Nedan lämnar jag kommentarer, funderingar och ett och annat råd till dig som lärare.

Download (0)

Full text

(1)

Information och kommunikation 1

Till lä rären

Jag har efter bästa förmåga försökt ge detta läromedel det innehåll som Skol- verket menar är centralt för kursen Information och kommunikation 1.

Huruvida jag lyckats fullt ut är svårt att veta; det är inte alltid enkelt att tolka de anvisningar som finns. Det är också svårt att avgöra var gränserna går för innehållet i ämnets olika delkurser. Kanske finns det några moment i IoK 1 som skulle kunna skjutas över till nästa kurs.

Oavsett om allt innehåll kommer till användning eller inte, vill jag understryka att boken är ett av flera hjälpmedel i arbetet med att nå kursens mål. Ämnets namn förpliktigar: information och kommunikation är inte att endast läsa en bok. Diskussioner, praktiskt arbete och verklighetsanpassade projektarbeten bör utgöra en väsentlig del av arbetet.

Nedan lämnar jag kommentarer, funderingar och ett och annat råd till dig som lärare.

Studiegång

Jag tror att du som lärare är bäst på att disponera de kurstimmar som finns på bästa sätt. Men en kursplanering enligt min modell, skulle till stora delar följa bokens disposition:

1. Allmänt om information och kommunikation. Definitioner, hur kom- municerar vi.

2. Arbetsmiljö och ergonomi. Detta bör komma tidigt i kursen och följas upp kontinuerligt. Här ingår också att skriva enligt touchmetoden, nå- got som också kan ingå med viss regelbundenhet i stor del av kursen.

3. Ordbehandling i Word – del 1. Att vara en säker ordbehandlare är en förutsättning för att bland annat kunna skapa mallar och skriftliga pre- sentationer, moment som således bör komma efter att grunderna i ordbehandling.

4. Dokument och möten. Här tillämpar man kunskaperna från Ordbe- handling – del 1. Det ligger förstås nära till hands att avhandla mötes- teknik i samband med producerandet av mötesdokument.

5. Typografi och layout. Detta avsnitt kan tas upp parallellt med Ordbe- handling – del 1, om inte annat för att få variation i ordbehandlings- träningen. Det bör absolut vara avklarat innan eleverna börjar med skriftliga presentationer, ett arbete som enligt min mening kräver de absoluta grunderna i typografi och layout.

6. Hitta och hantera information. Så småningom ska eleverna börja med förberedelser till egna arbeten som diverse presentationer, då bör detta kapitel vara avhandlat. Avsnittet om sociala medier hör hemma i

(2)

kapitlet om information, men det går säkert bra att ta upp det vid an- nat tillfälle.

7. Lag och upphovsrätt. Innan det är dags att samla och producera in- formation är det inte orimligt att vara bekant med de lagar som i viss mån styr vad man får och inte får göra.

8. Presentationer i Powerpoint. En grundkurs i Powerpoint är nödvändig om det är tänkt att powerpoint-bilder ska användas i kommande pre- sentationer.

9. Presentationer. Det börjar bli dags att ägna tid åt att lära sig hur man gör en presentation. Arbetssätt, framförande, produktion etc. Detta går ju bra att ta upp parallellt med programgenomgången av Power- point.

10. Excel. Varför inte här eller samtidigt som egna arbeten utförs.

11. Ordbehandling – del 2. Några moment kan behövas för att få flera red- skap till att göra skriftliga presentationer. Några moment är säkert överflödiga. Avsnittet om hur man ordbehandlingstekniskt skapar pro- jektarbeten kan ju lämpligen avhandlas i slutfasen av dessa arbeten.

Kommentarer till teori och uppgifter Allmänt

I både teori- och uppgiftsdel finns hänvisningar till Wikipedia och till inter- netsidor med för ämnet relevant innehåll. Kan bland annat användas till för- djupning. Länkar till sidorna finns på bokens webbsida:

http://www.behandladeord.se/iok

Jag tror att uppgifterna, framför allt i de avsnitt som inte specifikt handlar om programgenomgångar, ofta tjänar på att anpassas till de förutsättningar som finns i just din klass. Att anknyta till den nära verkligheten är rimligtvis bättre än att ägna sig åt ”konstgjorda” uppgifter som det av nödvändighet blir i ett läromedel.

I bästa fall kan möjligen eleverna få skapa en uppsättning mallar för ett riktigt företag eller förening och i samband med det också göra skriftliga och muntliga presentationer.

I de sammanfattande uppgifterna ingår muntlig presentation. Där finns också några förslag till ämnen, men jag tror att det blir mera meningsfullt om lärare och elever själva kommer fram till ”presentationsämnen”.

Extrauppgifter finns i vårt Uppgiftsarkiv men också på en särskild sida för denna kurs. Mer information kommer.

(3)

Informations- och kommunikationsteori

TEORI. Jag använder en förklaringsmodell som är relativt lätt att förstå. Det finns flera modeller, men flera av dem hör nog hemma högre upp i utbild- ningsväsendet.

UPPGIFTER. Här finns vanliga kontrollfrågor, men också några mera reflekte- rande och praktiska.

Arbetsmiljö och ergonomi

TEORI. Det här avsnittet bör tas upp i början av kursen. I kursplanen nämns att man kan ägna tid åt att skriva effektivt. Därför finns ett avsnitt om touch- metoden. Jag förmodar att mål definieras och konkretiseras lokalt, och jag sätter därför inga gränser för hur snabbt och säkert man ska kunna skriva. Att göra den gamla sortens avskrivningstest är knappast meningsfullt – det är ju inte en naturlig arbetssituation numera. Däremot kan ju läraren granska hur eleven skriver och utifrån det göra en bedömning av skrivförmågan.

UPPGIFTER. Arbetsmiljöverket har utmärkta webbsidor för kontroll inställning av datorarbetsplatser. Länkar finns på bokens webbsida.

På sidan finns också ett enkelt tangentträningsprogram som är fritt att sprida.

Det finns naturligtvis bättre träningsprogram, men de måste i så fall köpas in av skolan. I programmet finns texter att skriva. På sidan erbjuds också anpas- sade texter för träning.

Ordbehandling del 1

TEORI. Innehållet utgör baskunskaper i ordbehandling och detta bör alla be- härska det mesta av.

UPPGIFTER. Det är ju inte nödvändigt att göra alla, men alla ska kunna göra alla.

Dokument och möten

TEORI. Förkunskaper är Ordbehandling del 1. Källan till anvisningarna om do- kument och deras utformning är hämtade ur boken Skriva på kontor, utgiven av SIS förlag.

Skrivregler tar jag inte upp annat än som en hänvisning till annan litteratur. För dem som ska skriva mycket, oavsett medier, är Språkrådets Svenska skrivregler ett måste. Den finns som e-bok samt också i en webbversion för skolor, se länk på bokens webbsida. Här bör finnas samarbetsmöjligheter med svenskaämnet.

Mötesteknik bör ju övas i praktiken. Var noga med att se på exemplet i teori- boken som en av oerhört många varianter på ett mötes gång och på den voka- bulär som används.

UPPGIFTER. Det går naturligtvis utmärkt att skapa mallar åt existerande före- tag i stället för det fiktiva i uppgiftsanvisningarna. Möjligen lappar uppgifterna i detta avsnitt över en del av de sammanfattande uppgifterna.

(4)

Klassen bör kunna träna på mötesteknik i ”riktiga” sammanträden som exem- pelvis klassråd (vilket väl inte kan vara något nytt i och för sig).

Typografi och layout

TEORI. Avsikten med detta kapitel är öppna ögonen för typografi och layout.

Det är de absoluta grunderna som nämns. (Innehållet är i liten omfattning upp- repning av ett avsnitt i Dokument och möten.) Och mer ska det ju inte vara på denna nivå. Man måste komma ihåg att typografi och layout är en profession i sig som kräver utbildning och lång träning.

UPPGIFTER. Övningarna går ut på att göra eleverna medvetna om betydelsen av typografi och layout och att i liten mån träna på att sätta ord på det man ser.

Information – hitta och hantera

TEORI. Söka på Google kan de flesta. I boken beskrivs enkla söksätt, men även hur man använder Googles avancerade sökfunktioner. Här beskrivs också hur man i webbläsaren, i Word och i Adobe Reader använder interna sök- och dis- positionsfunktioner för att snabbt hitta nyckelord i en lång text.

Skärmklippsverktyget (Windows 7) samt OneNote presenteras kort. Båda är verktyg som är användbara i insamlande och organisation av information Att organisera information bör också kunna innebära att behärska Favoriter i webbläsaren och mappar i Utforskaren. Filhanteringsinstruktioner finns inte, men för dem som ev. behöver finns dokumentation på bokens webbplats.

I detta kapitel presenteras också sociala medier. På bokens webbsida finns en länk till artikeln Så marknadsför du ditt företag på Facebook.

UPPGIFTER. Övningarna är inte särskilt omfattande. Målet är att eleverna ska veta vilka verktyg som finns, hur man använder dem och att man, när behov finns, använder dem ”på riktigt”.

Övningar vad gäller sociala medier är avgränsat till att studera hur andra gör.

Det innebär att eleverna måste skaffa konton på några platser.

Vad gäller att aktivt medverka i sociala medier finns inga uppgifter. Det bör bli bättre om lärare och elever tillsammans bestämmer hur och vad man ska göra avseende informationsspridning i sociala nätverk.

Presentationer i Powerpoint

TEORI och UPPGIFTER. Kapitlet är en ren genomgång av grunderna i PP.

Presentationer

TEORI. Nu bör alla ha de flesta tekniska redskap som behövs för att skapa skriftliga och muntliga presentationer. Här går vi igenom metoder för förbere- delser och genomförande/produktion av presentationer.

På bokens webbsida finns länkar till sidor om presentationer och retorik.

(5)

UPPGIFTER. Det finns inget separat uppgiftsavsnitt. Däremot finns presenta- tionsuppgifter i Sammanfattande uppgifter. Vad presentationerna ska handla om bör lärare och elever tillsammans bestämma. Jag har lämnat några förslag, som i och för sig hör hemma i ämnet, men som med fördel byts ut mot egna förslag.

Excel

TEORI och UPPGIFTER. Detta är en grundkurs i att använda Excel, både avse- ende kalkylering och listhantering. Några integrationsuppgifter finns i Power- point- och Word-kapitlen. Fakturor för mindre företag utan egna ekonomipro- gram kan skapas här och varför inte ha ett kundregister i Excel som sedan kan kopplas samman med massutskick i Word. Om det finns behov av mera avan- cerade funktioner kan du få sådant tilläggsmaterial i pdf-format.

Ordbehandling – del 2

TEORI. Allt innehåll kan knappast vara nödvändigt att behärska på denna nivå (motstående sidor t.ex.). Koppla dokument är ett mycket effektivt hjälpmedel som kan användas vid utskick av kallelser, protokoll, kundbrev med mera.

Textrutor ger möjlighet att layouta företagspresentationer på ett friare sätt och kan vara användbart.

Kapitlet om projektarbeten förutsätter att man behärskar några av momenten i denna ordbehandlingsdel.

UPPGIFTER. Bland de viktigare är de som handlar om att använda formatmallar och skapa innehållsförteckning – detta för att kunna göra effektiva redovis- ningar av projektarbeten. Massutskick är också bra att behärska.

Sammanfattande uppgifter

De föreslagna uppgifterna kan med fördel bytas ut mot sådana som lärare och elever tar fram tillsammans och som kanske dessutom i vissa fall kan integreras med andra ämnen.

(6)

Kommentarer till Skolverkets centrala innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation.

Kapitel: Kommunikationsteori. Kopplingen till kommunikation i yrkessam- manhang kan möjligen utvecklas mera. Jag tror att du som lärare bättre kan konkretisera kopplingen till relevanta yrken som de studerande kan tänkas aspirera på.

Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i.

Kapitel: Information – hitta och hantera. Att skapa innehåll som andra kan delta i, överlåter jag till dig och eleverna att själva tolka och i praktiken genom- föra.

Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll.

Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard.

Kapitel: Information – Dokument och möten. Mötesteknik är relativt summa- riskt redovisat, men bör vara tillräckligt på denna nivå.

Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhante- ring, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.

Kapitel: Ordbehandling i Word – del 1 och 2, Powerpoint 2010, Kalkyl och listor i Excel 2010, Information – hitta och hantera.

Program för kommunikation saknas i läromedlet eftersom det är svårt att veta vad som används. Pdf-material för Outlook 2010 tillhandahåller vi utan kost- nad.

För text- och bildbehandling samt layout används Word 2010.

Bildbehandlingsmöjligheterna i Word är ju begränsade, men jag har valt att i det skriftliga materialet inte beskriva något annat. Bildbehandling är en kurs i sig och det är svårt att veta vilka bildbehandlingsprogram som finns i elevdato- rerna. Däremot finns det på bokens webbsida en pdf-fil med anvisningar om enkel bildhantering i Photo Gallery och Picasa. Där finns också tips om att bild- behandla i gratis webbapplikationer.

För mer avancerad layout behövs särskilda layoutprogram som Indesign eller Publisher, men dessa tas inte upp på denna nivå.

(7)

Registerhantering och kalkyl gör vi i Excel.

Informationssökning och sociala medier hanteras i webbläsaren.

Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information.

Kapitel: Information – hitta och hantera. Att organisera information bör bland annat kunna innebära filhantering. Om behov finns går det bra att använda filhanteringsinstruktioner i pdf-format från bokens webbsida.

Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt- eller företagspresentation.

Kapitel: Nästan alla. Presentationer kräver goda kunskaper i ordbehandling, typografi och layout (PP-bilder för muntliga presentationer), informationsin- samling, organisation av information och så vidare.

Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området.

Kapitel: Lag och upphovsrätt.

Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Kapitel: Arbetsmiljö och ergonomi

(8)

Kommentar till ett betygskriterium

I betygskriterierna finns detta avsnitt i några olika varianter:

När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resul- tat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med

korrekt fackspråk.

I läromedlet tas inte värdering av eget arbete upp. Det tror jag att du som lä- rare är bättre på att lära ut än vad en anonym läromedelsförfattare är.

De samverkanskommunikationer som avses och det korrekta fackspråk som åsyftas, tror jag, i likhet med egen arbetsvärdering, att läraren är bättre på att identifiera och avhandla.

Slutligen hoppas jag att detta läromedel blir den hjälp och det stöd i ert arbete som ni förväntar er. Jag ber också om överseende med ev. felaktigheter. För- visso är materialet korrekturläst, men vis av erfarenheten inser jag att det trots detta kan finnas skrivfel och en eller annan uppgift som inte är korrekt.

Göteborg i april Göran Johansson

Figure

Updating...

References

Related subjects :