• No results found

Skolverket: Om 15 år saknas lärare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Skolverket: Om 15 år saknas lärare"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KomTek och skolan

TEKNIK I HALMSTADS SKOLOR

- så viktigt att lägga grunden för teknik i skolan för att möjliggöra likvärdighet och på sikt en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden - vägen till ”teknikdemokrati” går via förskola

och skola

(2)

Skolverket: Om 15 år saknas 45 000 lärare

Lärarbristen minskar. Men fortfarande kommer det att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år, enligt Skolverket. – Det är en ödesfråga för svensk skola att se till att elever får möta legitimerade, skickliga lärare, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson

Hallandsposten december 2019

(3)

SÄTT HALMSTAD PÅ KARTAN!

• Hur får vi en likvärdig skola utifrån teknikmålen?

• Hur ser vi till att pojkar och flickor ges samma möjligheter att erövra teknikområdet?

Precis som t ex matematik, språk...en varierad och stärkt teknikundervisning – finns modeller för alla.

• Hur stärker vi lärarna i skolan inom teknik? I Halmstad finns beprövade metoder och verktyg som kan underlätta deras arbete.

• Hur slår vi flera flugor i en smäll - Halland behöver tekniker och ingenjörer – kanske kan vi bredda rekryteringsbasen och minska den könssegregerade arbetsmarknaden på sikt? Hur får vi fler att söka till utbildningar och yrken inom teknikområdet?

• Alla som är barn idag kommer på något sätt att komma i beröring med teknik, CAD/3D, programmering mm – det kommer att finnas i alla branscher - vi ger dem

förutsättningar!

(4)

Vi står inför fler utmaningar!

• Klimatpåverkan, corona mm – ALLT kommer att kräva teknisk utveckling och kompetens - nu och i en framtid

• Det saknas tiotusentals ingenjörer och tekniker nu och framöver - det gäller till exempel IT-branschen, vård- och omsorgssektorn, industrin, fordonsbranschen,

spelutvecklingsområdet, miljösektorn – en mängd olika områden.

• Halmstad kommun har passerat 100 000 invånare - alla beroende av hälsoteknik

Sverige är till exempel en av världens ledande nationer när det gäller spelutveckling – det finns en ”god” spelindustri också som man talar för lite om – här saknas t ex programmerare… det gäller att vidga bilden av tekniska yrken… Kanske är vissa barns och ungdomars starka ”teknik- intresse” något vi vuxna ibland kan skygga lite för? Kanske försöker vi ändra på det istället för att mer försöka stimulera utifrån ett bra och konstruktivt sätt så barn och ungdomar kan se det som en styrka och något att bära med sig in i yrkeslivet. De kan bli våra framtida experter.

(5)

Teknikcollege

Näringsliv

Högskolan i Halmstad

Teknik i förskolan Teknik i

grundskolan KomTek

T ekni k i skola n en viktig del i den röda t ekni ktr åde n i Hal la nd

(6)

Skolans läroplan…

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna samman- fattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken

har förändrats över tid.

(7)

Vad behöver vi för att skapa likvärdighet när det gäller teknik? KomTeks tankar…

Teknikspråket A och O – en demokratifråga!

Läromedel i teknik Genomförande- modeller i arbetet med eleverna

Teknik i fysisk utemiljö Teknik i fysisk innermiljö

Kontinuerlig fortbild- ning - teoretisk och praktisk teknik för berörda pedagoger i skolan – rätt nivå Koppling till läroplanen,

skolans mål, teman och litteratur

Utbilda lärarstudenter Teknik i SKA –

utvärdering/uppföljning

Metoder - progression – övergångar Kontakt med omvärlden

Budget för teknik!

Tydligare synliggörande av skolans pedagoger utifrån teknisk

kompetens – internt och

externt!

(8)

KomTeks modell för teknik i skolan – skolan väljer hela eller delar som passar verksamheten

1. APT

Hela skolan kommer på APT till KomTek en halvdag

• Inspiration och prova på

• Dialog - mål

• Utvärdering

• KomTek ger förslag på upplägg

• Beslut om återkoppling

5. UTRUSTNING av skolans inne- och utemiljö

4. ÅTERTRÄFF i arbetslag

• utvärdering och avstämning 2. BESLUT

• Skolan diskuterar på hemmaplan och återkopplar till KomTek

• Datum och upplägg för ett läsår spikas

• KomTek kommer till skolan och

presenterar

upplägget och har avstämning med pedagogerna 7. APT 2

för alla

• Inspiration

• Smörgåsbord

• Nytt inom teknik

3. FORTBILDNING

• Fortbildnings- insatser brett inom teknik för pedagoger - enskilt och i grupp

• Framtagning av modeller för genomförande i klassrummet

• Utvärdering

6. FORTBILDNING 2 Fortbildningsinsatser enskilt och i grupp -

kopplat till läroplanen

8. FORTBILDNING 3 Behovsstyrd fortbildning för pedagoger enskilt och i grupp – på skolan – på KomTek

9. BUDGET OCH SKA

Skolan budgeterar för teknik separat – teknik in i SKA

(9)

Teknik och programmering kan bli ingången till:

• Ett språkutvecklande arbete

• Ett ämnesövergripande arbete

• Ett fördjupat digitalt användande

(10)

Mekanik - åk F-3 samt Fritids

Begreppsordlista

Mekanik

Verktyg

Maskin

Kraft

Material

Hävstång

Konstruktion

Ritning

Skiss

Fackverk

Vinkel

Mått

Längd

Balans

Exempelverb:

• Testa

• Laga

• Skruva

• Fungera

• Undersöka

• Bygga

• Bära

• Konstruera

• Rita

• Skissa

• Sammanfoga

• Mäta

Undersökande frågor

Hur bygger man?

Vad behövs för att bygga?

Vilka material kan man använda?

Hur långt kan en katapult nå?

Hur tunga saker kan en katapult kasta iväg?

Vad händer med Findus? Varför?

Var hittar du mekaniken i verkligheten?

Hur använder du boken på bästa sätt utifrån ett normkritiskt perspektiv? När det gäller t.ex.

kön, könsöverskridande identitet, funktionsförmåga, etnisk och social tillhörighet m.m.

Litteratur: Pettson och Findus, Djungelpiraterna, Cirkusdeckarna

Produktutveckling:

idé, skissa, konstruera, testa, intro för barn

Konstruera

Mekanikjakt

Appar

(11)

Exempel - Gå på teknikjakt – t ex låsanordningar!

filma, skriv och berätta…

(12)

CAD/3D – F – åk 3 samt fritids

BEGREPPSORDLISTA

• Ritning

• Fräsmaskin

• Svetsrobot

• Tillverkning

• 3D-printer

• Animering

• Simulera

• Påfrestning

• Design

• Visualisera

• Anpassa

• Zooma

• Kopiera

• Precision

• Litteratur: Pettson och Findus, Djungelpiraterna, Cirkusdeckarna

Produktutveckling: idé, skissa, designa, visa

• TinkerCAD/3D-print

(13)

Elektronik –F – åk 3

Hur använder du boken på bästa sätt utifrån ett normkritiskt perspektiv? När det gäller t.ex. kön, könsöverskridande identitet, funktionsförmåga, etnisk och social tillhörighet m.m.

• Litteratur: Pettson och Findus, Djungelpiraterna, Cirkusdeckarna

Produktutveckling: idé, skissa, konstruera, testa, intro för barn

• MakeyMakey

• Appar

• Elektronikbingo

• Gå på eljakt

Begreppsordlista

Elektronik

Batteri

Lampa

Ledare

Isolator

Sluten krets

Diod

Elektroner

Ström

Energikälla

Vindkraft

Vattenkraft

Solcell

Statisk elektricitet

Laddning

Spänningskälla

Pluspol

Minuspol

Undersökande frågor

Varför finns det el?

Vem använder el?

Hur fungerar en lampa?

Var kommer el ifrån?

Kan man laga el?

Vilka saker behöver el för att fungera?

Exempelverb

• Tända

• Släcka

• Trycka

• Lysa

• Snurra

• Blinka

• Testa

• Laga

• Skruva

• Koppla

• Fungera

• Undersöka

(14)

Programmeringskalas – F – åk 3 samt fritids

BEGREPPSORDLISTA

Abstraktion

Blockprogrammering

Bugg / fel och felsökning

Dator

Datorprogram

Funktion

Gränssnitt

Hårdvara

Kod och Koda

Loop

Mjukvara

Program

Programmerare

Programmering

Programmeringsmiljö

Programspråk

Repetition

Sekvens

Slinga

Sprajt eller sprite

Syntax

Test

(15)

FRAMGÅNGSFAKTORER – VAD BLIR RESULTATET?

• Måluppfyllelse - teknik i skolan – koppling till läroplanen, ämnesövergripande

• Teknik är inget självändamål – teknik är en ingång till ett språkutvecklande arbete, praktisk

matematik, socialt samspel, digitalisering etc– allt detta blir tydligt när vi arbetar med teknik som mål – teknik som medel

• Ett stärkt lärande och ökad medvetenhet för berörd skolpersonal

• Ett ökat självförtroende hos elever och skolans personal – teknik är en barriär som ofta ger upphov till känslor av mindervärde, rädslor och okunskap – det ligger makt i teknikspråket – det går att ändra på

• Eleverna får en tydlig koppling till verkligheten och kan greppa teknik mer på djupet och få en bredare kunskap som öppnar för intresse och utbildning

• En väg att bredda rekryteringsbasen då flera elever ges möjlighet att odla ett teknikintresse och synliggöra dold kompetens – tekniker och ingenjörer kommer att behövas inom alla branscher framöver

• En möjlighet att ge både tjejer och killar samma möjlighet att få tillgång till teknikområdet

References

Related documents

Studien påvisar att matematiken är olika dold inom olika yrken, vilket gör att eleverna inte nödvändigtvis ser någon koppling mellan sitt yrke och matema- tiken och därmed inte

Lärare fyra menar att för eleverna skall förstå matematiken måste läraren undervisa på olika sätt, samt att man måste arbeta med både praktisk och teoretisk matematik för att

Vi tycker att man som lärare skall försöka att ställa alla frågor som Heathcote gör, eftersom vi tycker genom vår observation att eleverna kan göra många saker som

Bedömningen av huruvida redovisning av goodwill enligt SFAS 142 torde vara lämplig lös- ning avseende postens osäkerhet torde således förenklat handla om en bedömning av vad som

Syftet med att upprätta ett nationellt nätverk för praktisk och teoretisk filosofi var att göra kurser som ges vid ett lärosäte i landet tillgängliga för studenter från andra

I kursplanerna finns mål formulerade för vad eleverna ska ha uppnått i årskurs fem och nio, samt hur bedömning i ämnet ska gå till och presentation av de olika

Enligt den interna planeringen för upprättande av arkivredovisning för KTH:s skolor kommer arbete med arkivbeskrivning och arkivförteckning för Skolan för Teknik och Hälsa att

Enligt 2 § Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, döms den som får insiderinformation till insiderbrott om denne förvärvar eller