• No results found

Lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211) ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 § Har taxitrafik enligt denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter eller fängelse i högst ett år, om han eller hon

1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades, eller

2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:209, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314.

SFS 2018:630

Publicerad den 1 juni 2018

References

Related documents

Detsamma gäller om sådana villkor som har ställts upp med stöd av 4 § inte iakttas eller om utbildningsanordnaren i väsentlig utsträckning åsidosätter sina

Kan en överens- kommelse därefter inte träffas, har den som sänt meddelandet rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren.. Vid en tvist om hyran

16 § Förs talan om skadestånd på grund av överträdelse av 6 § ska, om det gäller semester, talan väckas inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 4 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även offentligrättsliga juridiska personer såsom staten, en kommun, ett kommunalförbund eller en region, överklagas till den

beredskapslager: lager av sådana energiprodukter som förtecknas i kapi- tel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22

om det för fordonet gäller användningsförbud enligt vägtrafikskatte- lagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller enligt

om det för fordonet gäller användningsförbud enligt vägtrafikskatte- lagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller enligt