• No results found

Rutin för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rutin för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Vård- och omsorgsförvaltningen

RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (7) DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER

INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Berörd verksamhet Dokumentansvarig Datum

Alla verksamheter Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2020-04-27

Målgrupp Beslutande Version

Chefer, legitimerad personal, vårdpersonal Verksamhetschef enligt HSL 4

Temaområde Tidpunkt för uppföljning Giltighet

Delegering 2021-01-01 Tills vidare

Godkänd (underskrift beslutande) Rubrik till Intranät/Webb Ska publiceras på Publicerad (underskrift och datum)

X Intranät X Webb

Rutin för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Innehållsförteckning

Bakgrund ... 2

Bedöma behov av delegering ... 2

Kontroll innan kunskapsprov och delegering ... 2

Utbildningens innehåll vid delegering av läkemedelshantering ... 2

Utrustning... 2

Webbutbildning ger baskunskaper för att ... 3

Kunskapsprov ... 3

Enhetschef ansvarar för att ... 3

Medarbetare ansvarar för att ... 4

Krav inför delegeringsbeslut ... 4

Dokumentation av delegeringsbeslut ... 5

Externa utförare/privat vårdgivare av personlig assistans ... 5

Ansvar vid delegering ... 5

Uppföljning ... 5

Verksamhetschef hälso- och sjukvård ansvarar för att ... 6

Enhetschefer och utbildande sjuksköterskor hälso- och sjukvård ansvarar för att ... 6

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ... 6

Styrdokument ... 6

Se även ... 6

Bilaga – Processkarta delegering ... 6

(2)

Vård- och omsorgsförvaltningen

RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 2 (7) DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER

INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Bakgrund

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får överlåta en arbetsuppgift genom delege- ring till annan personal endast om det är förenligt med en god och säker vård. Legiti- merad hälso- och sjukvårdspersonal delegerar reellt kompetent personal inom sitt områdes- och delegeringsansvar utifrån de arbetsuppgifter som är möjligt att delegera i verksamhetssystemet samt med stöd av Checklista vid delegering.

Att bli delegerad innebär att överta ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen och den områdesansvariga legitimerade personal som delegerar ansvarar för att personen som blir delegerad är lämplig och har kompetens att utföra arbetsuppgiften på ett patient- säkert sätt.

Bedöma behov av delegering

Legitimerad personal ska alltid ta ställning till om de själva ska utföra arbetsuppgiften eller om uppgiften kan delegeras. I bedömningen vägs risker och konsekvenser in.

I nästa steg bedömer legitimerad personal och enhetschef för enheten tillsammans, varje aktuell enskild medarbetares erfarenhet och lämplighet inför delegering.

Kontroll innan kunskapsprov och delegering

Innan kunskapsprov och delgeringsprocessen kan bli aktuellt ska enhetschef försäkra sig om att medarbetaren har:

1. Fullgod introduktion på arbetsplatsen.

2. God kännedom om vårdtagarna och känner sig trygg med ordinarie arbetsuppgifter.

3. Behörighet för inloggning i verksamhetssystemet.

4. Goda kunskaper utifrån det som krävs enligt Checklistan för delegering.

För att få utföra utbildning och kunskapsprov hos legitimerad personal ska alla punkter vara uppfyllda.

Utbildningens innehåll vid delegering av läkemedelshantering

Demenscentrums webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels- hantering och består av fyra kapitel med utbildningsmaterial. Hela utbildningen tar ca två timmar att genomföra. Det går att ta pauser. För att kunna göra det avslutande kun- skapstestet måste du ha gått igenom hela utbildningen. Vid godkänt kunskapstest laddas ett diplom ned och skrivs ut, diplom 1. En utbildning handlar specifikt om insulin med separat kunskapstest. Vid godkänt kunskapstest laddas ett diplom ned och skrivs ut, diplom 2. Utbildningarna genomförs individuellt och används alltid vid nydelegering och efter behov inför förnyad delegering.

Utrustning

Utbildningen görs bäst på dator men fungerar även på läsplatta, man behöver hörlurar alternativt högtalare.

(3)

Vård- och omsorgsförvaltningen

RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 3 (7) DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER

INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Webbutbildning ger baskunskaper för att

• Ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt.

• Ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel.

• Känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar.

• Förstå roll och ansvar vid delegering.

• Uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin.

Delegeringsutbildning för omvårdnadspersonal

Utbildning genomförs genom att se på filmer om delegering. Filmerna finns på Communis och på www.katrienholm.se, under utbildningar. Därefter rekvireras kunskapsprov av enhetschef.

Kunskapsprov

Webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” med godkänt kunskapsprov (diplom 1), ett separat kunskapsprov genomförs inför delegering gällande för diabetes och insulin från webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” och delkursen ”Insulin”, godkänd kurs ger ett diplom (diplom 2).

Inför varje förnyelse av delegering och vid nydelegering ska medarbetare med reell kompetens genomföra delegeringsutbildning för omvårdnadspersonal som finns framtagen av utbildningsansvariga sjuksköterskor inom Hälso- och

sjukvårdsverksamheten. Delegeringsutbildning för omvårdnadspersonal genomförs genom att se på filmer om delegering. Filmerna finns på Communis och på

www.katrineholm.se, under utbildningar.

För att få göra kunskapsprovet måste medarbetaren ha genomfört de delkurser som är aktuella för området. Frågorna i kunskapsprovet slumpas fram och vid

delegeringstillfället följer sjuksköterskan upp att den som blir delegerad har förstått och tagit till sig utbildningsinnehållet. För att få godkänt på kunskapsprovet krävs att 90 % av svaret är rätt. Godkänt kunskapsprov ska kombineras med praktisk träning av de

moment som ska delegeras samt en genomgång av rutiner och arbetssätt, vilka beskrivs i Checklista vid delegering. Därefter kan delegeringsbeslutet utfärdas av områdes- och delegeringsansvarig sjuksköterska. Den som delegeras ska ges möjlighet att diskutera och ställa frågor, detta kan ske individuellt eller i grupp.

Enhetschef ansvarar för att

1. Medarbetare får information om vilket material man ska läsa inför delegerings tillfället, se Checklista vid delegering.

2. Medarbetaren ges förutsättningar för inläsning, kunskapsprov samt att eventuellt ut- föra praktiska moment när det så krävs.

3. Medarbetaren har de behörigheter som krävs i verksamhetssystemet.

4. Se till att medarbetare genomför webbutbildning och visar diplom 1 och/eller 2 vid nydelegering/alternativt vid förnyelse av delegering.

5. Därefter genomförs ett kunskapstest under tillsyn av enhetschef eller av denne utsedd person. Tidsåtgång vid kunskapstest: maximalt 30 minuter.

(4)

Vård- och omsorgsförvaltningen

RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 4 (7) DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER

INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

6. Kunskapstest rekvireras av enhetschef via följande länk (olika för intern/extern utförare);

a. Delegering – anmäla personal till kunskapsprov för intern utförare via länken; https://e.katrineholm.se/delegering

b. Utbildning i delegering för extern LOV utförare via länken;

https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/utforare-av-kommunal- service/utforare-av-hemtjanst-lov.html

7. Enhetschef/utsedd person säkerställer att testet genomförs i linje med gällande styrdokument samt att det är rätt person som skriver testet, att testet inte sprids, att testet genomförs enskilt på arbetsplatsen och att internet inte finns tillgängligt.

8. Enhetschef lämnar det ifyllda kunskapstestet till ansvarig områdessjuksköterska för vidare hantering, rättning, arkivering och beslut om delegering.

Om en medarbetare har behov av särskilt stöd vid kunskapsprovet, ska enhetschefen kontakta områdesansvarig sjuksköterska efter genomfört kunskapstest. Exempelvis vid diagnostiserad dyslexi/dyskalkyli.

Medarbetare ansvarar för att

1. Medarbetare samverkar med chef och genomför webbutbildning diplom 1 och/eller 2 vid nydelegering/alternativt vid förnyelse av delegering

2. Vidare delegeringsutbildning för omvårdnadspersonal genomförs genom att se på filmer om delegering. Filmerna finns på Communis och på www.katrineholm.se, under utbildningar. Därefter rekvireras kunskapstest av enhetschef.

3. Genomför enskilt kunskapstest enligt rutin.

Krav inför delegeringsbeslut

Legitimerad personal kan utföra ett beslut om delegering förutsatt att medarbetaren som ska delegeras har:

• Blivit introducerad på enheten

• Har kännedom om vårdtagarna och känner sig trygg med ordinarie arbetsuppgifter

• Deltagit vid/genomfört delegeringsutbildning och kunskapsavstämning

• Genomfört kunskapsprov med godkänt resultat

• Deltagit i de praktiska moment som är aktuella för arbetsuppgiften.

Om legitimerad personal bedömder att delegeringsbeslut inte kan utfärdas ska åter- koppling ske till både medarbetaren som skulle tagit emot delegering/delegat samt berörd enhetschef. En plan kan skapas för hur man går vidare om delegering i framtiden fortfarande är aktuell.

Arbets- och fysioterapeuter utbildar enskild medarbetare i aktuella och delegeringsbara arbetsmoment enligt delegeringsprocessen och Checklista för delegering.

(5)

Vård- och omsorgsförvaltningen

RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 5 (7) DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER

INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Dokumentation av delegeringsbeslut

Delegering är personlig och gäller maximalt för 12 månader och ska innehålla följande uppgifter: Enhet eller enskild patient för delegeringens giltighet samt tydligt definierade arbetsuppgifter.

Delegeringsbeslut skapas och dokumenteras i verksamhetssystemet.

• För ordinärt boende/hemtjänst gäller delegeringen för den enhet där delegaten är anställd samt delegerande legitimerad personals områdes- och delegeringsansvar.

• För ordinärt boende/personlig assistans gäller delegeringen för den enhet där dele- gaten är anställd dvs. den patient som delegaten ska arbeta hos samt delegerande legitimerad personals områdes- och delegeringsansvar.

Delegeringsbeslutet är giltigt först när det är signerat av den legitimerade personal som har delegerat (ska signeras senast vardagen efter delegeringstillfället) och därefter även signerat även av den medarbetare/delegat som tar emot delegeringen.

Signeringen sker i verksamhetsystemet. Medarbetaren ansvarar för att meddela sin chef om att delegeringsbeslut är utfärdat. Delegeringar arkiveras i verksamhetssystemet enligt dokumenthanteringsplanen och den delegerade erhåller en kopia vilket är lämp- ligt att även chef erhåller.

Externa utförare/privat vårdgivare av personlig assistans

Delegering skapas i på pappersblankett (finns på Communis under riktlinjer och rutiner, hälso- och sjukvård, blanketter). Delegeringen skapas i tre exemplar, skrivs ut och signe- ras av den legitimerade personalen som delegerat arbetsuppgiften samt av den dele- gerade/delegaten. Legitimerad personal arkiverar en papperskopia och den delegerade få en kopia som ska delge delegeringsbeslutet till sin närmaste chef. MAS erhåller en kopia. Gallring sker enligt dokumenthanteringsplanen.

Ansvar vid delegering

Den som har en delegering är själv hälso- och sjukvårdspersonal vid utförandet av dessa arbetsuppgifter som delegeringen gäller för och ansvarig för hur arbetsuppgiften utförs samt är dokumentationsskyldig i patientjournal/vårdplan. Om den som innehar dele- geringen känner osäkerhet i hur uppgiften ska utföras eller upplever sig inte ha förut- sättningar att utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt ska stöd sökas hos legitimerad personal och enhetschef.

All personal har skyldighet att rapportera risker för vårdskada samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. Avvikelse anmälan sker i verksamhets- systemet eller enligt blankett, se Rutin för hantering av avvikelser, lex Sarah och lex Maria.

Uppföljning

Vid delegering för första gången ansvarar enhetschef för att följa upp den delegerades upplevelse av sina förutsättningar att genomföra uppgiften som delegerats på ett säkert sätt. Vid tveksamheter samverkar enhetschef med legitimerad personal för åtgärder och upprättande av handlingsplan efter behov.

Legitimerade personal som har genomfört delegeringen har alltid uppföljningsansvar över tid.

(6)

Vård- och omsorgsförvaltningen

RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 6 (7) DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER

INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Verksamhetschef hälso- och sjukvård ansvarar för att

Verksamhetschef för Hälso- och sjukvårdsverksamheten utser utbildningsansvariga sjuk- sköterskor som ansvarar för evidensbaserat utbildningsmaterial och kunskapsprov.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar för att erbjuda delegeringsutbildning samt kunskapsprov utifrån verksamheternas behov.

Enhetschefer och utbildande sjuksköterskor hälso- och sjukvård ansvarar för att

Enhetschefer för sjuksköterskor och utbildande sjuksköterskor ska ha behörighet att lägga in utbildningstider på webbsidan för delegeringsutbildning/anmälan, behörigheter ansöks hos IT-samordnare via länken, https://e.katrineholm.se/delegering.

Enhetschefer för legitimerad personal ansvarar för att ge uppdrag till legitimerad per- sonal gällande områdes- och delegeringsansvar. Namngiven lista med områdes- och delegeringsansvarig legitimerad personal ska vara uppdaterad och känd inom verksam- heterna samt för MAS.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS ansvarar för att följa upp delegeringsprocessens kvalitet så att god och säker vård kan säkerställas samt att uppdatera gällande styrdokument.

Styrdokument

• Hälso- och sjukvårdslag, 2017:30

• Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård, SOSFS 1997:14

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läke- medel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37

Jobba säkert med läkemedel, webb utbildning som riktar sig till omvårdnadspersonal och är en basutbildning inför delegering av läkemedelshantering, Allmän och Ge insulin,

www.demenscentrum.se

• Riktlinjer för delegering, Vård- och omsorgsförvaltningen, Communis

Se även

• Vårdhandboken, www.vardhandboken.se

• Dokumenthanteringsplanen

• Checklista vid delegering

Bilaga

• Processkarta delegering

(7)

2. Behov av delegering till omvårdnads-

personal 1. Delegering av

hälso- och sjukvårdsarbets-

uppgifter

3. Enhetschef ansvarar för att aktuell omvårdnadspersonal med reell kompetens får fullgod introduktion, - Har kännedom om

vårdtagarna och är trygg med arbetsuppgifterna,

- har behörighet och dokumenterar i verksamhetssystemet, - har rätt förutsättningar och arbetsverktyg för att genomföra webbutbildning

3a. Omvårdnads- personal genomför Webbutbildning 1 (grundutbildning)

3b. Omvårdnads- personal genomför Webbutbildning 2

(fördjupning)

4. Diplom 1

4. Diplom 2

5. Omvårdnads- personal visar erhållna diplom

för enhetschef.

Överens- kommelse om

anmälan till utbildning.

6b. Enhetschef anmäler omvårdnads- personal och rekvirerar

kunskapsprov via e-tjänst

7. Kunskapsprov genomförs enskilt

av omvårdnads- personal

8. Genomförda kunskapsprov lämnas

till områdesansvarig sjuksköterska

9. Kunskapsprov med icke

godkänt resultat < 90 procent rätt

9. Kunskapsprov med godkänt

resultat > 90 procent rätt

10. Områdes- ansvarig sjuksköterska

bedömer omvårdnads-

personalens lämplighet

11. Ansvarig leg.

hälso- och sjukvårds-personal

följer checklistan för delegering med

praktisk träning av de moment som

ska delegeras utifrån ett patientsäkert förhållningssätt

12. Ansvarig leg. hälso- och sjukvårdspersonal

beslutar om delegering inom sitt

områdes- ansansvar

13. Delegering sker inom verksamhets-

systemet

13. Ansvarig leg.

hälso- och sjukvårdspersonal

kontaktar enhetschef för samråd och fortsatt

hantering

13. Privat vårdgivare för

personlig assistans.

Delegering sker på blankett

14.

Omvårdnadspersonal tar emot och signerar

delegeringen i verksamhets- systemet för att delegeringen ska

vara giltig

Omvårdnadspersonal 14.

signerar delegerings- blankett för att delegeringen ska

vara giltig.

Ja

Nej

15. Omvårdnads- personal utför

delegerade arbetsuppgifter

enligt delegerings- underlaget under

maximalt 1 år

16. Kontroll av delegering sker bl.a. via månatliga

signeringslistor/

uppföljning av vårdplaner och kontakt med omvårdnads- personal av leg.

hälso- och sjukvårdspersonal

17. Personal med delegering ansvarar för att

meddela enhetschef minst

60 dagar innan delegering upphör. Överens-

kommelse om anmälan till utbildning sker.

Webbutbildning sker utifrån behov.

18. Utbildning och kunskapsprov

genomförs.

Se punkt 6 och 7.

19.

Ansvarig leg. hälso- och sjukvårds- personal beslutar

om delegerings- besluten ska förnyas, utökas

eller avslutas.

20. Ansvarig leg.

hälso- och sjukvårdspersonal

återkallar eller avslutar delegering

Nej

20. Leg. hälso- och sjukvårdspersonal förnyar eller utökar

delegering

21. Omvårdnads- personal mottar ny delegering och

signerar delegeringen i

verksamhets- systemet

21. Privat vårdgivare för personlig

assistans.

Omvårdnadspersonal mottar ny delegering

och skriver under beslutet på blankett.

21. Omvårdnads- personal fråntas delegering och delegering upphör, sker skriftligt enligt särskild blankett.

22. Omvårdnads- personal utför

delegerade arbetsuppgifter under maximalt

1 år.

Åter till punkt 16

23. Delegering upphör att gälla när:

-delegatens anställning avslutas.

-områdesansvarig hälso- och sjukvårdspersonal anställning avslutas Ja

Processkarta: Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Delegering för arbetsuppgifter för rehabilitering

startar från punkt 11.

Datum: 2020-04-27 Version: 2 Processansvarig: MAS

6a. Omvårdnads- personal genomför Delegeringsutbildning

på Communis/

katrineholm.se under Utbildningar

References

Related documents

Kunskaper och färdigheter för att utföra en viss/vissa arbetsuppgifter kan man få på annat sätt än genom fastställd legitimation för sitt yrke, till exempel i den

Du måste tvätta händerna innan du ger ögondroppar till vårdtagaren för att minska risken för infektion.. Ett annat namn för stolpiller

Reell kompetens innebär att ha tillräckliga kunskaper för att genomföra uppgiften och att genom erfarenhet i det praktiska arbetet eller genom fortbildning ha visat sig ha tillräcklig

o När delegerad personal återgår i tjänst efter tjänstledighet/sjukskrivning tar legitimerad personal ställning till om delegeringsbeslutet ska gälla till delegeringens

o SOSFS 1997:14 Föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. o SFS

smärtplåster) Se http://www.fass.se/LIF/startpage för aktuellt plåster Länk till Exelonplåster. http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&amp;nplId=20061010000033 Länk

e) Kontrollera att det är rätt antal tabletter genom att läsa på originalhandling och räkna tabletterna. f) Kontrollera att patienten har svalt medicinen - det är

Med delegering avses att den som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för en medicinsk uppgift överlåter uppgiften till en annan person

Vissa sjuksköterskor upplever att de bryter mot lagen när till exempel vård- och omsorgspersonal inte har nödvändig kompetens eller erfarenhet (Bystedt et al., 2011). Ofta

Med delegering menas att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan

Delegering Läkemedel, Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS), Högskolan Dalarna Sida 4 av 14 Läkemedlet finns i en behållare.. När patienten tar läkemedlet,

Med medicinska arbetsuppgifter förstås i SOSFS 1997:14 varje åtgärd som den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen med formell kompetens har att utföra direkt eller indirekt i

 Genomgång av gällande lagstiftning för delegering samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso-

Om personal ska göra vissa moment i dialysbehandlingen får skriftlig delegering endast ges av sjuksköterska med både formell och reell kompetens för uppgiften... Sjuksköterska

Att bli delegerad innebär att överta ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen och den områdesansvariga legitimerade personal som delegerar ansvarar för att personen som blir

Endast läkare, tandläkare och sjuksköterska får delegera iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel till någon annan. Den som delegerar en

Delgering av en hälso- och sjukvådsuppgift från primärvården till hemtjänsten sker endast då personal från hemtjänsten redan är på plats hemma hos patien- ten/ brukaren för

• Vara rådgivande på institutionsnivå beträffande generell biosäkerhet samt anmälningar och tillståndsansökningar för innesluten användning av GMM och arbete med icke

Med delegering i denna rutin/riktlinje avses att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal (formellt kompetent) i organisationen överlåter en medicinsk arbetsuppgift till en

Meddela sjuksköterskan när du tänkt göra webbutbildningen och bestäm tid för ytterligare information och förnyad delegering. När du ska göra utbildningen loggar du in på

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård, Högskolan Dalarna, våren 2021 Sida 1 av 11.. Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal

När du ger patienten läkemedel ska du alltid kontrollera signeringslistan/ appen innan så att läkemedlen inte redan är givna, kontrollera sedan att det är rätt patient, rätt tid

Det är viktigt med kvällsmål eftersom det finns risk att blodsockret annars sjunker för mycket un- der natten Det är viktigt att nattfastan aldrig blir längre än 11 timmar för