• No results found

Organiska kemisk nomenklatur enl IUPAC

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Organiska kemisk nomenklatur enl IUPAC"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Organiska kemisk nomenklatur enl IUPAC

(=International Union of Pure and Applied Chemistry

Prioritetsordning

Klass Formel Prefix Suffix

Karboxysyra -COOH Karboxi Karboxylsyra

Karboxylsyrasalt -COOMe Metall… alkanoat

Ester -COOR Alkoxikarbonyl Alkyl ..alkanoat

Keton >C=O Oxo Alkylketon

-on

Alkohol -OH Hydroxi -ol

Eter -O-R Alkoxi Alkylalkyleter

Cykloalkan ∆ cyklopentan

Aren

Halogenförening

C6H6

-Cl, -Br,-I

Bensen 1-klormetan

Alkyn -C≡C-- Alkyn

Alken -C=C- Alken

Alkan -C-C- Alkan

Namnge organiska föreningar

1) Bestäm längsta sammanhängande kolkedjan i föreningen. Namnet på denna kedja är det grundläggande i föreningens namn

2) Numrera kolatomerna i kedjan från den ena änden till den andra så att alkylsubstituenterna får så små ordningstal som möjligt

3) Positionen för varje substituent bestäms av ordningstalen för den kolatom den är bunden till

4) Om samma grupp uppträder mer än en gång i molekylen måste ordningstalet för alla de atomer den är bunden till anges. Om två lika grupper är bundna till samma kolatom måste ordningstalet upprepas, talen skiljs med ”komma”.

5) Den sista alkylgruppens namn skriv ihop med kolvätets namn 6) Grupperna ordnas i alfabetisk ordning (etyl före metyl)

7) Föreningar med endast en funktionell grupp ges hela kolvätets namn samt ovan angivna suffix. Föreningar som innehåller flera funktionella grupper ges grundkolvätets hela namn plus det suffix som svarar mot den grupp som står högst upp i tabellen ovan. Övriga funktionella grupper namnges som prefix med en siffra som anger läget i kolkedjan.

References

Related documents

Använd en 6-sidig och en 10-sidig tärning och låt den 6-sidiga tärningen visa tiotalen.

I den begränsade forskning som gjorts gällande föräldrars erfarenheter när deras barn vistas i skolmiljö framkommer att föräldrar då kan känna oro och att

Ännu mer än andra barn behöver barnet med läs- och skrivsvårigheter få känna självförtroende och självtillit. I skolan måste hans förmåga inom andra ämnen lyftas

Detta skulle kunna var anledningen till att det under dessa förhållanden därför var enklare för informanterna både att framhäva sin kulturella bakgrund och att övertyga både

Vi som studie- och yrkesvägledare förutsätter att göra val är en process det vill säga individen tar till sig och bearbetar kunskap om sig själv och alternativen för

För att bekämpa gängbrottsligheten och att unga individer - till stor del pojkar och unga män - rekryteras in i kriminella nätverk har partier lagt flertalet förslag om

 Han  förklarar  att  det  finns  ett  stort  lokalt  intresse  för  fotbollslaget  och  att   det  är  viktigt  att  kunna  följa  med  i  de  diskussionerna

Detta kopplar vi till det lärare B säger om vad som de tror ger pojkarna mest motivation av att pojkarna får välja vilken bok de ska läsa själva mot att läraren bestämmer vilken