• No results found

Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Motion 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Motion 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S2336

Motion till riksdagen

2018/19:1790

av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Forskningsanslag till Högskolan i Skövde

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om forskningsanslag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 1980–90-talet gjordes en stor utbyggnad av högskolor i Sverige. Bland annat tillkom Högskolan i Skövde efter initiativ från socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skaraborg. Idag fungerar dessa unga högskolor precis som andra akademiska institutioner. De bedöms efter samma kvalitetskriterier samt verkar på samma globala forsknings- och utbildningsarena som de äldre svenska universiteten. Staten ger dock de unga högskolorna betydligt sämre konkurrensförutsättningar än de äldre universiteten.

Det grundläggande problemet är att de statliga forskningsanslagen fördelas till högskolor och universitet utan relation till de statliga utbildningsanslagen. Dock finns en miniminivå för forskningsanslagets relation till antalet helårsstudenter vid lärosätet. Forskningsanslagets storlek baserar sig istället i huvudsak på hur stort forskningsanslag ett lärosäte har haft historiskt. Detta för med sig att äldre lärosäten har avsevärt högre tilldelning av forskningsanslag än yngre.

2017 hade högskolorna i Blekinge, Borås, Dalarna, Gävle, Halmstad, Kristianstad, Skövde, Väst, Jönköping och Mälardalen i genomsnitt cirka 14 000 kronor per helårs-student i forskningsanslag. Samma år hade universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm i genomsnitt cirka 79 000 kronor i motsvarande anslag. Eftersom interna-tionellt konkurrenskraftig forskning idag bedrivs vid alla svenska lärosäten går denna stora skillnad inte längre att motivera.

Varje svenskt lärosäte samverkar med företag och offentlig sektor i sin region. Generellt tar dock de yngre högskolorna ett större ansvar för att samverka med små och medelstora företag än vad de äldre universiteten gör. De forskningspengar som staten satsar på Högskolan i Skövde – och de andra yngre svenska högskolorna – stannar därmed inte inom akademin utan kommer företag och regioner till del. Vi vill att

(2)

2

ställen i landet för att locka utländska investeringar till Sverige. Ett sätt att åstadkomma detta är att se till att även de statliga forskningsanslagen fördelas på ett rimligt sätt över landet.

Högskolan i Skövde har oerhört stor betydelse för Skaraborgsområdets 15 kommuner. Högskolans utbildningar lockar studenter från både Skaraborg och andra delar av landet. Dessa studenter vitaliserar hela det regionala arbetslivet. Eftersom de andra yngre läro-sätena utanför storstadsregionerna fungerar på samma sätt är de unga högskolorna oerhört viktiga för att det ska finnas innovationskraft och framtidstro i hela Sverige. Att se över hur de statliga forskningsanslagen fördelas är en viktig åtgärd för att uppnå detta.

Carina Ohlsson (S)

References

Related documents

Thermal analytics on thermal capacities of beach wreck undertaken on different type of samples to be common for the Baltic Sea area and projections on application of

Det måste ha krävt hård självdisciplin att hålla berättelsen så ren och osentimental.” I Sydsvenska Dagbladet skrev Gun R Bengtsson: ”Så bra att Gunnel Beckman inte har

scripts that can be found within the larger corpus of my research project. The purpose of the article is 1) to illustrate how cognitive scripts applied to the intradiegetic world of

For Study 2, each condi- tion included an ongoing suffering manipulation and thus we compared the degree of (baseline-corrected) antisemitism in the bogus

(2016) con- clude that swimmers in relays do not swim faster. At first sight, their results appear to show this very pattern. However, we argue that the authors’ findings

I denna artikel sätts dessa relationer i fokus genom att undersöka vad som händer i mötet mellan skolans och kommunens lokala kvalitetsarbete samt det statligt

Detta årets sista nummer av Pedagogisk forskning i Sverige riktar strålkastarljuset mot vad som vad som egentligen är kärnan i lärares arbete?. Vilka olika föreställningar finns

Den pedagogiska konsekvensen av Spinozas utvecklade resonemang om exemplets roll för etisk förändring är således att ett etiskt exempel inte fungerar bara genom att måla upp en