Delårsrapport April - Juni 2017

Full text

(1)

1

Delårsrapport

April - Juni 2017

(2)

Perioden i sammandrag

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Swedencare har märkt ett ökande intresse från institutionella investerare och under juni förvärvade Handelsbanken Fonder, vilka inte tidigare är aktieägare, 3,2% av aktierna i Swedencare. Vidare ökade tre befintliga institutioner och större aktieägare sina innehav med 2,7%-enheter.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

Det finns inga väsentliga händelser efter det andra kvartalet 2017 att kommentera.

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 18 348 TSEK (11 150 TSEK), en ökning på 64,6%

- EBITDA uppgick till 3 353 TSEK (2 743 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 18,3% (24,5%). I jämförelse med det justerade EBITDA-resultatet Q2 2016 (1 906 TSEK motsvarande en marginal om 17%) innebär det en ökning med 76%

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 1 355 TSEK (2 354 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 7,4% (21,1%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 861 TSEK (2 632 TSEK) - Resultat per aktie* 0,05 SEK (0,17 SEK)

- Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 21 072 TSEK (36 123 TSEK)

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 41 259 TSEK (24 896 TSEK), en ökning på 66%.

- EBITDA uppgick till 10 544 TSEK (7 500 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 25,6% (29,8%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 7 112 TSEK (6 686 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 17,2% (26,9%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 4 805 TSEK (5 925 TSEK) - Resultat per aktie* 0,30 SEK (0,38 SEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 039 TSEK (3 032 TSEK)

*) beräknat på 15 770 622 aktier

(3)

3 AKTIEÄGARE

I tabellen återges Swedencares ägarstruktur per den 30 juni 2017 i sammanfattning.

Aktien

30-Jun-17 31-Mar-17 31-Dec-16 30-Sep-16 30-Jun-16 Antal aktier vid perioden slut 15 770 622 15 770 622 15 770 622 15 575 500 15 395 500

Aktiekurs vid periodens slut 25,2 24,5 24,8 28,1 19,8

Antal aktier Ägarandel

Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5 170 982 32,79%

Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 2 202 352 13,96%

JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 2 202 351 13,96%

SEB Life International (Swedia Capital AB) 800 786 5,08%

AMF Aktiefond Småbolag 755 000 4,79%

Walker Crips Weddle Beck PLC 622 816 3,95%

SHB Fonder (NY) 500 000 3,17%

Avanza Pension 377 015 2,39%

Timer Hill Europe AG (Martin Shimko - VD Swedencare USA) 333 714 2,12%

ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222 173 1,41%

BNP PARIBAS (Hans Persson - VD Swedencare Frankrike) 199 750 1,27%

KBC Securities (Ecuphar NV) 195 122 1,24%

Tedcap AB (Thomas Eklund genom bolag) 190 000 1,20%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 169 343 1,07%

Grandeur, Fund BBHBOS 158 855 1,01%

Lin Micka 150 772 0,96%

Staffan Johansson (NY) 135 277 0,86%

Per Malmström Consulting AB 120 000 0,76%

Anders Lönner 109 066 0,69%

Granit Fonder Småbolag 100 000 0,63%

Övriga 1 055 248 6,69%

Totalt 15 770 622 100,00%

(4)

VD har ordet

Vår hårt arbetande organisation kunde nöjda gå på några veckors välbehövlig semester efter ett

rekordhalvår, både avseende omsättning och EBITDA. Det kommer att bli ett intensivt andra halvår där vi ser fram emot en höst av lanseringar och affärsutveckling.

Vårt andra kvartal 2017 präglades av de största marknads- och försäljningssatsningar som vi någonsin gjort. Det är framförallt lanseringen av Dental Bones i

USA som medfört stora marknadsföringskostnader för att möta en efterfrågan som vida översteg vår prognos.

Vår Kinasatsning har också intensifierats mot bakgrund av en snabbt ökande efterfrågan, satsningarna har belastat det andra kvartalet med höga kostnader i form av marknadsstöd samt utbildning och teknisk support.

Vidare har vi har slutfört en klinisk studie av våra Dental Bites vilken vi kommer att presentera under Q3 och vid positiva resultat kommer det mest troligt att ha en avsevärd effekt på vår försäljning i framförallt USAs veterinärsmarknad. NutriSciencelanseringen har även den tagit mycket resurser i form av design, regulatoriska frågor samt logistik. Vi har även slutfört en övergång från SAP till ett annat s.k. ERP-system för vår produktionsanläggning på Irland, vilket kommer att innebära förbättrade processer, enklare tillämpning, optimerad planering samt lägre kostnader. Vad man även kan nämna är att vår försäljningssatsning med två nya försäljningsansvariga i UK har fått bra respons från marknaden men att leveranserna från deras införsäljning kommer framförallt ut i Q3. Ovanstående punkter, tillsammans med en bokföringsteknisk åtgärd

under Q2 2016, förklarar den lägre EBITDA-marginalen. Justerat för den bokföringstekniska åtgärden ökar EBITDA-marginalen under Q2 2017 trots de stora marknadssatsningarna. Jag förväntar mig att Q3 och Q4 kommer att kunna leverera en avsevärt högre marginal med tanke på hur försäljningen utvecklas.

Trots att försäljningen av vår största produkt Proden PlaqueOff Powder ökar med 33% jämfört med Q2 2016 har vi lyckats diversifiera vår försäljning så att Powderförsäljningen endast var 47% av vår totala omsättning. NutriScienceprodukterna står för 28% och då ska man komma ihåg att vi inte fått ut några volymleverenser avseende nya marknader ännu utan de första kommer att gå ut under Q3. För Norden t.ex. lanserade vi häst och smådjurprodukterna i juli månad vid Falsterbo Horse show och produkterna kommer att säljas både till Veterinärs- och Djurfackhandeln. I maj ställde vi ut på Zoomark i Bologna där intresset var stort för produktlinjerna och vi har haft ett antal uppföljnings-kontakter och möten med nya distributörer samt marknader månaderna efter mässan.

(5)

5 Håkan Lagerberg, VD

Malmö den 25 augusti 2017

Våra PlaqueOff Dental Bones började levereras ut i USA under april och pga. en mycket stor efterfrågan fick uppföljningsproduktionen tidigareläggas. Trots två produktionsomgångar hade vi en mindre volym av restorders även när kvartalet var slut. Under Q3 räknar vi med att ha kommit ikapp med produktionen för att möta efterfrågan och kan då även börja den internationella lanseringen. Vi kommer framförallt introducera en av de fyra smakerna internationellt, den vegetabiliska vilken vi enklare kan exportera jämfört med produkter som innehåller animaliskt protein.

Nästan samtliga marknader ökar sin försäljning och några marknader som förtjänar extra uppmärksamhet är de som bearbetas av våra dotterbolag, vilka samtliga levererar mycket tillfredställande tillväxt. USA sticker ut lite extra med en ökning om 88% på kvartalet. De ökar både med Powder och Dental Bites samt de nya Dental Bones.

På externa marknader ökade Kina, som presenteras senare i rapporten, sina beställningar med 300%

jämfört med Q1 2017 och vi har även skickat ytterligare en order i juli. Under augusti månad kommer Swedencare att ställa ut tillsammans med vår distributör på Pet Fair Asia i Shanghai för att ytterligare stötta vår lansering i Kina. Indien som är en otroligt intressant marknad för husdjur har på kort tid beställt två leveranser ProDen PlaqueOff samt Japan som är vår lysande stjärna avseende Dental Bites är ytterligare marknader värda ett särskilt omnämnande. I Japan har våra Dental Bites hittills endast sålts i Djurfackhandeln men kommer under hösten även att lanseras till veterinärsidan.

Nya grepp arbetar vi med i Brasilien då vi som exporterar färdiga produkter, hämmas av de höga tull- och skatteavgifter som läggs på. Dessa leder till att priset för PlaqueOff till konsument är mer än dubbelt så högt i Brasilien jämfört med övriga världen. Vi skall förhoppningsvis kunna producera produkter i Brasilien innan året är över och då kunna få ner konsumentpriset vilket i sin tur ger ökad försäljning.

Vår aktie har haft ett stabilt kvartal med en mindre ökning från 24,5 kr till 25,2 kr vid Q2s slut. Som meddelats har huvudägarna valt att sälja av en mindre del av innehavet för att möta ett ökat institutionellt intresse. Bland de nya institutionerna kan bl.a. nämnas Handelsbanken Fonder. Vi vill gärna ha med oss starka delägare vilka ökar förtroendet för oss som bolag och för vår aktie.

(6)

Den finansiella utvecklingen

Q2 2016 Q2 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

Under 2016 genomförde Swedencare totalt fem bolagsförvärv vilka i väsentlig utsträckning har påverkat den finansiella utvecklingen för koncernen. Genom förvärven har Swedencare dels förstärkt distributionsnätet genom egen representation på de större marknaderna dels förstärkt kunderbjudandet genom de nya produkter som förvärven bidragit med. Kommentarerna till den finansiella utvecklingen nedan skall ses i ljuset av dessa förvärv vilka tillsammans med en stark organisk tillväxt inneburit att Swedencare under 2017 fortsätter arbetet med att skapa ett ledande djurhälsobolag med global närvaro.

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen ökade under det andra kvartalet 2017 med 65% till 18 348 TSEK (11 150 TSEK).

Omsättningsökningen beror huvudsakligen på ökad försäljning på våra huvudmarknader samt förvärvet av NutriScience i november 2016. Den organiska tillväxten uppgick till 37% under det andra kvartalet 2017.

Under det första halvåret 2017 ökade nettoomsättningen med 66% till 41 259 TSEK (24 896 TSEK).

Försäljningsfördelning

Dotterbolagens andel av koncernens totala försäljning ökar, från 85% till 90% av totala omsättningen i jämförelse med samma period förra året, även här mycket beroende på förvärvet av NutriScience.

Samtidigt visar övriga dotterbolag en mycket tillfredställande tillväxt. I jämförelse med motsvarande period föregående år har deras omsättning ökat: USA med 88% (56% på halvåret), UK med 37% (42%

på halvåret), och Frankrike med 38% (35% på halvåret). Norden har minskat med 22% efter ett extremt starkt Q1 där ökningen var 90%. På halvåret är ökningen 21%. Under det andra kvartalet 2017 fördelades försäljningen per dotterbolag samt externa återförsäljare enligt grafiken.

(7)

7 Q2 2016

Produktfördelning

Produktfördelningen har förändrats markant i jämförelse med samma period förra året. I Q2 2016 försörjde sig företaget på PlaqueOff powder som stod för 75% av försäljningen. Samma period i år fortsätter PlaqueOff powder vara den viktigast produkten samtidigt som övriga produkter nu svarar för majoriteten av försäljningen med NutriScience och Dental Bone som starka nykomlingar. Samtidigt så växer PlaqueOff powder med 33% och Dental Bites med 27% i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Q2 2017

RESULTAT

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och övriga rörelsekostnader (EBITDA) uppgick under det andra kvartalet 2017 till 3 353 TSEK (2 743 TSEK), en ökning på 22%, motsvarande en EBITDA-marginal om 18,3%

(24,5%). I det andra kvartalet 2016 ombokades kostnader från Q1 2016 avseende noteringen och nyemissionen mot eget kapital. Justerat för denna bokföringsmässiga effekt uppgick EBITDA under det andra kvartalet 2016 till 1 906 TSEK motsvarande en EBITDA-marginal om 17%. En jämförelse med det justerade EBITDA 2016 visar en ökning under det andra kvartalet 2017 med 1 447 TSEK motsvarande 75,9%.

Trots en ökning i EBITDA, både i värde men även marginal i jämförelse med justerad period 2016 så har bolaget även under Q2 spenderat mycket resurser samt tagit flera större lanseringskostnader, främst för Dental Bone, Humanprodukten och NutriScience i Norden. Det har även varit större kostnader för satsningen i Asien/Kina samt studier/certifieringskostnader. Justerat för dessa större satsningar hade EBITDA varit väsentligt högre trots att Q2 säsongsmässigt är vårt svagaste kvartal. Under första halvåret 2017 uppgick EBITDA till 10 544 TSEK (7 500 TSEK), en ökning på 41%, motsvarande en EBITDA-marginal om 25,6% (29,8%).

Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick under det andra kvartalet 2017 till

1 355 TSEK (2 354 TSEK), motsvarande en rörelsemarginal om 7,4% (21,1%). Under det första halvåret 2017 uppgick EBIT till 7 112 TSEK (6 686 TSEK), motsvarande en rörelsemarginal om 17,2% (26,9%). Av- och nedskrivningarna påverkas främst av goodwillavskrivningen samt kursförändring av USD. Vid årsskiftet bokade bolaget upp en beräknad kursvinst på USD som har vänts bort under 2017. Moderbolaget kapitaliserade det amerikanska dotterbolaget för marknadssatsningar i form av obetalda fordringar under 2016 och första halva halvåret av 2017. Nu när marknadssatsningarna börjat ge resultat förväntar bolaget sig att dessa fordringar minskar och då blir påverkan av valutakursförändringar samtidigt mindre.

(8)

Resultat efter skatt uppgick under det andra kvartalet 2017 till 861 TSEK (2 632 TSEK) motsvarande en vinstmarginal om 4,7% (23,5%). Under första halvåret 2017 uppgick resultat efter skatt till 4 805 TSEK (5 925 TSEK), motsvarande en vinstmarginal om 11,6% (23,5%).

Resultat per aktie uppgick under det andra kvartalet 2017 till 0,05 SEK (0,17 SEK) beräknat på antal utestående aktier (15 770 622) per den 30 juni 2017. Under det första halvåret 2017 uppgick resultat per aktie till 0,30 SEK (0,38 SEK).

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapital till 4 235 TSEK

(4 025 TSEK) under det andra kvartalet 2017, främst för att kundfordringarna har minskat under Q2. Under första halvåret 2017 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital till

5 039 TSEK (3 032 TSEK).

Under det andra kvartalet 2017 uppgick kassaflödet till 1 748 TSEK (31 432 TSEK). Under första halvåret 2017 uppgick kassaflödet till 518 TSEK (32 871 TSEK). Kassaflödet under Q2 2016 förklaras av nyemissionerna om sammanlagt 34 496 TSEK i samband med noteringen.

FINANSIELL STÄLLNING

Swedencares egna kapital uppgick per den 30 juni 2017 till 61 600 TSEK (44 957 TSEK), varav 811 TSEK (792 TSEK) var bundet eget kapital.

Swedencares likvida medel uppgick per den 30 juni 2017 till 21 072 TSEK (36 123 TSEK), koncernen hade per samma datum räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder (avser förvärvskrediter) om totalt 21 234 TSEK (8 550 TSEK). De långfristiga respektive kortfristiga räntebärande skulderna avser ovan nämnda förvärvskrediter.

Swedencares nettoskuld uppgick per den 30 juni 2017 till 162 TSEK (-27 573 TSEK).

PERSONAL

Swedencare hade per den 30 juni 2017 totalt 32 anställda fördelat på Sverige (8), England (6), Frankrike (2), USA (4) samt Irland (12). Per den 30 juni 2016 hade Swedencare totalt 14 anställda. Ökningen om totalt 18 anställda är främst beroende av förvärvet av NutriScience (12) som Swedencare genomförde under H2 av 2016, samt personalökning i Sverige, UK och USA.

UTDELNING

Swedencare har som långsiktig ambition att lämna utdelning till aktieägarna. Styrelsen har dock beslutat att prioritera tillväxt genom förvärv av företag och/eller rättigheter kopplade till kompletterande produkter.

Ambitionen är att senast 2020 uppnå en omsättning överstigande 200 MSEK. Styrelsen avser att återkomma avseende utdelningspolicyn när ambitionen om en årlig omsättning överstigande 200 MSEK uppnåtts.

FINANSIELL MÅLSÄTTNING

Swedencares finansiella målsättning är att under 2017 uppnå en omsättning överstigande 80 MSEK med en EBITDA-marginal överstigande 30% respektive att under 2020 uppnå en omsättning överstigande 200 MSEK med en EBITDA-marginal överstigande 30%.

(9)

99

Testimoniums från marknaden

“Jag har en 12-årig hund som jag aldrig har kunnat borsta tänderna på. Efter ett par månaders använding av ProDen PlaqueOff® är Kylees tänder vita som en hundvalps och hennes andedräkt är inte längre en mardröm!”

- Haily Novitch och hunden Kylee - Texas, USA

“MyOnes affärsidé är att tillhandahålla ett brett och prisvärt sortiment som alltid upprätthåller bra kvalité. Vi väljer våra samarbetspartners med omsorg och är noggranna med att endast erbjuda våra kunder produkter som vi kan stå för. Vi har idag 4 fysiska butiker och en mycket framgångsrik webbshop. När vi blev kontakta av Swedencare angående en ny produktlinje blev vi genast intresserade eftersom att vi sedan många år är återförsäljare av deras övriga produkter.

Vi har nu valt att ta in NutriScience By Swedencare både för hund, katt och häst. Vi är mycket förväntansfulla på vårt framtida samarbete som kommer innebär mer än att vi bara säljer deras produkter”

- Helena Calberg - Inköpschef MyOne

“Jag har haft förmånen att få testa NutriScience By Swedencares produkter på både mina egna hästar samt på hästar som jag behandlar och produkterna har överträffat alla mina

förväntningar. Jag har under mina år i hästbranschen testat otaliga fodertillskott och det är sällan man får en så snabb och effektiv respons som jag upplevt med dessa produkter. De har en bra balanserad sammansättning och håller en väldigt hög kvalitet. Dessutom, eftersom produkterna huvudsakligen är dextrosbaserade, har de en väldigt hög acceptans även hos de kräsnaste hästarna.

Jag rekommenderar mer än gärna NutriScience By Swedencare till alla mina kunder och andra människori hästbranschen. Själv vill jag aldrig mer vara utan Swedencares produkter”

- Susanne Naucler - Dipl. Cert. Equiopat

Susanne har under hela sin karriär arbetat inom hästbranschen. Bland annat har hon gjort sin beridarutbildning i Tyskland och jobbat 10 år i foderbranschen i Tyskland. Hon har en mycket god kunskap om hästens invärtes samt utvärtes anatomi. Susanne kommer framöver hjälpa oss med att förbättra existerande produkter och utveckla nya.

(10)

Nyckeltal

OMSÄTTNING

18 438 TSEK

FÖRÄNDRINGINTÄKTER

63,9%

2014-2017 KVARTALSHISTORIK AV OMSÄTTNING OCH EBITDA (TSEK)

EBITDA

3 353 TSEK

18,3%

(11)

SOLIDITET

66,7%

PERIODENS RESULTAT

861 TSEK

EGET KAPITAL

61 600 TSEK

RULLANDE FYRA KVARTAL - NETTOOMSÄTTNING (TSEK)

RULLANDE FYRA KVARTAL - EBITDA (TSEK)

(12)

Vi finns över hela världen

Våra produkter säljs idag i cirka 50 länder, och våra kunder finns på alla världens kontinenter.

Både antalet husdjur och försäljningen av husdjursprodukter ökar stadigt i Brasilien.

* PETS International, June 2017.

Försäljningssuccé för våra Dental Care Bones på den Amerikanska marknaden.

4

(13)

13 Intresset för Swedencares produkter var

stort på Kinas största veterinärskongress, WESAVC.

Indien är det land där marknaden för husdjursprodukter växer alla snabbast och vi ser ett stort intresse för våra produkter där.

* PETS International, June 2017.

NutriScience produktlinje för hästar lanserades på Falsterbo Horse Show i juli.

Produktionen av PlaqueOff är i full gång på vår fabrik på Irland.

1

2

3

1 2 3 4

Huvudkontor Malmö, Sverige Dotterbolag Waterford, Irland Leeds, UK

Purget-sur-Argens, Frankrike Poulsbo, Washington, USA

Här finns vi

(14)

Kinalansering

- Swedencare talar på Kinas största veterinärskongress

I slutet på maj sponsrade Swedencare tillsammans med sin lokala partner, Kinas största veterinärkongress WESAVC. Kongressen besöktes av närmre 8000 veterinärer. Inbjuden på resan var Dr. Jerzy Gawor, en erkänd veterinär och forskare inom oral hälsa.

Utöver presentationer och kundmöten i vår monter på mässan besökte Swedencare och Dr. Gawor ett flertal kliniker och djursjukhus för att föreläsa och utbilda personalen. Bland annat på Ringpai Pet Hospital, en kedja med 120 sjukhus och över 1000 anställda. Under två större event föreläste Dr. Gawor och i samband med dessa fick även Swedencare möjligheten att berätta mer om varumärket PlaqueOff samt våra olika produkter. Ett liknande lanseringsevent kommer ske igen under Q3 2017.

(15)

15

Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag - Koncernen (TSEK)

apr-juni

2017 apr-juni

2016 jan-juni

2017 jan-juni

2016 jan-dec 2016

Nettoomsättning 18 348 11 150 41 259 24 896 53 720

Övriga intäkter 0 47 0 262 435

Totala intäkter 18 348 11 197 41 259 25 158 54 155

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -4 753 -2 625 -10 947 -4 818 -11 645

Bruttoresultat 13 595 8 572 30 312 20 340 42 510

Övriga externa kostnader -4 749 -2 503 -9 328 -6 208 -14 580

Personalkostnader -5 493 -3 326 -10 440 -6 632 -13 883

Rörelseresultat före avskrivningar

(EBITDA) 3 353 2 743 10 544 7 500 14 047

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -1 474 -422 -2 907 -843 -2 412

Övriga rörelsekostnader* -524 33 -525 29 89

Rörelseresultat (EBIT) 1 355 2 354 7 112 6 686 11 724

Finansnetto 23 -66 -262 -128 147

Resultat efter finansiella poster 1 378 2 288 6 850 6 558 11 871

Extraordinära intäkter -11 1 48 122 0

Extraordinära kostnader 0 5 -2 0 0

Resultat före skatt 1 367 2 294 6 896 6 680 11 871

Skatt på periodens resultat -682 164 -2 203 -986 -2 945

Uppskjuten skatt 176 174 112 230 853

Periodens resultat 861 2 632 4 805 5 925 9 779

* Inkluderar kursförändring

(16)

Balansräkning i sammandrag - Koncernen (TSEK)

30-juni

2017 31-dec

2016 30-juni

2016 Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 47 260 49 856 13 035

Övriga immateriella anläggningstillgångar 771 745 811

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 36 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 638 610 0

Inventarier, verktyg och installationer 744 387 413

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 30 29

Uppskjuten skattefordran 790 658 295

Summa anläggningstillgångar 50 269 52 286 14 583

Omsättningstillgångar

Varulager 8 478 7 357 2 755

Kundfordringar 10 167 8 027 6 439

Övriga fordringar 567 328 474

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 798 1 222 1 184

Kassa och bank 21 072 20 541 36 123

Summa omsättningstillgångar 42 082 37 475 46 976

SUMMA TILLGÅNGAR 92 351 89 761 61 559

Eget kapital och skulder Eget kapital

Aktiekapital 789 789 770

Bundna reserver 22 22 22

Fria reserver inkl. periodens resultat 60 789 55 882 44 166

Summa eget kapital 61 600 56 693 44 957

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 13 000 17 000 0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 234 0 0

Skulder till kreditinstitut 8 000 8 000 8 550

Leverantörsskulder 3 147 3 653 2 269

Skatteskulder 3 575 2 494 3 512

Övriga kortfristiga skulder 864 277 1 352

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 931 1 644 919

Summa skulder 30 751 33 068 16 602

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 92 351 89 761 61 559

(17)

17

Kassaflödesanalys i sammandrag - Koncernen (TSEK)

Förändring i eget kapital - Koncernen (TSEK)

apr-juni

2017 apr-juni

2016 jan-juni

2017 jan-juni

2016 jan-dec 2016

Resultat efter finansnetto 1 378 2 288 6 850 6 558 11 871

Avskrivningar 1 474 422 2 907 843 2 412

Betald skatt -595 1 461 -1 010 51 -2 927

Förändring av rörelsekapital 1 978 -145 -3 708 -4 420 -9 481

Kassaflöde från den löpande

verksamheten 4 235 4 025 5 039 3 032 1 875

Investeringsverksamheten -474 0 -755 -5 128 -36 186

Kassaflöde efter investeringar 3 761 4 025 4 284 -2 096 -34 311

Finansieringsverksamheten -2 013 27 407 -3 766 34 967 51 362

Periodens kassaflöde 1 748 31 432 518 32 871 17 051

Likvida medel vid periodens ingång 19 373 4 698 20 541 3 293 3 293

Kursdifferens i likvida medel -49 -7 13 -41 197

Likvida medel vid periodens slut 21 072 36 123 21 072 36 123 20 541

apr-juni

2017 apr-juni

2016 jan-juni

2017 jan-juni

2016 jan-dec 2016

Ingående eget kapital 60 654 12 210 56 693 13 168 13 168

Fondemission 0 0 0 0 -517

Ökning aktiekapital 0 123 0 142 677

Omräkningsdifferenser 85 -47 102 -40 -274

Utdelning 0 0 0 -12 500 -12 500

Övrigt tillskjutet kapital 0 30 039 0 38 262 46 360

Periodens resultat 861 2 632 4 805 5 925 9 778

Utgående eget kapital 61 600 44 957 61 600 44 957 56 693

(18)

Koncernens nyckeltal (TSEK)

Intäktsförändring

Totala intäkter i förhållande till föregående motsvarande period Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av totala intäkter EBITDA-marginal

Rörelseresultat före avskrivningar och övriga rörelsekostnader i procent av totala intäkter Vinstmarginal

Resultat efter skatt i procent av totala intäkter Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder minus likvida medel Resultat per aktie

Periodens resultat i förhållande till antal aktier vid periodens utgång Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens utgång

Definition av nyckeltal

apr-juni

2017 apr-juni

2016 jan-juni

2017 jan-juni

2016 jan-dec 2016

Nettoomsättning 18 348 11 150 41 259 24 896 53 720

Totala intäkter 18 348 11 197 41 259 25 158 54 155

EBITDA 3 353 2 743 10 544 7 500 14 047

Periodens resultat 861 2 632 4 805 5 925 9 779

Balansomslutning 92 351 61 559 92 351 61 559 89 761

Eget kapital 61 600 44 957 61 600 44 957 56 693

Förändring intäkter (%) 63,9% 32,8% 64,0% 71,3% 99,3%

Bruttomarginal (%) 74,1% 76,6% 73,5% 80,8% 78,5%

EBITDA-marginal (%) 18,3% 24,5% 25,6% 29,8% 25,9%

Vinstmarginal (%) 4,7% 23,5% 11,6% 23,5% 18,1%

Soliditet (%) 66,7% 73,0% 66,7% 73,0% 63,2%

Räntebärande nettoskuld 162 -27 573 162 -27 573 4 459

Likvida medel 21 072 36 123 21 072 36 123 20 541

Resultat per aktie (SEK) 0,05 0,17 0,30 0,38 0,62

Antal utestående aktier vid

periodens slut 15 770 622 15 395 500 15 770 622 15 395 500 15 770 622

(19)

19

Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (TSEK)

apr-juni

2017 apr-juni

2016 jan-juni

2017 jan-juni

2016 jan-dec 2016

Nettoomsättning 7 554 6 050 17 221 14 131 31 236

Övriga intäkter 0 0 0 215 435

Totala intäkter 7 554 6 050 17 221 14 346 31 671

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -2 272 -1 781 -5 527 -3 701 -8 801

Bruttoresultat 5 282 4 269 11 694 10 645 22 870

Övriga externa kostnader -2 347 -831 -4 364 -2 863 -7 123

Personalkostnader -1 551 -968 -2 923 -2 090 -3 817

Rörelseresultat före avskrivningar

(EBITDA) 1 384 2 470 4 407 5 692 11 930

Av- och nedskrivningar av materiella och

immmateriella anläggningstillgångar -8 0 -23 0 0

Övriga rörelsekostnader* -517 36 -517 24 118

Rörelseresultat (EBIT) 859 2 506 3 867 5 716 12 048

Finansnetto 22 -51 -248 -82 -206

Resultat efter finansiella poster 881 2 455 3 619 5 634 11 842

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat före skatt 881 2 455 3 619 5 634 11 842

Skatt på periodens resultat -194 409 -796 -290 -1 695

Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat 687 2 864 2 823 5 344 10 147

* Inkluderar kursförändring

(20)

Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget (TSEK)

30-juni

2017 31-dec

2016 30-juni

2016 Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 77 56 56

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 62 614 62 614 15 474

Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Uppskjuten skattefordran 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 62 691 62 670 15 530

Omsättningstillgångar

Varulager 2 371 1 814 2 025

Kundfordringar 603 858 1 179

Fordringar hos koncernföretag 10 383 8 456 5 824

Övriga fordringar 47 43 89

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 772 747 342

Kassa och bank 7 899 10 787 32 784

Summa omsättningstillgångar 22 075 22 705 42 243

SUMMA TILLGÅNGAR 84 766 85 375 57 773

Eget kapital och skulder Eget kapital

Aktiekapital 789 789 770

Bundna reserver 22 22 22

Fria reserver inkl. periodens resultat 59 416 56 593 43 693

Summa eget kapital 60 227 57 404 44 485

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 13 000 17 000 0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 234 0 0

Skulder till kreditinstitut 8 000 8 000 8 550

Leverantörsskulder 1 399 1 562 2 860

Skatteskulder 102 284 1 122

Övriga kortfristiga skulder till koncernbolag 64 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 740 1 125 757

Summa skulder 24 539 27 971 13 289

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 766 85 375 57 773

(21)

21

Kassaflödesanalys i sammandrag - Moderbolaget (TSEK)

apr-juni

2017 apr-juni

2016 jan-juni

2017 jan-juni

2016 jan-dec 2016

Resultat efter finansnetto 881 2 455 3 624 5 634 11 842

Avskrivningar 8 0 18 0 0

Övriga justeringar 0 0 0 0 -15

Betald skatt -436 1 310 -3 315 -1 595 -3 118

Förändring av rörelsekapital 3 308 1 436 596 -2 938 -6 910

Kassaflöde från den löpande

verksamheten 3 761 5 201 923 1 101 1 799

Investeringsverksamheten -45 0 -45 -6 306 -45 415

Kassaflöde efter investeringar 3 716 5 201 878 -5 205 -43 616

Finansieringsverksamheten -2 013 27 407 3 766 34 948 51 362

Periodens kassaflöde 1 703 32 608 2 888 29 743 7 746

Likvida medel vid periodens ingång 6 196 176 10 787 3 041 3 041

Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 0

Likvida medel vid periodens slut 7 899 32 784 7 899 32 784 10 787

Förändring i eget kapital - Moderbolaget (TSEK)

apr-juni

2017 apr-juni

2016 jan-juni

2017 jan-juni

2016 jan-dec 2016

Ingående eget kapital 59 539 11 458 57 404 13 237 13 237

Fondemission 0 0 0 -1 -517

Ökning aktiekapital 0 0 0 0 677

Utdelning 0 0 0 -12 500 -12 500

Övrigt tillskjutet kapital 0 30 162 0 38 404 46 361

Periodens resultat 688 2 864 2 823 5 344 10 146

Utgående eget kapital 60 227 44 484 60 227 44 484 57 404

(22)

Övrig information

OM SWEDENCARE

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Malmö samt de helägda försäljningsbolagen i Sverige, USA, Frankrike, Storbritannien och Irland. Bolagets produktportfölj är representerad på ett femtiotal marknader i samtliga världsdelar genom de egna försäljningsbolagen och externa återförsäljare.

RISKFAKTORER

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat. Vid bedömning av Swedencares framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell omsättnings- och resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Swedencares verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning i olika

utsträckning. För en beskrivning av Swedencares risker hänvisas till Bolagets avgivna Prospekt i samband med listningen och ägarspridningen på Nasdaq First North.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Swedencares koncernredovisning för 2017 kommer att upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

(23)

23 STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Malmö den 25 augusti 2017

Per Malmström Håkan Svanberg Johan Bergdahl Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Thomas Eklund Håkan Lagerberg

Styrelseledamot VD och Styrelseledamot REVISORNS GRANSKNING

Bolagets revisor har granskat denna delårsrapport i enlighet med ISRE 2410.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport Q3 2017 26 oktober 2017

Bokslutskommuniké 2017 22 februari 2018

Delårsrapport Q1 2018 26 april 2018

Delårsrapport Q2 2018 23 augusti 2018

Delårsrapport Q3 2018 25 oktober 2018

KONTAKTINFORMATION

Swedencare AB (publ), Org.nr. 556470-3790 Medeon Science Park

Per Albin Hanssons väg 41 205 12 Malmö

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se Håkan Lagerberg, CEO

Telefon: +46 73 517 01 70 Hakan.lagerberg@swedencare.se Jenny Graflind, CFO

Telefon: +46 73 944 85 54 jenny.graflind@swedencare.se CERTIFIED ADVISER Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm +46 8 454 32 00

(24)

Premiumprodukter inom djurhälsa.

Läs mer på swedencare.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :