• No results found

all é dike n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "all é dike n"

Copied!
43
0
0

Full text

(1)

dike

all é dike n

1

n

2

dike

e

1

30%

+143,0

6

f

1

m

1

m

2

v

1

b

1

e

1

30%

+145,0

6

f

1

m

1

m

2

v

1

b

1

e

1

30%

+147

6

f

1

m

1

m

2

v

1

b

1

B

NATUR

NA TUR

GÅNG CYKEL

E

1

GATA

Pilörtsbacken

Bataljons gatan

Tallörtsbacken

Smultronvägen Gåsörtsbacken

Örtavägen

Tallörtsbacken Svalörtsbacken

4:1

2 2:1

2

VISIONEN 6

8

4

9

4:1

6

3

1/3

2

1 1/2

VARFÅGELN

2:1

2

3 VISIONEN

2

VÄKTAREN VISIONEN

1 4

3

RYHOV EKHAGEN

5 VAGNSLYKTAN

5

6

1 3:1

3

2

2 9

2

5

EKHAGEN

3 3

4

2

7

4

VÄRINGEN 7

VADSTÄLLET 2

RYHOV

3

7

4 9

SV SV SV

SV

SV

SV

140 139

122

138 121

141

123

120

124

134

137

126

142 111

133 143

136

144 112

135 110

145

125 118

109

116

146

147

117

131

148

132 115

119

114

130 113

127

129

128 108

107 105

106

149

98 99

103104 102 100 101

150

131 114

107

108

135 120

109

108 113 108

114 110

128

124 107

145 134

132

112

131

113

135

135 111

116

147

119

140 106

105

109

129

108

134

112

126

110

120 106

144

107

136

140

131

108

127

116

125

114 103

120 109

125

114

110

136

130

127

118 108

144

149 123

138 121

120

148 126

122 114

135 108

122

146

142

112

115

106

145 138

126 108

107

108

126 108

125

133

131 112

122 117

107

111

113

145

126

136

144

107

113

121

143 114

132

106

149 116

131 113

141

143 114

123

129 110

137 118

147 107

145 106

127

126

148 115

112 134

110

143

113

149 108

123

133

112

129

122

121

121 108

114

128

143 111

124

125

143

123 119

123 141

132

127 119

144

135

145

138

106 113

112

130

114

104

106

134

132

122

109

116

109

128

125

115

123

134

139

105

133

119

132 110

115

114

132 113

118

137 105

106

120 126

126 106

130

142 110

123

139 100

123

127

115

123 107

134 106

116

112

122

136

137

139

143 111

146

127 122

111

120

107

117

134 137

116

108 105

117

149

146

123 106

124

112

123

134

120

132

121

141 110

108

134

128

137

130

132

114

138 106

110

130

145

144

124

132 117

124

134

119 116

108

147

147

111 138

127 112

115

120

150

106

119

130

125 118

143

133

110

128 106

144 134

106

138

116

106 106

114 111

124 108

126

118

142

119

124

119

143

109

120

138 112

127 122

137 136

105

109

145

125

107

135

119

148

136

106

121

110

107

133 113

128

142 131

117 106

138

120 116

109

142

128 117

132

135 106

121

137

136 133

116

123

110

122

116

129 108

138

111

138

141

119

127 110

135

121

144 104

117

136

117 108

105

111

133

113

113

130

128

129 105

123 110

118

136 115

142 122

114

107

112

146

138

136

125

120

118 116

126 105

116

125

142

145

146 109

138

133

129 115

118 112

106

135 115

142 136

132 108

147 110

127

108

109

113

131

133

114 107

116

141 119

107

110

106

138

139 127

135

117

124 102

136 108

122

135

138

131 120

104

135

142

143

128

117

117 114

127 111

112

111

143 136

115

139 140

117

146 131

145

113

107

111

137

117

111

140

143 114

121 117

112

121

149 106

106

106

147

120

105

108

130

108

136

131

132

143

119

129 118

143 116

111

119

126

138

116

113

116

140

122

110

108

124

139 130

128

127

118

141 128

112

129 128 107

118 108

101

125

141 108

143 112

133

133

115

144 139

108

136

125

137

128

132

120

118 106

140 115

110

98

145 115

108

126

131

129

142 124

107

108

120 108

108

137

136

132

141

121

112

110

114

136 135

128

122

121 116

118

127

137

111

117 110

120 113

107 192 100

192 100

192 200

192 200

192 300

192 300

192 400

192 400

192 500

192 500

192 600

192 600

6405900 6405900

6406000 6406000

6406100 6406100

6406200 6406200

6406300 6406300

1:1 000

0 50 100 Meter

Skala

Gru nd karta öve r d el a v Jön köp ing i Jönköpings kommun Fa stigh etsin deln ing: augusti 2019

Ma rkko mp lette rin g: augusti 2019 Koo rd inat system : Sweref 99 13 30 Hö jd syste m: RH2000

Bygg na dern as b eg rä nsn in gslinjer u tgö res a v fasadlinjer eller takkonturer

Gru nd kartan s riktighet bestyrkes Jö nkö ping d en 12 au gusti 2019

... ... .... ... .... ... ... ...

Ing var Röjder

Karta vdeln in ge n S tad sbyggnadskontoret

Antagande: 2019-08-22 av: STBN

...

Detaljplan för bostäder på del av Ekhagen 2:1

Planarkitekt: Mattias Bustos

Upprättad: 2019-08-13

Laga kraft: 2020-01-30 Diarienummer: 2017:27 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns Användningsgräns Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA

Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNGCYKEL Gångväg, Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B

Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E

1 Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS Utformning

dike

Marken är avsedd för dike , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

allé

Marken är avsedd för allé , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK Omfattning

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

1

30%

Största byggnadsarea är angivet värde i % av kvartersmark för bostäder inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan. Utöver angiven byggnadshöjd får hisstrapphus, gemensamhetsutrymmen (växthus, terrass) och tekniska installationer om maximalt 300 kvm inom kvartersmark för bostäder anordnas och ej överskrida en totalhöjd på +148 meter över angivet nollplan, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0 Största takvinkel är angivet värde i grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1 Om byggnad utförs med loftgångar ska sida som vetter mot Tallörtsbacken eller Örtavägen utformas så att de upplevs som fasad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd

m

1 Utrymningsväg åt öster ska finnas, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

2 Ventilation ska kunna stängas av centralt för samtliga bostadsbyggnader, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Lägenhetsfördelning

v

1 Enkelsidiga lägenheter mot norr får inte uppföras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 3 p.

Utförande

Utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Mark

n

1 Marken är avsedd för fördröjningsanläggning, PBL 4 kap. 10 §

n

2 Marken är avsedd för dike. Om gång- och/eller körbar förbindelse anordnas ska dagvatten ledas via kulvert under gång- och körbar yta, PBL 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Marken får endast förses med komplementbyggnad. Högsta tillåtna nockhöjd på komplementbyggnad är 4,0 meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

b

1 Takytor (gäller inte hisstrapphus, gemensamhetsutrymmen, växthus, terrass eller tekniska installationer) ska ha kapacitet att sammantaget fördröja minst 10 mm nederbörd

0680K-P2020-1

(2)

Detaljplan för bostäder på del av Ekhagen 2:1

Ekhagen, Jönköpings kommun

Antagandehandling 2019-08-13 Dnr:2017:27

Planbeskrivning

(3)

Innehåll

Bakgrund, syfte och huvuddrag 4

Planförslag 5

Plankarta och planbestämmelser 16

Planens konsekvenser 21

Förutsättningar 31

Genomförande av detaljplanen 40

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning

Bilagor

PM Dagvattenhantering, 2017-09-01 PM Dagvatten, 2019-02-19

Översiktlig skyfallsanalys, 2019-03-22

Granskning av dagvattenutredning, 2017-11-21 Markteknisk undersökningsrapport, 2017-09-20

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 2017-08-22 Geotekniskt PM, 2017-09-20

Granskning av geotekniskt PM, 2017-10-30 Beräkning av vägtrafikbuller, 2017-09-13 Industribullerutredning, 2017-10-02 Riskutredning, 2017-09-28

Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord: detaljplan ekhagen

(4)

Så här görs en detaljplan med standardförfarande

Planbesked

Ärendet påbörjas när en byggherre ansöker om planbesked. I planbeskedet uppges föreslagen markanvändning samt bebyggelsens placering och omfattning.

Planavdelningen sammanställer ansökan med kompletterande underlag, varpå stadsbyggnadsnämnden beslutar om ifall processen ska påbörjas eller inte.

Samråd

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en handling inför samrådet. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter, och att ge berörda insyn och möjlighet att påverka. De som har rätt att medverka vid samrådet är samrådskretsen, bestående av sakägare, Länsstyrelse, kommunala myndigheter och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Tiden för samrådet annonseras i tidningen.

Synpunkter ska lämnas in skriftligen under samrådstiden och skickas till Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Efter samrådet sammanställs och kommenteras synpunkterna i en samråds- redogörelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

Granskning

Efter samrådet, och innan planen kan antas, ska planen vara tillgänglig för granskning under minst två veckor. Granskningen innebär att myndigheter och sakägare och andra som berörs av planen ges möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden och skickas till Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Kommunen sammanställer sedan synpunkterna från samrådet och granskningen i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

När granskningsutlåtandet har skickats ut antas planförslaget av kommun- fullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning och inte fått dessa tillgodosedda kan överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen. Detta måste ske senast 3 veckor efter att antagandebeslutet har tillkännagetts.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut, om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas fallet av Mark- och miljödomstolen och kan därefter överklagas vidare för prövningsrätt till Mark- och miljööverdomstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när ärendet slutligen har avgjorts.

Så görs en detaljplan

STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning- en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling- en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard- förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo- görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet.

Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden.

Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver- domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

Laga kraft

§

Så görs en detaljplan

STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning- en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling- en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard- förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo- görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet.

Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden.

Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver- domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

Laga kraft

§

Så görs en detaljplan

STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning- en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling- en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard- förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo- görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet.

Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden.

Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver- domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

Laga kraft

§

Så görs en detaljplan

STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning- en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling- en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard- förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo- görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet.

Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden.

Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver- domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

Laga kraft

§

Så görs en detaljplan

STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning- en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling- en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard- förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo- görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet.

Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden.

Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver- domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

Laga kraft

§

(5)

Inledning

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Syftet med detaljplaneprocessen är att pröva om ett område kan anses lämpligt för en viss typ av användning och utformning. Detaljplanen är bindande vid prövning av bygglov.

En detaljplan innefattar en plankarta, en planbeskrivning och bilagor. Varje enskild kommun ansvarar för hur planbeskrivningen ser ut. I Jönköpings kommun används följande upplägg:

Bakgrund, syfte och huvuddrag – En sammanfattande beskrivning av detaljplanen.

Planförslag – En beskrivning av den markanvändning som föreslås i detalj- planen.

Plankarta och bestämmelser - En förklaring av plankartan och dess bestämmelser.

Planens konsekvenser – Här beskrivs eventuella följder av detaljplanen.

Förutsättningar – Nulägesbeskrivning samt planförslagets relation till övriga styrdokument.

Genomförande av detaljplanen – Beskrivning av ekonomiska frågor, fastighetsrättsliga frågor samt tidplan.

(6)

Bakgrund, syfte och huvuddrag

År 2017 togs en studentbostadsanalys fram i syfte att belysa behovet av bostäder för studenter i Jönköpings kommun. I analysen konstaterades att antalet studenter ökar vid Jönköping University och att det finns ett nuvarande och framtida behov av fler studentbostäder i kommunen.

Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 300 studentbostäder inom fastighet Ekhagen 2:1 idag planlagd i huvudsak för industriändamål beläget i västra Ekhagen cirka 3 kilometer från centrala Jönköping och cirka 500 meter från Asecs köpcentrum. Planområdet innefattar även den mindre fastigheten Visionen 2 som i dagsläget är planlagd som område för transformatorstation, vilket det aktuella planförslaget inte förändrar. Detaljplanen, när den får laga kraft, möjliggör byggnation av studentbostäder samt planlägger del av Örtavägen som kommunal gata.

Karta 1 Översiktsbild, gul yta anger föreslaget planområde

(7)

Planförslag

I detta avsnitt redovisas inledningsvis i vilken omfattning detaljplanen reglerar föreslagen markanvändning och på vilket sätt under rubrik Detaljplaneförslag.

Under delavsnittet Markanvisningsförslag presenteras det förslag som tilldelad exploatör avser genomföra. Syftet uppdelningen är att förtydliga vad detaljplanen reglerar gentemot vad byggaktörens själv ämnar att genomföra.

Framtaget markanvisingsförslag är ett bland flera olika utformningsalterantiv som detaljplaneförslaget medger. I kommande bygglovsskede fastställs slutlig utformning av området.

Detaljplaneförslag

Allmän plats

Gata

Del av Örtavägen som sträcker sig från korsning Bataljonsgatan/Örtavägen i väst till korsning Örtavägen/Tallörtsbacken är idag planlagt som verksamhetsområde i gällande detaljplan Detaljplan för Stadsägan 306 m.fl från år 1986. Örtavägens nuvarande anslutning mot A6-området har funnits sedan år 2013 i samband med att Trafikverket satte upp mitträcke på riksväg 40 och enbart tillät högersväng ut från Tallörtsbacken till riksvägen. Föreslagen detaljplan avser att planlägga den västra delen av Örtavägen som allmän plats med användningsbestämmelse: gata.

Örtavägens västra del lutar brant och har två skarpa kurvor. För att säkerställa god sikt och trafiksäkerhet har delar av vägsträckan försetts med planbestämmelse om in- och utfartsförbud.

Gång- och cykelväg

Inom föreslaget planområde sträcker sig två befintliga gång- och cykelvägar söder och öster om kvartersmark för bostäder. Syftet att planlägga dessa gång- och cykelvägar är dels att bevara dessa gång- och cykelvägar samt att släcka ut del av gällande detaljplan från år 1986.

Naturområde

Söder och öster om föreslagen kvartersmark för bostäder sträcker sig användningsområden för natur. I söder utgör naturområdet en buffertzon mellan tänkbar placering av byggnadsvolym och ravinens släntkrön i syd.

Öster om kvartersmarken och befintlig gång- och cykelbana föreslås befintligt dike även utgöra plats för en ny allé. Syftet med allén är att stärka den ekologiska och kopplingen mellan ekparken i norr och ravinområdet i söder.

Förslagsvis kan allén bestå av trädarten ek i syfte för att förstärka Ekhagens karaktär som en stadsdel med många ekar. Inom användningsområdet finns idag ett befintligt dike. Detaljplaneförslaget medger en kombination av utformningsbestämmelserna dike och allé.

Bild 1 Vy mot sydväst, vid högerkurvan är sikten skymd

(8)

Kvartersmark, bostäder

Byggrätt

Inom angiven kvartersmark för bostäder medges tre olika egenskapsområden innehållandes ett antal olika egenskapsbestämmelser i syfte för att säkerställa att föreslagen användning (bostäder) är lämplig inom planområdet. För att begränsa antalet bostäder inom planområdet tillkommer ett antal olika planbestämmelser som begränsar exploateringsgraden över marknivå och i höjdled. Över marknivå medges endast placering av huskroppar inom de tre egenskapsområden som inte utgörs av varken prick- eller korsmark. Vidare begränsas huskropparnas byggnadsarea (den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar) till att maximalt omfatta 30% av den totala kvartersmarken för bostäder. I höjdled begränsas byggnadshöjden till antingen +143, +145 eller +147 meter över angivet nollplan vilket motsvarar byggnader utfört i 3-5 våningar beroende på placering. Utöver angiven byggnadshöjd tillåts hisstrapphus, gemensamhetsutrymmen (växthus, terrass) och tekniska installationer uppföras men ej överskrida +148 meter över angivet nollplan och ej uppta mer än 300 kvm takyta. För mer information om föreslagna egenskapsbestämmelser, se avsnitt Plankarta och planbestämmelser.

Dagvatten

Enligt föreslagen lokalt omhändertagande av dagvatten (PM Dagvatten, 2019-02- 19) ska totalt 240 kubikmeter utjämningsvolym fördröjas inom kvartersmarken samt säkerställa att inget dagvatten avleds ner mot ravinområdet i enlighet med framtagen dagvattenutredning (PM Dagvattenhantering, 2017-09-01).

Takytor för Hus 1, Hus 2, Hus 3 samt Hus 4 (gäller inte växthus eller tekniska utrymmen på taket) ska beklädas med vegetationsklädda tak (gröna tak) med förmåga att absorbera dagvatten och minst fördröja 10 mm nederbörd vid ett enskilt nederbördstillfälle. Med en god gestaltning kan ytorna även nyttjas som sociala vistelseytor under årets varmare och mer solbelysta dagar.

Kvartersmarken ska höjdsättas så att dagvatten avleds bort från byggnader och till största möjliga mån avrinner mot den centrala odlingsallén med förmåga att fördröja större volymer dagvatten i skelettjordar, nedsänkta Bild 2

Gång- och cykelväg, vy mot norr, blå yta anger yta avsedd för allé och dike

119

145

117

136

143 120

128

134

135

143 136

145

142 135

128 125

131

142

121

132 138

150 138

120 112

143

146

143 135

141

126 112

138

149

122

145 133

143

138

126 118

145

145 130

149

127

124

142

120

127

138 138

124 115

118

145

123 112

119

150 148

117

138

116

151 112

143 128

118

128

122

141 138

127

146

135 123

143 150

147

125

143 123

148 115

121 127

133 128

128

127

134

138 118

142 117

127

135 121

113

150 149 116

141

139 150

114

141 132

123

126

126

140

138

142 122

149

148

128

139 134

117

130

149

138 137

146 147 117

140

145

117

129

129 114

144

118

145

128

131

149

133

136

128 124

129 123

127 122

130

148 146

125 126 121

149

129

145

119

120

131

120

132

119

139

116

121 117

118 118

125

143

144

116

122 124

115

151

119

124 127 130

123

146 143

132 131

135

137

144

125

135 136

128

147 148

126

133

129

134

142

136 134

135

130

137

131 134

Illustration 1 Föreslagen utbredning för naturområdet öster om befintlig gång- och cykelväg

Bild 3 Exempel på vegetationskläda tak

Bild 4 Exempel på vegetationsklädda tak som även kan ges en social funktion

(9)

växtbäddar och/eller gabionmurar. Nedan redovisas en schematisk karta över exploatörens planerade LOD-åtgärder (lokalt omhändertagande av dagvatten) och hur kvartersmarken kan delas in i sju olika delavrinningsområden:

Markytan behöver luta ner bort från byggnader, t.ex. mot grönytor och gång- och cykelvägar. Skelettjordar kan användas för att bidra till en trög avrinning och i anslutning till parkeringsplatserna kan skelettjordarna ges oljeavskiljande egenskaper. Vägar och stigar i området bör anläggas lägre än närliggande byggnader för att på så sätt få en ytvattenavledande funktion vid skyfall. Alternativt kan skyfallsvägar anläggas som flacka dikesanvisningar i grönytor. Det vatten som avrinner mot nordväst inom delavrinningsområde 6 leds via befintligt dike längs med Örtavägen ned till fördröjningsanläggning i kvartersmarkens sydvästra hörn. Denna fördröjningsyta kommer inte alltid vara vattenfylld utan endast vid nederbörd som inte kan tas omhand i ovan nämnda anläggningar. Vatten från fördröjningsytan på bostadsmarken kommer delvis infiltreras men även ledas ut via Örtavägen och vidare in i vattenkassunen i längre nedströms i ravinen.

Illustration 2 Schematisk karta över potentiella LOD-åtgärder

Bild 5 & 6 Flygfoto redovisar placering av befintlig vattenkassun och dess förhållande till omkringliggande gator och ravinområdet.

Referensexempel på nedsänkt växtbädd

(10)

Kvartersmark, transformatorstation

Inom planområdet finns idag en transformatorstation. Detaljplaneförslaget förslår ingen ändring av pågående markanvändning av transformatorstationen utan planläggs enbart för att släcka ut gällande detaljplan från år 1986.

Teknisk försörjning

VA

Det finns befintliga vatten- och avloppsledningar i Tallörtsbacken som har tillräcklig kapacitet för att försörja planområdet. Med hänsyn till befintlig topografi kan det bli aktuellt med enskild pumpning av spillvatten inom kvartersmarken om husen förläggs för lågt eller förses med källare.

Uppvärmning

Det finns fjärrvärme i närområdet som kan byggas ut till den föreslagna bebyggelsen inom planområdet.

El

Byggnaderna kan anslutas till befintligt nät. Det finns ledningar dragna längs med Örtavägen väster om den föreslagna bostadsfastigheten.

Fastighetsgränsen har lagts utanför ledningarna för att undvika behov av servitut. En eventuell flytt av ledningar ska bekostas av byggherren.

Avfall

Avfallshantering ska ske inom bostadsfastigheten och inte med ett större avstånd till entré än 50 meter. Gemensamma utrymmen och anordningar för avfallshantering ska vara tillgänglighetsanpassade samt utformas så att kraven på god arbetsmiljö för avfallshämtaren uppfylls. Avfallshantering bör inte läggas vid entréer, angöringsplats eller cykel/bilparkering. Avfallsbilen ska kunna framföras på körbar väg som är avsedd för denna typ av trafik och fordon.

Störningar, hälsa och säkerhet

Ras och skred

Med tanke till områdets närhet till en ravin och slänt har det i samråd med SGI (Statens Geotekniska Institut) föreslagits riskreducerande åtgärder kopplat till risk för skred (Granskning av geotekniskt PM, 2017-10-30). En placering av byggnader för nära befintligt släntkrön kan innebära ökade risker för ras och skred. Gräns för tillfredställande god stabilitet ligger mellan 10-15 meter från planområdesgräns till möjlig byggrätt. För att inte riskera att byggnader placeras för nära släntkrönet syftar användningsområde natur på allmän platsmark i kombination med prickmark inom kvartersmark bostäder agera buffertzon mellan möjlig placering av byggnadsvolym (byggrätt) och släntkrön.

Avståndet mellan byggrätt och södra planområdesgränsen närmst ravinområdet är på ett tillfredsställande avstånd; 18 meter.

Med anledning av att kringliggande mark sluttar åt väst, att grundvattennivån ligger ytligt och att jordmaterialet är relativt tätt kan ytvattenproblematik uppstå. Avskärmande erosionsskyddade diken föreslås därför för att avleda vatten bort från ravinområdet. I detaljplanen säkerställs detta med ett avskärande dike väster om föreslagen kvartersmark, ett nytt dike på allmän platsmark söder om kvartersmarken samt en fördröjningsanläggning inom kvartersmarkens lågpunkt i sydväst.

Brandskydd

Insatstiden till området ligger inom intervallet 1-10 minuter. Med

(11)

anledning av närheten till industrifastigheten Visionen 4 ska möjlig utrymningsväg anordnas bort från industrin, åt öster. Framkomlighet till byggnader ska planeras så att avståndet mellan dörrar i fasad och möjliga uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon understiger 50 meter, i enlighet med BBR 5:72. Detta för att räddningstjänsten ska kunna göra en effektiv räddningsinsats. Det förutsätts att varje dörr i fasad är en angreppspunkt. Brandvatten ska anordnas enligt gällande VAV-norm. En ny brandpost kommer att behöva anordnas i och med föreslagen byggnation.

Avståndet mellan brandpost och angreppspunkt bör understiga 100 meter. En ny brandpost kommer att anläggas invid korsningen mellan Tallörtsbacke och

Örtavägen.

(12)

Markanvisningsförslag

Framtaget markanvisningsförslag utgår ifrån ett övergripande koncept med intention att bevara och tillvarata områdets platsspecifika kvalitéer samt skapa nya stadsrum. Stadsrummen tillför närområdet med nya sociala och ekologiska värden för såväl studenter, närboende och besökare. Nedan redovisas hur kvartersmarken schematiskt kan delas in i fyra ytor vilka fysiskt avgränsas med byggnader eller ett centralt väst-östligt rörelsestråk. Två ytor föreslås bebyggas med totalt fyra lamellhus varav resterande två ytor med befintlig trädbevuxen naturmark bevaras och tillgängliggörs med nya gångvägar.

Illustration 3 Kvartersmarkens utsträckning, cirka 1,6 hektar.

Illustration 4 Kvartersmarken delas in i fyra ytor; naturmark (skrafferad) och resterande ytor plats för byggnadsverk.

Odlingsallén (pil) länkar samman Örtavägen i väst med gång- och cykelbanan i öst.

Illustration 5 Terränganpassade byggnadstyper i form av fyra lamellhus i suterräng.

Fasad för Hus 4 löper dikt an med Örtavägen för att stärka gaturummets urbana kvalitéer.

Illustration 6 Gemensamma utrymmen placeras i närhet till odlingsallén i där aktiva fasader (blåa ytor) i annonserar liv och rörelse.

Ett växthus placeras på taket.

Hus 4

(13)

Bostäder

För att anpassa till planområdets naturliga topografi med sluttning mot väst, föreslås fyra terränganpassade lamellhus utföras med längdsidor som vetter mot väst och öst. Två av husen är lite vinklade för att bättre följa terrängen och för att få bättre plats med vändyta för sopfordon. För att ge olika karaktär på byggnaderna är fasaderna böljande och försedda med olika typer av balkonglösningar eller fasaddetaljer i trä. Variationen förstärks ytterligare med att varje lamellhus ges en unik fasadkulör och blandning av olika materialtyper.

Hus 1 & 2

Hus 1 och Hus 2 är beläget i kvartersmarkens nordöstra hörn. Hus 1 föreslås utföras i 4 våningar varav ett våningsplan utförs i suterräng med fasadlängd och sida mot väst med entréer på åt väst och åt öst. Hus 2 föreslås utföras i fyra våningsplan utan suterrängvåning. Hus 2 ges ett säreget fasaduttryck som i detta fall utgörs av träribbor som avskärmar loftgångarna. Den veckade fasaden erbjuder utrymme för boende att sitta och umgås men även yta för att sköta om och ha egna växter. I fasader som vetter mot Örtavägen och Tallörtsbacken ska träribbor sträcka sig från tak till marknivå.

Hus 3 & 4

Hus 3 och Hus 4 är beläget i kvartersmarkens sydvästra hörn. Hus 3 utförs i 4 våningar inklusive suterrängvåning. I suterrängplan på hus 3 inryms gemensamhetslokaler för studenterna. Konceptet om småskalig stadsodling ges en framträdande roll i markanvisningsförslaget och specifikt vid utformningen

119

145

117

136

143 120

128

134

135

143 136

145

142 135

128 125

131

142

121

132 138

150 138

120 112

143

146

143 135

141

126 112

138

149

122

145 133

143

138

126 118

145

145 130

149

127

124

142

120

127

138 138

124 115

118

145

123 112

119

150 148

117

138

116

151 112

143 128

118

128 122

141

138

127

146

135 123

143 150

147

125

143 123

148 115

121 127

133 128

128

127

134

138 118

142 117

127

135 121

113

150 149 116

141

139 150

114

141 132

123

126

126

140

138

142 122

149

148

128

139 134

117

130

149

138 137

146 147 117

140

145

117

129

129 114

144

118

145

128

131

149

133

136

128 124

129 123

127 122

130

148 146

125 126 121

149

129

145

119

120

131

120

132

119

139

116

121 117

118 118

125

143

144

116

122 124

115

151

119

124 127 130

123

146 143

132 131

135

137

144

125

135 136

128

147 148

126

133

129

134

142

136 134

135

130

137 131

134

Illustration 7 Föreslagen situationsplan

Illustration 8 Sektion A, Hus 3 & Hus 4

LABORMA - URBAN PROPERTIES ESENCIAL EKHAGEN 2:1 JÖNKÖPING SEKTIONER SKISS 20190301

Bild 7 Hus 2, exempel på fasad som vetter bort från Tallörtsbacken och Örtavägen

0 50 100

Sektion B N

Sektion A

LABORMA - URBAN PROPERTIES ESENCIAL EKHAGEN 2:1 JÖNKÖPING SEKTIONER SKISS 20190301

Sektion A

References

Related documents

A bivariate logistic regression was conducted on the emotions anger, worry, sadness, helplessness, optimism, pessimism, anxiety and hope as well as if the participant had been sick in

3) Hur individen agerar mot icke signifikanta andra samt i situationer som anses vara mindre viktiga för individen.. TEORETISKA

Något anmärkningsvärt i denna studie var att Mallett-metoden inte indikerat någon fixationsdisparitet alls på ett flertal försökspersoner (16 st.) medan de

Dessa celler (gitterelement) kan ställas in med olika noggrannhet; fint, medium eller grovt. I varje cell är den beräknade relativa fuktigheten och temperaturen konstant

Bredd på husgavel mot söder får vara högst 8,0 m och denna volym skall vara minst 3 m lång.. Takvinkel skall vara

Syftet med denna studie är att undersöka matsvinn från animaliska produkters och dess bidrag till klimatgasutsläppen genom att samla in kvantitativ data från primärproducenter,

Studien av Miranda, Nunes-Pereira, Baskaran och Macedo (2018) där bland annat läsavståndet för olika enheter undersöktes visade att det inte finns någon statistisk

Uppsats för avläggande av högskoleexamen i Kulturvård, Bygghantverk 7,5 hp 2012 Institutionen för Kulturvård Göteborgs universitet. Jämförelse av tre olika material

Genom att fråga mina lärare, Roger Carlsson och Daniel Berg hur dem vill att utdragen ska spelas kan jag med deras underlag komma fram till hur min personliga variant kommer

Orderradstyper anger om orderraden är beställd, skall beställas eller skall plockas från lager.. Orderradstypen visar även om varan redan

Partiuppsättningsmodeller används mer och mer inom opinionsforskningen för att underlätta förståelsen och förklaringar av väljarbeteende. Tidigare modeller, som den

Flanktransmission är ett större problem för HD/f-bjälklag jämfört med massiva betongbjälklag, och detta skulle kunna förklara att skillnaden mellan stegljudsnivån

Eftersom detta är mitt första stycke med text hade jag inte heller en strategi för hur jag skulle hantera situationen, så till slut gav jag upp och tänkte inte mer på det?. Samma

• Göra en jämförelse mellan projekt som använder BIM-modeller och projekt som inte gör det och se hur kommunikationen fungerar mellan olika parter i dessa projekt vid

Gemensamt för verksamheterna har varit att målstyrning är den mest framträdande styrformen. Den offentliga verksamhetschefen ansåg sig använda både mål- och självstyrning.

För perioden 1950 till 1960 skisserar utredningen ett produktionsprogram, som den dock icke bin- der sig för, enligt vilket sammanlagt 140,000 lägenheter skola ersättas

Den som tror, att kopparkronan till- sammans med sedelkronan skall stabili- sera penningvärdet under 60-talets sista år, bör kanske också betänka, att den

Allt detta och vidare utvecklings-, förbättrings- och förändringsarbeten kan vara också effektiva sätt med så goda exempel från Eskilstuna, Södermanland och ute i Sveriges olika

Återfjädrande verktyg är mest lämpade för träning med individer på tidig medvetandenivå. Dessa individer beter sig slumpmässigt, har inte utvecklat medvetande om samband

Bostäder som utsätts för trafikbuller som överskrider 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 55

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tydliggöra att utbildningsinsatsen har i uppdrag att utbilda de irakiska styrkorna i respekt för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att överväga en kommunreform med syftet starkare kommuner som kan erbjuda sina medborgare en bättre service,

När hennes kompisar konstaterar att Sandor är bög eftersom han dansar ballett, avvisar hon det och säger att Sandor absolut inte är bög och att man inte behöver vara bög för att