• No results found

Multiplikation med tiotal Spela i grupper med två till fem elever i varje grupp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Multiplikation med tiotal Spela i grupper med två till fem elever i varje grupp"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 14

KOPIERING TILLÅTEN • ALFA © LIBER AB 14

MATEMATIK Alfa α

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

AKTIVITETSBLAD 10

Multiplikation med tiotal

Spela i grupper med två till fem elever i varje grupp.

Materiel: 2 tärningar i olika färg till varje grupp

Gör så här:

– Bestäm vilken av tärningarna som ska visa tiotal. Den andra visar ental.

– Antag att det är en röd och en grön tärning. Ni bestämmer till exempel att den röda tärningen visar tiotal. Den första spelaren slår tärningarna och

den röda visar en trea och den gröna en femma. Multiplikationen blir 30 · 5 = 150.

– Produkten skrivs vid första omgången i protokollet. När alla är klara är det dags för nästa omgång. Efter fem omgångar adderas produkterna.

Vem har den största summan?

Variant 1

Spelet kan varieras genom att man bara spelar två omgångar. Beräkna sen differensen mellan den största och den minsta produkten. Vem fick den minsta differensen?

Variant 2

Använd en 6-sidig och en 10-sidig tärning och låt den 6-sidiga tärningen visa tiotalen.

Variant 3

Använd två 10-sidiga tärningar i olika färg.

Den ena tärningen visar tiotal och den andra ental.

Omgång 1 2 3 4 5 Summa

References

Related documents

To summarize the transformation mechanism, these observations can overall be explained by a gradual transformation from the initial intermixed multilayer into a disordered

Med anledning av det rådande läget i samhället till följd Covid-19 och de riktlinjer Folkhälsomyndigheten utfärdade för att hindra och minska smittspridning.

Interviews and collection of secondary data is carried out to explore how purchasing and logistics can contribute to more environmental friendly supply chains, through

Det är tydligt, att dessa förhållanden inverka ytterst menligt för upprätthållandet av tillfällig undervisning och för forskningsändamåL Lunds universitet var vid

Detta belyser vikten av att ha en helhetssyn i vården av patienten där teamarbetet mellan olika professioner arbetar utifrån patienten i centrum för att kunna tillgodose

Idag är tillgången till förskola i det närmsta en självklarhet för de flesta småbarns- föräldrar och lagen är tydlig med att ingen ska behöva stå i kö en oskälig tid för

Kommunens krav på bygglov bör också kunna överprövas utan att företagaren först ska behöva påbörja en byggnation och därmed utsättas för osäkerheten att riskera

Detta är inte helt entydigt eftersom många av högstadiets elever även har valt muntliga prov och praktiska prov för att visa sina kunskaper. Ett par av resultaten i undersökningen

Totalt granskades i undersökningen 330 ärenden av olika slag och noter- bart var till exempel att i 89 procent av ärendena var kommunen delaktig i beställning av åtgärderna

• Hur stor var medelåldern för dessa personer för exakt två år sedan. • Hur stor är medelåldern för två av

Det denna studie kommit fram till, med hjälp av resultatet och tidigare forskning är att, elever skriver längre texter när det skriver med verktyget dator än vad de gör med

Äldreomsorgens utvecklingsprogram har under våren gått ut på remiss till Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Teknik- och

Bakbenen skall vara mycket kraftiga, väl muskelfyllda från alla sidor sett och varken för brett eller för tätt ställda. Bakbenen skall vara

Svart med tanteckning: Tanteckningen skall vara väl avgränsad från det svarta. Tanfärgen förekommer i

Svart med tanteckning: tanteckningen skall vara väl avgränsad från det svarta. Tanfärgen förekommer i

Skallens och nosryggens plan skall vara nästan parallella och nospartiet skall endast vara något längre än skallen, mätt från stop till nackknöl.. Skallen skall vara

Druh závěrečné práce bakalářská diplomová disertační ngoroznl Vedoucí Dráce lng.. Jiří

Název práce V|iv techno|ogických parametrů v'ýroby voskových modelů na rozměrovou přesnost odIitků.. Druh závěrečné práce baka|ářská diplomová disertační

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel som köparen inte borde ha upptäckt eller som köparen inte borde ha misstänkt eller kunnat

Den skall föra sig stolt och vara kraftig men inte tung.. Huvudet skall vara torrt, medelstort

Syftet är att genom demonstration av odlingssystem och mångfald av grönsakssorter, inspirera till ökad produktion och konsumtion av närproducerade grönsaker och bär.. Vi tror

ReserZni cast je ucelena, velmi obsahla a peclive zpracovana s vyuzitim velkeho mnozstvi pi'evazne zahranicnich zdroju. Rada z pouzitych zdroju je internetovych, ale hlavni cast

Otis har integrerat högpresterande teknik, som exempelvis de flexibla polyuretanbeklädda platta stålbältena, en kompakt växellös hissmaskin, ReGen Drive och LED-belysning för