• No results found

Yttrande över SOU 2019:4, ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över SOU 2019:4, ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle”"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Statens institutionsstyrelse Besök Adress Lindhagensgatan 126 Box 30224 104 25 Stockholm

Telefon 010-4534000 E-post registrator@stat-inst.se Org-nr 202100-4508 Fax 010-4534050 Internet www.stat-inst.se

Dnr 1.7.1-1483-2019

Generaldirektören 2019-05-24

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande över SOU 2019:4, ”Framtidsval – karriärvägledning för

individ och samhälle”

Statens institutionsstyrelse (SiS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på slutbetänkandet ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle.”

Synpunkter på betänkandets förslag

Utredningen lämnar förslag som kan komma att ha påverkan på SiS skolas organisation och kompetensförsörjning. Som exempel kan nämnas utredningens förslag att

framtidsval införs som ett obligatoriskt inslag i utbildningen inom den

timplanefördelade tiden i grundskolan. Enligt förslaget ska framtidsval genomföras av en karriärvägledare vilket skulle kräva tillgång till personalresurser som SiS i dagsläget inte har möjlighet att erbjuda på samtliga ungdomshem.

SiS önskar att lagstiftaren förtydligar i vilka fall SiS skola omfattas av eventuella nya bestämmelser utifrån utredningens förslag och förutsätter att regeringen säkerställer ekonomiska resurstillskott motsvarande ökade prestationskrav som följer av dessa bestämmelser.

Vidare önskar SiS att myndigheten beaktas och i tillämpliga fall inkluderas i eventuella nationella utvecklingsinsatser kopplade till förstärkningar inom vägledningsuppdraget. SiS har utifrån sitt uppdrag inga övriga synpunkter på utredningens bedömningar och förslag.

(2)

Statens institutionsstyrelse

2 [2] Dnr 1.7.1-1483-2019

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av tf generaldirektören Jan-Eric Josefsson. I

handläggningen har deltagit enhetschefen Anita Andersson. Föredragande har varit utredaren Tobias Lundberg.

Jan-Eric Josefsson Tobias Lundberg Kopia: Ledningsgruppen Institutionschefer Registratorer HK-chefer Fackliga företrädare Huvudskyddsombudet Registratorer

References

Related documents

Region Kalmar län föreslår att utöver det som framkommit i utredningen även ska föreskrivas i skolans styrdokument för SYV-funktionen att viss andel av arbetstiden ska avsättas

karriärvägledarperspektivet genom att lägga till att studenten ska visa kunskap om ämnesspecifika perspektiv på karriärvägledning i undervisningen påverkar lärosätenas

Lärarförbundet anser dock inte att förslaget med ett nytt obligatoriskt inslag (benämns framtidsval) i utbildningen i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska genomföras

Migrationsverket ställer sig positivt till förslagen i betänkandet och ser den önskade förändringen som positiv för såväl den enskilde individen som för arbetsmarknaden i stort.

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker de fem huvudsakliga åtgärderna som Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning föreslår och välkomnar det

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) lämnar synpunkter på förslag i avsnitt • 10.2 Benämning studie- och yrkesvägledning förändras.. • 10.13 Uppdrag till Skolverket

att vissa förslag inte medför några ökade kostnader, att förslagen inte bedöms påverka små och stora företag på olika sätt och att förslagen får samma konsekvenser för

Skolverket anser att myndigheten, inom ramen för nuvarande instruktionen, redan har i uppgift att utveckla insatser kopplat till studie- och yrkes- vägledning.. Skolverket har