• No results found

15.3. Bilaga 2 - Ny bolagsordning för Sollentuna Energi Handel AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "15.3. Bilaga 2 - Ny bolagsordning för Sollentuna Energi Handel AB"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

C:\Program Files (x86)\neevia.com\docConverterPro\temp\NVDC\AAE0E150-9916-42FB-AC56- 46BE0B55EAD9\722778_3_0.DOC

Bolagsordning för

Sollentuna Elhandel AB

Antagen av fullmäktige 2015-11-xx Fastställd av bolagsstämman 2015-xx-xx

Innehållsförteckning

§ 1 Firma ... 2

§ 2 Säte ... 2

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet ... 2

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet ... 2

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning ... 2

§ 6 Aktiekapital ... 2

§ 7 Antalet aktier ... 2

§ 8 Styrelse ... 2

§ 9 Revisorer ... 3

§ 10 Lekmannarevisorer ... 3

§ 11 Kallelse till bolagsstämma ... 3

§ 12 Närvarorätt vid ordinarie bolagsstämma årstämma ... 3

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid ordinarie bolagsstämma... 3

§ 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma årsstämma ... 4

§ 15 Bolagsstämmans kompetens ... 4

§ 16 Räkenskapsår ... 4

§ 17 Firmateckning ... 5

§ 18 Hembud ... 5

§ 19 Inspektionsrätt ... 6

§ 20 Likvidation ... 6

§ 21 Ändring av bolagsordning ... 6

(2)

C:\Program Files (x86)\neevia.com\docConverterPro\temp\NVDC\AAE0E150-9916-42FB-AC56- 46BE0B55EAD9\722778_3_0.DOC

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sollentuna Energi Handel Aktiebolag Sollentuna Elhandel Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ska ha sitt säte i Sollentuna kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med energi el samt tjänster i anslutning härtill.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att, i enlighet med de regler som finns i ellagen (1997:857) och annan relevant lagstiftning på området inköpa och sälja el till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun.

Bolaget får i mindre omfattning sälja el till kunder utanför Sollentuna kommun, företrädesvis till kunder i närliggande kommuner.

Bolaget får i begränsad omfattning bedriva verksamhet som har nära

anknytning till huvudverksamheten enligt denna punkt, som t.ex. försäljning av produkter för energieffektivisering.

Verksamheten ska drivas på affärsmässig grund.

Verksamheten ska i övrigt bedrivas med iakttagande av de

kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. kommunallagen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

I bolaget skall ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt lägst 3 och högst 7 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sollentuna kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som skall hållas enligt 7 kap. 10 §

aktiebolagslagen, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer ett år därefter.

(3)

C:\Program Files (x86)\neevia.com\docConverterPro\temp\NVDC\AAE0E150-9916-42FB-AC56- 46BE0B55EAD9\722778_3_0.DOC

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för återstoden av den tid för vilken ledamoten är vald.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser bolagsstämman en revisor med en suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

Om samma revisor skall utses på nytt i anslutning till att tiden enligt andra stycket löper ut, får bolagsstämman bestämma att uppdraget skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser bolagsstämman en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av varje årsstämma.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för de revisorer som

kommunfullmäktige utsett för granskning av kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet skall ska kommunfullmäktige i Sollentuna kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämman skall ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna.

Kallelse till bolagsstämman årsstämman skall ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman stämman.

§ 12 Närvarorätt vid ordinarie bolagsstämma årstämma

Styrelseledamöter och suppleanter i Sollentuna kommuns Förvaltnings AB Ledamöter och suppleanter i Sollentuna Energi AB skall underrättas om tid och plats för ordinarie bolagsstämma årsstämma i bolaget. De har rätt att där närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid ordinarie bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid ordinarie bolagsstämma årsstämma.

(4)

C:\Program Files (x86)\neevia.com\docConverterPro\temp\NVDC\AAE0E150-9916-42FB-AC56- 46BE0B55EAD9\722778_3_0.DOC

§ 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande till stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd 4) Val av en eller två justeringsmän

5) Godkännande av dagordning

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Godkännande av dagordning

7) Framläggande av årsredovisningen,

revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall

fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8) Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultat- och

koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

10) Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)

11) Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer

12) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman

enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt, för bolaget, moderbolaget eller kommunen, ska fattas på bolagsstämma.

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall ska vara kalenderår.

(5)

C:\Program Files (x86)\neevia.com\docConverterPro\temp\NVDC\AAE0E150-9916-42FB-AC56- 46BE0B55EAD9\722778_3_0.DOC

§ 17 Firmateckning

Enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen får den verkställande direktören alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande dennes uppgifter enligt 29 §, bl.a. den löpande förvaltningen.

I den mån styrelsen vill utnyttja möjligheten om särskild firmateckningsrätt enligt 8 kap. 37 § aktiebolagslagen får styrelsen ej bemyndiga annan än styrelseledamot i bolaget, VD i bolaget eller dess moderbolag eller vice VD i bolaget eller dess moderbolag att teckna bolagets firma. Sådant

bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 18 Hembud

Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare skall aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Anmälan skall även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt skall genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera

lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, skall den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

(6)

C:\Program Files (x86)\neevia.com\docConverterPro\temp\NVDC\AAE0E150-9916-42FB-AC56- 46BE0B55EAD9\722778_3_0.DOC

§ 19 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun och Sollentuna kommuns

Förvaltnings AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 20 Likvidation

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Sollentuna Energi och Miljö Aktiebolag.

§ 21 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sollentuna kommun.

References

Related documents

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sollentuna kommun äga, förvärva, förvalta, försälja, bebygga eller med tomträtt uppföra och tillhandahålla

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i de helägda kommunala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt genom ekonomisk styrning

fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun. Bolaget får sälja fjärrvärme till kunder utanför

37 § aktiebolagslagen får styrelsen ej bemyndiga annan än styrelseledamot i bolaget, VD i bolaget eller dess moderbolag eller vice VD i bolaget eller dess moderbolag att

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

SEOM är, i egenskap av VA-huvudman för allmän VA-försörjning i Sollentuna, ansvarig för drift, underhåll och för nödvändig utbyggnad av den allmänna

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Styrelsen

Det som kan tillägas är att i Sollentuna finns det en 100% anslutningsgrad till Internet enligt PTS upp till minst 10 Mbit/s (här är alla internetleverantörer i Sollentuna