• No results found

23.3. Bilaga 2. Remissvar från Sollentuna Energi och Miljö AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "23.3. Bilaga 2. Remissvar från Sollentuna Energi och Miljö AB"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

seom

Datum: 2016-05-25 Diarienr: SE/2016/618

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen

2016 -05- 3 1

SOLLENTUNA ENERGI & MILJÖ

Box 972,191 29 Sollentuna

Sollentuna kommun Caroline Jevring Turebergs torg 191 86 Sollentuna

40/

Remissvar om inrättande av fond för sanering av dagvatten, Dnr 2016/0148 KS-2, diariekod 401

Sollentuna energi och miljö AB (SEOM) har tagit emot en remiss väckt av Ewa Hellström- Boström och Ann Furugård om att inrätta en fond för sanering av dagvatten i kommunen.

SEOM är, i egenskap av VA-huvudman för allmän VA-försörjning i Sollentuna, ansvarig för drift, underhåll och för nödvändig utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen.

Finansiering av allmänt VA täcks av Taxa för Sollentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26, § 55/2014.

Vad gäller rening av allmänt dagvatten med utsläppspunkt till Edsviken så pågår ett anläggningsprojekt av en reningsanläggning för detta och ett bygglovsärende har upprättats i samråd med kommunen. SEOM svarar för reningen i projektet och representanter från kommunen svarar för gestaltningen utöver de reningstekniska funktionerna. SEOM tittar även på lösningar för att rensa den sk. Centrumtunneln från dagvattensediment. Utsläppet från den tunneln hanteras inom det pågående

reningsanläggningsprojektet.

Vad gäller eventuell sanering av Norrvikens botten utanför Jästfabriken och vatten som avleds från Järvafältet så hanteras inte de frågorna av VA-huvudman/SEOM, då det inte är allmänt dagvatten.

Med vänlig hälsning

Nina Lans VA-ingenjör Ao Vatten

Sollentuna Energi & Miljö AB

Box 972, 191 29 Sollentuna | Tel 08-623 88 00 | Fax 08-623 88 99 www.seom.se | info@seom.se

References

Related documents

Förkortningar.. Den största globala samhällsutmaningen i dagens läge är den snabbt växande befolkningen. Sedan 1960-talet har befolkningen fördubblats och trenden med en

Construing the lighth condition in the li7ht of attendant circumstances, the Nor Mexico Lumber Company understands it to mean that the Montezuma Company may, during the

Numer kan även diken och öppna lösningar ingå i den allmänna anläggningen för vatten och avlopp och där dagvatten till anläggningen inte behöver ske i en förbindelsepunkt..

Handlingsplanens planering för VA-utbyggnad kommer att vara aktuell att arbeta in i översiktsplanen för att tydliggöra planeringen och prioriteringen för utbyggnad av allmänt

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör.. 6.5 Dras ytterligare servisledningar fram

Det åligger ägarnämnden för Lund att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om VA-verksamheten i Lund ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som

➢ När du sedan kopplar in ledningarna till ditt hus behöver du meddela detta till Dala Vatten och Avfall, därefter. tillkommer även den

Anledningen till att ledningarna läggs söderifrån är att det är en kortare sträcka än om ledningarna anslöts i norr och förprojektering har visat att självfall kan uppnås

Det är därför av stor betydelse att tillkommande brunnar i Stenskär inte görs för djupa, helst inte djupare än 60 m eftersom sannolikheten för salt grundvatten ökar kraftigt

– Pumpstation, samt inkoppling (Kommunen installerar pumpen) – Självfallsledning för spillvatten (toa, dusch, tvätt) från huset

Tidplanen kan komma att ändras beroende på miljötillstånd, markförhandling, personalresurser och annat oförutsett.. (Baserad på

16.1 Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än vad som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska

Sektor samhällsbyggnad föreslår att mobilitetsutredningen tillämpas i pågående detaljplaner i Nödinge, som ett tillägg till gällande riktlinjer och sektor samhällsbyggnad

I Sollentuna är Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM) huvudman för den allmänna va-anläggningen, SEOM är alltså ägare till anläggningen.. Det finns ett behov att

I Sollentuna är Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM) huvudman för den allmänna va-anläggningen, SEOM är alltså ägare till anläggningen.. Det finns ett behov att

fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun. Bolaget får sälja fjärrvärme till kunder utanför

Det som kan tillägas är att i Sollentuna finns det en 100% anslutningsgrad till Internet enligt PTS upp till minst 10 Mbit/s (här är alla internetleverantörer i Sollentuna

"KR Sollentuna 2015-11-09 uppfylls därmed, i och med ellagen och de regler som gäller, då alla anslutna elkunder måste behandlas lika och har rätt till samma val av taxa

Fullmäktige antar ny taxa för Sollentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (va-taxa) enligt bilaga 1 till.. kommunledningskontorets

Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM) är huvudman för den allmänna va-anläggningen i Sollentuna kommun. Inom detaljplanen ska en avloppspumpstation och ev. en

I Sollentuna är Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM) huvudman för den allmänna va-anläggningen, SEOM är alltså ägare till anläggningen.. Det finns ett behov att

densamma som för bostads- eller industrifastighet. 7.2 För obebyggd bostadsfastighet, som enligt stadsplan eller byggnadsplan är avsedd för bebyggande, ska avgifter erläggas enligt