• No results found

Yttrande över promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) "

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Remissyttrande HIG-STYR 2020/93

S2020/05223/SOF

Högskolan i Gävle • 801 76 Gävle • Kungsbäcksvägen 47, Gävle • 026-64 85 00 • www.hig.se Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001

Rektor Missiv

Ylva Fältholm

2020-10-08

HIG-STYR 2020/93 S2020/05223/SOF Regeringskansliet Socialdepartementet

s.registrator@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

Högskolan i Gävle har tagit del av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser som kompletterar bedömningsunderlaget till betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) och tackar för möjligheten att besvara denna.

Yttrandet har beretts av fil.dr. Marit Silen, utbildningsledare vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle och med.dr. Maria Lindberg, avdelningschef för avdelningen för vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Bifogat presenteras Högskolans remissyttrande.

Med vänlig hälsning HÖGSKOLAN I GÄVLE

Rektor

(2)

Remissyttrande HIG-STYR 2020/93

S2020/05223/SOF

Högskolan i Gävle • 801 76 Gävle • Kungsbäcksvägen 47, Gävle • 026-64 85 00 • www.hig.se Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001

Remissyttrande

Högskolan i Gävle instämmer i förslaget om att reglera undersköterskeyrket och införa en skyddad yrkestitel. Vi önskar lyfta två aspekter i promemorian, dels gällande hur

”motsvarande kompetens” kommer att definieras, dels hur Socialstyrelsens handläggningstider för legitimationsärenden kan påverkas.

I avsnittet om överväganden och förslag föreslås att bevis om rätt att använda

yrkestiteln undersköterska efter ansökan ska utfärdas till dem som i) har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal

vuxenutbildning eller ii) som har förvärvat motsvarande kompetens. Vad som anses innefattas i ”motsvarande kompetens” definieras inte vidare. Utifrån

studentpopulationen inom många vårdutbildningar vid svenska lärosäten anser vi att detta bör tydliggöras. Exempelvis har huvuddelen av de som studerar den

kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz innan kompletteringsutbildningen arbetat som undersköterskor och flera gör det också under utbildningstiden. I promemorian framgår inte om

sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES och Schweiz är att betrakta som

”motsvarande kompetens”. Ett annat exempel är att en relativt stor andel av studenterna på sjuksköterskeprogrammet under sin utbildningstid arbetar som undersköterskor, något vi anser är värdefullt då det dels ger arbetslivserfarenhet, dels kompletterar de kunskaper som högskolestudierna ger. Vissa av dessa studenter skulle även framöver uppfylla kraven för att få använda titeln undersköterska då de har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Andra studenter har efter ett par terminers studier hitintills kunnat arbeta som undersköterskor då arbetsgivare bedömt deras kompetens som motsvarande en undersköterskas. I promemorian framgår inte om viss tids eftergymnasiala studier på exempelvis sjuksköterskeprogrammet kan anses uppfylla krav på ”motsvarande kompetens”.

I avsnittet om konsekvenser saknar vi överväganden om hur handläggningstiden för legitimationsyrken kan komma att påverkas. Detta då Socialstyrelsen i tillägg till legitimationsärenden får i uppgift att hantera utfärdandet av bevis om rätten att använda yrkestiteln undersköterska. Vi ser en risk med att en reglering av undersköterskeyrket kan medföra försämringar i form av förlängda handläggningstider för bland annat dem som ansöker om legitimation som sjuksköterska.

References

Related documents

 Utreds oftast med gastroskopi, men vid vissa tillfällen kan man hoppa över detta om det starkt talar för funktionell dyspepsi (man kan förstås skopera även dessa patienter)..

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Region Blekinge Region Dalarna Region Gävleborg Region Halland Region Jämtland Region Jönköping Region Kalmar Region Kronoberg

Det saknas dock en bedömning av vilka kostnader förändringen kommer att medföra för myndigheter inom Sveriges Domstolar, trots att andelen ansökningar som får avslag kan

Folkbildningsrådet föreslår att regeringen författningsreglerar de krav på resultat av lärande som måste vara uppfyllda för att ett intyg om godkänt resultat på

I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Marie Åberg, Anna Sundberg och Maria Björklund deltagit.. Inspektören Erica Reivell har

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar godkänns och skickas till Socialdepartementet som Karlstads kommuns svar på remissen. Sammanfattning

Ärendet har avgjorts enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro av utredaren Hiba

I remissen Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) lämnas förslag gällande införande av skyddad yrkestitel för

Slutligen föreslås även att under en tvåårsperiod från ikraftträdandet ska den som varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som sammanlagt motsvarar heltid

Länsstyrelsen Östergötland ställer sig positiva till förslaget, och instämmer med bedömningen att en yrkeskår med en allt mer enhetlig kompetens sannolikt medför positiva effekter

Regionen stödjer förslaget om ändringar i vård- och omsorgsprogrammets utformning med krav på genomgången utbildning inriktning vård och omsorg och minst 1400

-Att den som är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska när de nya reglerna om skyddad yrkestitel träder i kraft även i fortsättningen ska få använda titeln även om

Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över förslag gällande kompetenskrav och övergångsbestämmelser för införandet av skyddad yrkestitel för

Utredningen föreslår att efter ansökan ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utfärdas till den som har en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg

Dessutom kan en mindre seriös aktör anställa personal med titeln undersköterska idag för att de ska kunna erhålla yrkestiteln enligt övergångsbestämmelserna, även om

Skillnaden mellan de programgemensamma ämnena för vård- och omsorgspro- grammet och de ingående kurserna i yrkespaketet för undersköterska inom vuxen- utbildningen är att det

Socialstyrelsen hänvisar i övrigt till myndighetens yttrande över betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) avseende införande av skyddad yrkestitel för yrket

SPF Seniorerna stöder promemorians förslag att bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska utfärdas efter ansökan till den som har en utbildning med inriktning mot

Förlängningen av tiden för övergångsbestämmelserna innebär att medarbetare som inte uppfyller ställda krav hinner få sin kompetens validerad och vid behov komplettera

I promemorian föreslås att bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska efter ansökan ska utfärdas till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg

Det är också positivt att utbildning från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestämmelser, under vissa förutsättningar, bedöms som likvärdig vid ansökan

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har fått möjligheten att svara på remiss av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och

- att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande som sitt svar på rubricerad