• No results found

E4, Ljungby-Toftanäs, byggs om till motorväg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "E4, Ljungby-Toftanäs, byggs om till motorväg"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mellan Kånna och Toftaholm bygger vi en ny motorväg på samma sträcka som idag.

Nu pågår arbetet med Rastplats Lagan och trafikplats Lagan. Flera broarbeten och asfaltering pågår längs sträckan men även anpassning för viltet. Sträckan som berörs av vägarbetet är ca 14 km lång av totalt 32 km.

Ny rastplats

Den nya rastplatsen byggs väster om E4 i anslutning till trafikplats Lagan. Den innehåller ytor att pausa på och parkeringsplats för samåkning. Samåkningsparkeringen ligger i anslutning till nya busshållplatser som kommer att byggas i den nya trafikplats Lagan.

Trafikplats Lagan får en ny bro

Även utformningen av trafikplatserna förändras. Förändringen är störst i trafikplats Lagan där vi bygger en ny luftig bro med tillhörande cykelväg över E4. Nya busshållplatser byggs på påfartsramperna i trafikplatsen. På sidorna parallellt med E4 byggs belysta murar och tallplanteringar. Det blir stor påverkan för trafikanter med start i sommar när arbetet med bron påbörjas.

Asfalteringsarbetet

Vi kommer att asfaltera den nya vägen mellan Lagan och Toftaholm under året.

Viltanpassningar och nya broar

Större broar norr om trafikplats Lagan byggs under 2020 över vattendragen Lagan och Toftaån för norrgående trafik. Vid Flattinge byggs en ny större bro under E4 som anpassas för att göra det lättare för vilt att passera. Bron förses med skärmar för störande ljus- och ljud från E4. Under bron över Lagan bygger vi en bredare strandremsa som innebär att djur känner sig trygga att både röra sig och passera. Nytt faunastängsel sätts upp som hindrar djur från att komma upp på vägen.

Tack för att du följer skyltningen

Det är viktigt för oss alla både de som arbetar på vägen, trafikanter och närboende att du följer skyltningen och anpassar din hastighet. Det kommer att vara fortsatt begränsad hastighet på E4 och fler omledningar på det mindre vägnätet. Det kan bli besvärligt när vi bygger om trafikplatserna och broarna. Håll ut snart åker du på en säker och mer framkomlig väg.

Maj 2020

E4, Ljungby-Toftanäs, byggs om till motorväg

2020

Under 2020 kommer delen Lagan till Toftaholm att bli mötesseparerad och hastigheten för trafiken kan höjas till 100 km/h.

Ny rastplats vid Lagan blir klar.

Arbete på E4 delen Ljungby norra- Lagan påbörjas.

2021

Trafikplats Lagan med ny bro klar våren 2021.

Arbete på E4 delen Kånna – Ljungby södra - Ljungby norra påbörjas.

2022

Motorvägen ska vara klar 2022.

Här pågår arbete med mittstödet för ny bro över ån Lagan.

(2)

Trafikverket, 551 91 Jönköping

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 trafikverket.se

För att informera om projektet har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområdet. Dessa uppgifter lagras hos Trafikver- ket så länge projektet pågår.

Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning

av behandlingen och att invända mot behandlingen. Personupp- giftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.

Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge.

Tfn: 0771-921 921. www.trafikverket.se/gdpr

Dataskyddsombudet nås på samma adress.

Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm www.datainspektionen.se

Insamling av personuppgift

Vill du veta mer?

Läs gärna mer om projektet på

www.trafikverket.se/

e4-ljungby

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Anna Karlsson, projektledare, Trafikverket Telefon: 010-123 69 66

anna.karlsson@trafikverket.se

Platskontor, Viaduktgatan 9, 341 32 Ljungby

Kristjan Sigurdsson, platschef, Barslund A/S Telefon: 0045–308 501 43

ksi@barslund.as

References

Related documents

I februari påbörjar entreprenören den sista delen som anläggs på åkern mellan Väg 852 (Gamla Lundavägen) och Bergströmshusen som sedan fortsätter längst med

[r]

I Ljungby kommuns översiktsplan framhålls att en utbyggnad av E4 till motorväg är viktigt framförallt för kommunens näringsliv genom ökad framkomlighet och tillgänglighet

DELEN KÅNNA - LAGAN RITNINGSFÖRTECKNING.

majoritet av lövträd främjas lövträd. För att bidra ytterligare till en ökad variation längs med monotona raksträckor kan det även vara aktuellt att gallra ut grupperingar

I samband med att E4 byggs om till motorväg kommer ett antal broar att anpassas för att göra det lättare för djur att passera vägen. Bron över Lagan kommer exempelvis att

Överblivna jordmassor från sträckan används till bullervallen mellan trafikplats Ljungby Södra och trafikplats Ljungby Norra.. Vid Trafikplats Hallsjö byggs det nya ramper på

Arbetet kommer till största delen att pågå från Lagan Å till trafikplats Ljungby södra.. Hela projektet beräknas bli