• No results found

Checklista för introduktion inför delegering Bakgrund

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Checklista för introduktion inför delegering Bakgrund"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vård- och omsorgsförvaltningen

CHECKLISTA

Sid 1 (3) INTRODUKTION INFÖR

DELEGERING

Berörd verksamhet Dokumentansvarig Datum

Äldreomsorg, funktionsstöd Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2020-06-17

Målgrupp Beslutande Version

Enhetschefer, vård- och omsorgspersonal Verksamhetschef förvaltningskontor 3

Temaområde Tidpunkt för uppföljning Giltighet

Delegering 2021-06-10 Tills vidare

Godkänd (underskrift beslutande) Rubrik till Intranät/Webb Ska publiceras på Publicerad (underskrift och datum)

introduktion inför delegering x Intranät X Webb

Checklista för introduktion inför delegering

Bakgrund

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får överlåta en arbetsuppgift genom delege- ring till annan personal endast om det är förenligt med en god och säker vård. Legiti- merad hälso- och sjukvårdspersonal delegerar reellt kompetent personal inom sitt områdes- och delegeringsansvar utifrån de arbetsuppgifter som är möjligt att delegera i verksamhetssystemet samt med stöd av Checklista vid delegering.

Att bli delegerad innebär att överta ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen och den områdesansvariga legitimerade personal som delegerar ansvarar för att personen som blir delegerad är lämplig och har kompetens att utföra arbetsuppgiften på ett patient- säkert sätt.

Kontroll innan kunskapsprov och delegering

Innan kunskapsprov och delgeringsprocessen kan bli aktuellt ska enhetschef försäkra sig om att medarbetaren har:

1. Fullgod introduktion på arbetsplatsen.

2. God kännedom om vårdtagarna och känner sig trygg med ordinarie arbetsuppgifter.

3. Behörighet för inloggning i verksamhetssystemet.

4. Goda kunskaper utifrån det som krävs enligt Checklista för delegering.

För att få utföra utbildning och kunskapsprov hos legitimerad personal ska alla punkter vara uppfyllda.

Inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter ska omvårdnadspersonalen ha introducerats på enheten, där den gått igenom och deltagit i de praktiska momenten som är aktuella för arbetsuppgiften.

Ansvar

Enhetschef ansvarar för att omvårdnadspersonalen har fått fullgod introduktion på arbetsplatsen inför delegering.

1. Den nyanställde har sett olika förekommande

läkemedelsformerna samt arbetsteknik vid administration

Läkemedel som patient tar genom munnen Tabletter

Kapslar

Granulat och pulver Mixtur och droppar

(2)

Vård- och omsorgsförvaltningen

CHECKLISTA Sid 2 (3)

INTRODUKTION INFÖR DELEGERING

Läkemedel som patienten andas in Inhalation

Läkemedel som förs in i ändtarmen Vätskor

Suppositorier/stolpiller

Läkemedel som förs in i slidan Vaginal kräm och vaginal gel Vagitorier och vaginaltabletter

Övriga läkemedelsformer Plåster

Läkemedel för ögonen, öronen

Olika vätskor, spolvätskor, flytande läkemedel för utvärtes bruk

2. Den nyanställde har sett olika förpackningar för iordningställda läkemedel

Iordningställda läkemedel Dospåsar

Dosetter

Läkemedelspåsar

3. Den nyanställde har sett och fått information om hur man läser och fyller i olika journalhandlingar samt tagit del av relevanta och gällande styrdokument

Journalhandlingar

Ordinationshandling/läkemedelslista/läkemedelslista/Dos Signeringslista för stående ordinationer

Signeringslista för vid behov mediciner Signeringslista för tillfälligt läkemedel Narkotikajournal

Signaturförtydligandelista Styrdokument

Lokala rutinen för läkemedelshantering gällande för enheten

Riktlinjen för kontakt med sjuksköterska/läkare

Dokumentation och rapportering enligt SBAR, SBAR kort Riktlinje, rutin, processkarta, checklista för delegering Avvikelsehantering och skyldigheten att anmäla avvikelse Basala hygien och klädregler samt skyddsutrustning

Relevanta pandemirutiner under pågående pandemi

(3)

Vård- och omsorgsförvaltningen

CHECKLISTA Sid 3 (3)

INTRODUKTION INFÖR DELEGERING

4. Den nyanställde har visat

Personlig lämplighet Gott bemötande

Professionellt förhållningssätt Ansvarstagande

Förståelse för vikten av att det delegerade uppdraget utförs på ett rätt sätt, vid rätt tidpunkt, till rätt patient Etiskt korrekt förhållningssätt

Vet var och hur man tar del av och kan dokumentera i patientjournal Vårdplan (läsa, följa upp och dokumentera)

Ordinationshandlingar och signeringslistor Signaturförtydligandelista

Narkotikajournal

Datum Datum

Den anställdes namnteckning Handledarens namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

Checklistan lämnas ifylld till enhetschef som förvarar underskrivet exemplar.

Kan begäras av legitimerad personal som har områdesansvar samt medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Gallras vid inaktualitet.

References

Related documents

• Skall erbjuda en god hälso- och sjukvård i särskilda boenden och dagverksamhet enligt SoL. • Hemsjukvård i ordinärt boende

Funktionsstödsförvaltningen gör bedömningen att avdelningscheferna Charlotte Widén Odder, Sema Soer, Åsa Qvarsebo och Sophia Nordström bör utses till verksamhetschefer för

Råd för rutiner och underhåll av teleslinga Faktablad som riktar sig till ansvariga med teleslinga i sina lokaler/verksamheter.. Råd rutiner och underhåll av teleslinga (pdf)

Utföraren ska bedriva verksamheten enligt de allmänna mål och riktlinjer som följer av Socialtjänstlagen (SoL) och andra författningar inom socialtjänst, samt beställarens

Om patienten inte erhåller SoL- eller LSS insats men behöver HSL-insats, som kan delegeras till omsorgspersonal, beställer legitimerad personal denna insats av Falkenbergs Egenregi

Din chef och ansvarig sjuksköterska på enheten bedömer om du blir aktuell för att genomföra utbildningen.. Du som blir aktuell för ny

Kompressionsstrumpor Gå igenom material och teknik samt vad som bör observeras.. 2 Kompressionslindning av ben Gå igenom material och teknik samt vad

Meddela sjuksköterskan när du tänkt göra webbutbildningen och bestäm tid för ytterligare information och förnyad delegering. När du ska göra utbildningen loggar du in på