SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Full text

(1)

Iren Ögren (s), tjg ers.

Leif Enberg (v), tjg ers.

Martin Nilsson (c), ej § 30 Jerry M Johansson (c)

Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Annika Lidström, miljöinspektör Åsa Andersson, miljöinspektör Daniel Risberg, bygginspektör Britta Lundgren, planingenjör § 41 Hans-Eric Jonsson, räddningschef § 37 Majvor Sellbom, sekreterare

Justerare Jerry M Johansson

Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2014-05-27 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 28-43

Ordförande Anders Harr

Justerare Jerry M Johansson

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2014-05-21

Datum då anslaget 2014-05-27 Datum då anslaget 2014-06-18

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Tekniska kontoret protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom Utdragsbestyrkande

(2)

Ärendeförteckning Mbhn § 28

Information och studiebesök xxx

Mbhn § 29 Dnr 2013-717 427

Anmälan om anläggande av biltestbana vid flygplatsen – Björkberget 1:29

Mbhn § 30 Dnr 2014-272 427

Begäran om befrielse från tillsynsavgift för isbana på sjön Sör-Kilver

Mbhn § 31 Dnr 2014-230 231

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus – Fjällbonäs 1:11

Mbhn § 32 Dnr 2014-260 231

Bygglov för fasadändring – byte till liggande panel – Arvidsjaur 6:63

Mbhn § 33 Dnr 2014-275 234

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus – Avaviken 1:2

Mbhn § 34 Dnr 2014-281 231

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus – Kantstenen 6

Mbhn § 35 Dnr 2014-331 022

Personalförändring inom plan, bygg, trafik och miljö.

Mbhn § 36 Dnr 2014-332 022

Kompetensprofil inom räddningstjänsten

Mbhn § 37 Dnr 2014-330 041

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens preliminära driftbudget 2015-2018

Mbhn § 38 Dnr 2013-593 041

Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2014-04-30

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

Ärendeförteckning

Remittering

forts.

Mbhn § 39 Dnr 2014-327 230

Redovisning av kundundersökning och nämndens övergripande mål inom bygglovverksamheten år 2013

Mbhn § 40 Dnr 2014-232 214

Detaljplan för Gullön 13:1- Gvellikudden

Mbhn § 41 Dnr 2013-445 417

Skrivelse – förslag om förbud mot utfodring av rådjur i Arvidsjaurs samhälle

Mbhn § 42

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

Information och studie- besök på räddnings- tjänsten

Mbhn § 28

Studiebesök på Räddningstjänsten

Räddningschef Hans-Eric Jonsson och stationsansvarig Kjell Nilsson informerar om räddningstjänstens verksamhet och visar nämnden räddningstjänstens nya lokaler.

Förvaltningschefens rapport

Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om;

 Proposition om Attefallshus, beslut 2 jul1i – anmälan, startbesked och ev. omarbetning av taxa om förslaget går igenom

 SKL:s förslag till ny taxemodell för bygglov där areans betydelse minskas

 Ekonomiska täckningsgrader – jämförelser genomsnitt i Sverige

 Byggande av nya master i kommunen - mobil- och datatrafik _____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1

(5)

Anmälan om anläggande av testbana vid flyg- platsen– Björkberget1:29

Mbhn § 29 Dnr 2013-717 427

Xx har 2013-11-11 lämnat in en anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 § samt miljöprövningsförordningen 1 kap 10 § om anläggande av testbanor.

Banorna skall användas för testning och utveckling av flygplatsutrustning samt för bilteständamål. Enligt 30 kap 3§ miljö-prövningsförordningen är testbanor C- verksamhet med verksamhetskod 92.30.

Testbanorna planeras att anläggas invid flygplatsens befintliga landnings- bana. Närmaste bostadshus ligger mer än 700 meter från de planerade banorna.

Länsstyrelsen, Östra Kikkejaur sameby samt ägare av xxx har fått ärendet för kännedom och eventuella synpunkter. Synpunkter har inkommit från xxx.

Den lagstiftning som reglerar buller från motorbanor är Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon ( NFS 2004:16). Naturvårdsverket har angett riktvärden för buller.

Riktvärdet för bostäder avseende permanent boende och fritidshus är 60 dBA helgfri måndag- lördag kl. 07.00-19.00. Riktvärdet är 55 dBA kväll kl. 19.00-22.00 samt sön- och helgdagar kl. 07.00-19.00.

Miljöinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet 2014-04-08.

forts.

Utdragsbestyrkande

(6)

Exp:

forts. mbhn § 30 Dnr 2013-717 427

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

xxx med organisationsnummer xxx föreläggs enligt 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till förordningen om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd § 27 att vidta följande försiktighetsmått avseende testbana på fastigheten Björkberget 1:29:

 Eventuellt oljespill ska tas bort från banorna

 Utrustning för sanering ska finnas lättillgänglig på platsen

 Banorna ska vara tydligt utmärkta med käppar eller annan markering samt skyltar så att banornas placering framgår för skotertrafiken

 Egenkontrollprogram ska upprättas

 Lämpliga åtgärder ska vidtas så att banorna inte kan utnyttjas av obehöriga motorfordon

 När verksamheten avslutas för säsongen ska markeringar, skyltar m.m. som finns ute på banorna städas bort.

 Vid eventuella tillbud eller olyckor ska miljö- och byggenheten kontaktas

 Beslutet gäller under förutsättning att skriftligt avtal upprättas med berörd sameby angående renskötselfrågorna

_____

På grund av jäv deltar inte Martin Nilsson (c) i handläggning eller beslut i detta ärende.

Utdragsbestyrkande

(7)

Begäran om befrielse från tillsynsavgift för isbana på sjön Sör-Kilver

Exp:

Hotell Laponia

Mbhn § 30 Dnr 2014-272 427

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2012-12-10 § 436 samt 2013-09-23 § 86 att bevilja Hotell Laponia tillstånd för anläggande av banor för turist/eventverksamhet på sjön Sör-Kilver (Laxbäcken 1:19). Hotell Laponia har debiterats miljötillsynsavgift för 3 banor under inne- varande säsong (2013/2014). Då företaget ej bedrivit någon verksamhet på Sör-Kilver anser Hotell Laponia att det ej är rimligt att de ska betala för denna bana. Laponia anser att miljötillsynsavgift endast ska debiteras om miljötillsyn har utförts eller om verksamhet bedrivits.

Miljötillsynsavgift avseende banor för turistverksamhet är 7 416 kronor, enligt den taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet som kommunfullmäktige fastställt 2010-11-29 § 144 samt det förslag till

klassning som upprättats 2013-02-04.

Enligt taxan fastställs fast årsavgift för tillsynsobjekt enligt miljöbalken där miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden planerar återkommande regelbundna tillsynsinsatser. Avgifterna motsvarar då nämndens kostnader under ett längre perspektiv än en ettårsperiod. I den fasta årsavgiften ingår de planerade tillsynsbesöken. Krävs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder av brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn och som medfört föreläggande eller förbud eller inspektioner som föranleds av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, ingår inte dessa i den fasta avgiften.

Timavgift debiteras i dessa fall. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får avgiften sättas ned eller efterskänkas (§ 23).

Hotell Laponia har före vintersäsongen 2013/2014 ej meddelat att någon verksamhet inte ska bedrivas på Sör-Kilver.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Avgiftsbefrielse enligt § 23 medges inte för år 2014 då årsavgiften för

miljötillsynen motsvarar nämndens kostnader under ett längre tidsperspektiv än en ettårsperiod. Årsavgift ska betalas enligt § 19 i Arvidsjaurs kommuns taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom

miljöområdet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(8)

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus – Fjällbonäs 1:11

Mbhn § 31 Dnr 2014-230 231

xxx ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fjällbonäs 1:11 i Arvidsjaur kommun.

Enbostadshuset uppförs i ett plan med enskilda anläggningar för vatten och avlopp. Intill bostadshuset uppförs ett fristående garage på ca 55 m².

Förutsättningar

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår ej i områden för sammanhållen bebyggelse eller områdesbestämmelser. Tomten utgör inget riksintresseområde.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av Fjällbonäs 1:11 och Fjällbonäs 1:41 har bedömts vara berörda. Inga synpunkter har lämnats in.

Skäl till beslut

Åtgärden anses uppfylla kraven enligt 2 kap. 2, 4-5 § PBL om lokalisering och användning av mark.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan angivna villkor.

- Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning.

- Frågan om vatten/avlopp behandlas vid bygglovsprövningen eller genom separat anmälan till miljöinspektören.

Avgiften för förhandsbeskedet är 3 552 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9)

Exp:

Sökande Fastighetsägare

forts. mbhn§ 32 Dnr 2014-230 231

Upplysningar

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas.

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft.

Enligt plan- och bygglagens 13 kap. 16 § tredje stycke har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelse tillkännagivits i post- och inrikestidningar, rätt att överklaga.

För att inrätta avlopp ska en anmälan till miljöinspektören, Arvidsjaurs kommun göras.

Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda.

Bilaga - Hur man överklagar.

Bilaga – Handlingar som ingår i beslutet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(10)

Bygglov för fasadändring - byte till liggande panel - Arvidsjaur 6:63

Exp: Sökanden

Mbhn § 32 Dnr 2014-260 231

xxx ansöker om bygglov för fasadändring avseende byte till liggande panel på fastigheten Arvidsjaur 6:63 i Arvidsjaurs kommun.

Förutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P95/66 antagen 1995. Aktuellt område är i detaljplanen avsett för bostadsändamål och utlagt som värdefull miljö.

Enligt detaljplanens planbestämmelser anges att ändring av byggnad inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av Järnvägen 100:1, Trasten 15 och Arvidsjaur 6:55 har bedömts vara berörda. Inga synpunkter har inkommit.

Skäl till beslut

Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden är liten och förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Syftet med detaljplanen är att bevara områdets och byggnadernas karaktär och dess anpassning till omgivningen.

Förslagen åtgärd innebär att områdets och byggnadens karaktär förändras, vilket motverkar detaljplanens syfte. Bygglov kan således inte beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL då åtgärden inte är förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden kan inte ses som en mindre avvikelse.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Bygglov avslås då åtgärden inte är förenlig med detaljplanens syfte och inte ses som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Avgiften för bygglovsansökan är 700 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Upplysning

För att genomföra föreslagen åtgärd måste detaljplanen ändras. Nämnden ställer sej positiv till en sådan ändring.

Bilaga - Hur man överklagar.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus – Avaviken 1:2.

Mbhn § 33 Dnr 2014-275 234

xxx Arvidsjaur ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Avaviken 1:2 i Arvidsjaurs kommun.

Fritidshuset är på cirka 40 m² i ett plan. Vatten och avlopp avses ej att anläggas.

Placeringen är cirka 30 meter från järnvägen.

Förutsättningar

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår ej i områden för sammanhållen bebyggelse eller områdesbestämmelser. Tomten utgör inget riksintresseområde.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Trafikverket har bedömts vara berörda. Se remissvar.

Skäl till beslut

Åtgärden anses uppfylla kraven enligt 2 kap. 2, 4-5 § PBL om lokalisering och användning av mark.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan angivna villkor.

- Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning.

Avgiften för förhandsbeskedet är 3 552 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

Exp:

Sökande Fastighetsägare

forts. mbhn§ 34 Dnr 2014-275 234

Upplysningar

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas.

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft.

Enligt plan- och bygglagens 13 kap. 16 § tredje stycke har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelse tillkännagivits i post- och inrikestidningar, rätt att överklaga.

För att inrätta avlopp ska en anmälan till miljöinspektören, Arvidsjaurs kommun göras.

Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda.

Bilaga - Hur man överklagar.

Bilaga - Handlingar som ingår i beslutet.

Bilaga - Trafikverkets yttrande.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

- Kantstenen 6

Mbhn § 34 Dnr 2014-281 231

xxx ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Kantstenen 6.

Tillbyggnaden kommer att hamna 1,3 meter från fastighetsgräns ut mot gata.

Den totala byggytan kommer att uppgå till 232 m² vilket är en avvikelse på 32 m² (16%) från gällande detaljplan. Tillbyggnaden kommer att placeras på mark som ej får bebyggas enligt detaljplanen.

Förutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P78/89 och anger kvartersmark för bostadsändamål. Byggrätten uppgår totalt till 200 m².

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten Kantstenen 5, Kantstenen 7, Kantstenen 8, Kantstenen 9 samt Brandposten 1 har bedömts vara berörda.

Inga synpunkter har inkommit.

Skäl till beslut

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om bland annat åtgärden överensstämmer med detaljplanen och inte strider mot detaljplanen enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL). Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden är liten och förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte vilket är bostäder.

Tillbyggnaden (28,2 m²) hamnar på mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas. Placeringen är 1,3 meter från fastighetsgräns ut mot gata. Den totala byggytan uppgår till 232 m² vilket är en avvikelse mot detaljplanen som medger 200m², med 32 m² eller 16 %.

Den samlade bedömningen är att åtgärden inte är en sådan liten avvikelse från detaljplanen så att bygglov kan beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

Exp:

Sökande

forts. mbhn § 35 Dnr 2014-281 231

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Bygglov avslås då åtgärden inte ses som en sådan liten avvikelse från detaljplanen som kan godtas enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Avgiften för bygglovsansökan är 604 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Bilaga - Hur man överklagar

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

Personalförändring inom plan, bygg, trafik - och miljö

Exp:

Heikki Kairento Åsa Andersson

Mbhn § 35 Dnr 2014-331 022

Förvaltningschef Heikki Kairento har skrivit till miljö-, bygg- och hälso- skyddsnämnden angående kommande personalförändring inom plan- bygg, trafik och miljö.

Förändringen innebär att miljöinspektör Åsa Andersson övertar rollen som enhetschef efter förvaltningschef Heikki Kairento.

Riskbedömning har upprättats 2014-04-30.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Den personalförändring som redovisats ovan godkänns.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(16)

Kompetensprofil inom räddningstjänsten

Exp:

Anders Harr Heikki Kairento Hans-Eric Jonsson

Mbhn § 36 Dnr 2014-332 022

För att möta framtidens krav på kommunens räddningstjänst, kommande pensionsavgångar och rekryteringar föreslår förvaltningschef Heikki Kairento att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ska ta fram en kompetensprofil på tjänsten som heltidsbrandman/stationsansvarig.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-05-06 diskuteras vilken kompetens som finns i dag inom räddningstjänsten, vilken kompetens som kan komma att behövas i framtiden och hur framtida pensionsavgångar ser ut.

Vid nämndens sammanträde 2014-05-21 redogör räddningschef Hans-Eric Jonsson för vilka arbetsuppgifter som bör ingå i tjänsten.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(17)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens preliminära driftbudget 2015-2018

Exp:

Anders Harr HeikkiKairento Hans-Eric Jonnson Kommunfullmäktige Ekonomi – Sara Eklund Tekniska - Sara Wanhantalo

Mbhn § 37 Dnr 2014-330 041

Ekonomiutskottet har i april 2014 upprättat förslag till gemensamma planeringsförutsättningar för 2015-2018 samt tidplan för budget och bokslut 2014.

Enligt den nya tidplanen för budget och bokslut 2014 ska nämnderna lämna in sina förslag till preliminär driftbudget 2015-2018 till ekonomiutskottet den 7 maj. Nämndernas förslag kommer därefter att behandlas i ekonomi- utskottet, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige den 30 juni 2014. Kommunfullmäktige kommer då att fastställa nämndernas preliminära driftbudgetramar.

Enligt den nya tidplanen ska även nämndernas förslag till investerings- planer för 2015-2019 lämnas in den 7 maj.

Vid miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 6 maj informerades ledamöterna om de nya gemensamma planerings- förutsättningarna och om tidplanen för detta.

Då ekonomiutskottet sammanträdde den 7 maj, dagen efter arbetsutskottets sammanträde och då driftbudgetramarna därmed ej kommer att hinna tas av nämnden detta år uppdrog arbetsutskottet åt Heikki Kairento att upprätta och lämna in ett förslag.

Vid dagen sammanträde presenterar Heikki Kairento det förslag till preliminär driftbudget för 2015-2018 som upprättats. Förslaget bilägges protokollet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Nämnden godkänner vidtagen åtgärd.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(18)
(19)
(20)
(21)

Delårsbokslut för miljö- bygg- och hälsoskydds- nämnden 2014-04-30

. / .

Exp:

Kommunfullmäktige Sara Eklund

Heikki Kairento

Mbhn § 38 Dnr 2013-593 041

Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden perioden 2014-01-01 - 2014-04-30 har upprättats.

Delårsbokslutet innehåller verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt uppföljning av nämndens verksamhetsmål för perioden 2012-2015.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Delårsbokslut för perioden 2014-01-01 – 2014-04-30 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(22)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden har haft ett arbetsutskott och tre sammanträden under året. Den 9 april hölls ett extra sammanträde mot bakgrund av en ny detaljplanen för Gullön 13:1 – Gvellikudden. En omfattande detaljplan som planlägger etablering av biltestverksamhet med tillhörande hotell. Detaljplanen kommer att antas i kommunfullmäktige den 30 juni.

Vid nämndens sammanträde i januari informerade miljöinspektör Åsa Andersson om enskilda avloppsanläggningar mot bakgrund av lagstiftning, kommunens riktlinjer, olika typer av

avloppslösningar, kommunens inventering samt havs- och vattenmyndighetens utredning om förslag till nya regler för små avloppsanläggningar.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan och ny intern kontrollplan för 2014 behandlades vid nämndens sammanträde i januari. Vid marssammanträdet diskuterade nämnden kommunens målarbete och gjorde en översyn av nämndens verksamhetsmål för perioden 2012-2015.

Under 2014 har nämnden gett tillstånd för ytterligare en isbana för turist/eventverksamhet på Stensträsket. Totalt finns nu tillstånd för 6 banor för turist/eventverksamhet samt 6 banor för biltestverksamhet. Under 2014 har 7 ansökningar om strandskyddsdispens lämnats in.

Planverksamhet

Översiktsplanearbetet fortskrider. Planen var ute på samråd under perioden 2013-09-02 – 2013-11-02. För närvarande pågår arbetet med att bearbeta inkomna synpunkter och ta fram utställningshandlingar. Ambitionen är att utställningshandlingarna ska vara klara efter sommaren.

Västra Kikkejaure sameby upplever stora svårigheter att passera samhället med sina renar. Arvidsjaurs kommun och Västra Kikkejaure sameby har därför (2013-03-05) kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram en lösning som kommer alla parter till godo. Arbetet i arbetsgruppen pågår.

Detaljplaner som är antagna av Kommunfullmäktige:

 Detaljplan del av Yrkesskolan 1 (reservoljepanna vid Sandbackaskolan) Följande detaljplaner är under upprättande:

 Detaljplan för del av Arvidsjaur 5:2 – Båthusviken.

 Detaljplan för Gullön 13:1 - Gvellikudden

Ändringen av detaljplan för kvarteret Lommen för att möjliggöra byggande av en Galleria ligger fortfarande på is.

(23)

tre nämndsbeslut). Totalt har 65 delegationsbeslut och 10 nämndsbeslut fattats (60 delegations- och 8 nämndsbeslut föregående år under samma period).

Sju strandskyddsdispenser har beviljats under perioden. 4 strandskyddsdispenser motsvarande period föregående år.

Den årliga enkäten har skickats ut till alla bygglovssökande under föregående år avseende kommunens service och bemötande vid handläggning av bygglovsansökningar. Det viktade medelvärdet för hela enkäten hamnar på 4,02 vilket är det bästa resultatet sedan nya plan- och bygglogen infördes i maj 2011.

Högsta betyget 4,48 ges åt frågan om kommunens service och bemötande i bygglovsprocessen.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål är 4,0 på en 5 gradig skala. Då det viktade medelvärdet hamnar på 4,02 så anses målet vara uppfyllt.

Av utvärderingen av frågan om rangordning av viktigaste parametern i bygglovsprocessen kan man utläsa att frågorna, med störst betydelse för sökande är:

- Handläggningstidens längd

- Miljö- och byggkontorets kompetens och service och bemötande i byggprocessen.

Därefter kommer kommunens information och anvisningar för ansökan/anmälan, kommunens hemsida, kostnad för bygglovet, information om vart man ska vända sig vid klagomål, kommunens sätt att hantera klagomål och till sist den motivering de fick vid avslag.

Under perioden har det fakturerats för 244 tkr. Summan var 926 tkr under samma period föregående år.

Anledningen till den höga faktureringen föregående år beror på att byggsanktionsavgifter på cirka 740 tkr fakturerades under perioden.

Trafiksäkerhet

Den lokala trafiksäkerhetsgruppen, LOTS gruppen, har träffats en gång under perioden och diskuterat aktuella trafikärenden samt bilbältesanvändning, bilbarnstolar och alkoholmätare. Kända planerade aktiviteter under år 2014 är bilbältesmätning och cykelhjälmsmätning.

Under perioden t.o.m. 2014-04-30 har 16 stycken ärenden tagits på delegation (trafikföreskrifter, dispenstransporter och parkeringstillstånd).

Det årliga mötet med Trafikverket hölls i april där frågor om vägvisning, planering, länstransportplan och övriga gemensamma frågor diskuterades.

(24)

Ett ärende angående klagomål om en hundhållning på en villatomt har medfört ett flertal besök på fastigheten. En förfrågan om radon i fastigheter har inkommit till miljö och byggenheten.

Skrivelser har tillställts ett flertal av de verksamheter som säljer receptfria läkemedel med uppmaning om att de måste åtgärda de brister som finns i bl.a. egenkontrollprogrammen som har upprättats för försäljningen av receptfria läkemedel. Återbesök planeras utföras under året. Tobakstillsyn har utförts på både företagare samt två skolor inom kommunen. Företagarna har haft bra egenkontroll.

Skolorna har fått uppmaningar om att åtgärda de brister som har uppmärksammats. Kontroll att de har åtgärdat bristerna kommer ske innan nästa läsår börjar.

10 stycken tillstånd till installation av värmepump har utfärdats samt ett ärenden om sjövärme har handlagts.

En företagare har inte lämnat in sin kontrollrapport angående köldmedie, vilket kommer medföra att de får betala en miljösanktionsavgift på 1000 kr. Avgiften tillfaller kammarkollegiet.

Tre ansökningar om befrielse från sophämtning och en ansökan om längre tömningsintervall av slamavskiljare har handlagts. Två ansökningar om enskild avloppsanläggning har inkommit. Tre ansökningar om egen kompostering. Under maj-juni kommer avloppen vid sjön Lomträsket att inventeras. Information har skickats till berörda tillsammans med en enkät som de fyller i och skickar tillbaka till oss. Två fastigheter i Järvträsk har ännu inte åtgärdat sina avlopp. Förbudet som fattades sep 2013 träder ikraft 30 juni i år. Nästa steg är att fatta beslut om förbud med vite. Vi har svarat på en remiss från Havs- och vattenmyndigheten om styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar.

Livsmedel och dricksvatten

Kontroll av livsmedelsanläggningar, provtagningar och registreringar

T.o.m.

2014-04-30

Enligt kontrollplan (t.o.m. 2014-12-31)

Procent i förhållande till årlig kontrollplan Antal inspektioner/revisioner:

- Risklass 3 0 3 0

- Riskklass 5 4 9 44

- Risklass 6 14 18 78

- Riskkass 7 9 36 25

- Riskklass 8 4 22 18

- Totalt: 31 88 35

Antal uppföljningar 7 ~ 15 47

Övriga händelsestyrda kontroller (marknad, kök för bärplockare, matförgiftningar m.m.)

14 - -

Antal livsmedelsprov och rengöringskontroller

65 ~ 70 93

- varav omprov 4 - -

Antal registreringar 3 6 50

Antal avregistreringar 3 - -

Antal förelägganden/förbud 2 - -

Antal åtalsanmälningar 0 - -

Av tabellen ser man att vi under första tertialet utfört 35 % av de inspektioner vi sagt att vi ska hinna enligt kontrollplanen för året. Prognosen är att vi klarar att följa planen.

(25)

Miljöskydd

Miljöprövningen av Markbygdens vindkraftspark Etapp 2 har handlagts under året och detta ärende har tagit mycket tid i anspråk. 440 vindkraftverk planeras uppföras i etapp 2.

Åtta stycken miljötillsynsinspektioner har utförts. Ytterligare två nya isbanorna för turistverksamhet och biltest har handlagts. En ytterligare landbana är under handläggning.

Antalet isbanor på sjöar har ökat. En olycka med en lastbil som gick genom isen inträffade år 2012.

Detta har medfört att säkerhetsfrågorna på isbanorna är aktuella.

Inga täktinspektioner har genomfört under perioden. Dessa kommer att påbörjas i maj-juni. En

täktverksamhet har ännu inte lämnat in miljörapport och produktionsuppgifter. Miljösanktionsavgiften för förseningar är 1 000 kr. Ett föreläggande har utfärdats om att miljörapporten ska lämnas in.

Miljöskydd

Verksamheter Antal Besök år 2014 Andel av

verksamheterna

A-ärenden 1 st 0 0 %

B-ärenden 2 st 0 0 %

B-ärenden (täkter) 14 st 0 0 %

C-ärenden 35 st 9 38 %

U-ärenden med

avgift, avloppsanl. 10 st 0%

Totalt 63 st 7 %

Förorenad mark.

Ett ärende angående förorenad mark vid Arvidsjaurs bangård är under handläggning och Trafikverket har påbörjat en insitu-sanering av området.

En inventering av förorenad mark vid pågående verksamheter enligt Naturvårdsverkets MIFO-modell pågår.

En anmälan om sanering har även behandlats för en mindre mängd diesel på fastigheten Laxbäcken 1:18. Fastigheten har dock inte sanerats ännu.

Naturvård

Tekniska förvaltningen och miljöenheten har bildat en vattengrupp för att arbeta med frågor som rör sjöar och vattendrag. I gruppen finns representanter från miljö-, plan-, vatten- och avloppssidan. De frågor som behandlats i gruppen är bl.a. enskilda avlopp, vattenskyddsområden, vatten- och

avloppsplaner. Under perioden har gruppen haft ett möte. Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att se över vattenskyddsområdena för de kommunala vattentäkterna. I kommunen finns en större enskild vattentäkt som saknar fastställt vattenskyddsområde. Bolaget har lämnat förslag till

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige.

(26)

Energi- och klimatrådgivning

I början av året gjordes en verksamhetsplan för 2014, en ekonomisk redovisning för användningen av bidraget under 2013 samt rapportering av verksamheten för 2013 överlämnades till Energimyndigheten. Hittills har två rådsökande kontaktat energi- och klimatrådgivaren. Och en kommande rådgivning ute i verksamheten är planerad under maj

månad. Kontakt har tagits med kommunens journalist och ett kortare reportage med information om energi-och klimatrådgivaren samt att allmänheten, organisationer samt företag uppmanas ta kontakt med rådgivaren vid frågor som rör energi och klimat. För att uppmärksamma att

rådgivning finns att tillgå i kommunen, har rådgivaren ställt ut en hylla med broschyrer samt kontaktinformation i biblioteket som alla kan ta del av.

Den obligatoriska grundutbildningen för energi-och klimatrådgivare har genomförts under mars och april månad. Och båda tentorna är inskickade. I höst kommer mer information om

påbyggnadskurserna för rådgivning till företag, rådgivning om transport och ventilation.

Räddningstjänst

Verksamheten fungerar tillfredställande. Vi har för närvarande personal i samtliga beredskaps- styrkor och det känns bra. Preparandutbildning för 3 brandmän i Arvidsjaur genomförs under våren 2014 utspridda på ett antal dagar under några månader. Genom detta får de grundläggande utbildning inom räddningstjänstens arbetsområde.

Räddningen har börjat komma i ordning i de nya lokalerna och det känns bra. Lite praktiska saker återstår att ordna men det får ta den tid det tar . Då det gäller övningar för brandmännen så försöker vi att genomföra dem så bra som möjligt så att brandmännen kan känna sig trygg i sin roll och kunna utföra ett bra jobb.

Under perioden 2014-01-01 - 2014-04-30 har räddningstjänsten ryckt ut vid 19 tillfällen.

Automat larm 7 st, Brand 3 st, Trafikolyckor 7 st, Utsläpp farligt ämne 0 st, Annat 2 st. Totalt har dessa uppdrag tagit 132 timmar vilket är en minskning i tid med ca 30 %. Övningsverksamheten har tagit 209 timmar i anspråk och det är ungefär samma tid som föregående år.

Tillsynsverksamheten ligger efter på grund av tidsbrist.

____

(27)

Övergripande mål:

Mbhn- verksamhetsmål:

Nyckeltal: Måluppfyllelse: Kommentar:

Analys:

(Ifylles av respektive förvaltningschef) Vad har hänt under

perioden gällande måluppfyllelse för nämndens arbete mot

En positiv befolknings- utveckling och tillväxt? Vad har varit bra? Vad har fungerat

mindre bra?

Vilka förändringar ska genomföras för att det

ska gå ännu bättre under nästa period?

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster:

När de sökande själva får rangordna vad som är viktigt i processen blir det

”Handläggningstidens längd” och ”Miljö- och byggkontorets service och

bemötande”. Vi får ett mycket bra betyg där. Sämsta betyget får vi på ”kostnaden för bygglov” som på grund av ny lagstiftning (maj 2011) har höjts. De sökande rankar dock inte priset som någon särskilt viktig parameter.

Den nya lagstiftningen från maj 2011 gjorde att bygglovsprocessen blev både dyrare och krångligare för alla inblandade.

Betyget för både livsmedels- och miljötillsynsenkäten var 4,1. Målet har därmed uppnåtts.

En positiv befolknings- utveckling och

tillväxt

Snabb och professionell handläggning av bygglovsärenden

Genomsnitts- värde 4,0 på en femgradig skala

Bygglovsenkät genomförd under 2013.

Medelvärdet blev 3,95 på en 5- gradig skala.

(Bygglovsenkät genomförs årligen)

Professionell livsmedels- och miljökontroll

Genomsnittsvär de 4,0 på en femgradig skala

Miljö- och livs- medelsenkät genomförd under 2013.

Medelvärdet blev 4,1 för både livsmedel och miljötillsynens område.

(Miljö- och livsmedelsenkät genomförs vartannat år )

(28)

Vad har hänt under perioden gällande måluppfyllelse för nämndens arbete mot

ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet? Vad har

varit bra? Vad har fungerat mindre bra?

Vilka förändringar ska genomföras för att det

ska gå ännu bättre under nästa period?

att vara möjligt att genomföra digitaliserade verksamhetsarkiv under programperioden.

Målet om att införa E-tjänster har nämnden tagit bort när nämnden reviderade sina mål i mars 2013. Tanken är att försöka införa E-tjänster i samarbete med någon större kommun för att försöka komma undan utvecklingskostnaden.

När det gäller verksamhetsmålet ”Utöka samarbetet med högskolor och övriga utbildningsinstanser” har inga kontakter tagits ännu under 2014.

Ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet

Effektivisera verksamheten och underlätta

samarbete med andra genom digitaliserade verksamhetsarkiv

Inköp av programvara under program- perioden.

Uppgift saknas.

Arbetet pågår men mätning sker vid annan

tidpunkt.

Se kommen- tarsfältet Utöka samarbetet

med högskolor och övriga utbildnings- instanser

Två stycken praktikanter eller examens- arbeten per år

En bygglovs- praktikant från yrkeshögskolan har praktiserat hos oss under våren 2013. Ingen praktikant under 2014

Två initiativ från verksam- heten per år (nytt mål fr.o.m. 2013)

Under 2013 har kontakt har tagits med Luleå Tekniska Universitet gällande

examensarbeten inom miljö. Efter detta har ett arbete om säkerhet på is gällande isbanor utförts av studenter vid LTU. Inget initiativ har tagits under 2014

(29)

under perioden gällande måluppfyllelse för

nämndens arbete mot miljöhänsyn?

Vad har varit bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Vilka förändringar ska genomföras för att det ska gå ännu bättre under

nästa period?

Om vi följer riksgenomsnittet för matförgiftningar skulle vi ha c:a 100 fall årligen. Vi hade sex konstaterade matförgiftningar under år 2013 och inga hittills under år 2014.

Den inventering av avloppsanläggningar som gjordes i Järvträsk visade att alla anläggningar med WC var undermåliga. Även den kommunala hade brister. Alla anläggningar ska vara åtgärdade senast 30 juni 2014.

Under 2013 har avloppen kring sjön Sandträsket inventerats enligt samma modell som vid avloppsinventeringen i Järvträsk. Alla anläggningar ska vara åtgärdade senast 30 juni 2015.

Miljöhänsyn i all verksamhet

Medverka till att ge insikt om

trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.

100 % av alla Arvidsjaurbor ska använda bilbälte.

Bilbältesanvändning totalt för 2013 var 93 %

98% av kvinnorna använde bilbälte jämfört med 100%

2012.

(Bilbältesmätning genomförs årligen) Effektiv

livsmedelskontroll så att mat-

förgiftningar undviks.

Noll fall av konstaterade matförgiftningar vid restaurangbesök.

Nyckeltalet visar livsmedelskontrollens effektivitet. Kommuner i Arvidsjaurs storlek har i snitt 100 matför- giftningar per år.

Under 2013 konstater- ades att sex personer matförgiftats. Hittills under 2014 har inga anmälningar gjorts.

Förbättra förutsätt- ningarna för att förbättra vatten- kvalitén i

övergödda sjöar i kommunen

100 % av

avloppsanläggningar vid sjöarna Järvträsk och Södra Sandträsk ska ha godkänd standard

Inventering runt Järvträsket genom- fördes under 2012. Två anläggningar återstår att åtgärda. De ska vara åtgärdade senast 30 juni 2014.

Inventering vid sjön Sandträsket är genom- förd maj-juni 2013.

Fem anläggningar återstår att åtgärda. De ska vara åtgärdade senast den 30 juni 2015.

(30)

präglas av glädje, trygghet,

professionalitet och stimulans som bidrar till god hälsa

under 2013 1,5 %.

(Sjukfrånvaron mäts årligen av antalet arbetsdagar.

Mätningen redovisas vid årsbokslut)

Lägesangivelse för måluppfyllelse:

Målet helt uppfyllt Målet uppfyllt i hög grad Målet ej uppfyllt

Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt.

Se kommentarsfältet

(31)

Budget Redovisat

Förbrukat

i% Redovisat

Förändring

i % Prognos

Personal 6 824 2 326 34 2 280 102 6 824

Verksamhet 1 706 784 46 777 101 1 706

Internhyra 795 265 33 142 187 795

Summa kostnader 9 325 3 375 34 3 199 105 9 325

Intäkter - 2 401 -996 41 -1 611 62 - 2 401

Netto 6 924 2 379 35 1 588 150 6 924

Periodresultat -70 774

Verksamhet

Nämnden har haft ett arbetsutskott och tre sammanträden under året varav ett extrainsatt.

Sju strandskyddsdispenser har beviljats under perioden. Nämnden har handlagt tre detaljplaneärenden under perioden.

Den lokala trafiksäkerhetsgruppen Lots har haft ett möte under perioden.

Miljöprövningen av Markbygden Etapp 2 med sina 440 vindkraftverk har handlagts under perioden.

Inom ramen för vattengruppen har vi arbetat med Vattendirektivet och de åtgärder som Vattenmyndigheten pekat på, bland annat övergödningsproblematiken i en del av våra sjöar i kommunen.

Vi har upprättat en verksamhetsplan för 2014 med avseende på klimat- och energirådgivning.

Räddningstjänsten har haft 19 utryckningar under perioden mot 24 samma period året innan.

Händelser av betydelse under perioden

Nämnden har haft ett extra sammanträde på grund av ett brådskande detaljplaneärende för biltest och hotell.

Den årliga enkäten på bygglovsområdet gav 4,0 på en femgradig skala vilket innebar att målet

uppnåddes precis. De viktigaste parametrarna för kunderna är handläggningstidens längd, byggkontorets kompetens samt service och bemötande.

(32)

Prognos för hela budgetåret

Vi prognosticerar att klara budgeten.

Personal

Sjuktalen för perioden ligger 0,6 % vilket är mycket lågt.

Framtiden

Utvecklingen går mot att biltestbranschens utveckling i allt högre grad går via upprättande av detaljplaner.

Anders Harr

Ordförande

(33)

Tkr 2014 2013

Budget Redovisat Förbr i% Redovisat

Förändring

i % Prognos

Personal 162 54 33 65 83

Verksamhet 14 3 21 2 193

Summa kostnader 176 57 32 67 86

Intäkter 0 0 0

Netto 176 57 32 67 86

Periodresultat 2 -2

Verksamhet

Nämnden har haft ett arbetsutskott och tre nämnder varav en extra nämnd.

Händelser av betydelse

Nämnden hade ett extra sammanträde med anledning av detaljplanen för Gvellikudden.

Ekonomi

Ekonomin har förlöpt planenligt.

Prognos för hela budgetåret Budgeten kommer att hållas.

Personal Framtiden

Heikki Kairento

Förvaltningschef

(34)

Budget Redovisat

Förbrukat

i% Redovisat

Förändring

i % Prognos

Personal 3 044 1 086 36 1 073 101 3044

Verksamhet 476 187 39 127 148 476

Summa kostnader 3 520 1 273 36 1 200 106 3520

Intäkter -2 051 -954 47 -1 518 63 -2051

Netto 1 469 319 22 -318 -100 1469

Periodresultat 171 871

Verksamhet

Verksamheten har förlöpt planenligt.

Händelser av betydelse Ekonomi

Kostnader och intäkter följer budget för både bygglov, livs och miljö.

Skillnaden i intäkt jämfört med föregående år beror på en stor byggsanktionsavgift som vi fick under motsvarande period ifjol.

Prognos för hela budgetåret Vi prognostiserar att hålla budget.

Personal Framtiden

Heikki Kairento

Förvaltningschef

(35)

Budget Redovisat

Förbrukat

i% Redovisat

Förändring

i % Prognos

Personal 3 780 1 239 33 1 207 103 3780

Verksamhet 1 230 597 49 650 92 1765

Internhyror 795 265 33 142 187 795

Summa kostnader 5 805 2 101 36 1 999 105 6340

Intäkter -350 -42 12 -93 45 -350

Netto 5 455 2 059 38 1 906 108 5195

Periodresultat -240 -128

Verksamhet Fungerar ganska bra.

Händelser av betydelse under perioden

Nya stationen är av stor betydelse för verksamheten. Inga större händelser inom utrycknings - verksamheten.

Ekonomi

Internhyror har ökat under perioden eftersom brandstationen har tillkommit från förra året. Mindre intäkter på grund av färre externa utbildningar.

Prognos för hela budgetåret

Förhoppningen är att hålla budget om utryckningsfrekvensen minskar och att fordonsparken inte kräver dyra reparationer.

Personal

Vi har rekryterad 3 stycken nya brandmän under vintern/våren som kommer att gå i tjänst i sommar efter en preparant utbildning. Detta innebär att på beredskapsstyrkorna ser det bra ut med personal.

Stationsansvarig/utb har aviserat om pension under året.

Framtiden

Förhoppning är att vi får byta ut släckbil ganska omgående samt att vi får möjlighet att utveckla verksamheten på ett bra och ändamålsenligt sätt.

Hans-Eric Jonsson

Räddningschef

(36)

Redovisning av

kundundersökning och nämndens övergripande mål inom bygglov- verksamheten år 2013

Mbhn § 39 Dnr 2014-327 230

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har i sinaverksamhetsmål beslutatatt det ska genomföras en kundundersökning inom bygglovverksamheten.

Syftet med undersökningen är att sammanställa en bild av hur hand- läggningen av bygglov fungerar sett ur brukarnas/kundernas synvinkel.

Målsättningen är att kundundersökningen ska ge minst betyget 4,0 på en femgradig skala.

Undersökning har genomförts med hjälp av en enkät till alla som sökt bygglov under förra året (2013). Totalt har 84 enkäter skickats ut och 33 svar inkommit, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 39,3 %.

Det viktade medelvärdet för hela enkäten hamnar på 4,02 vilket är bättre än förra årets medelvärde som var 3,95 och det bästa resultatet sedan den nya plan- och bygglagen infördes i maj 2011.

Högsta betyget 4,48 ges åt frågan om kommunens service och bemötande i bygglovsprocessen. Nämndens mål är 4,0 på en femgradig skala. Målet är därmed uppfyllt.

På frågan om vilken den viktigaste parametern i bygglovsprocessen är kan man utläsa att nedanstående har störst betydelse;

- handläggningstidens längd

- miljö- och byggkontorets service och bemötande i bygglovprocessen Därefter kommer miljö- och byggkontorets information och anvisningar för ansökan/anmälan, kommunens hemsida, kostnad för bygglovet, information om var man ska vända sej vid klagomål, kommunens sätt att hantera

klagomål och till sist den motivering de fick vid avslag.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(37)

Exp

Kommunfullmäktige Heikki Kairento

forts mbhn § 40 Dnr 2014-327 230

Miljö- och byggenheten har vidtagit åtgärder med att uppdatera och utveckla den information om bygglov som finns på hemsidan. Ytterligare åtgärder som förbättrar ansökningsförfarandet på hemsidan planeras löpande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslut 1. Redovisningen godkänns.

2. Redovisningen föranleder inte några förslag till särskilda åtgärder från nämndens sida mot bakgrund av att inkomna enkätsvar visar på att de som sökt bygglov i huvudsak är nöjda med den bygglovs- verksamhet som bedrivs.

3. Kundundersökningen överlämnas till kommunfullmäktige som redovisning av nämndens övergripande mål angående

bygglovverksamhet.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(38)

Detaljplan för Gullön 13:1 - Gvellikudden

Exp:

Planingenjör

Mbhn § 40 Dnr 2014-232 214

Ett förslag till detaljplan för Gullön 13:1 – Gvellikudden har upprättats.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av biltestverksamhet med tillhörande hotell.

Planområdet är beläget cirka 5 mil väster om Arvidsjaur tätort och ligger cirka 7 km norr om väg 45. Området omfattar del av fastigheten Gullön 13:1, del av fastigheten Inlandsbanan. För området finns i dag ingen gällande detaljplan.

Planen handläggs med normalt planförfarande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2014-04-09 § 27 att godkänna ett förslag till detaljplan som underlag för samråd samt att den ändrade markanvändningen bedöms kunna innebära betydande

miljöpåverkan.

Planen har varit ute på samråd under perioden 2014-04-10 – 2014-05-02.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Granskningshandlingar och samrådsredogörelse har upprättats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. De granskningshandlingar och den samrådsredogörelse som upprättats godkänns.

2. Detaljplanen för Gullön 13:1 – Gvellikudden görs tillgänglig för granskning.

3 Rätten att fatta beslut om att godkänna granskningsutlåtandet och att överlämna detaljplanen och detaljplanehandlingarna till kommun- fullmäktige för antagande delegeras till miljö-, bygg- och hälso- skyddsnämndens ordförande.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(39)

Remittering

Mbhn § 41 Dnr 2013-445 417

Skrivelse - förslag om förbud mot utfodring av rådjur i Arvidsjaurs samhälle En skrivelse inlämnades i juni 2013 med en begäran om att utfodring av klövvilt inom stadsplanelagt område skall förbjudas samt att rådjur inte ska få utfodras i närheten av bostadsområden. Den som upprättat förslaget hänvisar till att rådjur sprider fästingar och att fästingarna i sin tur kan sprida sjukdomar till människor. Någon jakt hade då inte utförts i omgivningarna runt samhället.

Ärendet behandlades vid miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens samman- träde 2013-09-23 § 84. Miljöinspektören hade då kontaktat de som utfodrar djur vid Borrgatan och utfodringen där hade upphört. Nämnden besvarade skrivelsen enligt följande:

1. Utfodringen av rådjur vid Borrgatan har upphört. Miljö- och byggenheten kommer att utreda hur många rådjur som utfodras i Arvidsjaurs samhälle under vintern 2013/2014.

2. Om problemet kvarstår tas ärendet upp på nytt våren 2014.

Ärendet tas upp på nytt och miljöinspektören har 2014-04-08 upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet. Av tjänsteskrivelsen framgår följande:

Under vintern 2013/2014 har rådjur matats på 4 platser i utkanten av Arvidsjaurs samhälle. Två personer som matat Rådjur ska upphöra med detta. Det blir då eventuellt kvar 2 platser där utfodring sker. Totalt har 22 rådjur setts vid utfodringsplatserna. Några klagomål om dessa utfodrings- platser har ej lämnats in.

Kommunens skyddsjägare har skjutit ett antal rådjur hösten 2013. Det har även varit eftersök på rådjur vid 8 tillfällen under innevarande vinter. Detta på grund av att rådjur körts på med bil. Antalet rådjur vid Arvidsjaurs samhälle uppskattas till 30-50 stycken.

Arvidsjaurs jägargille önskar att rådjur helst ska matas utanför planlagt område för att minska påkörningar.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(40)

Exp:

Annika Lidström

forts. mbhn § 42 Dnr 2013-445 417

Miljöinspektören har kontaktat Skogssällskapet i Göteborg som handhar frågor om vilt nära och i tätbebyggelse i Göteborg. De rekommenderar att rådjur inte matas närmare bebyggelse och vägar än 500 meter. För att rådjur inte ska komma in på villatomter krävs dock att fågelbord inhägnas och att andra åtgärder vidtas för att rådjur inte ska trivas på villatomter.

Vid nämndens sammanträde diskuteras olika alternativ att åtgärda de problem som finns med rådjur i Arvidsjaurs samhälle. Nämnden föreslår att det ska upprättas riktlinjer/rekommendationer för var man inte ska få mata rådjur inom detaljplanelagt område samt övriga områden i närheten av Arvidsjaurs samhälle.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Ärendet återremitteras till miljö- och byggenheten för framtagande av riktlinjer/rekommendationer var man inte ska få mata rådjur inom detaljplanelagt område samt övriga områden i närheten av Arvidsjaurs samhälle.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(41)

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

./.

Mbhn § 42

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2014-02-24– 2014-05-12§§ 62-205 II Meddelandeärenden

- Yttrande till Miljöprövningsdelegationen om planerad vindkraftpark Markbygden etapp 2 (./.)

- Samråd enligt miljöbalken för ombyggnation av ledningsnät vid Slagnäs– Länsstyrelsens beslut 2014-03-12

- Anteckningar från LOTS gruppens sammanträde 2014-03-17 (./.) - Dispens från terrängkörningsförbudet vid undersökningsarbeten i Norrbotten avseende prospekterings- och undersökningsarbeten – Länsstyrelsen beslut 2014-03-20.

- Mark- och Miljödomstolen återförvisar ärendena till Länsstyrelsen för vidare handläggning - xxx – Dom 2014-04-02

III Övrigt / Information Kompetensutveckling/kurser

Strandskyddsutbildning 2014-04-07-- 08 i Lycksele (Anders och Majvor informerar)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i detta protokoll godkänns

2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna _____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(42)

Sammanträde: 2014-05-21

Ordinarie ledamöter:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Anders Harr 1

2 Ulla Lundberg 1

3 Bernt Vikström -

4 Mats Granlund 1

5 Håkan Sandgren -

6 Martin Nilsson 1

7 Jerry M Johansson 1

Ersättare:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Iren Ögren 1 tjg ers.

2 Ruschadaporn Lindmark -

3 Susanne Lindberg -

4 Erik Johansson -

5 Leif Enberg 1 tjg.ers.

6 Kristina Lundberg -

7 Sture Johansson -

SUMMA

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :
Outline : Hans-Eric Jonsson