• No results found

Ny statistik visar att Kronoberg har långt kvar till målet att bli Plusenergilän 2050

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ny statistik visar att Kronoberg har långt kvar till målet att bli Plusenergilän 2050"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2021-03-09

P R E S S M E D D E L A N D E

Energikontor Sydost AB arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimat-påverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer samt myndigheter och EU-partner.

Adress Postnr & Ort Telefon Org. nr

Smedjegatan 37 352 46 Växjö 0470-76 55 60 556713-0116

Hantverksgatan 15 572 55 Oskarshamn E-post/webb Bankgiro

Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona info@energikontorsydost.se 5256-8227 Västra Sjögatan 17 392 31 Kalmar energikontorsydost.se

Ny statistik visar att Kronoberg har långt kvar till målet att bli Plusenergilän 2050

Energikontor Sydost har sammanställt SCB:s senaste statistik över energiproduktion och användning för år 2019. Trots stor potential för produktion av förnybar energi i Kronoberg importeras cirka 60 % av den energi som används i länet från andra delar av Sverige eller andra länder. Målet om att bli ett Plusenergilän 2050 kan nås, men kräver stora insatser på flera områden.

Varje år presenterar SCB (Statistiska Centralbyrån) data om produktion och användning av energi i landets kommuner och regioner. Energikontor Sydost analyserar regelbundet dessa för att se hur Kronoberg ligger till jämfört med uppsatta mål.

Analysen visar att 60 % av energin som används i Kronoberg ”importeras”. Importen är framförallt el från andra delar av Sverige samt fossila bränslen från andra länder. I Kronoberg är det mest fossil bensin och diesel med ursprung från Ryssland, Norge och Nigeria med flera länder. I Sverige måste de fossila drivmedlen blandas ut med en förnybarandel. Andelen ska öka succesivt från år till år. I Kronoberg produceras inga förnybara flytande bränslen så även den förnybara andelen i bensin och diesel importeras.

Energi som produceras i länet är främst bioenergi i form av värme och el från skogsrester, men även vattenkraft. Solel ökar kraftigt, men andelen är fortfarande liten. Detsamma gäller för länets vindkraft. Den utbyggnad som pågår just nu syns ännu inte i statistiken.

Däremot finns det i länet produktion av biogas i Alvesta och Växjö vilket ungefär motsvarar den gas som används.

Den totala energianvändningen per år har legat ganska konstant sedan 1990, men har sedan cirka tio år en trend med minskande användning.

För Kronoberg finns ett regionalt mål om att bli Plusenergilän år 2050. Detta innebär att vi inom länet varje år ska producera minst lika mycket energi som vi använder och att denna energi ska komma från förnybara källor. År 2019 var denna andel cirka 40 % och det är alltså långt kvar till målet (100 %).

Hur ska vi nå målet och bli ett Plusenergilän?

- Fortsätt arbetet med att energieffektivisera och minska behovet av energi.

- Stötta omställningen av transportsektorn och ge möjlighet att tanka förnybara bränslen och snabbladda elfordon i hela länet.

- Behålla och utveckla biogasanvändningen som är ett klimatsmart regionalt bränsle.

(2)

2021-03-09

P R E S S M E D D E L A N D E

Energikontor Sydost AB arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimat-påverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer samt myndigheter och EU-partner.

Adress Postnr & Ort Telefon Org. nr

Smedjegatan 37 352 46 Växjö 0470-76 55 60 556713-0116

Hantverksgatan 15 572 55 Oskarshamn E-post/webb Bankgiro

Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona info@energikontorsydost.se 5256-8227 Västra Sjögatan 17 392 31 Kalmar energikontorsydost.se

- Fortsätta bygga ut vindkraften i länet som snabbt kan ge stora mängder el.

Den vindkraft som byggs just nu kommer att minska importbehovet av el med hälften. Om all vindkraft som planeras byggs kan Kronoberg bli nettoexportör av el.

- Utveckla metoder att lagra el med till exempel vätgas. Kanske i anslutning till något av de vindkraftverk som planeras.

- Behålla och utveckla hållbar bioenergi från länets största naturresurs – skogen.

Fjärrvärme ger värme och även el när behovet är som störst (kalla vindstilla dagar) - Behålla vattenkraften som kan lagra energi och balansera sol och vindkraft.

”Kronoberg har stora möjligheter att bidra till den energiomställning som pågår i Sverige och resten av världen just nu”, säger Pierre Ståhl, projektledare på Energikontor Sydost. ”Vi kan ersätta importerade fossila bränslen. Potentialen att producera förnybar energi både som el och drivmedel är mycket stor i länet”, avslutar han.

Plusenergilän 2050 är ett mål i Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg”. Det är även ett regionalt miljömål definierat av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Om Energikontor Sydost

Energikontor Sydost är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Energikontor Sydost ägs av kommuner och regioner i Kronoberg, Kalmar och Blekinge och det uppdrag de gett oss är att öka kunskap och medvetenhet kring förnybar energi och energieffektivisering för en minskad

klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Idag är vi 20 medarbetare, fördelat på fyra kontor. Vi är en opartisk organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata och offentliga aktörer. Vi stöder våra ägare i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Våra insatser finansieras huvudsakligen av projektmedel från svenska myndigheter och EU. Ett exempel är POTEnT, ett projekt där energikontoret arbetar med Plusenergimålet. https://www.interregeurope.eu/potent/

För mer information, kontakta Pierre Ståhl, projektledare Telefon 070 688 7520

Pierrre.stahl@energikontorsydost.se eller

Christel Liljegren, vd Telefon 070-620 83 08

christel.liljegren@energikontorsydost.se

References

Related documents

När frågan om hur efterlängtad en taxesänk- ning egentligen var går vidare till Erik Wassén, folkpartistisk ordförande i styrelsen för Stockholm Vatten, slår han ifrån sig.. –

Vad gäller export så är den även ofta beroende av import, men Sverige har också flera styrkeområden inom exempelvis teknikutveckling och skulle kunna exportera tjänster samt

Då socialsekreterare både i tidigare forskning (Tham, 2007; Astvik & Melin, 2012; Collins, 2015) samt i denna studie beskrivit och betonat vikten av stöd från kollegor

Att kunna se energianvändandet på olika byggnader skulle även kunna vara intressant att jämföra med sin egenproducerade elektricitet ifrån solcellerna.. Man hade kunnat se hur

• Spridda tekniker, väntar på det stora genombrottet, fokus biokol eller fokus avfallshantering.. British Biochar

Enligt en lagrådsremiss den 30 januari 2014 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i ellagen

Hittills finns ingen tillgänglig data för att kunna konstatera hur många av dessa som kommer materialiseras till konkreta affärer, men vi antar att bolaget adderar ytterligare

Syftet är att beskriva och förklara vilka statsfinansiella effekter som erhålls vid ökad biogasproduktion och utifrån vår problemformulering: ”Vilka statsfinansiella