens mål: Personalomsättningen ska understiga 10 %

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Andel avgångar / tillsvidareanställda 18 0 16 <10%

3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Ekologisk hållbarhet

Nämndens mål: Samtliga enskilda avloppsanläggningar i Marks kommun har en reningsfunktion som säkerställer att näringsämnen och bakterier reduceras till accepterade nivåer till år 2025.

Nämndens bedömning är att målet helt uppnåtts för året.

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Andel inventerade enskilda

avloppsanläggningar av det totala antalet avloppsanläggningar i Marks kommun (5400 st).

52% 62% 70% ≥70%

(9)

Nämndens mål: Den biologiska mångfalden ska skyddas.

Nämndens bedömning är att målet helt uppnåtts för året. De inplanerade insatserna har fortlöpt enligt plan. Här ingår kartläggning av invasiva arter, framtagandet av en trädpolicy och en förstudie till bro över Storåns mynning, inventeringen av ängssvampar, vildbin och ängsfjärilar, ett pollineringsprojekt, ett projekt för skyddsvärda träd samt ett projekt gällande våtmarker och större vattensalamander.

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Genomförda insatser för att skydda den

biologiska mångfalden Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört

(10)

4 Uppföljning av internkontroll 4.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

Nämnden deltar i arbetet med internkontroll dels genom att årligen se över och fastställa internkontrollplanen, och dels genom att medverka i kontrollarbetet (se mer i avsnitt 4.2).

Miljönämnden fastställde sin internkontrollplan för 2020 i samband med beslut om nämndplan i december 2019.

Vid internkontrollens riskanalys har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan. Talen för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats och risker med riskvärde på 12 eller högre har lyfts in i internkontrollplanen.

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen

Internkontroll pågår löpande under verksamhetsåret. Vid delårsrapporten redovisar nämnden kort hur arbetet med internkontrollen hittills under året har fungerat medan årsrapporten innehåller resultatet av uppföljningen av internkontrollplanen.

Under 2020 har följande risker kontrollerats och följts upp:

Ekonomi

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020

Risk att kostnader i relation till

budget överskrids. Månatlig uppföljning av redovisade

kostnader Kostnaderna har inte överskridit

budget.

Kontroll av redovisade kostnader i relation till budget sker löpande av förvaltningsledning och ekonom för att i tid uppmärksamma betydande avvikelser i utfallet jämfört med budget, för att snabbt kunna signalera till nämnd och/eller agera.

Administration

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020

Risk att fattade delegationsbeslut inte är motiverade, har lagstöd samt att negativa besked inte är

kommunicerade.

Stickprov av delegationsbeslut Stickproven uppfyller kraven.

Miljönämndens utför årligen en regelbunden stickprovskontroll av fattade delegationsbeslut som del i internkontrollarbetet. Kontrollen utförs av två nämndledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen, som utses genom beslut i miljönämnden för en period av sex månader. Val av delegationsgranskare sker två gånger per år; en gång i december för perioden januari-juni, samt en gång i juni för perioden juli-december.

(11)

Delegationsbeslutsgranskarna har i uppgift att granska två delegationsbeslut inför varje

nämndmöte. Vid granskningen kontrolleras att delegationsbesluten är tydliga och korrekta, har en förståelig motivering, samt har referens till och stöd i aktuellt lagrum. Resultatet av

granskningen redovisas på nämndmötet. Redovisningen ligger som en fast agendapunkt på varje möte.

Tillsyn

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020

Risk att mottagaren inte förstår och inte vidtar några åtgärder eller vidtar fel åtgärder

Granskning av att

inspektionsrapporter är tydliga och korrekta.

Stickproven uppfyller kraven.

Det utförs även årligen en stickprovskontroll av inspektionsrapporter. Granskningen utförs av förvaltningsledning som kontrollerar att rapporterna är tydliga och korrekta.

(12)

5 Personal

5.1 Analys av personalförhållanden

I januari 2020 välkomnade miljönämnden en ny förvaltningschef vilket möjliggjort ett förnyat fokus på det förvaltningsgemensamma utvecklingsarbetet. Som del i detta ingår arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats med ett väl utvecklat medarbetarskap, vilket bland annat syftar till att minska personalomsättningen och dess effekter. Arbetet är av stor vikt för miljönämnden vars verksamhet påverkas i hög grad vid personalomsättning.

Nämnden har under 2020 återigen haft ett högt antal vakanser. Med fyra avgångar och en föräldraledighet har det uppstått vakanser inom nästan samtliga verksamhetsområden. Varje avgång innebär ett rejält effektivitetstapp med en negativ inverkan på budgetföljsamheten och på uppfyllelsen av miljönämndens grunduppdrag till följd.

Parallellt med arbetet för att minska personalomsättningen satsas det på att utveckla rutinerna för avgångar, rekrytering och introduktion. Detta eftersom viss personalomsättning är

oundviklig, och till och med sund, och när det inträffar behöver det kunna hanteras med minsta möjliga påverkan på verksamheten.

Vad gäller övriga personalförhållanden ser läget stabilt ut. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och långtidssjukfrånvaron har sjunkit rejält (se utfall i avsnitt 7.3).

(13)

6 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2020.

6.1 Driftredovisning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige under året beslutat att högre kostnader/lägre intäkter med anledning av Covid-19, samt kostnader för tidigarelagda inköp och satsningar i syfte att underlätta

verksamheten 2021, tillåts redovisas utöver nämndens budget. Dessa poster borträknade överskrider miljönämndens nettokostnader årets budgetram med 0,5 mnkr.

Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget Avvikelse

Total

Intäkter 8 894 11 256 10 739 13 792 -3 053

Personalkostnader -13 306 -13 630 -14 867 -15 600 733

Övriga kostnader -5 784 -5 628 -5 777 -6 592 815

Nettokostnader -10 196 -8 003 -9 906 -8 400 -1 506

Nämnd / ledning / administration

Intäkter 172 312 203 0 203

Personalkostnader -4 144 -2 976 -3 672 -3 844 172

Övriga kostnader -743 -1 378 -1 462 -1 539 77

Nettokostnader -4 715 -4 041 -4 931 -5 383 452

Hälsoskydd

Intäkter 758 1 261 915 1 146 -231

Personalkostnader -1 240 -1 478 -1 198 -1 197 -1

Övriga kostnader -215 -176 -133 -139 6

Nettokostnader -697 -392 -416 -190 -226

Enskilda avlopp

Intäkter 1 512 3 247 3 331 4 376 -1 045

Personalkostnader -2 414 -3 212 -3 113 -3 275 162

Övriga kostnader -410 -371 -449 -335 -114

Nettokostnader -1 312 -336 -231 766 -997

Livsmedel

Intäkter 1 743 1 724 1 670 1 636 34

Personalkostnader -1 324 -1 486 -2 123 -2 012 -111

Övriga kostnader -336 -274 -203 -224 21

Nettokostnader 83 -36 -656 -600 -56

Miljöskydd

Intäkter 1 217 1 698 1 270 2 986 -1 716

Personalkostnader -2 730 -2 909 -3 127 -3 594 467

Övriga kostnader -350 -289 -275 -615 340

Nettokostnader -1 862 -1 500 -2 133 -1 223 -910

Naturvård

Intäkter 3 491 3 013 3 350 3 648 -298

Personalkostnader -1 454 -1 570 -1 635 -1 678 43

(14)

Analys av driftredovisning

Miljönämndens totala nettokostnader visar ett utfall på 9,9 mnkr och överstiger tilldelad budgetram med 1,5 mnkr. Av detta utgör 0,4 mnkr kostnader för tidigarelagda inköp och satsningar i syfte att underlätta för verksamheten 2021, kostnader som politiken beslutat är tillåtna att redovisas utöver nämndens budget (KF § 160/2020). Dessa kostnader inkluderas i drifttabellen ovan och särredovisas i tabell nedan (6.2).

Det resterande underskottet på 1,1 mnkr utgörs av minskade intäkter på 3,1 mnkr som till viss del vägts upp genom ett överskott på kostnadssidan om 2 mnkr.

Intäktsbortfallet kan framförallt härledas till samma tre påverkansfaktorer som beskrivs ovan i avsnitt 2.2.1:

• Covid-19 pandemin

• Vakanser

• Införande av nytt verksamhetssystem Covid-19 pandemin

Covid-19 pandemin har bidragit till intäktsbortfallet genom att verksamhetsutövares önskemål om senarelagda tillsynsbesök, samt tid lagd på nya pandemirelaterade arbetsuppgifter och anpassning av tillsynsrutiner, har ökat andelen skattefinansierad tillsyn på bekostnad av avgiftsfinansierad tillsyn. Dessutom har kommunfullmäktige under 2020 beslutat om en

avgiftsreducering för företag och föreningar för tillsyn enligt miljöbalken av hälsoskyddsobjekt, motsvarande 50 procent av tillsynsavgiften. Det totala bortfallet av intäkter kopplat till

pandemin uppskattas till 0,6 mnkr med bidraget från Kammarkollegiet gällande

trängseltillsynen borträknat. Intäktsbortfallet finns framförallt inom verksamheterna för

hälsoskydd och miljöskydd. Under året har politiken beslutat att högre kostnader/lägre intäkter med anledning av covid-19 är tillåtna att redovisas utöver nämndens budget.

Utifrån den pågående Covid-19 pandemin är de ekonomiska konsekvenserna för

nästkommande år fortfarande svårbedömda. Klart är att miljönämnden även under 2021 omfattas av förändrade arbetsuppgifter vilket kommer påverka handläggarnas tillgängliga tid för avgiftsfinansierad tillsyn.

Vakanser

Som nämnts tidigare har nämnden under 2020 återigen haft ett högt antal vakanser. Med fyra avgångar och en föräldraledighet har det uppstått vakanser inom nästan samtliga

verksamhetsområden. Glappet som uppstår mellan avgång och tillsättning innebär en tillfälligt minskad personalstyrka, vilket tillsammans med tiden lagd på överlämning, rekrytering, och inskolning medför en minskning av den tillgängliga tillsynstiden med en negativ inverkan på budgetföljsamheten till följd. Att inverkan på budget blir så kännbar beror på att det vid en vakans inte enbart är den avgiftsbaserade tillsynen som den avgående personen skulle utfört som går förlorad, utan även delar av den kvarstående personalens avgiftsbaserade tillsyn försvinner då de under en period får ta över den avgående personens del av den

skattefinansierade tillsynen. Uppskattat bortfall av intäkter från den avgiftsfinansierade tillsynen kopplat till vakanser beräknas till 0,9 mnkr. Intäktsbortfallet finns framförallt inom verksamheterna för miljöskydd och enskilda avlopp.

Införande av nytt verksamhetssystem

Implementering av nytt verksamhetssystem för förvaltningen har också påverkat

budgetföljsamheten. Tid för utbildning, anpassning av rutiner och registervård har minskat tillgänglig tid för avgiftsfinansierad tillsyn vilket inneburit lägre intäkter inom framförallt

verksamheterna för hälsoskydd, enskilda avlopp och miljöskydd. Uppskattat bortfall av intäkter kopplat till implementering av nytt verksamhetssystem beräknas till 0,6 mnkr. På längre sikt väntas det nya verksamhetssystemet ha positiva ekonomiska och kvalitativa effekter.

Av det resterande intäktsbortfallet, som består av diverse mindre poster, utgörs den största posten av intäkter för medverkande i planarbete vilka varit lägre än budgeterat.

(15)

Analys per verksamhetsområde Nämnd / ledning / administration

Miljönämnden har för 2020 tilldelats utökad budgetram om 0,4 mnkr avseende kostnader för utbildning och projektledning tillhörande nytt verksamhetssystem. Inför implementering av systemet gjordes bedömningen att projektledning bäst genomförs med befintlig personal.

Detta har lett till överskott gentemot budget, vilket dock delvis utjämnats av det faktum att nämnden under året haft kostnader för två verksamhetssystem.

Totalt redovisas ett överskott på 0,5 mnkr för verksamhetsområdet, vilket utöver överskott på kostnadssidan även kan härledas till statsbidrag för sjuklönekostnader kopplade till covid-19 pandemin.

Hälsoskydd

Verksamheten redovisar ett underskott om 0,2 mnkr. Underskottet härleds till lägre intäkter än budgeterat då den avgiftsbaserade tillsynen inte kunnat genomföras enligt plan på grund av ovannämnda faktorer (covid-19 pandemin samt implementering av nytt verksamhetssystem).

Enskilda avlopp

Intäkter avseende tillsyn och förbud redovisas i lägre utsträckning än planerat på grund av ovannämnda faktorer (implementering av nytt verksamhetssystem samt vakans). Totalt redovisar verksamheten för enskilda avlopp ett underskott med 1,0 mnkr.

Livsmedel

Verksamheten redovisar ett underskott om 0,1 mnkr. Under 2020 har verksamhetsområdet tilldelats utökad förstärkning för att klara övergången till Livsmedelsverkets nya modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar. Förstärkningen har tillhandahållits under hela året för att även motverka påverkan på årets plan orsakad av ovannämnda faktorer (covid-19

pandemin, implementering av nytt verksamhetssystem, samt vakans). Detta bidrar till att personalkostnaderna genererar ett underskott om 0,1 mnkr.

Miljöskydd

På grund av ovannämnda faktorer (covid-19 pandemin, implementering av nytt

verksamhetssystem, samt vakans) har årets planerade avgiftsfinansierade miljöskyddstillsyn kunnat genomföras till ca 60 procent, vilket lett till ett intäktsbortfall på 1,2 mnkr. Resterande intäktsbortfall härleds till lägre planintäkter samt ett mindre antal prövningsärenden än

planerat. Totalt redovisar verksamheten för miljöskydd ett nettounderskott med 0,9 mnkr.

Naturvård

Verksamheten redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskottet härleds framför allt till nämndens arbete med flertalet LONA-projekt (lokala naturvårdssatsningar) som delvis finansieras av länsstyrelsen genom statsbidrag.

6.1 Tidigarelagda åtgärder

Tidigarelagda åtgärder

Åtgärd Beskrivning Berörd

verksamhet Belopp (tkr) IT-verktyg Inköp av en E-tjänstmodul i syfte att bygga nya e-

tjänstlösningar i framtiden. Även inköp av en ny IT-modul för miljönämndens nya uppdrag från 2021 med serveringstillstånd m.m.

Nämnd / ledning / administration

212

Material Inköp av nya material och verktyg för att underlätta tillsynsarbetet. Hälsoskydd 24 Material,

kompetens- utveckling

Inköp av nya material och verktyg för att underlätta tillsynsarbetet.

Previa med som stöd i avloppsteamets teamutveckling. Enskilda

avlopp 127

Material Inköp av nya material och verktyg för att underlätta tillsynsarbetet. Naturvård 37

(16)

6.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt Budget 2020 Utfall 2020 Budgetavvikelse 2020

(outnyttjad ram)

Verksamhetssystem 600 282 318

Summa 600 282 318

Analys

Analys investeringsredovisning

På grund av Covid-19 pandemin har implementeringen av det nya förvaltningsgemensamma verksamhetssystemet inte genomförts i sin helhet för byggenheten under 2020. Miljöenhetens delar är klara men faktureras förvaltningsgemensamt, varpå delar av utgiften för systemet kommer att inträffa 2021. Beräknad utgift för investeringen är oförändrad, endast senarelagd.

Miljönämnden har därför behov av att förskjuta den outnyttjade investeringsramen till 2021.

(17)

7 BILAGOR

7.1 Övrig uppföljning

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut, såsom internationellt arbete och kommunens miljömål. Från och med årsrapporten 2018 ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan med andra kommuner samt

uppföljning/tillsyn av privata utförare.

7.1.1 Internationellt arbete

Miljönämnden har inte deltagit i eller bedrivit några internationella projekt under året.

7.1.2 Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål

En övergång mot en ökad andel förnyelsebara drivmedel ska stimuleras

Ligger under kommunstyrelsens ansvar och berör framförallt Teknik- och Servicenämnden samt Marks Kraftvärme AB.

I områden med vattenförekomster och där god ekologisk status inte uppnås eller riskerar att inte uppnås ska kommunen upprätta vatten och avloppsvattenplaner Miljönämnden har deltagit i arbetet med VA-planen.

Inget bidrag till att några ozonnedbrytande ämnen släpps ut Köldmedietillsyn ingår årligen i miljöskyddstillsynen.

Inrätta vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter, så att

dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status

Inrättande av vattenskyddsområden ligger under Teknik- och Servicenämnden ansvar.

Kommunen ska arbeta för att minska och begränsa spridningen av invasiva arter Driver ett flerårigt projekt med invasiva arter.

Kommunen ska arbeta nämndsövergripande med naturvårdsinsatser för att bevara och utveckla värden i form av biologisk mångfald, folkhälsa och turism

Förser andra nämnder med information om värdefull natur genom att tillgängliggöra den i naturdatabasen.

Nämnden startade under 2016 upp en naturvårdsgrupp med representanter från flera förvaltningar som arbetar med samordning av kommunens naturvårdsarbete.

Kommunen ska ha god kännedom om andelen våtmarker i kommunen och se över behovet av nya

Ett LONA-projekt gällande ”Våtmarker för större vattensalamander” pågår. Det projektet syftar bland annat till att skapa nya våtmarker (dammar) samt restaurera befintliga.

Kommunen ska i egenskap av markägare och verksamhetsutövare föregå med gott exempel när det gäller bevarande av naturvärden

Nämnden kan inte göra andra bedömningar på kommunens mark jämfört med andras mark.

Vad det gäller kommunen som markägare så ligger det under Kommunstyrelsen och verksamhetsutövare under Teknik- och Servicenämnden.

(18)

Krav på hög skyddsnivå för avlopp i de vattenområden där god ekologisk status inte uppnås eller riskerar att inte uppnås

Finns generellt krav på hög skyddsnivå i områden inom 100 m från vattendrag men bedömning görs i varje enskilt fall.

Naturvärden ska utgöra en av de grundläggande planeringsförutsättningarna vid all fysisk planering, så att naturmiljöer och biologisk mångfald så långt som möjligt skyddas

Bevakar naturvärdena vid deltagandet i planarbetet. Dessutom har samtliga handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen tillgång till en naturdatabas med bra underbyggt, aktuellt och lätt tillgängligt faktaunderlag som beskriver höga naturvärden, vattenskyddsområden,

förorenade områden, etc. Miljönämnden ansvarar för att den hålls ajour och uppdaterar naturdatabasen en gång per kvartal.

Inventerar strikt skyddade djur- och växtarter arter så att dessa aspekter kan tas upp tidigt i exploateringsprocesser. Både för att undvika skada på arterna men även att för att undvika onödig ekonomisk skada vid sena upptäckter av skyddade arter i en planerings/

projekteringsprocess. Under 2020 har inventering gjorts av ängssvampar, vildbin, ängsfjärilar och vattensalamandrar.

Prioritera tillsyn av de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status

I Marks kommun finns fem vattendrag som klassats ha övergödningsproblematik. Inventering har utförts kring fyra av bäckarna. För 2021 planeras en inventering kring den femte bäcken samt en uppföljning av de utförda inventeringarna.

Vid inventeringen av miljöfarliga verksamheter har särskilt prioritet lagts på områden kring vattenförekomster med övergödningsproblem. Dessa områden prioriteras även vid inventering och tillsyn av enskilda avlopp.

Ett vattenprovtagningsprogram avseende de fem åarna med övergödningsproblematik har också påbörjats.

Samtliga kommunala byggnader där barn och ungdomar vistas regelbundet ska senast 2016 inventeras med avseende på elektromagnetiska fält

Utsågs under 2020 som ett prioriterat område för hälsoskyddstillsynen 2021. Under 2021 kommer ett projekt påbörjas där samtliga kommunala byggnader där barn och ungdomar vistas regelbundet inventeras med avseende på elektromagnetiska fält.

Energianvändningen för transporter i tjänsten ska minska med minst 35 procent till 2020.

Personalen cyklar eller går när det är möjligt och samåker i så stor utsträckning som möjligt.

Tåg bokas vid längre resor.

I de vattenområden där god ekologisk status inte uppnås eller riskerar att inte uppnås ställs krav på hög skyddsnivå för avlopp

Finns generellt krav på hög skyddsnivå i områden inom 100 m från vattendrag men bedömning görs i varje enskilt fall.

Kommunen ska arbeta för en attitydförändring vad gäller miljöanpassade produkter och inköp

Miljöanpassade produkter prioriteras vid inköp i möjligaste mån.

Markföroreningar som riskerar att skada grundvattnet ska åtgärdas

Inför 2020 erhöll miljönämnden extra medel för att kunna arbeta med förorenade områden. En extra resurs har tillsatts under året och arbetet med att ta fram ett ramverk för tillsynsplan

(19)

pågår. Genom att intensifiera arbetet med förorenade områden kan miljönämnden ge

förutsättningar att agera innan föroreningarna orsakar större skada för människors hälsa eller miljö. Med god kunskap om de förorenade områdena kan nämnden dessutom i ett tidigt skede lämna korrekta besked och konsekvenser vid exempelvis ansökningar om exploatering. Målet är att år 2050 ska alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljö (riskklass 1 och 2) blivit åtgärdade.

Tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god

kvantitativ status och ett långsiktigt skydd Bedriver årlig tillsyn på vattentäkter.

Landskapet ska värnas genom gröna skogsbruksplaner Skogsbruksplaner ligger under Kommunstyrelsens ansvar.

Radongashalten inomhus i alla bostäder, förskolor, skolor och fritidshem ska understiga 200 Bq/m³ år 2020

Miljönämnden påbörjade 2016 ett flerårigt projekt för att uppnå detta mål. Lägesrapporten visar att samtliga berörda fastigheter i kommunen nu har utfört radonmätningar. För att nå målet blir nästa fas i projektet att kräva åtgärder samt nya radonmätningar under år 2021 för de fastigheter som överstiger 200 Bq/m³.

Sjöars, stränders och vattendrags värden för natur- och kulturupplevelser samt bad och friluftsliv ska värnas långsiktigt. På de ställen som näringsverksamhet bedrivs ska detta ske i samklang.

Ingår i tillsynen över kommunens skyddade områden. I tillsynen ingår kontroll av att

informationstavlor, P-platser, grindar, stättor, naturstigar, ledmarkeringar, m.m. som ingår i publika anläggningar underhålls, fungerar och är inbjudande.

Ingår även vid handläggning av strandskyddsdispenser, vid strandskyddstillsyn samt vid deltagandet i planarbetet.

Kommunen ska genom sin tillsynsverksamhet verka för insatser som minskar utsläppen av näringsämnen från jord - och skogsbruk, djurhållning samt enskilda avlopp

Inventering och tillsyn på enskilda avlopp, djurgårdar och växtodlingsgårdar utförs årligen.

Planering och prövning görs på ett sätt som gör att miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten inte överträds

I behovsutredningen och tillsynsplanen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.

7.1.3 Uppföljning av attraktivitetsplanen

Miljönämnden arbetar kontinuerlig för att främja samarbete och nätverk inom natur, samt med att erbjuda en väl fungerade, snabb, effektiv och tillgänglig myndighetsutövning. Miljöenheten är även delaktig i framtagandet av kommunens översiktsplan.

7.1.4 Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter.

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Miljönämnden har inga IOP-avtal.

(20)

7.1.5 Kommunal avtalssamverkan

I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan kommun.

Miljönämnden samverkar med Borås Stad och Svenljunga kommun vad gäller kalkning.

Miljönämnden utför del av Svenljungas kalkning (mot betalning) och tar hjälp av Borås Stad med del av Marks kommuns kalkning (mot betalning).

7.1.6 Uppföljning av synpunkter och avvikelser

Område/vht Beröm Förslag Klagomål Annat

Övrigt Totalt

Kommentar

Synpunkter relaterade till pågående ärenden rapporteras löpande till nämnden.

Miljönämnden följer upp kundnöjdhet genom enkäten Insikt. För resultat, se nämndens kapitel om mål.

7.2 Följetal verksamhet

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Miljönämndens verksamhetsmått

Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020

Andel hälsoskyddsobjekt som inspekterats enligt riskbaserad

plan 64% 63% 100% 75%

Andel enskilda avlopp som inspekterats enligt riskbaserad

plan. 50% 50% 100% 75%

Andel miljöskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig

riskbaserad plan. 85% 80% 100% 60%

Andel överklagade beslut

1% 1% 1% 1%

Andel skyddad areal jämfört

med kommunens totala yta 0,468% 0,67% 0,68% 0,68%

Andel tillgängligt vatten med god status utifrån den totala

mängden 18% 18% 18% 18%

Andel livsmedelsverksamheter som kontrollerats i enlighet med

beslutad kontrolltid 85% 85% 85% 75%

(21)

Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Andel dricksvattenanläggningar

som kontrollerats i enlighet med

beslutad kontrolltid 100% 100% 100% 100%

Andel uppfyllda pH-mål utifrån

kommunens kalkningsplaner 100% 100% 100% 100%

Andel beslut som står fast vid

en överprövning 95% 95% 95%

Andel insatser för att skydda den biologiska mångfalden som utförts i enlighet med

tillsynsplan

100% 100% 95%

7.3 Följetal personal

Personal - Antal anställda

Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020

Antal tillsvidareanställda 22 22 25 25

Antal tidsbegränsade anställda 3 1 2 1

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för

tillsvidareanställda (%) 100 100 97,9 100

Personal - Sjukfrånvaro

Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 7,5 4,3 3,8 4

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av

den totala sjukfrånvaron (%) 47,7 17,4 20,7 0

Frisktal (max fem sjukdagar per individ

och år) (%) 61 52 50 54

Personal - Personalrörlighet

Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020

Personalomsättning (%) 38 18 0 16

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020

Timtid i timmar 0 0 0 0

Fyllnadstid i timmar 0 0 0 12

Övertid i timmar 39 62 52 60

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :