• No results found

Box 1531, 401 50 Göteborg • Besöksadress: Stora Nygatan 21 • Telefon: 031-732 74 00 • Fax: 031-732 76 00 • kammarratten.goteborg@dom.se • www.kammarratten.goteborg.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Box 1531, 401 50 Göteborg • Besöksadress: Stora Nygatan 21 • Telefon: 031-732 74 00 • Fax: 031-732 76 00 • kammarratten.goteborg@dom.se • www.kammarratten.goteborg.se "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-04-20

DIARIENR

479/19

Box 1531, 401 50 Göteborg • Besöksadress: Stora Nygatan 21 • Telefon: 031-732 74 00 • Fax: 031-732 76 00 • kammarratten.goteborg@dom.se • www.kammarratten.goteborg.se

Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00

R2B

Regeringskansliet Justitiedepartementet

Promemorian ”Konkursförfarandet”, Ds 2019:31 _________________________

Förslaget om ändring i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, medför att konkursförvaltare kommer att kunna fatta beslut om

utlämnande av allmän handling. Kammarrätten anmärker att besluten, enligt 6 kap. 8 § OSL, blir överklagbara till kammarrätt, vilket inte har behandlats i promemorian. Kammarrätten invänder dock inte mot den föreslagna lagändringen och motsätter sig inte heller förslagen i övrigt.

_________________________

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Niclas Falkendal och Johan Rubenson, föredragande.

Niclas Falkendal Johan Rubenson

References

Related documents

In consideration of bias, efficiency and power of tests, i t is shown that the Maximum Likelihood estimator with the cqrresponding test statistic is

In the cases examined the Tippett-adaptive method is better than Tippett's in almost all situations and nearly as good as Tippett's when Tippett's is the best

same properties as the corresponding Shewhart test. Methods excluded are for example, tests based on window techniques with a window size greater than one. Often the

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av finansiella skulder som innehas för handel samt derivat (fristående och inbäddade)

Såsom noterats i Promemorian medför investeringar i illikvida tillgångar svårigheter vad gäller möjligheten till löpande värdering, vilket resulterat i ett förslag

B0ox 1531, 401 50 Göteborg • Besöksadress: St ora Nygat an 21 • Telefon: 031-732 74 00 • kammarra t t en.goteborg@dom.se • www.kammarrat ten.got eborg.se Expedit ionst id

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Ewa Hagard Linander och

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsrådet Lars Dahlström och kammar- rättsrådet Eva Römbo.. Lars Dahlström