Nazev PLECH_DNO_FILTRACNI_KOMORY 04_01 1:5 - 1 kus 8992 1AB23CDEFABCDEF4567812345678

Download (0)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

899

68 0

2

Roz. -Polot. -rozmery dle DXF CSN 42 5310 Presnost ISO 2768-mK

Tolerovani ISO 8015

c) Mater. 11 373.0 Tr. odp 001

b) C. hm 8.216 Hr. hm.

1:5

a)

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil Krasnicky

Nazev PLECH_DNO_FILTRACNI_KOMORY 04_01

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy 04_00 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu2

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 24-05-2015

- 1 kus

(2)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

32 72

90 90

Roz. -Polot. - rozmer dle DXF CSN 42 5310 Presnost ISO 2768-mK

Tolerovani ISO 8015

c) Mater. 11 373.0 Tr. odp 001

b) C. hm 8.216 Hr. hm.

1:5

a)

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil Krasnicky

Nazev PLECH_DNO_FILTRACNI_KOMORY 04_01

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy 04_00 Normaliz. Cis. vykresu

list 2 listu2

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 24-05-2015

1:10

Figure

Updating...

References

Related subjects :