• No results found

Yttrande över En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU2020:29)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU2020:29)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-10-27 Diarienr 20/00535 1 (2)

Box 38074 BESÖKSADRESS: TEL: 08-412 48 00 www.folkbildningsradet.se 100 64 Stockholm Ringvägen 100 ORG-NR: 802015-8690 info@folkbildningsradet.se

Justitiedepartementet !03 33 Stockholm

Yttrande över En ny myndighet för att stärka det

psykologiska försvaret (SOU2020:29)

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag avseende att:

ändamålet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende,

den nya myndigheten ska sprida kunskap och löpande bidra till övriga berörda aktörers beredskap vad gäller psykologiskt försvar,

den berörda myndigheten ska se till att utbildning och övningar kommer till stånd och vill i sammanhanget lyfta civilsamhällets viktiga roll.

Folkbildningsrådets ställningstagande

3. Ändamålet för det psykologiska försvaret

Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag vad gäller ändamålet med det psykologiska försvaret.

9.2.4 Sprida kunskap och löpande bidra till övriga berörda aktörer beredskap

inom området

Folkbildningsrådet vill i sammanhanget lyfta fram att stödet att motverka otillbörlig informationspåverkan inte enbart ska begränsas till de organisationer som nämns i utredningen. Såväl folkbildningen som civilsamhällesorganisationer kan behöva ett mer

(2)

2 (2)

Folkbildningsrådet

omfattande stöd när det gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan.

9.2.6 Utbildning och övning inom myndighetens ansvarsområde

Folkbildningsrådet instämmer i att myndigheten ska arbeta med utbildning och övning. I sammanhanget vill rådet särskilt framhålla vikten av att den nya myndigheten också tar med organisationer i civilsamhället i sitt arbete.

I organisationerna finns många medborgare som är engagerade och som kan ges kraft att motstå otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information.

För Folkbildningsrådet

Maria Graner

References

Related documents

MSB delar utredningens bedömning om behovet av ökad samordning av samhällets samlade motståndskraft inom det psykologiska försvaret och att det bör finnas en myndighet som har

Myndigheten anser dock att utredningen tydligare kunde ha lyft unga och även civilsamhället som viktiga målgrupper för den nya myndighetens arbete.. Exempelvis i förhållande

Enligt Polismyndigheten presenteras emellertid inte i betänkandet tillräckliga skäl för att anta att inrättandet av en ny myndig- het skulle medföra det mervärde som

• Gällande inrättandet av ett nationellt centrum anser Energimyndigheten att det bör överlåtas till den nya myndighetens ledning och andra berörda myndigheter att besluta om

Jordbruksverket kan med utgångspunkt i utredningen därför inte yttra sig över om det psykologiska försvaret kommer att stärkas genom att i huvudsak ansvar och personal flyttas

Med anledning härav samt Skolverkets uppdrag att stödja huvudmän och skolor i att stärka deras säkerhet- och krisberedskap, ser myndigheten behov av att utveckla

Det är vare sig möjligt eller önskvärt, att försöka särskilja den del av SI:s uppdrag som handlar om desinformation från det bredare uppdraget att följa och analysera bilden

MSB bör få i uppdrag att ge ett aktivt stöd till kommuner och regioner i både det förberedande och operativa