• No results found

23.3. Bilaga 2. Remissvar från Sollentuna Energi och Miljö AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "23.3. Bilaga 2. Remissvar från Sollentuna Energi och Miljö AB"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

seom

Datum: 2016-05-25 Diarienr: SE/2016/618

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen

2016 -05- 3 1

SOLLENTUNA ENERGI & MILJÖ

Box 972,191 29 Sollentuna

Sollentuna kommun Caroline Jevring Turebergs torg 191 86 Sollentuna

40/

Remissvar om inrättande av fond för sanering av dagvatten, Dnr 2016/0148 KS-2, diariekod 401

Sollentuna energi och miljö AB (SEOM) har tagit emot en remiss väckt av Ewa Hellström- Boström och Ann Furugård om att inrätta en fond för sanering av dagvatten i kommunen.

SEOM är, i egenskap av VA-huvudman för allmän VA-försörjning i Sollentuna, ansvarig för drift, underhåll och för nödvändig utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen.

Finansiering av allmänt VA täcks av Taxa för Sollentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26, § 55/2014.

Vad gäller rening av allmänt dagvatten med utsläppspunkt till Edsviken så pågår ett anläggningsprojekt av en reningsanläggning för detta och ett bygglovsärende har upprättats i samråd med kommunen. SEOM svarar för reningen i projektet och representanter från kommunen svarar för gestaltningen utöver de reningstekniska funktionerna. SEOM tittar även på lösningar för att rensa den sk. Centrumtunneln från dagvattensediment. Utsläppet från den tunneln hanteras inom det pågående

reningsanläggningsprojektet.

Vad gäller eventuell sanering av Norrvikens botten utanför Jästfabriken och vatten som avleds från Järvafältet så hanteras inte de frågorna av VA-huvudman/SEOM, då det inte är allmänt dagvatten.

Med vänlig hälsning

Nina Lans VA-ingenjör Ao Vatten

Sollentuna Energi & Miljö AB

Box 972, 191 29 Sollentuna | Tel 08-623 88 00 | Fax 08-623 88 99 www.seom.se | info@seom.se

References

Related documents

Anledningen till att ledningarna läggs söderifrån är att det är en kortare sträcka än om ledningarna anslöts i norr och förprojektering har visat att självfall kan uppnås

16.1 Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än vad som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska

fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun. Bolaget får sälja fjärrvärme till kunder utanför

Det som kan tillägas är att i Sollentuna finns det en 100% anslutningsgrad till Internet enligt PTS upp till minst 10 Mbit/s (här är alla internetleverantörer i Sollentuna

"KR Sollentuna 2015-11-09 uppfylls därmed, i och med ellagen och de regler som gäller, då alla anslutna elkunder måste behandlas lika och har rätt till samma val av taxa

Fullmäktige antar ny taxa för Sollentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (va-taxa) enligt bilaga 1 till.. kommunledningskontorets

Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM) är huvudman för den allmänna va-anläggningen i Sollentuna kommun. Inom detaljplanen ska en avloppspumpstation och ev. en

I Sollentuna är Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM) huvudman för den allmänna va-anläggningen, SEOM är alltså ägare till anläggningen.. Det finns ett behov att